2024/02

VEDECKÉ ŠTÚDIE

NEDODRŽANIE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV PRI REALIZÁCII STAVBY A VPLYV NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ OBJEKTU (Ján Hlina, Patrik Šťastný)

Tento článok sa zaoberá problematikou nedodržania technologických postupov pri realizácii stavby a jeho vplyvom na energetickú hospodárnosť objektu. Diskutuje sa o dôsledkoch nedostatočnej dodržiavania technologických noriem a postupov v procese výstavby na efektivitu využívania energie v budovách. Analyzujeme konkrétne príklady nedostatkov v technologických postupoch a ich potenciálny vplyv na energetickú náročnosť budov. Výsledky tejto analýzy majú významný vplyv na budúce projekty v stavebníctve a prispejú k zlepšeniu energetických štandardov a kvality budov v snahe dosiahnuť udržateľnejšiu a efektívnejšiu výstavbu.
Kľúčové slová: technologické postupy, energetický certifikát budovy, spotreba tepla

Stiahnuť článok v PDF

VÝZNAM BEZPEČNÉHO PRACOVNÉHO PROSTREDIA (Daniela Sendeková, Martina Zelizňáková)

Tráviť čas v práci tvorí pre bežného človeka jeho podstatnú časť života a výskumy týkajúce sa pohody zamestnancov a výsledkov súvisiacich s bezpečnosťou na pracovisku môžu pomôcť zlepšiť pracovný aj súkromný život ľudí. Bezpečné pracovné prostredie sprostredkúva asociáciu medzi pracovnou pohodou zamestnancov a jednotlivými zraneniami na pracovisku. V organizáciách kritických z hľadiska bezpečnosti, ako je stavebníctvo, ťažba, výroba, petrochemický priemysel alebo priemysel ropných vrtov, sú zamestnanci vystavení vyššiemu fyzickému riziku v porovnaní s kancelárskym prostredím. Hoci počet priemyselných nehôd nie je vysoký, predstavuje významné priame a nepriame náklady, ako sú škody na majetku, výrobné straty, sociálne rozvraty či núdzové plánovanie. V prípade zvyšujúcej sa celkovej pohody zamestnancov sa zvýši aj bezpečnosť na pracovisku, navyše ak sa zlepší celková pohoda a bezpečnosť na pracovisku, tak by sa mal znížiť počet jednotlivých zranení zamestnancov.
Kľúčové slová: pracovné úrazy, bezpečnosť pri práci, pracovné prostredie, duševná pohoda

Stiahnuť článok v PDF

SANAČNÉ TECHNOLÓGIE PRE TRHLINY V LIATEJ PODLAHE REHABILITATION TECHNOLOGIES FOR CRACKS IN THE CAST FLOOR (Patrik Šťastný, Naďa Antošová, Oskar Stratený)

Predmetom tohto článku je posúdenie vzniku, opis diagnostiky a zatriedenia týchto trhlín a následné opísanie možných sanačných technológií na terapiu trhlín v liatych podlahách. Článok opisuje niekoľko hlavných sanačných metód, ktoré umožňujú efektívnu sanáciu trhlín a zabezpečujú dlhodobú funkčnosť podlahy a rozdeľuje ich na radikálne a konzervatívne metódy.
Kľúčové slová: sanácia, terapia trhlín, liate podlahy

Stiahnuť článok v PDF

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VZŤAH K VOĽNÉMU ČASU MLADÝCH ĽUDÍ (Martina Zelizňáková, Milan Kocík)

Voľný čas hrá v dnešnej hektickej spoločnosti veľmi dôležitú úlohu. Súčasné rýchle tempo života a neustály tlak na dosahovanie výkonu môžu viesť k vyčerpaniu a stresu. Voľnočasové aktivity predstavujú dôležitý čas na relaxáciu, regeneráciu a vyrovnanie sa s každodennými povinnosťami, či už pracovnými alebo študijnými. Je nevyhnutné, aby sme venovali pozornosť tomu, ako efektívne trávime náš voľný čas a aby sme ho vedeli využiť najprospešnejšie pre naše fyzické, mentálne a emocionálne zdravie. Príspevok sa venuje faktorom, ktoré ovplyvňujú voľný čas mladých ľudí, medzi ne patrí hlavne rodina, rovesnícke skupiny a v neposlednom rade ekonomický faktor.
Kľúčové slová: voľný čas, mladý človek, rodina, rovesnícke skupiny

