2017/08

Predstavujeme

ASOCIÁCIA DOKTORANDOV SLOVENSKA (Katarína Rentková)

Asociácia doktorandov Slovenska je dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich na slovenských univerzitách a vysokých školách, najmä študentov doktorandského štúdia a mladých vedcov. Slovenské doktorandské fórum je jedinečnou konferenciou doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na Slovensku. Slovenské doktorandské fórum predstavuje platformu, na ktorej majú možnosť sa stretnúť doktorandi a vedeckí pracovníci z rôznych oblastí výskumu a odboru štúdia.
Kľúčové slová: Asociácia doktorandov Slovenska, doktorand, mladý vedec

Stiahnuť článok v PDF

VEDECKÉ ŠTÚDIE

EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY (Karel Antoš)

Experimentování je důležitou metodou při zkoumání různých problémů v celé řadě přírodovědných disciplín. V matematice je můžeme využít, když před námi stojí nějaký nový problém, ke kterému dosud neznáme nějaký obvyklý postup řešení, nebo nevíme, jestli ten problém vůbec řešení má. Ve školské matematice se žáci mohou s experimentováním seznamovat tak, že pomocí něj sami mohou novou látku objevovat a tím se stát spolutvůrci vyučovacího procesu. Činnost učitele tkví ve výběru a sestavení potřebných učebních úkolů, a postupně by měl umět přiměřeně zvyšovat složitost řešených problémových úkolů. Učitel musí kontrolovat celý průběh práce, napomáhat žákům, když si nebudou vědět rady či se odkloní od správného řešení, musí ověřovat výsledky a organizovat jejich hodnocení. Úkoly použité při experimentální metodě mohou být různě dlouhé, časově náročné i obtížné, vždy s ohledem na schopnosti žáků. Využití experimentální metody je zde demonstrováno na řešení několika problémů, vhodných k zařazení do výuky středoškolské matematiky.
Klíčová slova: experimentování, problém, strategie, posloupnost, přirozená čísla, hypotéza

Stiahnuť článok v PDF

DETERMINANTY PRACOVNEJ MOBILITY NA SLOVENSKU (Barbora Mazúrova, Ján Kollár)

Trh práce považujeme za jeden z kľúčových v ekonomike. Nesúlad medzi dopytom a ponukou práce, ktorý vyplýva zo štruktúry čiastkových trhov práce a štruktúry pracovnej sily, vyvoláva viacero negatívnych efektov ako pre národné hospodárstvo, tak aj pre domácnosti. Jednou z esenciálnych súčastí flexibility trhu práce je mobilita pracovnej sily. Priestorová aj štrukturálna mobilita ovplyvňuje predovšetkým flexibilitu ponuky práce. V našom príspevku venujeme pozornosť priestorovej mobilite, ktorú užšie chápeme ako ochotu cestovať do a zo zamestnania v závislosti od dĺžky cestovania vyjadrenej v minútach, resp. v hodinách. Takto úzko vymedzená mobilita sa týka viac alebo menej takmer každého ekonomicky aktívneho jednotlivca. Preto objasňovanie a najmä pochopenie rozhodovania sa jednotlivcov o mobilite (dochádzaní do a zo zamestnania) v rôznych súvislostiach by malo napomôcť pri tvorbe verejnej politiky regulujúcej trh práce, rozvoj bývania a infraštruktúry a ďalších oblastí. Zámerom príspevku je teda skúmať pracovnú mobilitu a jej špecifiká z hľadiska vybraných demograficko-ekonomických determinantov na Slovensku. Príspevok vznikol na základe primárneho skúmania a originálnych zistení v rámci projektu VEGA 1/0621/17 „Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe“.
Kľúčové slová: trh práce, pracovná mobilita, cestovanie do a zo zamestnania, determinanty

Stiahnuť článok v PDF

POTENCIÁL SVETOVÉHO PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA UNESCO JASKYNE DOMICA NEVYUŽITÝ (Tünde Dzurov Vargová)

