2016/02

Rozhovory s akademikmi

Rozhovor s prekladateľom Karolom Wlachovským (Magdaléna Keresztesová)

Karol Wlachovský pôsobí ako prekladateľ, literárny vedec, pedagóg, kultúrny diplomat. Študoval ekonomický odbor na SVŠT. Neskôr vyštudoval Filozofickú fakultu univerzity Komenského v Bratislave. Bol redaktorom Slovenských pohľadov. Pôsobil vo vydavateľstve Tatran najprv na ekonomických úsekoch, neskôr ako vedúci redakcie svetovej literatúry a napokon ako riaditeľ vydavateľstva. V Budapešti pôsobil ako diplomat. Bol kultúrnym radcom československého (slovenského) veľvyslanectva a riaditeľom Československého kultúrneho a informačného centra. Karol Wlachovský je jedným z najvýznamnejších prekladateľov maďarskej literatúry 20. storočia. Preložil texty výkvetu maďarskej literatúry: I. Örkénya, G. Ottlika, I. Mándyho, M. Mészölya, G. Csátha, D. Kosztolányiho, A. Kertésza a iných. Je dvorným prekladateľom Lajosa Grendela. V posledných rokoch sa systematicky venuje prekladu diela Kálmána Mikszátha.

Stiahnuť článok v PDF

Vedecké štúdie

EKONOMICKÉ NORMÁLY AKO NÁSTROJ KONTROLY KVALITY FINANČNÉHO PLÁNU VO VYBRANEJ SPOLOČNOSTI (Veronika Čabinová, Beáta Šofranková)

Cieľom príspevku je prezentovať výsledky aplikácie ekonomických normálov ako nástroja kontroly kvality zostaveného finančného plánu vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti potravinárstva pre obdobie 2016 až 2018. Analýza hodnotenia finančnej situácie analyzovanejspoločnosti pomocou vybraných finančných indikátorov bola východiskom pre zostavenie 3 variantov finančného plánu (reálny, optimistický a pesimistický). Príspevok sa zaoberá sledovaním zmien v dodržiavaní ekonomických normálov pre tri varianty finančných plánov analyzovanej spoločnosti a ich využitia v manažérskej praxi.
Kľúčové slová: pomerové ukazovatele, finančný plán, ekonomické normály

Stiahnuť článok v PDF

ROZDIELY V POSUDZOVANÍ ATRIBÚTOV ROZHODOVANIA BUDÚCICH MANAŽÉROV (Lucia Zbihlejová, Miroslav Frankovský, Zuzana Birknerová)

Rozhodovanie sa zaradzuje medzi hlavné prvky riadenia. Manažérske rozhodovanie v sebe obsahuje rôzne dynamicky meniace sa procesy, ktoré môžu vo veľkej časti ovplyvniť rozhodnutie manažéra. V prezentovanom výskume bola použitá pôvodná metodika, ktorú sme zostavili na základe Vroomovho a Yettonovho modelu (Fotr a kol., 2006). Faktorová analýza potvrdila 4-faktorovú vnútornú štruktúru faktorov identifikujúcich rozhodovacie procesy. Vybrané faktory rozhodovania sme následne posudzovali z hľadiska rodu a veku budúcich manažérov.
Kľúčové slová: manažérske rozhodovanie, Dotazník rozhodovania – DR

Stiahnuť článok v PDF

AKTUÁLNY POHĽAD NA LIKVIDITU POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV NA SLOVENSKU (Ivana Kravčáková Vozárová)

Slovenské poľnohospodárstvo prešlo za posledné roky zložitým vývojovým obdobím, čo sa odzrkadlilo v stagnácií ba až v poklese rozhodujúcich ekonomických a výrobných ukazovateľoch. V súčasnosti zohrávajú finančné vzťahy rozhodujúcu úlohu vo vývoji spoločnosti, čo platí obzvlášť pre podnikateľské subjekty pôsobiace vo vidieckom priestore. Finančná stabilita podniku môžu byť hodnotená v mnohých ohľadoch. Jedným z najrýchlejších spôsobov hodnotenia finančnej výkonnosti je použitie pomerových finančných ukazovateľov. Vzhľadom na význam tohto odvetvia, je nutné merať jeho výkonnosť ako aj samotnú produkčnú efektívnosť. Cieľom príspevku je zhodnotiť vývoj vybraného ukazovateľa likvidity na vzorke poľnohospodárskych podnikov na Slovensku.
Kľúčové slová: likvidita, poľnohospodárske podniky, kraje, právna forma

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA PRÍRODNÝCH PREDPOKLADOV NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ A SČÍTANIA TURISTOV NA VYBRANÝCH CHODNÍKOCH ZA ROKY 2008-2015 (Jana Mitríková, Michaela Gromanová)

