2020/01

VEDECKÉ ŠTÚDIE

MODIFIKOVANIE CEMENTOVÝCH KOMPOZITOV PRE 3D TLAČ BUDOV (Mário Buch, Adam Uhlík)

Cieľom tohto článku bol súčasný vývoj materiálov používaných na 3D tlač, ich vlastnosti, zloženie a overovanie vlastností experimentálnym pozorovaním a ich spracovateľnosti použitím rôznych prísad do referenčnej malty. Článok pozostáva z rôznych normových skúšok daného materiálu, ich vyhotovenie a následné tabuľkové a grafické spracovanie dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová: 3D tlač, technológia, materiál, kompozit, cementová zmes, prísada, modifikovaná zmes, referenčná malta

Stiahnuť článok v PDF

AKTUALIZÁCIA KOEFICIENTU NEPREDVÍDATEĽNÝCH NÁKLADOV PRE ZARIADENIA STAVENISKA (Silvia Ďubek, Marek Ďubek)

Zvyšujúce sa neplánované náklady resp. nepredvídateľné náklady vzniknuté počas výstavby sú súčasťou dnešného stavebníctva. Tieto náklady sú zvyčajne zapríčinené nedostatočnou prípravou projektovej dokumentácie vo fáze plánovania stavebného diela, nakoľko najnižšia cena projektu je častokrát hlavným kritériom. Nekvalitný projekt je jedným z dôvodov zvyšovania sa nákladov kvôli odstráneniu problémov stavebného diela. Na tieto vzniknuté chyby resp. nejasnosti sa častokrát príde až pri výstavbe. Tieto chyby môžu ovplyvniť aj pôvodne naplánované náklady zariadenia staveniska, ktoré boli kalkulované pred začatou výstavbou. Preto je vhodné použiť pri ich kalkulácii koeficient nepredvídateľných nákladov. Tento koeficient je potrebné vždy aktualizovať k danému obdobiu.
Kľúčové slová: index, koeficient, zariadenia staveniska

Stiahnuť článok v PDF

PARCIÁLNY NÁHĽAD NA UDRŽATEĽNOSŤ A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO CEZ PERCEPCIU NELEGÁLNYCH SKLÁDOK (Zuzana Slobodová, Jana Mitríková)

Cieľom predkladaného príspevku je parciálny náhľad na problematiku odpadového hospodárstva z aspektu nelegálnych skládok. V tejto súvislosti sme sa venovali i udržateľnému rozvoju, ktorý je prínosom pre spoločnosť, ktorá pozná jeho princípy. Práca obsahuje informácie o stave životného prostredia na Slovensku ako aj o odpadovom hospodárstve v našej krajine. Príspevok ďalej oboznamuje čitateľa s mobilnou aplikáciou TrashOut, ktorá bola navrhnutá na nahlasovanie nelegálnych skládok. V príspevku bol použitý dotazník, ktorý zisťoval mieru záujmu o nelegálne skládky u mladej generácie a ich ochotu niečo s tým urobiť. Podľa výsledku prieskumu nie je väčšine opýtaných ľahostajné životné prostredie – prekážajú im nelegálne skládky a majú chuť zapojiť sa do pomoci pri ich čistení.
Kľúčové slová: udržateľnosť, nelegálne skládky, Trashout, odpadové hospodárstvo

Stiahnuť článok v PDF

KATEGORIZÁCIA A KLASIFIKÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ NA SLOVENSKU – MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ (Anna Šenková)

Kategorizácia a klasifikácia ubytovacích zariadení sa využíva v mnohých krajinách sveta a znamená proces ich rozdeľovania podľa druhov do kategórii a podľa úrovne poskytovaných služieb do tried. Z hľadiska hodnotenia kvality ubytovacích služieb sú tieto štandardy veľmi významné. Slovensko má v tejto oblasti spoločnú históriu s Českou republikou, od roku 1993 však uplatňuje vlastné systémy kategorizácie ubytovacích zariadení. Predkladaný príspevok si kladie za cieľ spracovať vývoj systémov kategorizácie a klasifikácie ubytovacích zariadení na Slovensku v období od vzniku prvej Československej republiky až po súčasnosť v kontexte ich základných právnych úprav.
Kľúčové slová: ubytovacie zariadenia, kategorizácia, klasifikácia, Slovensko, predpisy