Vývoj cestovného ruchu na Slovensku, ako aj vo svete, analýza jeho vnútorného a vonkajšieho prostredia dokumentujú, že cestovný ruch na Slovensku predstavuje potenciál, ktorý môže pozitívne ovplyvniť ekonomiku krajiny. Cestovný ruch však musí predstavovať konkurencieschopný sektor a je potrebné zabezpečiť jeho trvalo udržateľný rozvoj. Pri takomto vývoji môže cestovný ruch pozitívne ovplyvniť jednotlivé regióny a zároveň vytvárať nové pracovné príležitosti.
Kľúčové slová: kultúrne a prírodné dedičstvo, jaskyňa, cestovný ruch, návštevník, kvalita

Stiahnuť článok v PDF

IDENTIFIKÁCIA SÚVISLOSTÍ MEDZI ATRIBÚTMI EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE A VÝSKYTOM KOGNITÍVNYCH OMYLOV V MANAŽÉRSKEJ PRÁCI (Dávid Miško, Miroslav Frankovský)

Efektívnosť manažérskej práce je mutlidimenzionálne podmienená a zároveň reprezentuje interdisciplinárny problém skúmania. Dôležité pre správne rozhodnutia je vnímanie situácie. Kognitívne omyly nesúvisia len s kognitívnou sférou. Ich výskyt môže byť ovplyvnený aj emóciami. Výskum sústreďuje pozornosť na jeden významný aspekt emocionálneho prežívania – emocionálnu inteligenciu. Cieľom je analýza súvislostí medzi atribútmi emocionálnej inteligencie a výskytom vybraných kognitívnych omylov.
Kľúčové slová: kognitívne omyly, emocionálna inteligencia, manažment, metodológia PKO18, metodológia TEIQue

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV BLOGOV A VLOGOV NA SPOTREBITEĽSKÉ SPRÁVANIE MLADÝCH ĽUDÍ (Petra Gundová, Veronika Dibdiaková, Ivana Kocúrová)

Blogy v súčasnosti predstavujú významný nástroj, ktorého šírenie pritiahlo pozornosť aj marketingových manažérov. Cieľom predloženého príspevku je zistiť, do akej miery a akým spôsobom ovplyvňujú blogy, resp. vlogy spotrebiteľské správanie mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov na Slovensku. Na hlavný cieľ nadväzujú dva čiastkové ciele. V práci je použitá okrem klasických metód vedeckého skúmania (analýza, syntéza, indukcia a dedukcia), aj metóda opytovania formou dotazníkového prieskumu a formou rozhovoru so známym vlogerom Sajfom.
Kľúčové slová: blog, vlog, mladí ľudia, spotrebiteľské správanie

Stiahnuť článok v PDF

TELEMATICKÉ APLIKACE NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (Jiří Hanzl )

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s využívanými typy telematických aplikací na pozemních komunikacích za účelem zvýšení plynulosti, bezpečnosti a jízdní rychlosti dopravního proudu. V příspěvku jsou stručně popsány vybrané aplikace, které jsou využívány jak v České republice, tak částečně i v zahraničí. Součástí článku je také grafická prezentace aplikovaných telematických zařízení na české dálniční síti.
Klíčová slova: liniové řízení provozu, telematické aplikace, odklánění dopravy, zařízení pro provozní informace, proměnné dopravní značení

Stiahnuť článok v PDF

APLIKACE METODY OPERAČNÍHO VÝZKUMU PRO ÚLOHU OPTIMALIZACE ROZVOZOVÉ TRASY (Martina Hlatká)

Článek je zaměřen na problematiku optimalizace dopravního problému, který řeší optimální rozvržení rozvozových tras. Při tomto výzkumu je aplikována metoda nejbližšího souseda, která má za cíl obsloužit každého zákazníka na základě podaných výsledků matematické metody. Pro optimalizaci byla vybrána rozvozová trasa konkrétního podniku. Aplikací výše uvedené metody došlo ke zhodnocení v podobě úspory ujeté vzdálenosti a zároveň k úspoře nákladů na pohonné hmoty.
Kľúčové slová: metoda nebližšího souseda, okružní problém, optimalizace

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA ODLIVU ZÁKAZNÍKŮ FIRMY MTC, A.S. V MONGOLSKU (Tsolmon Jambal)