Stiahnuť článok v PDF

THE INFLUENCE OF THE LAST PUBLISHED RATING ON THE SALES SUCCESS OF AN ITEM IN ONLINE RETAILING (Robert Laskowski)

The aim of the article is to determine what influence the last published review has on the sales success of an item, regardless of whether the average rating of the item has changed as a result of the last published review. For this purpose, the daily sales figures of over two thousand articles were examined over a period of 21 months depending on their last published rating of one to five stars from Amazon Germany. It was found that the last published rating has no measurable influence on the sales success of an item. Only half of the sample showed that sales of an item were higher if the last rating was positive rather than negative. Furthermore, no correlation was found between the number of stars and sales, even when only expensive or high-demand items were considered. This means that online stores or manufacturers do not necessarily have to react to the last review of an item in order to exploit sales potential.
Keywords: online trade, reviews, sales, Amazon, retail, rating

Stiahnuť článok v PDF

PARTICIPATÍVNY ŠTÝL VEDENIA ĽUDÍ V PROSTREDÍ SLOVENSKEJ KULTÚRY (Christopher Danis)

Vedenie ľudí je proces, v rámci ktorého líder ovplyvňuje svojich nasledovníkov a zároveň je nimi ovplyvňovaný on sám. Jedná sa o fenomén, ktorý je komplexný a ťažko definovateľný. V priebehu storočí sa téme vedenia ľudí venovalo množstvo autorov, pričom dnes už vieme, že jedným z kľúčových aspektov úspešného lídra je štýl vedenia, ktorý aplikuje v praxi. Preferencia štýlov vedenia zo strany nasledovníkov sa môže líšiť od kultúry ku kultúre, preto je potrebné mať prehľad o tých štýloch, ktoré sú akceptované príslušníkmi konkrétnej kultúry, a na druhej strane o tých, ktoré sú vnímané ako neefektívne. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť teoretický prehľad doterajších zistení týkajúcich sa participatívneho štýlu a prepojiť ho so slovenskou kultúrou. Z doterajších výskumov vyplýva, že tento štýl by mohol byť príslušníkmi slovenskej kultúry považovaný za neefektívny.
Kľúčové slová: participatívny štýl vedenia ľudí, slovenská kultúra, vedenie ľudí, GLOBE

Stiahnuť článok v PDF

PREDIKCIA A URČOVANIE CIEN CESTNÝCH VOZIDIEL: PRVOTNÝ KONCEPT (Natália Kováčová, Patrik Veľký)

Tento článok venuje svoju pozornosť stále pokročilejšiemu vývoju strojového učenia a možnosti aplikácie takéhoto učenia v oblasti cestnej dopravy. Predaj cestných vozidiel tvorí značnú časť ekonomiky krajín a práce tvorba ich cien má zásadný vplyv na kúpu resp. predaj. Ojazdené vozidlá sú stále pre veľkú časť obyvateľstva prvou voľbou, nakoľko kúpou nového vozidla dochádza k okamžitému poklesu ceny. A práve určenie správnej ceny ojazdeného vozidla je kľúčové pre správnu kúpu a rýchly predaj. Niektoré parametre vozidla ovplyvňujú cenu vozidla viac a niektoré menej. Tento článok poukazuje na potrebu selekcie takýchto parametrov a popisuje vývoj systému pre určovanie ceny vozidiel na základe týchto parametrov. Systém má potenciál slúžiť ako prvok určujúci, či kúpa alebo predaj vozidla je výhodná z hľadiska ceny vozidla. Takisto, takýto systém slúži ako prediktor vývoju cien, čo pomáha k regulácii ekonomiky k zabezpečeniu udržateľnosti trhu, správnej hospodárnosti a k možnosti predčasného konania v prípade potreby.
Kľúčové slová: predikcia, určovanie cien, vozidlá, neurónová sieť, analýza dát