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA PONUKY UBYTOVACÍCH SLUŽIEB V RÁMCI ZDIEĽANEJ EKONOMIKY MESTA BRATISLAVA V ČASE PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 (Tomáš Bačinský)

Pandémia koronavírusu v roku 2020 ťažko zasiahla všetky odvetvia hospodárstva všetkých ekonomík sveta. Jednou z oblastí s najťažším dopadom je aj z dôvodu reštriktívnych opatrení oblasť cestovného ruchu. Tento článok skúma dopady vývoja situácie koronakrízy na ponuku ubytovacích zariadení v zdieľanej ekonomike. Použitím vyše 5 tisíc manuálne zozbieraných dát boli vytvorené dva viacnásobné lineárne regresné modely, ktoré popisujú a predikujú vývoj priemerných cien a zliav z ubytovania v Bratislave. Tie môžu byť využité poskytovateľmi aj využívateľmi týchto služieb na prijímanie lepších rozhodnutí v závislosti od vývoja pandemickej situácie.
Kľúčové slová: ponuka ubytovania, vývoj cien, zdieľaná ekonomika, pandémia koronavírusu

Stiahnuť článok v PDF

VZŤAH VÝKONOVEJ MOTIVÁCIE A AKTÍVNEHO UČENIA SA ŠTUDENTOV (Tomáš Bačinský)

Na základe typológie edukantov podľa výkonovej motivácie (Hrabal a Pavelková 2011) bolo vytvorených viac lineárnych regresných modelov predikovania miery zainteresovanosti na aktívnom učení sa. Testovaním odpovedí vysokoškolských študentov sa zistil štatisticky významný vzťah medzi potrebou dosiahnutia výkonového úspechu v súvislosti so vzdelávacím procesom a mierou zainteresovanosti na aktívnom učení sa. Podľa zistení táto miera nesúvisí s vekom ani rokmi nadobudnutými študijnými skúsenosťami a najväčší štatisticky významný vplyv na ňu má miera stotožnenia sa s typovým zaradením do Typu 1, definovanom vysokou mierou potreby úspechu a nízkou mierou potreby vyhnutia sa neúspechu. Tieto zistenia môžu pomôcť identifikovať rozvíjania hodné atribúty študentov a ich potenciálnu zainteresovanosť na mimovyučovacích aktivitách vyžadujúcich a podporujúcich samostatnosť a zodpovedný prístup.
Kľúčové slová: motivácia, potreba úspechu, aktívne učenie sa, lineárne regresné modely

Stiahnuť článok v PDF

DŽUNGĽA V TEÓRII “BUSINESS INTELLIGENCE” (Marián Halaj)

Hoci oblasť business inteligencie (BI) and business analytiky (BA) získala v posledných desiatich, možno dvadsiatich rokoch výraznú pozornosť, ako u výskumníkov, tak u manažérov z praxe, v tom čo BI je a nie je panujú medzi týmito ľuďmi až neuveriteľné rozpory. Cieľom tohoto článku je preto definovať a pochopiť BI z manažérskej perspektívy, a to cez celý rozhodovací proces – od zberu “surových dát” po realizáciu rozhodnutia, umožňujúceho zlepšiť obchodné výsledky spoločnosti alebo efektivitu vykonávaných pracovných úloh, a to s použitím dostupných technológií a s prihliadnutím na odvetvové špecifiká. Prakticky sú tieto úlohy spracované analýzou súčasného stavu poznania BI cez práce od autorov z rôzneho spektra disciplín, vrátane matematiky a štatistiky, dátových vied, informačných technológií, manažmentu výkonnosti organizácií, organizačného správania, psychológie či projektového manažmentu.
Kľúčové slová: business intelligence, analytika, dátové vedy, znalosti

Stiahnuť článok v PDF

OBČIANSKA PARTICIPÁCIA V SLOVENSKOM LEGISLATÍVNOM PROCESE (Simona Farkašová)