Hlavným cieľom tohto príspevku je analýza prírodných predpokladov cestovného ruchu (reliéf, klíma, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo) národného parku Slovenský raj a analýzasčítania turistov na vybraných náučných a turistických chodníkoch počas letnej a zimnej sezóny za roky 2008 až 2015 realizovaného Správou Národného parku Slovenský raj.
Kľúčové slová: Cestovný ruch, národný park Slovenský raj

Stiahnuť článok v PDF

PONUKA SLUŽIEB HOTELOV V OKRESE PREŠOV PRE SEGMENT TELESNE POSTIHNUTÝCH (Kristína Šambronská)

Krajiny Európskej únie zvyšujú požiadavky na bezbariérovosť prostredia. Takáto úprava prostredia sa prakticky stáva úplnou samozrejmosťou. Slovensko v oblasti bezbariérového prístupu vo všeobecnosti zaostáva. Telesne postihnutí ľudia predstavujú v cestovnom ruchu malý segment, ktorému sa zatiaľ nevenuje zvýšená pozornosť. Z vývojového hľadiska má ich účasť na cestovnom ruchu narastajúcu tendenciu. Opätovne, výrazne hlavne v krajinách, ktoré im na účasť na cestovnom ruchu vytvárajú vhodné podmienky. Štúdia sa zameriava na hodnotenie spĺňania požiadaviek telesne postihnutých hostí v hoteloch v okrese Prešov zo strany poskytovateľov ubytovacích služieb.
Kľúčové slová: Hotel, telesne postihnutý hosť, cestovný ruch

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA INOVAČNÉHO ROZVOJA V KONCEPTUÁLNOM RÁMCI TEÓRIE SIETE-AKTÉROV: KLASTROVÁ A INOVAČNÁ POLITIKA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (Barbora Harizal, Slavomír Bucher)

Predkladaná práca predstavuje teoreticko-metodologické aspekty analýzy inovačného rozvoja v konceptuálnom rámci teórie aktér – sieť a ich empirickú aplikáciu vo výskumnom území Prešovského kraja. Inovácie v zmysle sieťových koncepcií, partnerstiev a kooperácie sa v súčasnosti javia ako jedna z možností efektívneho riadenia regionálneho rozvoja. Vzhľadom na to, že na Slovensku a osobitne v nami skúmanom regióne sú tieto idey a fenomény rozvinuté len na veľmi nízkej úrovni, v práci sme sa pokúsili o ich objektívne zhodnotenie, predloženie teoretických podkladov a vytvorenie metodiky pre hodnotenie a implementáciu uvedenej problematiky v praxi. Metodika výskumu potenciálu inovačného rozvoja a tvorby sieťových partnerstiev v PSK pozostávala z troch základných častí.
Kľúčové slová: Teória aktér – sieť, regionálny rozvoj, Slovensko, networking, regionálna politika, klastrovanie

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA STRAVOVACÍCH ZVYKLOSTÍ A NÁZOROV NA GASTROTURIZMUS NÁVŠTEVNÍKOV REŠTAURAČNÝCH ZARIADENÍ V OKRESOCH MICHALOVCE A SOBRANCE (Anna Šenková)

Jedlo je dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva a turizmu. Môže byť jedným z najrozmanitejších a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré získava návštevník pri stretnutí s rôznymi kultúrami buď v domácom prostredí alebo ako turista. Cieľom predkladaného príspevku je prezentovať výsledky výskumu zameraného na stravovacie zvyklosti a názory na gastroturizmus návštevníkov reštauračných zariadení v okresoch Michalovce a Sobrance. Príspevok je čiastkovým výstupom výskumného projektu „Gastroturizmus a verejná gastronómia“ riešeného na Katedre turizmu a hotelového manažmentu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.
Kľúčové slová: kulinárna kultúra, gastroturizmus, stravovacie zvyklosti, Michalove, Sobrance

Stiahnuť článok v PDF

ZDROJE EKONOMICKÉO RASTU V KRAJINÁCH V4 (Ján Kollár, Barbora Mazúrova)