Příspěvek se zaměřuje na mongolský informační a telekomunikační trh. První část příspěvku je věnována celkové situaci telekomunikačního trhu v Mongolsku. Cílem příspěvku je zjistit příčiny odchodu zákazníků firmy MTC a.s., která působí jako největší poskytovatel služeb v odvětví telekomunikačních technologií v Mongolsku. Výzkum byl proveden v říjnu roku 2015 pomocí dotazníkového šetření u všech odcházejících zákazníků. U pevné linky 81,6 % klientů firmy MTC a.s. odchází z finančních důvodů, což je spojeno i s vyšší cenou hovorného za minutu.
Klíčové slova: telekomunikační trh v Mongolsku, mobilní síť, pevná linka, odliv zákazníků, Paretovo pravidlo

Stiahnuť článok v PDF

ÚVOD DO PROBLEMATIKY NÁKUPNÝCH CENTIER (Jana Mitríková)

Nákupné centrá sú veľmi obľúbeným formátom súčasnosti. Rozhodujúcimi faktormi úspechu je atraktívna lokalita, vhodná kombinácia nájomcov a stále populárnejšie možnosti trávenia voľného času. Z priestorového hľadiska ako aj z hľadiska územného plánovania je dôležitá klasifikácia v kontexte lokalizácie, preto sa jej venujeme v prvej časti článku. V druhej časti sa venujeme ich histórii vo všeobecnosti a súčasnému stavu na Slovensku.
Kľúčové slová: mákupné centrá, obchodný dom

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITÍ METODY TĚŽIŠTĚ V PODMÍNKÁCH FIRMY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE (Jiří Čejka)

Cílem této práce je zprostředkovat informace o metodě těžiště a popsat její užití ve vybraném odvětví. Vzhledem k tomu, že metoda uvažuje s logistickými prvky, mezi které patří hodnota zásobování a poloha skladu, je nutné zvolit společnost s dostatečnou velikostí. Pro tyto účely byla zvolena jihočeská společnost Madeta a.s., která bude krátce představena a na jejímž základě bude pomocí modelového příkladu metoda těžiště demonstrována. Práce nejprve popíše rozhodnutí volby státu a posléze umístění firmy do daného regionu. Práce se v rámci zařazení metody těžiště dotkne umisťovacích i rozmisťovacích strategií a stanoví jejich účel. V další části bude aplikována samotná metoda těžiště v rámci Jihočeského a Plzeňského kraje. K tomuto účelu bude vybráno reálné umístění skladů Madety a bude jim přiřazena odhadovaná kapacita i náklady na dopravu při počítání rozšířené verze této metody. Na závěr dojde ke stanovení nejvhodnějšího spádového centra a porovnání se zvoleným umístěním v současnosti, ovšem s přihlédnutím k zeměpisným odchylkám a stavům komunikace.
Klíčová slova: metoda těžiště, operační výzkum, optimalizace, skladování, logistika, zásobování

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE KAPACITY ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY MEDZI SÚMESTÍM PREŠOV A KOŠICE V KONTEXTE BUDOVANIA INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V PREŠOVSKOM A KOŠICKOM KRAJI (Vladimír Ľupták)

Poskytovanie kapacity železničnej infraštruktúry je neoddeliteľným predpokladom dosiahnutia požadovanej úrovne kvalitnej verejnej osobnej železničnej dopravy, ktorá má byť tzv. kostrou celého dopravného systému nielen v celoštátnom ale aj v regionálnom meradle. Na základe analýzy o prepravnej kapacite je určená prepravná kapacita železničných tratí a časový interval. V ďalšom kroku je možné preskúmať kapacitu železničnej infraštruktúry v úseku Prešov – Košice a vybrať si opatrenia na zvýšenie kapacity.
Kľúčové slová: masterplan, integrovaný dopravný systém, železničná infraštruktúra, kapacita

Stiahnuť článok v PDF

GLOBÁLNA KONKURENCISCHOPNOSŤ SR – KONKUREČNÉ VÝHODY A NEVÝHODY SR (Mariana Dubravská)

Konkurencieschopnosť krajiny v svetovom ekonomickom priestore je mimoriadne dôležitým faktorom predovšetkým v podmienkach globalizácie svetového hospodárstva. Prosperita krajiny závisí od jej konkurencieschopnosti, ktorá je odvodená od produktívnosti, s ktorou dokáže daná krajina produkovať tovary a služby. Je možné ju porovnávať na rôznych úrovniach a to podnikovej, odvetvovej či globálnej úrovni. Cieľom predkladaného príspevku je zhodnotiť globálnu konkurencieschopnosť SR na základe indexu GCI s následnou identifikáciou najväčších konkurenčných výhod a nevýhod.
Kľúčové slová: Globalizácia, konkurencieschopnosť, výhody, nevýhody, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA (Tomáš Náhlík)