Cieľom tohto príspevku je analyzovať jednotlivé fázy zákonodarného procesu v Slovenskej republike so zreteľom na spôsob zapojenia verejnosti a možnosti občanov ovplyvniť finálnu podobu zákona.
Kľúčové slová: legislatívny proces, zákon, občania, vláda Slovenskej republiky

Stiahnuť článok v PDF

SORPČNÉ CHARAKTERISTIKY TEPELNOIZOLAČNÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE ĽANU A KONOPE (Katarína E. Hellová, Stanislav Unčík, Terézia Cabanová)

Publikácia sa zaoberá sorpčnými a desorpčnými charakteristikami tepelnoizolačných materiálov ako je konope a ľan. Tieto materiály, ktoré sa radia medzi ekologické, sa vyznačujú vysokou sorpčnou schopnosťou, čo znamená, že dokážu prijať vlhkosť z okolitého prostredia. Jednotlivé zistenie zmien vlastností týchto materiálov pri zmene relatívnej vlhkosti a ich porovnanie, nám umožňuje zistiť, ich výhody a nevýhody, a taktiež či daná izolácia je vhodná na zabudovanie do konštrukcie stavby. Sledované boli tepelno-technické a hygroskopické vlastnosti a to hlavne zmena súčiniteľa tepelnej vodivosti a zmena rovnovážnej vlhkosti. Tieto vlastnosti boli sledované pri zmene relatívnej vlhkosti od 20% až po 95%.
Kľúčové slová: tepelnoizolačný materiál, konope, ľan

Stiahnuť článok v PDF

DIDAKTICKÝ TEXT V ODBORNOM VZDELÁVANÍ (Roman Hrmo, Daniel Kučerka)

Hlavým cieľom štúdie je začlenenie didaktického textu v rámci materiálnych didaktických prostriedkov, definovanie kompetencií, hodnotene výsledkov výskumu PISA 2018 a metódy hodnotenia textu. Ďalej sme vyhodnotili nami spracovaný odborný text pre predmet Manažment práce predajcu automobilov v študijnom odbore 2493 L Predaj a servis vozidiel pomocou štatistických metód. Na vyhodnotenie odborného textu sme využili testovaciu vzorku 202 žiakov zo SR a ČR.
Kľúčové slová: vzdelávanie, odborný text, Cloze test

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ MERACIEHO SYSTÉMU PRE PRÍRODNE VEDY (Michal Choma)

V príspevku autor predstavuje filozofiu vyvíjaného školského meracieho systému s možnosťou uchovávania, exportu a spracovania nameraných údajov. Súčasťou príspevku je oboznámenie čitateľa s užívateľským prostredím a praktická ukážka merania hmotnostnej tepelnej kapacity valčeka.
Kľúčové slová: merací systém, hmotnostná tepelná kapacita, MBL, probeware

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI APLIKÁCIE VYBRANÝCH KONCEPCIÍ NA OCHRANU OBJEKTOV PRI OHROZENÍ NÁSTRAŽNÝM VÝBUŠNÝM SYSTÉMOM (Richard Jankura , Martin Boroš)

Ochrana objektov voči hrozbám, ktoré sú vykonávané nástražnými výbušnými systémami je veľmi špecifická. Variabilita vykonania takéhoto útoku je takmer neobmedzená, čo značne sťažuje výber vhodných prostriedkov pri navrhovaní systému ochrany. Článok bol zameraný na koncepcie ochrany, ktoré neboli primárne určené na vytváranie ochranných opatrení pri takomto type ohrozenia objektov. Opísanými koncepciami sú CPTED (Prevencia kriminality pomocou environmentálneho dizajnu), Target Hardening a ochrana do hĺbky. Ide o koncepcie, ktoré sa zaoberajú najmä fyzickými úpravami vonkajšieho prostredia chráneného objektu. V článku boli popísané princípy, na ktorých sú postavené jednotlivé koncepcie a ich možné použitie pri vybranom type ohrozenia. Cieľom článku bolo poukázať na možný postup využitia opísaných koncepcií a ich elementov pri vytváraní systému ochrany.
Kľúčové slová: systém ochrany, koncepcie, CPTED, Target Hardening, ochrana do hĺbky, nástražný výbušný systém

