2020/02

VEDECKÉ ŠTÚDIE

EXPERIMENTÁLNE SLEDOVANIE SORPČNÝCH CHARAKTERISTÍK MINERÁLNEJ VLNY V KLIMATICKEJ KOMORE (Katarína E. Hellová, Patrik Šťastný)

Príspevok sa zaoberá sorpčnými charakteristikami minerálnej vlny. Schopnosť absorbovať vzdušnú vlhkosť v takýchto anorganických materiáloch ako je minerálna vlna nie je vysoká. Monitorovanie tepelnotechnických a hygroskopických vlastností, hlavne zmeny súčiniteľa tepelnej vodivosti a zmeny rovnovážnej vlhkosti, prebiehalo experimentálne v klimatickej komore. Tieto vlastnosti sa monitorovali vzhľadom na zmenu relatívnej vlhkosti z 20% postupne až na 95%. Experimentálnymi meraniami sa dajú overiť deklarované hodnoty výrobcov, ako aj praktické použitie týchto materiálov. Meraním môžeme tiež vyhodnotiť vhodnosť zabudovania materiálu do stavebnej konštrukcie.
Kľúčové slová: Sorpcia, desorpcia, minerálna vlna, tepelná izolácia, zmena relatívnej vlhkosti, rovnovážna vlhkosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti, klimatická komora

Stiahnuť článok v PDF

APLIKÁCIA INVAZÍVNEHO SANAČNÉHO ZÁSAHU A NÁSLEDNÁ ANALÝZA VLHKOSTI A ZASOLENIA VYBRANEJ HISTORICKEJ KONŠTRUKCIE (Patrik Šťastný)

Publikácia sa zaoberá obsahom vodorozpustných solí, stupňa zavlhnutia a ich vplyvu na historickej konštrukcii kostola neďaleko Trnavy. Ako prvé sa článok zameriava a opisuje výsledky laboratórnych analýz množstva vodorozpustných solí v skúmanej konštrukcii. Následne na túto časť nadväzuje výskumom hodnôt vlhkosti nameraných na vybraných miestach skúmaného objektu. V závere článok opisuje technológie využité pri sanácii skúmanej konštrukcii a opisuje účinnosť sanačného zásahu proti vlhkosti, ktorý je taktiež prezentovaný meraniami in situ po realizácii konkrétnych technológií.
Kľúčové slová: Zasolenie historických konštrukcií, stúpajúca vlhkosť, sanácia

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI UPLATNENIA MEDZIRODOVÝCH HYBRIDOV TRÁV V KLIMATICKÝCH PODMIENKACH PODUNAJSKEJ NÍŽINY (Peter Hric, Ľuboš Vozár, Peter Kovár)

Cieľom experimentu bolo porovnať produkčný potenciál prvých slovenských odrôd Festulolium A. et Gr. – Lenoru a Tatranu so skôr vyšľachtenými odrodami v druhom úžitkovom roku. Pokus sa realizoval v Demonštračnej a výskumnej báze Katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Slovenská republika) v roku 2019. Porovnávali sme novovyšľachtený hybrid Lenor (festucoidný charakter) s Felinou a Hykorom. Ďalším slovenským hybridom bol Tatran (loloidný charakter) porovnávaný s Lofou. Na prvej kosbe dosiahli obe slovenské odrody nižšiu produkciu suchej nadzemnej fytomasy ako kontrolné odrody. Výnimkou bola odroda Hykor. V termíne druhej kosby mal Lenor nepreukazne vyššiu produkciu ako Felina a Hykor. Podobná tendencia bola aj pri odrode Tatran. Posledná kosba bola charakteristická nepreukazne vyššou produkciou suchej nadzemnej fytomasy Lenoru v porovnaní s Felinou a Hykorom. V sume kosieb dosiahol Lenor nepreukazne vyššiu produkciu ako Felina a Hykor. Naopak Tatran zaznamenal nepreukazne nižšiu produkciu ako Lofa.
Kľúčové slová: trávy, Festulolium, produkcia suchej nadzemnej fytomasy, Lenor, Tatran

Stiahnuť článok v PDF

IDENTIFIKÁCIA RIZÍK PROSTREDNÍCTVOM ANALÝZY STROMU PORÚCH (Nikola Chovančíková)

