Informácie

REDAKČNÁ RADA

prof. Ing. Peter Adamišin, PhD.
Katedra environmentálneho manažmentu
Prešovská univerzita, Prešov
doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Jakub Köry, PhD.
School of Mathematics & Statistics
University of Glasgow, Glasgow
prof. Dr. Paul Robert Magocsi
Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto
Royal Society of Canada
Ing. Lucia Mikušová, PhD.
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia
Slovenská technická univerzita, Bratislava
doc. Ing. Peter Skok, CSc.
Ekomos s. r. o., Prešov
Mgr. Monika Šavelová, PhD.
Katedra translatológie, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
Prešovská univerzita, Prešov
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., predseda
Inštitút histórie
Prešovská univerzita, Prešov
doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Katedra veřejné ekonomiky
Vysoká škola báňská – Technická univerzita,  Ostrava
Mgr. Michal Garaj, PhD.
Katedra politických vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

REDAKCIA

Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor
PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD.

Mgr. Martin Hajduk, PhD.
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.
PhDr. Veronika Trstianska, PhD.
Mgr. Veronika Zuskáčová

VYDAVATEĽ
Vydavateľstvo UNIVERSUM
Javorinská 26, 080 01 Prešov, Slovensko
www.universum-eu.sk

AKO PUBLIKOVAŤ

Do vedeckého časopisu Mladá veda môžete prispieť viacerými spôsobmi: 

1. vedeckou štúdiou sumarizujúcou Vaše výsledky z vlastného teoretického či aplikovaného výskumu, ktorá je určená vedeckej komunite z príslušnej oblasti výskumu, je založená na vedeckej činnosti a vedeckých výsledkoch, obsahuje pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu, prináša nové informácie vo vzťahu k poznatkom v príslušnej oblasti výskumu. Vedecké príspevky prechádzajú našim recenzným konaním. Pre knižnice a evidenciu publikačnej činnosti na Slovensku sú uvádzané v kategórii V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu.
2. recenziou na nové publikácie/časopisy z Vášho pracoviska alebo na novú literatúru, s ktorou ste prišli do kontaktu počas Vášho štúdia. Tieto recenzie sú pre knižnice a evidenciu publikačnej činnosti na Slovensku uvádzané v kategórii O3 – odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu.
3. rozhovorom s akademikom
4. informačnou správou a fotografiami z vedeckého podujatia, ktorého ste sa zúčastnili
5. iným článkom po dohode s redakciou

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:
1. šablóna
2. odporúčací list