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV REGIONÁLNEJ ZNAČKY GEMER-MALOHONT NA PRODUCENTOV A SPOTREBITEĽOV PRODUKTOV A SLUŽIEB (Nora Bobáková, Jana Jarábková)

Regionálna značka prispieva k hospodárskemu, sociálnemu, politickému a kultúrnemu rozvoju miest, regiónov a krajiny. Neexistuje však všeobecne akceptovaná definícia, ani spoľahlivý výskum regionálnych značiek. Existujúci výskum sa zameriava predovšetkým na celú krajinu alebo kraje, zatiaľ čo regionálny rozmer bol zanedbávaný. Vedecký článok je zameraný na systém regionálneho značenia v podmienkach Slovenskej republiky, konkrétne na regionálnu značku Gemer-Malohont. Hlavným cieľom vedeckého príspevku je na základe primárneho výskumu zistiť, aké efekty prináša regionálna značka Gemer-Malohont jej nositeľom /producentom a poskytovateľom služieb/ a ako ju vnímajú existujúci i potenciálni spotrebitelia. Na základe výsledkov dotazníkového zisťovania sú v závere príspevku uvedené odporúčania a návrhy na zlepšenie systému regionálneho značenia v analyzovanom regióne.
Kľúčové slová: regionálna značka, regionálny produkt, systém regionálneho značenia, Gemer-Malohont

Stiahnuť článok v PDF

INDEX KRIMINALITY AKO JEDEN Z HLAVNÝCH INDIKÁTOROV BEZPEČNOSTI (Roman Kmeť)

Zberom a analýzou údajov o trestných činoch sa napĺňajú informačné systémy a vytvárajú databázy o kriminalite špecifikované pre rôzne časové obdobia alebo vybrané územia. Existujúce informačné systémy v podmienkach Slovenskej republiky spracovávajú štatistické údaje o trestných činoch, ale výstupy z nich v podobe štatistík a máp kriminality územia majú iba informatívny charakter. Výsledky, ktoré zobrazujú, môžu byť skreslené a nejednoznačné. Tento fakt môže zapríčiniť chýbajúci index kriminality, absolútne (nie relatívne) údaje alebo veľkosť posudzovaného priestoru.
Kľúčové slová: informačný systém, index kriminality, bezpečnosť

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARÁCIA RÝCHLOSTNÝCH SCHOPOPNOSTÍ U MLÁDEŽE V ĽADOVOM HOKEJI (Marián Knechta)

Cieľom našej štúdie bolo porovnať rýchlostné schopnosti na ľade a mimo ľadu u hráčov ľadového hokeja 9. ročníka ZŠ kategórie kadeti. Experimentu sa zúčastnilo 39 hráčov tímov HC 05 Banská Bystrica a MHC Martin. Priemerný vek probandov bol 14,76 roka, priemerná telesná výška probandov bola 171 cm a priemerná telesná hmotnosť probandov bola 59,2 kg. Na ľade absolvovali testy a to štandardizovaný test MO SZLH korčuľovanie vpred na 40 m so zmenami smeru a neštandardizovaný test, šprint na 5 m, 10 m a 20 m. Mimo ľadu sme taktiež použili štyri testy a to štandardizovaný testy metodického oddelenia slovenského zväzu ľadového hokeja beh na 40 m so zmenami smeru a neštandardizovaný test, šprint na 5 m, 10 m a 20 m. Na spracovanie štatistických údajov sme použili štatistický program SPSS 17.0. Normalitu rozloženia premenných sme overili pomocou Kolmogorovho – Smirnovovho testu. Výsledok nám ukázal, že sledované premenné nie sú normálne rozložené a na základe toho sme použili neparametrický test významnosti MANN WHITNEY U Test, kde sme pozorovali štatistický rozdiel na hladine štatistickej významnosti p < 0,05. Z výsledkov vyplýva, že hráči sú v teste 40 m so zmenami smeru na suchu rýchlejší ako v teste 40 m so zmenami smeru na ľade, ale v testoch na vzdialenosť 5 m, 10 m a 20 m boli rýchlejší na ľade. Štatistický významný rozdiel na 5% hladine štatistickej významnosti sa preukázal iba pri testoch na 40 m so zmenami smeru.
Kľúčové slová: bežecká rýchlosť, ľadový hokej, mládež, rýchlosť korčuľovania