Ekonomický rast je často diskutovanou témou nielen medzi ekonómami, ale aj politikmi. Jeho rast je spravidla sprevádzaný pozitívnymi vplyvmi na národné hospodárstvo. HDP odzrkadľuje kvalitu životnej úrovne v danej krajine. Aj z tohto dôvodu je ekonomický rast jeden za najdôležitejších makroekonomických cieľov. Z tohto dôvodu je vhodné skúmať a nachádzať súvislosti medzi zdrojmi ekonomického rastu. Zámerom vedeckej štúdie je analyzovať a kvantifikovať podiel prírastku jednotlivých zložiek agregátneho dopytu na celkovom ekonomickom raste v krajinách V4 a tieto zistenia vzájomne dynamicky komparovať. V príspevku sa venujeme empirickej stránke ekonomického rastu. Predmetom našej analýzy sú ekonomiky krajín V4, ktoré majú k sebe blízko z hľadiska historického a kultúrneho vývoja, ale aj geografického postavenia v rámci Európskej únie.
Kľúčové slová: hrubý domáci produkt, V4, ekonomický rast, zložky agregátneho dopytu

Stiahnuť článok v PDF

ŽILNÉ HORNINY V KRYŠTALINIKU ZÁPADNÝCH KARPÁT (Lucia Vetráková)

Tento príspevok popisuje žilné horniny (lamprofýrové) z kryštalinika Nízkych Tatier (Jarabá, Kumštová dolina) a Malej Fatry (Kalužná, Dubná skala). Dôraz sa kladie na minerálne zloženie a jeho vzťah k chemickému zloženiu. Podľa ich chemického zloženia, študované horniny zodpovedajú alkalicko – vápenatým lamprofýrom. V práci sú použité všetky dostupné metódy: terénny výskum, mikroskopia v polarizovanom a odrazenom svetle, analýza minerálov na elektrónovom mikroanalyzátore.
Kľúčové slová: Kľúčové slová: žilné horniny, minerálne zloženie, alkalicko – vápenaté horniny, Nízke Tatry, Malá Fatra.

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOST VYUŽITÍ MODELU 7S PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU (Romana Píchová)

Tento článek je věnován problematice manažerského auditu, konkrétně naplnění cíle manažerského auditu, čímž je analýza současného stavu řízení podniku. Cílem příspěvku je modifikace a aplikace modelu navrženého společností McKinsey známého pod názvem „model 7S“ jako nástroje zhodnocení současného stavu řízení podniku, což je hlavním cílem a náplní manažerského auditu. Pro sestavení „Adaptačního modelu 7S“ bylo využito osobního a písemného strukturovaného dotazování s odborníky v oblasti auditingu, se specifickým zaměřením na problematiku manažerského auditu.
Klíčová slova: manažerský audit, systém řízení, model 7S

Stiahnuť článok v PDF

REALISTICKÁ PERSPEKTÍVA ETICKEJ NEUTRALITY ŠTÁTU (Lívia Šebíková)

Pre súčasné (post)moderné spoločnosti je charakteristická pluralita a vzájomná nesúmerateľnosť rôznych komprehenzívnych doktrín, čo vyúsťuje do potreby legitímneho ospravedlnenia etickej neutrality štátu. V tomto kontexte sa autorka zameriava na analýzu etickej neutrality štátu z pohľadu realistického liberalizmu. Etická neutralita je koncipovaná ako Modus Vivendi dohoda založená na vyjednávaní a kompromise. Pragmaticko-morálne dezideratum ospravedlnenia etickej neutrality z pozície realistického liberalizmu tak reflektuje diskurzívny a dynamický Modus Vivendi.
Kľúčové slová: etická neutralita štátu, konsenzus, kompromis, Modus Vivendi, realistický liberalizmus

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ UKAZOVATEĽOV CESTOVNÉHO RUCHU SLOVENSKA V KONTEXTE GLOBÁLNEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY (Petra Vašaničová, Eva Litavcová, Sylvia Jenčová)

Cieľom práce je zistiť, aký bol vývoj ukazovateľov v oblasti cestovného ruchu na Slovensku v predkrízovom a pokrízovom období. V práci je uvedený stručný prehľad už publikovaných prieskumov, ktoré boli na danú tému realizované. Je tu modelovaný vývoj ukazovateľov kapacít a výkonov ubytovacích zariadení cestovného ruchu Slovenska a finančného ukazovateľa tržieb z cestovného ruchu v rokoch 1998 až 2015. Zistené bolo, že podnikateľské prostredie v oblasti cestovného ruchu globálna kríza naozaj zasiahla a toto odvetvie sa ešte nestihlo vo všetkých smeroch spamätať. Napriek tomu výkonnosť sektora začala po kríze stúpať teda v dnešnej dobe už nabrala správny smer. Okrem toho sú tu uvedené aj návrhy ako posilniť cestovný ruch najmä z pohľadu zahraničných návštevníkov.
Kľúčové slová: Cestovný ruch, globálna finančná a hospodárska kríza, vývoj ukazovateľov, Slovensko

Stiahnuť článok v PDF

SOFTVÉROVÁ ANALÝZA DETEKCIE VLÁKIEN V REZE VLÁKNOBETÓNU (Marek Ďubek)