Stiahnuť článok v PDF

PROBLEMATIKA SPRACOVANIA ROZPOČTU S VÝKAZOM VÝMER (Silvia Ďubek, Marek Ďubek)

Na Slovensku už niekoľko rokov neplatia regulované ceny. Uplatňujú sa trhové ceny. Každý zhotoviteľ má právo ponúknuť akúkoľvek cenu za prácu. Ktorá by mala pokrývať náklady na realizáciu ako aj ostatné náklady zhotoviteľa ako sú mzdové, režijné náklady a zisk. Z tohto dôvodu je kľúčová príprava ponuky, pričom jednou z činností je vypracovať rozpočet s výkazom výmer. Potrebné je si naštudovať projektovú dokumentáciu a všetky podklady k tomu. Toto častokrát nie je možné z časového hľadiska. A potom sú ponuky vypracované tzv. „na kolene“ len aby sa predložila nejaká cenová ponuka do termínu. Z uvedených dôvodov sú v praxi predložené rôzne formy rozpočtov.
Kľúčové slová: výkaz výmer, rozpočet, kalkulácia

Stiahnuť článok v PDF

ANALYTICKÉ POSÚDENIE ETIKY V KONTEXTE NEUROMARKETINGU (Anna Tomková, Ivana Ondrijová)

Na Slovensku už niekoľko rokov neplatia regulované ceny. Uplatňujú sa trhové ceny. Každý zhotoviteľ má právo ponúknuť akúkoľvek cenu za prácu. Ktorá by mala pokrývať náklady na realizáciu ako aj ostatné náklady zhotoviteľa ako sú mzdové, režijné náklady a zisk. Z tohto dôvodu je kľúčová príprava ponuky, pričom jednou z činností je vypracovať rozpočet s výkazom výmer. Potrebné je si naštudovať projektovú dokumentáciu a všetky podklady k tomu. Toto častokrát nie je možné z časového hľadiska. A potom sú ponuky vypracované tzv. „na kolene“ len aby sa predložila nejaká cenová ponuka do termínu. Z uvedených dôvodov sú v praxi predložené rôzne formy rozpočtov.
Kľúčové slová: výkaz výmer, rozpočet, kalkulácia

Stiahnuť článok v PDF

UPLATŇOVANIE PRINCÍPOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA V HOTELIERSTVE VO SVETE (Erika Kormaníková, Anna Šenková)

Príspevok zaoberajúci sa témou uplatňovania princípov environmentálneho manažérstva v hotelierstve vo svete predkladá stručný prehľad významných zistení z oblasti ekologického ubytovania v zahraničí. Cieľom príspevku bolo skúmať a analyzovať uplatňovanie princípov environmentálneho manažérstva v oblasti hotelierstva vo svete. Vo výskumnej rovine príspevku využívame sekundárne dáta získané z verejne dostupnej správy Svetovej rady pre cestovný ruch. Za podstatný záver príspevku považujeme zistenie, že ubytovacie zariadenia vo svete v súčasnosti majú spoločné postupy riadenia, ktoré sa zaoberajú konkrétnou časťou udržateľného hotelierstva. Pozitívnym faktom je aj to, že väčšina hotelov vo svete sa prístupmi v environmentálnom manažérstve zaoberá a úspešne ich už implementovala alebo sa snaží ďalej implementovať do praxe.
Kľúčové slová: environmentálne manažérstvo, hotelierstvo, EMAS, environmentálne označovanie

Stiahnuť článok v PDF

INFORMAČNÉ POVINNOSTI OBCÍ VYPLÝVAJÚCE Z VOLEBNÉHO KÓDEXU (Frederika Fogašová)