Kritická infraštruktúra (ďalej KI) predstavuje množinu prvkov, ktoré sú medzi sebou poprepájané vzájomnými väzbami. Preto je potrebné v rámci prvkov KI sústrediť svoju pozornosť na včasnú identifikáciu nežiadúcich udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť fungovanie prvku, a tým aj celého systému, s ktorým je prvok prepojený. Praktickou metódou na odhalenie príčin vzniku nežiadúcej udalosti je analýza stromu porúch (ďalej FTA). FTA je aplikovaná väčšinou pri skúmaní zložitých systémov a odhaľovaní chýb v procesoch. Včasným identifikovaním chýb dokáže prvok KI predchádzať možnému zlyhaniu základných funkcií (Wang, 2018).
Kľúčové slová: Kritická kritická infraštruktúra, prvok kritickej infraštruktúry, analýza stromu porúch

Stiahnuť článok v PDF

KORELÁCIA PLOŠNEJ DISTRIBÚCIE RÁDIOAKTIVITY A ELEKTRICKEJ VODIVOSTI PÔD (Erik Andrássy, Andrej Mojzeš, Ema Nogová)

Účelom tohto príspevku je korelácia výsledkov dvoch rozličných povrchových geofyzikálnych metód zameraných na určenie litológie skúmaného prostredia najmä v zmysle diferenciácie piesčito-ílovitých polôh. Dôraz sa kladie na koreláciu dvoch nezávislých fyzikálnych vlastností získaných povrchovou gamaspektrometriou a elektromagnetickou metódou. Záujmové územie disponuje viacerými nepriaznivými vlastnosťami nadobudnutými rozsiahlou antropogénnou činnosťou, predovšetkým poľnohospodárskou v minulosti a banskou v prítomnosti, pričom aktívne prebieha ťažba lignitu. Očakávaná pozitívna korelácia medzi príkonom dávkového ekvivalentu gama žiarenia vo vzduchu a mernou elektrickou vodivosťou pri rozlišovaní piesčitých a ílovitých polôh nebola potvrdená. Príčinou môže byť ako zmena litologického zloženia pripovrchových sedimentov vplyvom ľudskej činnosti, tak aj, do určitej miery rozdielny, hĺbkový dosah použitých meracích techník.
Kľúčové slová: obec Čáry, gamaspektrometrické meranie

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARÁCIA INTERAKTÍVNYCH MÁP KRIMINALITY DOMA I V ZAHRANIČÍ (Roman Kmeť)

Kriminalita je jedným z aspektov, ktorý najviac ovplyvňuje pocit bezpečia občanov v konkrétnom bezpečnostnom prostredí. Bezpečnostnú situáciu na konkrétnom území je možné objektívne vyjadriť pomocou zaznamenaných trestných činov. Nástrojom, ktorý laickej, ale aj odbornej verejnosti umožňuje spoznať bezpečnostnú situáciu na konkrétnom území predstavuje interaktívna mapa kriminality. Výskum sa zaoberá komparáciou jednotlivých interaktívnych máp kriminality v Slovenskej republike, v Českej republike a v ďalších krajinách. Cieľom článku je porovnanie prezentovaných aktuálnych interaktívnych máp s prislúchajúcimi vyhľadávacími kritériami. Pri tvorbe a prezentovaní štatisticky spracovaných údajov môže dochádzať k určitým problémom, ktoré je potrebné do budúcna čiastočne alebo úplne odstrániť.
Kľúčové slová: interaktívna mapa, kriminalita, bezpečnosť

Stiahnuť článok v PDF

ZMENY VYBRANÝCH RASTOVO-PRODUKČNÝCH PARAMETROV TRÁVNIKA Z KOSTRAVY ČERVENEJ (FESTUCA RUBRA AGG.) PO APLIKÁCII KONCENTROVANÉHO POLYSULFIDOVÉHO HNOJIVA (Peter Kovár, Ľuboš Vozár, Peter Hric)

Hodnotili sme zmeny v rýchlosti rastu, dennú produkciu nadzemnej fytomasy a hustotu trávnika z kostravy červenej po aplikácii hnojiva na báze polysulfidov (Sulka NKS+) v klimatických podmienkach Nitry (48° 18´12´´N, 18° 5´42´´E). Vplyv prípravku aplikovaného 2-krát, 4-krát a 6-krát počas vegetačného obdobia sa sledoval v rokoch 2016 a 2017 a účinok bol porovnaný s kontrolou bez použitia prípravku Sulka NKS+. Stimulačný účinok Sulky NKS+ sa prejavil v priemernom dennom prírastku výšky a priemernom dennom prírastku hmotnosti nadzemnej fytomasy s najviditeľnejším prejavom v obidvoch hodnotených rokoch pri aplikácii 6-krát počas vegetačného obdobia. Pri hustote porastu, vyjadrenej indexom zahusťovania trávnika, bolo zaznamenané inhibičné pôsobenie polysulfidového hnojiva. Priemerné hodnoty prvých dvoch parametrov sa zvyšovali s rastúcim počtom aplikácií prípravku Sulka NKS+.
Kľúčové slová: polysulfid; Festuca rubra; priemerný denný prírastok výšky; priemerný denný prírastok hmotnosti, hustota trávnika