Stiahnuť článok v PDF

SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA POSTAVENIA MIEST LEVOČA A SPIŠSKÁ NOVÁ VES V REGIÓNE SPIŠA (Juliana Krokusová, Maroš Dzurilla)

Cieľom príspevku je analyzovať postavenie a vzájomnú pozíciu dvoch slovenských miest Levoča a Spišská Nová Ves z pohľadu socio-ekonomických ukazovateľov. Pri výskume sme sledovali aj ich administratívny vývoj a významné udalosti v historickom kontexte, ktoré zásadne ovplyvnili ich význam a strategické postavenie v regióne Spiša. Zohľadnili sme aj pozíciu obidvoch miest v rámci dopravnej siete, železničné a cestné napojenie sa v prejavilo ako dôležitý a strategický determinant ich ďalšieho rozvoja. V rámci empirickej časti príspevku sme vychádzali zo štatistických údajov, ako ukazovatele sme sledovali mieru nezamestnanosti, podiel zamestnaných podľa odvetví a dochádzku do zamestnania. Grafické a kartografické výstupy nám umožnili priestorovú analýzu skúmaných ukazovateľov a následné zhodnotenie ich ekonomickej pozície v skúmanom regióne.
Kľúčové slová: Levoča, Spišská Nová Ves, nezamestnanosť, dochádzka do zamestnania

Stiahnuť článok v PDF

DRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE DOSPELÝCH ODSÚDENÝCH VO VÝKONE TRESTU ODŇATIA SLOBODY NA SLOVENSKU (Silvia Lukáčová, Dominika Temiaková)

Vzdelávanie odsúdených je jednou z najvýznamnejších súčastí komplexnej resocializácie osôb počas, ale aj po výkone trestu odňatia slobody. V našich podmienkach sa realizuje mnoho edukačných aktivít pre odsúdených, možnosť vzdelávať sa vo formálnom systéme nevynímajúc. Predkladaná štúdia sa zameriava na jeden z druhov vzdelávania dospelých, tzv. druhošancové vzdelávanie, ktoré stojí na pomedzí predmetu pedagogiky, pretože prebieha v školskom systéme vyžívajúc formy, metódy, prostriedky či prístupy charakteristické pre vzdelávanie detí a mládeže, a andragogiky, pretože do vzdelávacieho procesu vstupujú zväčša dospelí so svojimi špecifikami. Štúdia sa venuje vymedzeniu druhošancového vzdelávania so zreteľom na penitenciárne prostredie, jeho legislatívnym rámcom a metodickým priebehom v týchto špecifických totálnych inštitúciách, osobitostiam dospelých odsúdených v rolách učiacich sa, ako aj štatistickým údajom a príkladom realizácie druhošancového vzdelávania odsúdených v slovenskej praxi.
Kľúčové slová: druhošancové vzdelávanie, dospelí odsúdení, výkon trestu odňatia slobody

Stiahnuť článok v PDF

SEMIKVANTITATÍVNE HODNOTENIE MIERY OHROZENOSTI ŽELEZNIČNÝCH STANÍC (Michal Szatmári)

Železničné stanice sú objekty, ktoré svojou existenciou výrazne napomáhajú k pocitu bezpečia pri preprave osôb. Svojimi nástupišťami, podchodmi, vstupmi a výstupmi do objektu, priestormi, ktoré sa využívajú pri čakaní na vlakové súpravy alebo kúpe cestovných dokladov ovplyvňujú zraniteľnosť objektu alebo ľudí. Sú to miesta s hromadným výskytom ľudí a konštantnou frekvenciou pohybu, ale zároveň s nedostatočnou úrovňou ochrany. V bezpečnostnej komunite sa považujú za mäkké ciele. Na hodnotenie ohrozenia mäkkých cieľov v podmienkach SR nie je vytvorená žiadna metodika. V článku bude aplikovaná Česka metodika hodnotenia ohrozenosti mäkkých cieľov. Na základe nadobudnutých kvantifikovaných premenných a výsledkov predikcie celkovej miery ohrozenosti bude možné navrhnúť ochranné opatrenia. Aby boli opatrenia adekvátne sa v článku uvádzajú prístupy o významnosti úrovne ochrany. Navrhnuté opatrenia budú odôvodnené svojou podstatou a pridelené k jednotlivým prístupom o významnosti úrovne ochrany podľa uvedených prístupov.
Kľúčové slová: hodnotenie ohrozenia, mäkké ciele, prístupy ochrany, železničné stanice