Autorka sa v príspevku zameriava na informačné povinnosti obcí a miest v podmienkach Slovenskej republiky v kontexte povinne zverejňovaných informácií na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Autorka v texte poukazuje na dodržiavanie, resp. nedodržiavanie povinného zverejňovania zápisníc z výsledkov volieb na webovom sídle obcí, ak ho má daná obec zriadené, vychádzajúc z analýzy vybranej vzorky obcí a miest v Slovenskej republike. V príspevku autorka uvádza existenciu tzv. informačného zákona, t. j. zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorý uľahčuje prístup k informáciám, ktoré nie sú tajné, ale verejné. Autorka sumarizuje získané poznatky v oblasti sprístupňovania informácií, ktoré prináležia obciam a mestám z hľadiska volebného zákona a predkladá návrhy a odporúčania pre zlepšenie transparentnosti v prístupe k týmto povinne zverejňovaným informáciám.
Kľúčové slová: volebný kódex, povinne zverejňované informácie, voľby, infozákon

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ SPOLOČNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY EÚ V KONTEXTE JEJ NAJVÝZNAMNEJŠÍCH REFORIEM (Ivana Kravčáková Vozárová, Stela Kolesárová)

Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) má už viac ako šesťdesiat rokov. Počiatočné ciele zahŕňali podporu poľnohospodárskej produktivity, zabezpečenie primeranej životnej úrovne poľnohospodárov a zabezpečenie dostupnosti potravín. Tieto ciele boli v praxi doplnené o nové ciele, najmä v oblasti životného prostredia, ktoré odzrkadľujú spoločenské požiadavky, ktoré sa objavili v posledných desaťročiach. SPP prešla od svojho vzniku niekoľkými významnými reformami, pričom za najvýznamnejšiu zmenu možno považovať odklon od cenovej podpory smerom k priamym platbám poľnohospodárom. Cieľom predkladaného príspevku je na základe prehľadu literatúry teoreticky vymedziť stručný historický vývoj SPP v kontexte jej najvýznamnejších reforiem.
Kľúčové slová: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ, reformy, Európska únia, historický vývoj

Stiahnuť článok v PDF

VÝZNAM STAKHOLDEROV A ICH VPLYV NA RIZIKOVÉ PROSTREDIE ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA SLOVENSKU Kristián Furiak)

S rastúcim spoločenským a hospodárskym významom športu a športového podnikania rastie aj potreba zabezpečiť udržateľnosť a odolnosť športových organizácií. Táto požiadavka sa ukazuje ako kľúčová pre udržateľnosť športového odvetvia, najmä v kontexte rastúcej globalizácie a nekonvenčných hrozieb pre šport vyplývajúcich zo súčasného vývoja jeho prostredia. V záujme lepšieho pochopenia špecifických aspektov fungovania športových podnikov sa v tomto článku skúma význam zainteresovaných strán ako významnej súčasti športového odvetvia a ich vplyv na fungovanie, stabilitu a rozvoj športových organizácií na Slovensku. Význam zainteresovaných strán v športovom odvetví závisí od viacerých faktorov, ktoré formujú celé prostredie samotných športových organizácií. Na tento účel boli použité metódy empirického výskumu, prostredníctvom ktorých boli identifikované významné skutočnosti potrebné pre formovanie záverov výskumu a lepšie pochopenie postavenia stakeholderov v športovom odvetví. Výsledky výskumu vytvárajú priestor pre lepšie pochopenie súvislostí, synergií a celkových súvislostí fungovania športového sektora na Slovensku, čo významne prispieva k stanoveným cieľom dizertačného výskumu autora.
Kľúčové slová: riziká, športové organizácie, zainteresované strany, športové prostredie

Stiahnuť článok v PDF

DIAGNOSTIKA A STIMULÁCIA AKO INKLUZÍVNY PRÍSTUP V EDUKÁCII DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI (Barbora Balogová)