Pokyny pre autorov

1. prečítajte si najčastejšie otázky našich autorov
2. redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku
3. stiahnite si našu predpísanú jednoduchú šablónu
4. prosíme autorov o dodržiavanie citačnej normy (harvardský systém), ktorej detaily sú v našej šablóne
5. príspevok musí tiež obsahovať stručnú informáciu o autorovi a krátky popis jeho vedeckého zamerania
6. autor príspevku zodpovedá za originalitu a odbornú správnosť svojho príspevku
7. autor preberá plnú zodpovednosť za presnosť odkazov na zdroje, z ktorých čerpal pri písaní článku a ktoré uvádza na konci svojho textu
8. za uverejnenie príspevku je poplatok 30 €, ak je autor „samoplatca“, prosíme o úhradu na bankový účet: SK81 8360 5207 0042 0419 1046. Ak za autora hradí poplatok univerzita, napíšte nám a vystavíme Vám predfaktúru/faktúru. Rozhovory, recenzie a iné články uverejňuje redakcia bezplatne. Prosíme o zaslanie kópie dokladu o zaplatení.
9. autor spolu so svojim príspevkom a dokladom o úhrade poplatku za uverejnenie posiela do redakcie PRESKENOVANÝ ODPORÚČACÍ LIST. Ide o tzv. nulté kolo recenzného konania, v ktorom môžu byť opravené nepostrehnuté odborné nepresnosti či preklepy autora ešte predtým, než článok odošle do redakcie. Odporúčací list vypĺňa školiteľ alebo starší/skúsenejší kolega z akademickej obce (v prípade odborných asistentov vyplní odporúčací list akademicky vyšší kolega). Meno odporúčateľa bude uverejnené na konci každého článku.
10. následne po prijatí všetkých potrebných podkladov do redakcie budú príspevky posudzované druhýkrát, tentoraz členmi redakčnej rady a externými odborníkmi vedeckého časopisu Mladá veda. Na základe ich pripomienok môže byť text vrátený autorovi na doplnenie alebo prepracovanie.
11. či bude Váš príspevok uverejnený vo vedeckom časopise Mladá veda Vám budeme vedieť povedať až po stanovenej uzávierke – po skompletizovaní všetkých prijatých článkov. Redakčná rada si vyhradzuje právo na formálne úpravy príspevkov a na ich zaradenie do jednotlivých čísel časopisu podľa vlastného uváženia. V prípade neuverejnenia príspevku je poplatok autorovi bezodkladne vrátený.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Musím uhradiť nejaký poplatok za publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda?
Poplatok za publikovanie príspevku v medzinárodnom vedeckom časopise Mladá veda je 30 eur. Váš poplatok pomáha redakcii pri príprave každého čísla, úpravách a korektúrach Vášho článku, pri hľadaní recenzentov, správe a údržbe webstránky či nahadzovaniu Vášho článku do viacerých online databáz. Rozhovory, recenzie a iné články uverejňuje redakcia bezplatne.
Môžem publikovať v Mladej vede aj 15-20 stranovú vedeckú štúdiu?
Vo vedeckom časopise Mladá veda sa neurčuje maximálny rozsah Vášho príspevku. Časopis vychádza elektronicky, preto Vám nebudeme dávať žiadne limity.
Je predpísaná nejaká formálna úprava článku (veľkosť písma, riadkovanie, …)?
Články do vedeckého časopisu Mladá veda majú predpísanú jednoduchú formálnu úpravu. Stanovenú šablónu si môžete stiahnuť v záložke “Ako publikovať”. V tejto záložke tiež nájdete ostatné podmienky pre publikovanie vášho článku.
Chcel by som k článku pripojiť aj nejaké fotografie. Mám Vám ich poslať osobitne alebo ich mám vložiť do článku?
Keď už máte vybraté konkrétne obrázky, ktoré by ste chceli, aby boli použité vo Vašom článku na Vami stanovenom konkrétnom mieste/kapitole/odseku, vložte ich priamo do Vášho článku. Nezabudnite ale uviesť pod každý obrázok/fotku názov a zdroj.
V akom súbore Vám mám poslať štúdiu?
Vaše články nám posielajte vo wordovskom súbore (.doc alebo .docx), ktorý ste si stiahli ako šablónu z našej webstránky.
V posledných číslach Mladej vedy boli uverejnené články z úplne iných vedných odborov, ako študujem ja. Mohla by som Vám poslať príspevok aj z môjho vedného odboru?
Vedecký časopis Mladá veda prijíma články z celého spektra vedných odborov. Zatiaľ máme len krátku históriu, preto sa mnohé témy z obrovského množstva vedných odborov u nás ešte neobjavili. Nič tomu ale neprekáža a práve Váš článok môže byť v tomto odbore tým prvým!
Mojim školiteľom dizertačnej práce je významný pán profesor. Mohla by som s ním urobiť rozhovor a uverejniť ho v Mladej vede?
Samozrejme. Tešíme sa každej takejto ponuke. Bude nám cťou uverejniť takýto rozhovor.
Chcel by som Vám poslať viacero článkov, uverejníte mi ich?
Vedecký časopis Mladá veda uverejňuje v každom čísle len obmedzený počet článkov, spravidla do 10 štúdií (plus rozhovor s akademikom a recenzia). Chceme sa vyhnúť tomu, aby sa z nášho časopisu nestal nejaký hrubokánsky almanach, aby jedno číslo časopisu nemalo na 600 stranách 50 článkov. Chceli by sme dať šancu na publikovanie svojej vedeckej štúdie každému a preto bude mať nový autor prednosť pred tým autorom, ktorý už v Mladej vede raz publikoval. Výnimku tvoria autori, ktorí chcú poslať viacero recenzií na knihy, časopisy či zaujímavé webstránky. Keby sa nám nazbieralo viacero vedeckých štúdií ako sme si stanovili pre jedno riadne číslo Mladej vedy, je tu stále možnosť vydať tieto štúdie v špeciálnom vydaní.
Aký je rozdiel medzi riadnym a špeciálnym číslom Mladej vedy?
Riadne číslo vedeckého časopisu Mladá veda vychádza dvakrát v roku a jeho zameranie nie je nijak tematicky ohraničené. Na rozdiel od riadneho čísla, špeciálne číslo spája rovnaká téma. Špeciálne číslo Mladej vedy môže byť vydané aj pri nejakej zvláštnej príležitosti (konferencia, ukončenie vedeckého projektu a pod.). Špeciálne vydanie Mladej vedy môže byť vydané aj v prípade, že sa nám nazbieralo viacero vedeckých štúdií, ktoré sa do riadneho čísla nezmestili. Keď máte záujem o vydanie špeciálneho čísla s vedeckými článkami len z Vášho pracoviska a na Vami zvolenú tému, napíšte nám.

Nenašli ste tu odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám a spýtajte sa!

 

hore