Stiahnuť článok v PDF

NÁRYS VYUČOVACÍCH METÓD V PROCESE VÝUČBY KRIMINÁLNEHO SPRAVODAJSTVA (Katarína Meždejová)

Príspevok je venovaný problematike výučbových metód v procese výučby kriminálneho spravodajstva. Autorka sa zaoberá návrhom metodickej platformy pre edukačné moduly, prostredníctvom ktorých je plánovaná výučba predmetu Kriminálne spravodajstvo na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť náhľad do výučbových metód a ich stručný popis.
Kľúčové slová: metóda, vyučovacie metódy, edukačné moduly, e-learning, kriminálne spravodajstvo

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARÁCIA PRÍSTUPOV K POJMOM ODOLNOSŤ A ZRANITEĽNOSŤ (Katarína Hoterová, Nikola Chovančíková)

V súčasnosti je spoločnosť závislá od rôznych systémov, služieb alebo prvkov a je nutné sa zaoberať ich bezpečnosťou. Takéto systémy, služby alebo prvky sa môžu označiť ako kritické. Ak majú byť označené ako kritické musia spĺňať prierezové a sektorové kritéria hodnotenia krajiny, v ktorej sa takýto systém, služba alebo prvok nachádza. Článok sa zameriava na analýzu prístupov k pojmom odolnosť a zraniteľnosť, ktoré tvoria indikátory bezpečnosti. V niektorých štúdiách sa tieto dva pojmy považujú za totožné, v iných zas za rozdielne. Cieľom článku je vykonať analýzu aktuálnych prístupov k týmto dvom pojmom a dospieť k záveru, aký majú tieto dva pojmy medzi sebou vzťah.
Kľúčové slová: analýza, komparácia, odolnosť, zraniteľnosť

Stiahnuť článok v PDF

NÁSTROJE HODNOTENIA ODOLNOSTI V KRITICKEJ INFRAŠTUKTÚRE (Nikola Chovančíková, Katarína Hoterová)

Kritická infraštruktúra (ďalej len KI) predstavuje zložitý celok tvorený množinou prvkov, ktoré sú vzájomne prepojené. KI zastrešuje procesy, systémy, zariadenia, technológie, ktoré zabezpečujú fungovanie štátu i občianskej spoločnosti. V modernej spoločnosti je potrebné, aby každý prvok KI fungoval. V prípade výpadku prvku KI môže dôjsť k narušeniu fungovania príslušného sektora, napr. dopravy, energetiky, priemyslu, čo môže viesť k prerušeniu základnej dodávky služby. Najvýznamnejším podsektorom KI je podsektor elektroenergetika. Život obyvateľov i fungovanie spoločnosti je závislé na dodávkach elektrickej energie. Od roku 2013 sa elektrická energia považuje za unikátny kritický sektor v rámci dokumentu PPD-21. Zvýšenie zabezpečenia prvkov začlenených do tohto podsektora sa dá dosiahnuť zvýšením úrovne odolnosti.
Kľúčové slová: kritická infraštruktúra, odolnosť, elektroenergetika

Stiahnuť článok v PDF

PODPORA TURIZMU VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH VZHĽADOM NA PANDÉMIU COVID-19 (Kristína Šambronská)