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARATÍVNA ANALÝZA NÁVŠTEVNOSTI A KONCENTRÁCIA MÚZEÍ V PRÍRODE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA (Milena Švedová, Tünde Dzurov Vargová, Mária Jusková)

Kultúra, umenie, veda aj informatizácia sú určujúcimi činiteľmi spoločenského vývoja, individuálneho pocitu spokojnosti, ako aj osobného šťastia a v dnešnej konzumnej dobe o to viac je potrebné sa na kultúru zamerať. Dôležitou zložkou kultúry je kultúrna identita jedinca. Kultúra predstavuje ľudský spôsob organizácie, uskutočňovania a rozvoja činnosti, ktorý je zhmotnený v materiálnych i nemateriálnych výsledkoch ľudskej činnosti, najmä práce a zároveň buduje novú etiku práce na prehlbovanie súdržnosti celej spoločnosti. V našom príspevku sme sa zamerali na komparatívnu analýzu pamiatok ľudovej architektúry, ktoré tvoria súčasť kultúrneho dedičstva na Slovensku prostredníctvom múzeí v prírode s akcentom na ich koncentráciu pomocou zmapovania na našom území.
Kľúčové slová: kultúra, múzeum v prírode, ľudová architektúra

Stiahnuť článok v PDF

VLÁDY SR A VÝVOJ STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA NA SLOVENSKU (Oskár Tóth)

Dôchodkové systémy sú podstatnou súčasťou sociálneho modelu každého štátu, ktorý dosiahol určitú úroveň rozvoja. Dôchodkové zabezpečenie, ako jedna zo zložiek sociálnej ochrany je systém, ktorý poskytuje ochranu približne tretine obyvateľstva, najmä v rozvinutých ekonomikách. Štáty západnej civilizácii sa snažia vytvoriť efektívny, spravodlivý a udržateľný dôchodkový systém, ktorý poskytne dostatok peňazí pre starnúcu generáciu a vlády sa vyhnú nepríjemným problémom chudoby seniorov. Príspevok sa zameriava na analýzu druhého dôchodkového piliera – dôchodkového sporenia v Slovenskej republike, ktorú uskutočňujú vládne koalície od jeho založenia v roku 2005 do 2020. Cieľom je identifikovať konkrétne legislatívne opatrenia vrátane ekonomických zmien v zmysle uplatnenia politických rozhodnutí na sociálnu solidaritu a sociálnu spravodlivosť sporiteľov.
Kľúčové slová: štát, vláda, sociálna spravodlivosť, sociálna solidarita, dôchodkové sporenie

Stiahnuť článok v PDF

ZASTÚPENIE A ANALÝZA MODERNÝCH CHARAKTERISTÍK TRADIČNÉHO RUČNÉHO REMESLA ZALOŽENÉHO NA JINGDEZHENOVOM PORCELÁNSKOM VÝROBNOM PODNIKANÍ (Yang Liu)

Tento článok na základe materiálov zhromaždených počas systematického pozorovania účastníkov a obsahovej analýzy dostupnej literatúry skúma výklad a poňatie tradičnej výroby porcelánu v súčasnom čínskom kontexte. Ukazuje, že to, čo dáva tradičnému porcelánovému priemyslu v Jingdezhen aktuálne a moderné rysy, je kompatibilita individualizovanej ľudskej tvorby vo sfére tradičných remesiel s modernou vyspelou technológiou a informačnou spoločnosťou, ďalej dopyt zo strany masového cestovného ruchu po autentickom kultúrnom prejave založenom na etnickom pôvode a v neposlednom rade spoločenská túžba po znovuvytváraní a rekonštrukcii za účelom ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva. Tento výskum tak odráža pestrý terén kultúrnych aktivít v Jingdezhen v súčasnej dobe.
Kľúčové slová: tradičné porcelánové remeselné výrobky, moderné zastúpenie, kultúrne vystavenie, masový turizmus, ochrana dedičstva a odkaz

Na požiadanie autorky bol tento príspevok redakciou dodatočne stiahnutý a po zapracovaní korektúr bude opäť online.