Výstupem mnoha dlouhodobých experiment, zvláště biologických, je velké množství dat různého typu, obvykle obrázky a videa. Biologické experimenty nemohou být opakovány za úplně stejných podmínek, protože biologie znamená zkoumání živých objektů. Můžeme zajistit téměř totožné vnější podmínky, ale buňky budou pokaždé trochu jiné. V tomto případě je potřeba vytěžit všechna možná data a informace pokud experiment již jednou proběhl a nějaká data byla získána. Někdy se také stane, že kvalita získaných dat není příliš dobrá nebo se kvalita liší v průběhu experimentu. Pak je nutné nějakým způsobem sjednotit případně zlepšit kvalitu těchto dat. Jedním ze způsobů je využití informační entropie.
Kľúčové slová: Rényiho entropie, Shannonova entropie, analýza obrazu, analýza videa

Stiahnuť článok v PDF

NÁVRH POSTUPU PRO AUTOMATICKOU ANALÝZU RŮSTU MECHŮ (Tomáš Náhlík)

Článek popisuje návrh postupu pro automatickou analýzu růstu mechů v kontrolovaných podmínkách (Petriho miskách). Od pořízení digitálních snímků, přes popis algoritmu až po otestování a zpracování modelového příkladu.
Kľúčové slová: analýza obrazu, automatická analýza, růst mechů

Stiahnuť článok v PDF

NIEKTORÉ ASPEKTY VYUČOVANIA EVOLUČNEJ BIOLÓGIE NA GYMNÁZIÁCH (Matúš Mathia)

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, ako sa vyučuje evolučná biológia na gymnáziách východného Slovenska a preskúmať niektoré aspekty jej výučby. Na preskúmanie výučby evolučnej biológie bol vytvorený elektronický dotazník. Na výskume participovalo 40 učiteľov biológie gymnázií z košického a prešovského kraja. Zistilo sa, že učitelia ktorí realizujú výučbu evolučnej biológie na samostatnej vyučovacej hodine, dokážu svojim študentom ponúknuť viac z evolučnej tematiky (najmä dôkazy evolúcie, vznik života, populačnú genetiku, ale tiež princípy prírodného výberu, dedičnosť a vývoj človeka) v porovnaní s učiteľmi, ktorí takúto vyučovaciu hodinu nerealizujú. Evolučné súvislosti najviac využívajú pri výučbe dedičnosti a premenlivosti a najmenej pri vyučovaní zdravého životného štýlu. Darwinizmus je najviac vyučovaná evolučná teória, pričom najčastejšie využívané vyučovacie metódy pri interpretácií evolučnej problematiky sú vysvetľovanie, výklad a diskusia so žiakmi.
Kľúčové slová: evolučná biológia, vyučovanie

Stiahnuť článok v PDF

POSUDZOVANIE ANGAŽOVANOSTI PREDAJCOV Z POHĽADU ZÁKAZNÍKA Z HĽADISKA SOCIO-DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTÍK (Jana Kovaľová, Zuzana Birknerová)

Úspešnosť firmy je ovplyvňovaná viacerými faktormi, pričom jedným z nich sú spokojní zákazníci. Spotrebitelia sú čoraz náročnejší, nakoľko sú si vedomí širokého výberu produktov a služieb medzi množstvom súperiacich konkurentov. Je úlohou spoločností pristupovať k poskytovaniu zákazníckeho servisu a predaju produktov zodpovedne, nakoľko je len v ich záujme, aby jej prosperita neustále rástla a aby boli schopní obstáť v neustále silnejúcom konkurenčnom boji. V tomto kontexte významnú úlohu zohráva angažovanosť obchodníkov. Cieľom príspevku je obohatiť poznanie v oblasti nákupného správania a dať do pozornosti význam prístupu predajcov k zákazníkom, nakoľko sú práve oni nositeľmi pridanej hodnoty v spoločnosti.
Kľúčové slová: angažovanosť, nákupné správanie, spokojnosť, zákazník

