Autor: Košíková Martina

Katedra matematických metód a manažérskej informatiky, Fakulta
manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

hore