POSTAVENIE POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU V NÁRODNOM HOSPODÁRSTVE SLOVENSKA (Mariana Dubravská)

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel predstavujú významné odvetvia ekonomickej aktivity. Sú integrovanou súčasťou národného hospodárstva. Cieľom príspevku je analyzovať postavenie potravinárskeho priemyslu v národnom hospodárstve SR.
Kľúčové slová: potravinársky priemysel, národné hospodárstvo, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

MAPOVANIE NOVÝCH KOMPETENCIÍ/ZRUČNOSTÍ PRE STAVEBNÝ SEKTOR (Eva Jankovichová, Martin Hanko)

Technologické zmeny, demografické zmeny a globalizácia okrem iného ukazujú, že zručnosti sú kľúčom k schopnosti krajín a ľudí prosperovať v prepojenom a rýchlo sa meniacom svete. Ľudia budú čoraz viac potrebovať zdokonaliť svoje zručnosti, aby mohli vykonávať nové úlohy v rámci svojich súčasných pracovných miest alebo získavať nové zručnosti pre nové pracovné miesta. Hlavným cieľom tohto článku je prezentovať výsledky medzinárodného projektu EU ERASMUS+ KA2 MIND – Management-Innovation-Development a poukázať na budovanie nových zručností aj pre stavebný priemysel. Predmetom výskumu bola analýza existujúcich a navrhovaných kompetencií (zručností) pre dve cieľové skupiny a rozdiely medzi nimi podľa navrhovanej metodiky.
Kľúčové slová: nové kvalifikačné potreby, budovanie podnikateľských schopností, nové zručnosti pre stavebný sektor, kľúčové kompetencie, manažment znalostí

Stiahnuť článok v PDF

URČENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU BUDOV AKO PODKLADU PRI PROJEKTOVANÍ (Martin Hanko, Richard Matúšek)

Súčasný stav životného prostredia upozorňuje na kladenie dôrazu na udržateľnosť aj stavebného priemyslu. Cieľom príspevku je poukázať na možnosť prispieť k udržateľnosti práve pomocou uváženého výberu materiálového riešenia stavebných konštrukcií. Vhodným výberom materiálov vo fáze projektovania je možné v podstatnej miere ovplyvniť náklady životného cyklu budovy, najmä budúcich prevádzkových nákladov. O materiálovom riešení stavebných konštrukcií sa investori v súčasnosti rozhodujú najmä podľa výšky investičných nákladov. Príspevok poukazuje na potrebu vytvorenia vhodnej metodiky ktorá by vytvorila podklady pre moderné technológie a uľahčila investorom a projektantom proces výberu stavebných materiálov.
Kľúčové slová: náklady, životný cyklus, projektovanie

Stiahnuť článok v PDF

REPREZENTAČNÉ SYSTÉMY (VAK) PODĽA TEÓRIE NEUROLINGVISTICKÉHO PROGRAMOVANIA Z HĽADISKA HODNOTENIA REKLAMY (Pavel Žiaran, Zuzana Birknerová, Ivana Ondrijová)

Výskum má za cieľ zhodnotiť schopnosť novo navrhovaného dotazníka pre zisťovanie preferovaného reprezentačného systému (PRS) podľa teórie neurolingvistického programovania (NLP) predikovať hodnotenie reklamných textov zostavených na základe verbálnych predikátov (rôznych slovných prostriedkov) evokujúcich jednotlivé reprezentačné systémy (vizuálny, auditívny, kinestetický/pocitový). Vzorke 167 študentov (63% žien a 37% mužov) manažérskych oborov bol administrovaný dotazník PRS a dotazník pre hodnotenie reklamných textov. Zisťovanie bolo prevedené v troch krokoch, pomocou faktorovej, korelačnej a grafickej analýzy. Dotazník PRS bol analyzovaný v niekoľkých formách, pričom najefektívnejšou formou PRS dotazníka bola 4-položková forma, prinášajúca najviac empiricky konzistentných zistení (VAK – vizuálny, auditívny, kinestetický/pocitový).
Kľúčové slová: neurolingvistické programovanie (NLP), preferované reprezentačné systémy (PRS), VAK, reklama