Stiahnuť článok v PDF

CREDITWORTHY MODEL AKO METÓDA DIAGNOSTIKY FINANČNEJ VÝKONNOSTI VO VYBRANEJ SPOLOČNOSTI (Erika Onuferová, Beáta Šofranková)

Cieľom príspevku je prezentovať výsledky aplikácie Creditworthy modelu ako nástroja diagnostiky finančnej výkonnosti vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti priemyslu. Analýza bola realizovaná na základe účtovných závierok za roky 2011 – 2015. Prínosom príspevku je tvorba modifikovaného Creditworthy modelu výkonnosti, ktorý je zostavený z reprezentujúcich indikátorov a metód finančnej analýzy aplikovaním presnejšej metodiky ich bodového ohodnotenia, a zároveň s možnosťou prognózovať výkonnostnú pozíciu. Príspevok sa tak venuje sledovaniu zmien v dosahovanej respektíve očakávanej výkonnosti pri porovnaní tradičného a modifikovaného Creditworthy modelu výkonnosti a v praktickom využití týchto modelov v ekonomickej činnosti podnikov.
Kľúčové slová: Creditworthy model, finančná analýza ex post, finančná analýza ex ante

Stiahnuť článok v PDF

ANALYTICAL VIEW ON PROVIDING OUTPLACEMENT SERVICES IN SLOVAK COMPANIES (Jana Cocuľová , Kristína Bodnárová)

The article deals with the issue of outplacement, which is a service via which an employer provides support and professional assistance to employees who are exiting the company. Due to the fact that the outplacement represents a relatively new trend in the Slovak environment, the paper features a presentation of results of the research which aimed to provide an analytical view of its use in Slovak companies. For this purpose, three statistical hypotheses were tested to identify statistically significant differences in the use of outplacement in terms of size, type of ownership, and type of sector in which companies operate. The research results highlighted the low rate of outplacement use and confirmed the presumption that outplacement was to a larger extent provided by large international companies.
Key words: outplacement, lay-offs, employee, employer

Stiahnuť článok v PDF

POŽIADAVKY CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE VYBRANÝCH PRACOVNÝCH POZÍCIÍ (Kristína Šambronská)

Vzdelaní, zodpovední a motivovaní pracovníci, ktorí sú si vedomí, že pre spotrebiteľa nie je dôležité len to, čo preňho robia, ale aj to, ako to robia, sú v službách nevyhnutnosťou. Podniky cestovného ruchu venujú väčšiu pozornosť svojim pracovníkom, pretože tí sú zdrojom jeho výkonnosti. Zamestnanci rozhodujú o kvalite poskytnutej služby, o spokojnosti zákazníkov a v konečnom dôsledku aj o úspechu podniku. Štúdia je zameraná na pracovné požiadavky pre zamestnancov cestovnej kancelárie na vybrané pracovné miesta. V centre záujmu ide o pracovné pozície referent predaja v cestovnej kancelárie a sprievodca cestovného ruchu pre cestovnú kanceláriu.
Kľúčové slová: cestovný ruch, cestovná kancelária, zamestnanec

Stiahnuť článok v PDF

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ GASTRONÓMIE, STRAVOVACÍCH A CATERINGOVÝCH SLUŽIEB (Anna Šenková, Jiří Vaníček)

Gastronómia a stravovacie služby majú dôležité miesto v cestovnom ruchu, pretože uspokojujú základné ľudské potreby. V súčasnosti je možné vybrať si z rozmanitej ponuky služieb, ktorá je v rôznych zariadeniach odlišná. Cieľom príspevku je definovať teoretické prístupy k vymedzeniu problematiky gastronómie, stravovacích a cateringových služieb, pretože ich význam a obsah býva často rozdielne interpretovaný.
Kľúčové slová: cestovný ruch, gastronómia, stravovacie služby, cateringové služby

Stiahnuť článok v PDF

SKÚMANIE SÚVISLOSTÍ MEDZI PRACOVNOU SPOKOJNOSŤOU A MOTIVÁCIOU PRACOVNÍKOV (Veronika Timková , Martina Košíková)