Požiadavky na vláknobetón sú splnené len v prípade, že vlákna v jeho objeme sú rovnomerne rozptýlené. Ich smer a orientácia by mala mať zastúpenie okolo každej osi v trojdimenzionálnom priestore rovnaké. Výskum hodnotenia bol zameraný na tvorbu metodiky overovania homogenity a vyhodnocovanie výsledkov v praxi priamo na stavbe. Požiadavkou je, aby boli hodnotené vlákna v konečnom zatvrdnutom vláknobetóne – z rezov vláknobetónu. V prvom kroku bolo nutné pripraviť vzorky pre získanie potrebných prierezov. V ďalšom kroku bolo potrebné vytvoriť podmienky, vytvorením kontrastu medzi vláknami a betónom tak, aby sa vytvoril softvér schopný detegovať vlákna. V tomto článku je popísaný princíp detekcie vlákien na základe detegovania snímok rezov. Kľúčové slová: vláknobetón, detekcia vlákien
Kľúčové slová: Cestovný ruch, globálna finančná a hospodárska kríza, vývoj ukazovateľov, Slovensko

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ VYBRANÝCH FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV PODNIKOV CESTOVNÉHO RUCHU (Petra Gundová, Ivana Rybovičová)

Predložený príspevok je zameraný na finančnú analýzu a jej pomerové finančné ukazovatele. Finančná analýza je považovaná za dôležitý nástroj hodnotenia súčasnej a budúcej finančnej situácie. Cieľom príspevku je prezentovať a zhodnotiť vývoj vybraných pomerových finančných ukazovateľov v tridsiatich podnikoch cestovného ruchu. Analýza vychádza z účtovných závierok zvolených tridsiatich slovenských podnikov za obdobie rokov 2011- 2015. Výberová vzorka pozostáva z podnikov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu so sídlom v Prešovskom samosprávnom kraji. Podľa klasifikácie SK NACE sú podniky zaradené do kategórie 55 Ubytovanie. Na základe výsledkov analýzy príspevok poukazuje na potenciálne problémy, ktoré vyplývajú z finančných ukazovateľov a stručne načrtáva možné riešenia.
Kľúčové slová: Finančná analýza, pomerové finančné ukazovatele, podniky cestovného ruchu

Stiahnuť článok v PDF

ASERTIVITA A EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA VO VÝKONE PROFESIE V CESTOVNOM RUCHU (Tatiana Lorincová, Anna Lelková, Tatiana Semanová)

Výskumná štúdia je zameraná na komparáciu úrovne asertivity a efektívnej komunikácie zamestnancov pracujúcich v zariadeniach cestovného ruchu vzhľadom na najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov. Výskumnú vzorku tvorilo 130 zamestnancov pracujúcich v oblasti cestovného ruchu, konkrétne to bolo 72 žien a 58 mužov vo veku od 25 do 51 rokov. Na výskumné účely boli použité dve metodiky, ktoré zisťovali úroveň asertivity a efektívnej komunikácie vo forme seba- hodnotiacich dotazníkov. Výskumné výsledky boli štatisticky spracované v štatistickom programe SPSS 17 použitím metód parametrickej štatistiky, konkrétne použitím t- testu pre dva nezávislé výbery a Jednovchodovej Analýzy rozptylu. V úrovni asertivity neboli zistené štatisticky významné rodové rozdiely. V úrovni efektívnej komunikácie boli zistené štatisticky významné rodové rozdiely. Komparácia rozdielov vzhľadom na úroveň vzdelania zamestnancov pracujúcich v oblasti cestovného ruchu nepreukázala existenciu štatisticky významných rozdielov v úrovni efektívnej komunikácie, v úrovni asertivity neboli potvrdené štatisticky významné rozdiely vzhľadom na najvyššie dosiahnuté vzdelanie.
Kľúčové slová: asertivita, efektívna komunikácia, zamestnanci v cestovnom ruchu

Stiahnuť článok v PDF

BETÓN V ARCHITEKTÚRE KONKRETIZÁCIA – PERSONALIZÁCIA (Tomáš Augustín)

Hlavným cieľom príspevku s názvom Betón v Architektúre s podtitulom Konkretizácia – Personalizácia, je zaoberanie sa betónom ako konštrukčným materiálom, ktorý používajú inžinieri, architekti, sochári, dizajnéri, ale aj výtvarníci pre realizáciu svojich myšlienok. Snahou práce je vytvorenie nového pohľadu na betón v kontexte vývoja, od jeho postupnej transformácie až po súčasnosť, ako ho poznáme dnes.
Kľúčové slová: betón, architektúra, história, pantheón, materiál, personalizácia

Stiahnuť článok v PDF

hore