Stiahnuť článok v PDF

INFORMAČNÉ SYSTÉMY V SYSTÉME ZDIEĽANÝCH BICYKLOV (BIKESHARINGU) (Stanislav Kubaľák, Marián Gogola)

V súčasnosti je každodenná ľudská aktivita výrazne pretkaná modernými informačnými technológiami. Cieľom tohto príspevku je analýza informačných systémov, ktoré sa využívajú v riadení procesov v systéme zdieľania bicyklov (bikesharing). V jednotlivých častiach príspevku sú spracované základné informácie o informačných systémoch a o fungovaní informačných systémov v systéme bikesharing. V príspevku sa nachádza prípadová štúdia na aplikáciu využívania informácií, ktoré poskytujú informačné systémy. Informácie získané z informačných systémov môžu byť užitočné pri vykonávaní aktivít, ktorých účelom je zvýšiť využitie systému zdieľania bicyklov ako aj zvýšiť úroveň spokojnosti s používaním systému zdieľania bicyklov.
Kľúčové slová: informačné systémy, bikesharing, informácia, mobilita

Stiahnuť článok v PDF

ART FILM FEST V KOŠICIACH A JEHO PERCEPCIA NÁVŠTEVNÍKMI (Jana Mitríková, Martina Marchevská, Radoslava Smetanová)

Hlavným cieľom nášho príspevku je zhodnotenie percepcie medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest v Košiciach jeho návštevníkmi. V teoretickej časti príspevku si bližšie charakterizujeme kľúčové pojmy, akými sú kultúrny turizmu, jeho formy a filmový turizmus. Následne pozornosť sústredíme na Art Film Fest v Košiciach, jeho históriu a kultúrne priestory, v ktorých sa odohráva najväčší filmový festival na Slovensku. V druhej časti budeme v diskusii analyzovať výsledky dotazníkového prieskumu, realizovaného počas konania Art Film Festu. Výsledky vypovedajú o prevažujúcej spokojnosti respondentov a o jednoznačnom záujme sa znova zúčastniť ako divák ďalšieho ročníka festivalu.
Kľúčové slová: Art Film Fest, Košice, filmový festival

Stiahnuť článok v PDF

ČASOVÁ ŠTÚDIA MANAŽÉRSKYCH FUNKCIÍ STAROSTU OBCE (Eliška Župová, Jennifer Gyenesová)

Starostu obce môžeme chápať ako manažéra, ktorý riadi obec. Pri výkone svojej funkcie uskutočňuje činnosti, ktoré by sme mohli označiť ako manažérske funkcie. Príspevok je zameraný na danú problematiku. Pozorovaním bolo zisťované, koľko času venuje starosta vybranej obce manažérskym funkciám. So súhlasom starostky obce sa zaznamenávanie jednotlivých činností uskutočnilo priamo na obecnom úrade. Počas 10 pracovných dní boli evidované dáta do vopred pripravených formulárov časového snímku. Následným spracovaním údajov bolo zistené, koľko času venuje starostka jednotlivým základným a prierezovým manažérskym funkciám. Najviac času venovala organizovaniu a plánovaniu a najmenej vedeniu.
Kľúčové slová: starosta obce, manažér, manažérske funkcie

Stiahnuť článok v PDF

VÝSKUM DETERMINANTOV DOPYTU PO PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE VO VÄZBE NA ŠPECIFIKÁ SKUPÍN CESTUJÚCICH (Mária Brídziková, Róbert Berežný)

Faktory, ktoré determinujú dopyt po dopravných službách v osobnej doprave majú na dopyt rôzny vplyv. Do akej miery tieto faktory ovplyvňujú dopyt je dôležité poznať najmä pri obstarávaní dopravnej obslužnosti, ale aj pre zlepšenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti systému prímestskej autobusovej dopravy. Identifikácia týchto faktorov je takisto nápomocná aj pre rozhodovací proces dopravcov. Tento článok sa zaoberá vybranými faktormi dopytu po prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji vo väzbe na jednotlivé skupiny cestujúcich a ich vplyvu na dopyt a ponuku.
Kľúčové slová: dopyt, faktor, prímestská autobusová doprava, korelácia, obyvateľstvo

Stiahnuť článok v PDF

NETRADIČNÁ TERÉNNA VÝUČBA GEOGRAFIE SLOVENSKA V KONTEXTE ZMENENÝCH PODMIENOK VPLYVOM COVID-19 (Martin Rosič, Tomáš Pasternák, Matúš Maxin, Štefan Koco)