Predkladaný príspevok sa venuje skúmaniu súvislosti medzi pracovnou motiváciou a pracovnou spokojnosťou zamestnancov. V práci uvádzame teoretické východiská skúmanej problematiky ako aj stručný prehľad štúdii, ktoré boli v danej oblasti realizované. Hlavným cieľom príspevku je zistiť, či existuje súvislosť medzi motiváciou zamestnancov a ich pracovnou spokojnosťou. Na overenie tejto súvislosti bol použitý Spearmanov korelačný koeficient, na základe ktorého sme zistili, že medzi premennými existuje štatistický vzťah. Zistili sme, že medzi pracovnou motiváciou a spokojnosťou zamestnancov existuje súvislosť. Na základe zistení môžeme tvrdiť, že zamestnanci, ktorí sú dostatočne motivovaní v práci, vykazujú väčšiu pracovnú spokojnosť v podniku.
Kľúčové slová: motivácia, pracovná spokojnosť, zamestnanci

Stiahnuť článok v PDF

ANALYTICKÝ POHĽAD NA ROZHODOVACIE PROCESY VO VYBRANÝCH INŠTITÚCIACH CESTOVNÉHO RUCHU (Ľuba Tomčíková)

Hlavnou témou príspevku je analytický pohľad na rozhodovacie procesy vo vybraných inštitúciach cestovného ruchu. Príspevok sa zameriava na významu, priebeh a možnosti rozhodovacích procesov. Cieľom je popísať rozhodovanie ako základ každodennej aktivity súkromného či pracovného života. Hlavným cieľom predkladaného príspevku je prostredníctvom dotazníkového prieskumu zistiť mieru rozhodovania v rozhodovacích situáciách u jednotlivých zamestnancoch vo vybraných inštitúciach cestovného ruchu, poukázať na vplyv kvality pracovných podmienok na rozhodovanie a tiež, zistiť či zamestnanci rozhodujú o rozhodovacích problémoch v rámci svojich kompetencií.
Kľúčové slová: rozhodovanie, rozhodovací problém, rozhodovacia situácia, chyby pri rozhodovaní

Stiahnuť článok v PDF

POSUDZOVANIE VÝSKYTU KOGNITÍVNYCH OMYLOV MANAŽÉRMI V KONTEXTE OSOBNÝCH VLASTNOSTÍ MANAŽÉROV (Matúš Vagaš, Miroslav Frankovský)

Výskyt kognitívnych omylov v práci manažérov môže do značnej miery ovplyvniť ich pracovnú kvalitu a flexibilitu. Problematika kognitívnych omylov manažérskej práci je multidimenzionálne podmienená a do popredia vystupuje nevyhnutnosť jej interdisciplinárneho skúmania. V kontexte atribútov súvisiacich s výskytom kognitívnych omylov v manažérskej práci významné miesto patrí osobnostným charakteristikám manažérov. Cieľom príspevku je obohatiť poznanie v tejto oblasti manažmentu na základe analýzy súvislostí medzi posudzovaním výskytu kognitívnych omylov manažérmi v ich osobnostnými vlastnosťami. Na základe údajov, ktoré boli získané metodikami B5 (osobnostné vlastnosti) a PKO18 (kognitívne omyly) a výskumnej vzorke 102 manažérov, boli interpretované viaceré významné súvislostí medzi atribútmi kognitívnych omylov (negatívne veštby, čítanie myšlienok, nepodložené závery a argumentácia emóciami) a osobnostnými vlastnosťami manažérov (neuroticizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť)
Kľúčové slová: Manažér, kognitívne omyly, osobnosť, metodika PKO18, metodika B5

Stiahnuť článok v PDF

PŘÍKLAD MAKROSKOPICKÉHO MODELOVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (Jana Vysoká)

Tento článek nabízí ukázku toho, jak lze některá témata probíraná na vysokých školách zpřístupnit studentům na středních školách nebo vysokých školách, kde není matematické modelování součástí výuky. Hlavní cíl je zaměřen na jednoduchý příklad matematického modelování při řešení snadné dopravní úlohy. V této práci budeme věnovat pozornost problematice modelování dopravního toku z makroskopického hlediska. Nejprve odvodíme matematický model ve formě parciální diferenciální rovnice a pak se zaměříme na řešení této rovnice metodou charakteristik. Výklad je prezentován způsobem, s jehož pomocí by studenti mohli problematiku pochopit.
Klíčová slova: matematické modelování, parciální diferenciální rovnice, metoda charakteristik

Stiahnuť článok v PDF

hore