K vytvoreniu inkluzívneho prostredia v materskej škole môže prispieť aj inkluzívny prístup k diagnostike a stimulácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aplikáciou diagnosticko-stimulačnej metódy od autorov Šilonová, Klein, Šinková (2018). Ide o metódu zameranú na zachytenie a následnú stimuláciu nedostatkov v oblasti čiastkových funkcií a symptómov, ktorej ambíciou je pripraviť deti na úspešný nástup do základnej školy. Zámerom príspevku je vymedziť teoretické východiská inkluzívneho vzdelávania a analyzovať spôsob riešenia prevencie ťažkostí v oblasti špecifických vývinových porúch učenia a porúch pozornosti v základnej škole prostredníctvom aplikácie inovatívnej diagnosticko-stimulačnej metódy.
Kľúčové slová:  inklúzia,  materská škola, čiastkové funkcie a symptómy, stimulačný program, depistáž, inkluzívne vzdelávanie

Stiahnuť článok v PDF

EXPERIMENTÁLNE TESTOVANIE VNÚTORNÉHO LOKALIZAČNÉHO SYSTÉMU ZA ÚČELOM POSÚDENIA PRESNOSTI A SPOĽAHLIVOSTI URČOVANIA POLOHY (Erika Skýpalová)

Vnútorné lokalizačné systémy v súčasnosti nachádzajú uplatnenie v rôznych sférach spoločenského života, medzi ktoré patrí školstvo, zdravotníctvo, logistika, letiská, múzeá a smart budovy. Umožňujú zefektívniť riadenie zdrojov, prispievajú k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti a slúžia i pre poskytovanie navigačných služieb. Tieto systémy využívajú rôzne technológie, medzi ktoré patrí Wi-Fi, Bluetooth, UWB, RFID či inerciálne systémy, ktoré sú vhodné pre potreby určovania polohy osôb a entít a získavanie lokalizačných informácií. Problematika vnútornej lokalizácie stále čelí výzvam, medzi ktoré patrí zložitosť vnútorných prostredí či potreba zaistiť vysokú presnosť určovania polohy. Nakoľko GPS signály nedostatočne prenikajú stavebnými konštrukciami vnútorných priestorov, je potrebné zvoliť inú technológiu, ktorú je možné implementovať v rámci interiérov budov. Článok je zameraný na skúmanie presnosti a spoľahlivosti navrhovaného vnútorného lokalizačného systému na báze nízkoenergetickej technológie Bluetooth beaconov z hľadiska schopnosti systému určovať polohu osôb a entít. Za týmto účelom bolo realizované experimentálne testovanie, pričom bol skúmaný pohyb osoby po vopred definovanej trase v uzatvorenom priestore.
Kľúčové slová: vnútorný lokalizačný systém, nízkoenergetická technológia bluetooth, beacon, indikátor sily prijatého signálu

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA ÚROVNE KVALITY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB POMOCOU ŠPECIALIZOVANÉHO SOFTVÉRU (Dominika Jonasíková)

Hodnotenie kvality umožňuje organizáciám identifikovať silné a slabé stránky ich služieb, čo je nevyhnutné pre neustále zlepšovanie a prispôsobovanie sa potrebám zákazníkov. IBM SPSS Statistics je jedným z najpoužívanejších nástrojov na štatistickú analýzu, ktorý umožňuje efektívne spracovanie a vyhodnocovanie dát z dotazníkových prieskumov. Vďaka širokej škále funkcií a intuitívnemu rozhraniu je SPSS ideálnym nástrojom pre analýzu údajov v rôznych oblastiach, vrátane dopravy. Cieľom článku je predstaviť metódy analýzy údajov
v dopravných službách, so zameraním na využitie IBM SPSS Statistics . Pomocou chí-kvadrát testu budú skúmané vzťahy medzi rôznymi kritériami kvality, čo poskytne cenné informácie pre zlepšenie poskytovaných služieb a zvýšenie spokojnosti zákazníkov. Výsledky tejto analýzy poukážu na dôležitosť systematického prístupu k riadeniu kvality a prínosy, ktoré
z neho vyplývajú pre organizácie pôsobiace v dynamickom a konkurenčnom prostredí.
Kľúčové slová: chí-kvadrát, IBM SPSS Statistics, analýza, metódy

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder (Patrícia Gajdošociová)

Louv, R., 2010. Last Child in the Woods: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder. Atlantic Books. ISBN 9781848870833.

Stiahnuť článok v PDF

hore