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky každoročne v letom semestri organizuje terénne praktiká a exkurzie pre študentov zamerané na obohatenie poznatkov z fyzickej a regionálnej geografie získavaných počas prednášok a seminárov. Keďže v uplynulom akademickom roku z dôvodu opatrení súvisiacich s koronavírusom nebolo možné uskutočniť terénne praktiká v klasickej podobe, padlo rozhodnutie zrealizovať ich netypicky – bez študentov, no s videotechnikou, aby sa celý priebeh praktík zaznamenal a následne sa formou výukových videí zverejnil na webových stránkach katedry a fakulty. Cieľom príspevku je poukázať na tento netradičný prístup k realizácii terénnej výučby spojený s analýzou naplánovanej trasy 5-dňovej exkurzie z regionálnej geografie Slovenskej republiky za využitia vybraných moderných technológií bez možnosti účasti študentov. Celá exkurzia sa preniesla do virtuálneho sveta internetu a priniesla veľmi pozitívnu spätnú väzbu nielen zo strany študentov a kolegov, ale ja zo strany známych a širšej verejnosti.
Kľúčové slová: terénne praktikum, Slovensko, regionálna geografia, online výučba

Stiahnuť článok v PDF

TLS ZAMERANIE POMÔCKA PRE VÝKAZ VÝMER (Marek Ďubek, Peter Makýš)

Tvorba výkazov výmer podlieha zaužívaným pravidlám. Pi ich používaní však bez projektovej dokumentácie dochádza k chybám z merania. Z výkazu sa zostavuje rozpočet, ktorý predstavuje náklady na stavbu samotnú. Pri chybách z merania je teda vyššia pravdepodobnosť naviac prác. Tieto chyby môže v procese prípravy na práce malých rozsahov, tam kde nie je potrebný projekt, redukovať zameranie pomocou TLS. Okrem zamerania navyše poskytuje pasport meranej konštrukcie.
Kľúčové slová: TLS, výkaz výmer

Stiahnuť článok v PDF

PROBLEMATIKA MERANIA MIESTNEJ ROVINNOSTI PODLAHOVEJ KONŠTRUKCIE V ZMYSLE STN (Marek Petro)

Podlahová konštrukcia patrí medzi najviac namáhané konštrukcie počas celej svojej životnosti. Okrem vzniku rôznych porúch na podlahe v podobe trhlín, rýh, kaverien sa na tejto konštrukciách môžeme stretnúť s jednou špecifickou vadou. Jedná sa o nedodržanie požiadavky na miestnu rovinnosť podlahy. Uvedenú vadu môžeme identifikovateľnou tesne po realizácii tejto konštrukcie. Problém však nastáva pri hodnotení tejto vady s ohľadom na požiadavky v zmysle príslušných STN a technologických predpisy výrobcov.
Kľúčové slová: podlaha, rovinnosť podlahy, meranie

Stiahnuť článok v PDF

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV (Martina Marchevská, Jana Mitríková)

Spoločenská zodpovednosť podnikov (Corporate Social Responsibility – CSR) sa postupne stáva súčasťou filozofie viacerých podnikateľských subjektov. Dosahovanie zisku už nie je jediným cieľom podnikania, samotné podniky začínajú pociťovať určitý záväzok angažovať sa v prospech spoločnosti, v ktorej pôsobia Moratis, (2017). Spoločenská zodpovednosť podnikov je v slovenskom a českom kontexte relatívne novou témou. V rámci teoretickej reflexie sa rozvíja ako samostatné topikum obzvžýujužd druhej polovice 90.-tych rokov 20. storočia. Podniky, ktoré sa rozhodnú ísť cestou spoločenskej zodpovednosti sú neraz postavené pred zložitú úlohu – nájsť záchytné body v množstve rôznorodých informácií, smerníc, štandardov a postupov Búciová, (2011). Príspevok poukazuje na základy spoločenskej zodpovednosti podnikov aj z pohľadu teórie vo vývoji myslenia o spoločenskej zodpovednosti podnikov a zodpovednosti podnikov vo vzťahu k medzinárodným normám.
Kľúčové slová: Spoločenská zodpovednosť podnikov- SZP, normy, integračný model SZP

Stiahnuť článok v PDF

POTENCIÁL TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN (Mikuláš Černý, Marián Gogola)