Celosvetové vypuknutie COVID-19 vytrhlo svet z pokoja a turizmus sa stal jedným z najviac postihnutých odvetví. V kontexte zvýšenej neistoty sú aktuálne a spoľahlivé informácie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým nielen pre turistov a odvetvie turizmu ale celkovú populáciu. Globálne krízy, ako sú rozšírené ohniská chorôb a pandémií, vyvolávajú vážne otázky o pripravenosti inštitúcií pôsobiacich v oblasti globálneho a regionálneho turizmu na koordináciu opatrení krízového riadenia a obnovy. Štúdia prináša základné informácie o riešení problému, ktorým COVID-19 pre turizmus je v globálnom celosvetovom pohľade ako aj z pozícii vybraných štátov.
Kľúčové slová: Covid-19, turizmus, podpora

Stiahnuť článok v PDF

STANOVENIE OPTIMÁLNEHO ŤAHU V ROZVOJI RÝCHLOSTI S VYUŽITÍM ASISTOVANÉHO PLÁVANIA (Henrich Krč, Barbora Kocianová, Lukáš Odráška)

Cieľom výskumu bolo stanovenie optimálneho ťahu vo vývoji rýchlosti s využitím asistovaného plávania. Súbor tvorilo 11 výkonnostných plavcov klubu Royal swimming club. Testovanie bolo vykonané v jeden deň. Na vyhodnotenie optimálneho ťahu v rozvoji plaveckej rýchlosti s pomocou elastických pásov sme použíli test plávania na 25 metrov maximálnym úsilím (max25). Plavci používali postupne každú farbu elastického pásu a plávali tiež v štandardných podmienkach bez elastického pásu. Protokol zaťaženia predstavoval 2 opakovania v 7 sériach. Interval odpočinku medzi opakovaniami bol 3 min a medzi sériami 5 min. Intenzita bola 97 % – 100 % a viac z aktuálneho Pmax. Väčšina skupiny dosiahla 5 % zrýchlenie pri žltej gume (odpor predstavoval 2,2 – 6,3 kg), jeden plavec pri šedej (odpor 1,3 – 3,6 kg), a jeden pri zelenej gume (3,6-10,8 kg). Rozptyl v odporoch pre jednotlivé gumy je však stále relatívne veľký a len potvrdzuje že pri rozvoji plaveckej rýchlosti s využitím elastických gúm je potrebné pristupovať každému plavcovi individuálne.
Kľúčové slová: optimálny ťah, elastické pásy, výkonnostní plavci

Stiahnuť článok v PDF

ROZDELENIE ČASU MLÁDEŽE NA SLOVENSKU (Bianka Kupcová, Miroslava Knapková)

Predložený príspevok sa zaoberá rozdelením času mládeže na Slovensku, a to na platenú prácu, neplatenú prácu a voľnočasové aktivity. Cieľom príspevku je identifikovať aktivity, ktorým sa mládež (osoby vo veku 15 – 26 rokov) venujú počas pracovného dňa a voľného dňa, so zameraním na platenú prácu, neplatenú prácu a voľnočasové aktivity. Príspevok vychádza z originálnych údajov zozbieraných v roku 2017 v rámci prieskumu uskutočneného riešiteľským kolektívom Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Pre potreby tohto príspevku sme analyzovali odpovede 174 respondentov (v kategórii mládež). Kategorizácia jednotlivých činností v rámci neplatenej práce a voľného času je založená na oficiálnych metodikách rozdelenia času, a to Time Use Survey (TUS) a Harmonised European Time Use Survey (HETUS).
Kľúčové slová: slovenská mládež, platená práca, neplatená práca, voľný čas, rozdelenie času

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI APLIKÁCIE METÓD OPERAČNEJ ANALÝZY V PROCESOCH KRÍZOVÉHO RIADENIA (Miroslav Slemenský)

Tento článok sa zaoberá možnosťou aplikácie metód operačnej analýzy v procesoch krízového riadenia ako súčasti preventívnych a riešiteľských opatrení subjektov miestnej štátnej správy. Analyzuje doterajšie postupy a navrhuje možné využitie moderných metód na presnejšie vymedzenie a plánovanie jednotlivých krokov preventívnych činností orgánov miestnej štátnej správy so zreteľom na Okresné úrady v sídle kraja a Okresné úrady.
Kľúčové slová: operačná analýzy, preventívne opatrenia, miestna štátna správa, CPM, PERT