Prvý krát sa pojem Blockchain objavil v roku 2008 v súvislosti s kryptomenou Bitcoin. V posledných rokoch sa začala táto technológia objavovať aj v ostatných oblastiach spoločnosti. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť základné informácie o technológií Blockchain. Tejto problematika sa zaoberáme v prvej časti, kde popisujeme základnú štruktúru, princíp fungovania a typy Blockchainu. Blockchain môže byť definovaný ako distribuovaná účtovná kniha, ktorá uchováva transakcie v bezpečnom a nemennom prostredí. Na základe poznatkov a funkcionality tejto technológie sme v druhej časti zisťovali aký je potenciál Blockchainu v logistike a dodávateľskom reťazci. Blockchain môže byť schopný vyriešiť hlavné problémy dodávateľského reťazca ako je nedostatočné znalosti o pôvode tovaru, nízka úroveň sledovania tovarov, nedostatok informácií v reálnom čase, veľké množstvo dokumentov, ktoré môžu byť stratené alebo sfalšované a pod. V poslednej časti uvádzame oblasti v spoločnosti v ktorých má Blockchain veľký potenciál, ide napríklad o oblasť zdravotníctva, financií, duševného vlastníctva a nehnuteľností.
Kľúčové slová: technológia blockchain, dodávateľský reťazec, zdieľanie informácií, distribuovaná sieť

Stiahnuť článok v PDF

EFFECTS OF GLAZING COLOR ON NON-VISUAL QUALITY OF DAYLIGHTING OF OFFICE ROOM (Peter Hartman, Peter Hanuliak)

Vzhľadom k tomu, že zasklenie, ako súčasť obvodového plášťa budovy, predstavuje spojenie medzi vonkajším a vnútorným prostredím, má veľký vplyv na spektrálne zloženie svetla v interiéri. Článok popisuje extrémnu situáciu, kedy sa porovnáva účinok číreho zasklenia v referenčnej miestnosti a spektrálny filter v testovacej miestnosti, ktorý účinne odfiltruje krátke vlnové dĺžky svetla. Tieto vlnové dĺžky sú najefektívnejšie pre nevizuálne účinky svetla na človeka vo väčšine svetelných scenárov, a preto boli dosiahnuté zreteľné rozdiely v úrovniach Ekvivalentného Melanopického Lux-u (EML) a Melanopickej Ekvivalentnej Dennej Osvetlenosti (M-EDI) ako hodnotiacich parametrov, ktoré boli použité na porovnanie miery účinku nevizuálnych účinkov svetla.
Kľúčové slová: melanopické osvetlenie, svetelná pohoda, denné svetlo

Stiahnuť článok v PDF

REMESELNÍCI PRACUJÚCI SO SKLOM V OBDOBÍ RANÉHO NOVOVEKU (NÁČRT PROBLEMATIKY) (Ondrej Šály)

Predkladaná štúdia sa venuje remeselníkom, pôsobiacim v období raného novoveku a pracujúcim so sklom. Je síce zameraná na územie súčasného Slovenska v období 16. – 18. storočia, avšak snaží sa problematiku osvetliť aj v širšom kontexte. Text štúdie je rozdelený do viacerých častí. Prvá z nich prináša najmä teoretické a všeobecné informácie. Zvyšné sa venujú konkrétnym skupinám remeselníkov, ktorých činnosť bola úzko spätá so sklom. Väčšiu pozornosť venuje príspevok sklárom a sklenárom. Informácie obsiahnuté v štúdii vychádzajú zo štúdia vedeckej a odbornej literatúry, dobových diel a z archívneho výskumu.
Kľúčové slová: sklo, remeselníci, sklár, sklenár, vitráž

Stiahnuť článok v PDF

POTENCIÁL REGIÓNU HONT PRE CESTOVNÝ RUCH Z POHĽADU JEHO OBYVATEĽOV (Anna Šenková, Kristína Babicová)

Prirodzený región Hont je vďaka svojej bohatej histórii, kultúrnym a historickým pamiatkam, prírodným predpokladom, aktívnej činnosti rôznych združení a dvoch oblastných organizácií cestovného ruchu najnavštevovanejším regiónom Slovenska. Príspevok sa zaoberá hodnotením jeho potenciálu pre cestovný ruch z pohľadu domáceho obyvateľstva. Primárne údaje boli získané prostredníctvom dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi okresov Krupina, Banská Štiavnica, Levice a Veľký Krtíš. Následne boli spracované vybranými metódami popisnej štatistiky v programe Microsoft Excel. Teoretické východiská skúmanej problematiky boli spracované zo zdrojov domácej a zahraničnej literatúry.
Kľúčové slová: región, regionálna konkurencieschopnosť, potenciál pre cestovný ruch, región Hont

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI APLIKÁCIE METÓDY PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE V PROCESOCH KRÍZOVÉHO RIADENIA (Miroslav Slemenský)

Tento článok sa zaoberá možnosťou využitia metódy prípadovej štúdie v procesoch krízového riadenia ako súčasti záchranných činností subjektov Integrovaného záchranného systému. Na základe spracovaných prípadových štúdií zovšeobecňuje doterajšie skúsenosti a poznatky, navrhuje východiská pre skvalitnenie spolupráce zložiek Integrovaného záchranného systému počas mimoriadnych udalostí zo zreteľom na ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.
Kľúčové slová: prípadová štúdia, krízové riadenie, záchranná zdravotná služba

Stiahnuť článok v PDF

PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE SLOVENSKA V KONTEXTE GLOBÁLNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI (Veronika Čabinová, Renáta Fedorčíková, Slávka Molčanová)

Príspevok je zameraný na hodnotenie kvality podnikateľského prostredia Slovenska. Jeho hlavným cieľom je na základe vybraných 3 svetovo uznávaných multikriteriálnych indexov (Globálny index konkurencieschopnosti GCI, Svetový index konkurencieschopnosti WCI a Index podnikania DBI) zhodnotiť vývoj a aktuálny stav slovenského podnikateľského prostredia, jeho konkurencieschopnosť a atraktívnosť pre domácich i zahraničných investorov v období rokov 2009 až 2019. V príspevku sme upriamili pozornosť na hodnotenie Slovenska v rámci všetkých krajín sveta a rovnako aj v rámci krajín V4. Aplikované boli logické metódy ako analýza, syntéza, komparácia a indukcia. Dáta sme čerpali z dostupných on-line výročných správ, reportov a ročeniek nami analyzovaných indexov. Kvalita slovenského podnikateľského prostredia bola za posledných jedenásť rokov najlepšie ohodnotená v prípade DBI indexu, celkovo najhoršie postavenie získala naša krajina v rebríčkoch GCI indexu. Keďže indexy GCI a WCI nie sú výhradne zamerané na hodnotenie kvality podnikateľského prostredia ale celkovej úrovne konkurencieschopnosti krajiny, výrazne lepšie postavenie Slovenska v rebríčku DBI indexu hodnotíme pozitívne.
Kľúčové slová: podnik, podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť, index konkurencieschopnosti

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ REALITNÉHO TRHU VO VZŤAHU K TRHU PEER-TO-PEER UBYTOVANIA V ČASE PRVEJ VLNY PANDÉMIE COVID-19 NA SLOVENSKU (Tomáš Bačinský)

V rámci boja proti pandémii vírusu SARS-CoV-2 pristupujú vlády krajín ku množstvu reštriktívnych opatrení. To má negatívne dopady na všetky segmenty ekonomiky. Napriek tomu realitný trh na Slovensku v poslednom období zažíva nárasty cien realít. Odvetvie cestovného ruchu ráta obrovské straty a aj ponuka samotných peer-to-peer ubytovacích služieb sa veľmi vzďaľuje od klesajúceho dopytu. Cieľom článku je zistiť vplyv zmeny ekonomickej aktivity v turizme (zníženie dopytu po ubytovacích službách z dôvodu pandemických reštrikcií mobility) na vývoj cien realít. Jedným z predpokladov je to, že tí, ktorí ponúkajú peer-to-peer ubytovacie služby, po poklese dopytu alokujú svoje voľné kapacity do dlhodobých podnájmov alebo predajov, čo môže mať vplyv na trhovú cenu realít. Vytvorených je osem viacnásobných lineárnych regresných modelov predikcie cien bytov v krajských mestách na základe štatistík epidemickej situácie, mobility obyvateľstva a cien peer-to-peer ubytovacích služieb. Hlavnými zisteniami je fakt, že ceny bytov rastú s počtom pozitívnych a vyliečených prípadov a klesajú s počtom úmrtí.
Kľúčové slová: viacnásobné lineárne regresné modely, pandémia COVID-19, ceny bytov, mobilita obyvateľstva, peer-to-peer ubytovacie služby

Stiahnuť článok v PDF

hore