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA RIZÍK ÚZEMIA AKO SÚČASŤ PREVENTÍVNÝCH OPATRENÍ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY (Miroslav Slemenský)

Tento článok sa zaoberá procesom analýzy rizík územia ako súčasti vykonávaných preventívnych opatrení s pôsobnosťou orgánov miestnej štátnej správy. Analyzuje doterajšie postupy a navrhuje možné využitie moderných technik na presnejšie vymedzenie rizík na danom území.
Kľúčové slová: analýza rizík, preventívne opatrenia, miestna štátna správa

Stiahnuť článok v PDF

VÝZNAM A ASIMILÁCIA ALTERNATÍVNEJ A DOPLNKOVEJ MEDICÍNY V TURISTICKOM PRIEMYSLE (Milena Švedová, Tünde Dzurov Vargová, Marcin Kunicki, Ivan Uher)

Doplnková a alternatívna medicína (ďalej len CAM) si za posledných 10 rokov vyžiadala zvyšujúci sa podiel informovanosti verejnosti a programu lekárskych výskumných pracovníkov. Štúdie dokumentujú, že približne polovica obyvateľstva mnohých priemyselných krajín v súčasnosti využíva CAM. Táto snaha o zdravie a pohodu vedie k rýchlemu rastu CAM a poukazuje na novú úlohu zdravotníckych pracovníkov vrátane obchodných príležitostí v cestovnom ruchu. Táto prehľadová štúdia porovnáva, skúma a syntetizuje charakteristiky CAM. Skutočnosť, že používatelia CAM majú tendenciu sledovať všeobecne zdravý životný štýl, naznačuje, že môžu byť otvorení ďalším možnostiam, odporúčaniam na optimalizáciu svojho zdravia, ktoré by sa dali zakomponovať do turistického priemyslu. V rámci budúceho výskumu navrhujeme preskúmať sociálne, kultúrne, politické a ekonomické súvislosti s cieľom maximalizovať prínos CAM pre zdravý životných štýl jedincov. Kľúčové slová: alternatívna medicína, terapie, turizmus, zdravie
Kľúčové slová: alternatívna medicína, terapie, turizmus, zdravie

Stiahnuť článok v PDF

OSOBNÍ VZTAH TY & JÁ A BUDOUCNOST SPOLEČNOSTI (Zdeněk Vrba)

Přelidněná planeta a dlouhodobý nedostatek pracovníků v Evropě i USA. Co je příčinou, proč ubývá lidí produktivního věku v západním světě. Nerodí se děti, průměrná porodnost v západní Evropě je na hodnotě 1,4 dítěte na matku. Zanikají tradiční hodnoty manželství a ve vztahu Ty & Já. Zaniklo rozdělení světa na mužský a ženský. Zmizel institut ženy v domácnosti. Máme unisex model, genderovou vyváženost, bezpohlavní svět. Polarizace společnosti podle majetku. To je jen dílčí výčet faktů, které se vztahem Ty & Já souvisí. Autor analyzoval dostupné informace o faktorech mající vliv na definovaný vztah s cílem určit soubor atributů ovlivňujících lidskou společnost. V diskusi pak přináší čtenáři úvahu. Jakým způsobem se vyvíjí pohled na současné mezilidské vztahy. Identifikovat jej lze nejen ve vztahu muž a žena, ale také v otázce přátelství, kamarádství i výměny informací apod. V současnosti se vztah Ty & Já přesouvá do virtuální podoby. K výměně informací dochází, ale informace neplní tu úlohu, kterou měly dříve. Pravidla ve vztazích určuje etika, kterou lze vnímat jako algoritmus, program, který určuje nejen emoční stránku vztahů. Dynamická rovnováha ve vztahu Ty & Já se představuje v prostorové podobě. Je to něco, co není vidět, a to přestavuje duchovní hodnotu, která hraje určitou roli a vyvažuje materiální svět.
Kľúčové slová: manželství, porodnost, mateřství, hormonální antikoncepce, mamánci

Stiahnuť článok v PDF

hore