2023/02

VEDECKÉ ŠTÚDIE

SEKTOROVÁ ANALÝZA REALITNÉHO TRHU NA SLOVENSKU (Mária Matijová, Marta Miškufová, Erika Onuferová)

Realitný trh predstavuje dôležitú súčasť národnej ekonomiky ako zdroj investícií, zamestnanosti a finančného systému. Vzhľadom na význam nehnuteľností na bývanie pre makroekonomickú stabilitu krajiny je nevyhnutné sledovať zraniteľné miesta trhu a skúmať vývoj v čase. Cieľom predkladanej štúdie je analyzovať aktuálny vývoj realitného trhu na Slovensku za obdobie 2013 až 2022 a identifikovať štatisticky signifikantnú súvislosť medzi vybranými sektorovými indikátormi trhu a cenou nehnuteľností na bývanie. Na základe výsledkov je možné sledovať zhoršenie dostupnosti bývania na Slovensku. Dôvody možno hľadať v rastúcej cene a úrokových sadzbách na hypotéky. Z hľadiska štatistického šetrenia sa ako signifikantný vo vzťahu k cene potvrdil ukazovateľ Intenzity bytovej výstavby. A ako prognózy naznačujú, realitná bublina nepraskne, skôr sa bude ďalej nafukovať.
Kľúčové slová: realitný trh, rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti, ekonomický potenciál

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITIE NÁSTROJOV MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCIE V PROSTREDÍ MATERSKEJ ŠKOLY (Martina Czölderová, Erik Selecký)

Článok je zameraný na hľadanie najefektívnejších nástrojov marketingovej komunikácie v prostredí materskej školy. V teoretickej časti sme priblížili marketing v materských školách jeho súčasný stav, alternatívne formy marketingu a aktuálne trendy marketingu v prostredí materských škôl. V empirickej časti sme sa zamerali na hľadanie najefektívnejšieho nástroja marketingovej komunikácie v prostredí materskej školy. Výskum bol rozdelený na dve časti. V prvej časti výskumu sme sa zamerali na hľadanie efektívnych nástrojov marketingovej komunikácie materských škôl metódou štandardizovaného rozhovoru s riaditeľmi materských škôl z rôznych miest Slovenska. Nasledoval výber dvoch najlepších aktivít a ich overenie. Výskumná vzorka pozostávala z rodičov a deti navštevujúcich Súkromnú materskú školu Vilôčka, Košice. V druhej časti empirického výskumu sme sa zamerali na konkrétny nástroj, marketingovej komunikácie „public relations“ a prostredníctvom aktivity „Športuj so zvieratkami 2022“ sme sa snažili poukázať na efektivitu nástrojov marketingovej komunikácie v prostredí materskej školy. Výskumná vzorka pozostávala z rodičov a detí navštevujúcich Súkromnú materskú školu Vilôčka, Košice a taktiež z respondentov verejnosti zúčastnených na aktivite. Výsledky empirického výskumu nám priblížili, ktoré nástroje marketingovej komunikácie sú najefektívnejšie pre udržanie klienta materskej školy a následne získanie nových klientov školy. V diskusii sme na základe našich výsledkov spracovali odporúčania pre prax smerované riaditeľom alebo manažérom materských škôl.
Kľúčové slová: materská škola, marketing, marketingové nástroje, marketingová komunikácia, marketingová stratégia

Stiahnuť článok v PDF

DOMINIKÁN MIKULÁŠ LEXMANN AKO ZÁCHRANCA KOŠICKÉHO ĽUDU POČAS TERORU STRANY ŠÍPOVÝCH KRÍŽOV (Monika Tresová)

Po prvej viedenskej arbitráži boli Košice 10. novembra 1938 obsadené maďarskou armádou. Nové pomery so sebou priniesli i obmedzovanie občianskych slobôd. Od marca 1939 sa malé národno-socialistické strany a hnutia zjednotili v Strane šípových krížov, po maďarsky Nyilaskeresztes Párt – NKP, ľudovo tiež nazývaní ako nyilasi. Represálie nového režimu namierené proti Židom, Slovákom, komunistom a iným nevyhovujúcim skupinám začali kulminovať na prelome rokov 1944 a 1945. Do nyilasmi terorizovaných Košíc prichádza v novembri 1944 dominikán Mikuláš Lexmann, ktorý ukryl v krypte dominikánskeho kostola v Košiciach okolo 30 ľudí, ktorých by inak čakala smrť. Vďaka archívnemu výskumu sa nám podarilo zistiť o tejto záchrane nové skutočnosti, ktoré si príspevok kladie za cieľ analyzovať a prezentovať.
Kľúčové slová: dominikán, Košice, holokaust, druhá svetová vojna, záchrana

Stiahnuť článok v PDF

PRÁVNY RÁMEC VYUŽITIA DÁT V RÁMCI KONEKTIVITY AUTOMOBILOV (Milan Mališ, Jozef Kočík)

Tento článok sa zaoberá právnym rámcom využívania dát v rámci konektivity automobilov. Popisuje opatrenia, ktoré výrobcovia automobilov musia prijať, aby chránili osobné údaje majiteľov automobilov. Zdôrazňuje význam informovania majiteľov o zbieraných údajoch a zabezpečenia primeraných bezpečných technológií a systémov. Okrem toho uvádza, že v prípade, že majitelia chcú sprístupniť svoje osobné údaje tretím stranám, musia výrobcovia zabezpečiť, aby tieto strany spĺňali všetky právne požiadavky na spracovanie údajov. Výrobcovia musia zabezpečiť, aby údaje majiteľov automobilov boli vždy zabezpečené proti neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu. Navyše, výrobcovia by mali poskytnúť majiteľom automobilov dostatočné informácie o ich právach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a umožniť im upravovať alebo obmedzovať spracovanie ich údajov. Výrobcovia by mali tiež zabezpečiť, aby obchodní partneri, ktorí získajú prístup k osobným údajom získavaných počas prevádzky vozidla, spĺňali všetky právne požiadavky na ochranu osobných údajov.
Kľúčové slová: autá, konektivita, právny rámec, osobné údaje

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJOVÉ TRENDY SÚČASNÝCH CESTNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (Milan Mališ)

Článok sa zaoberá vývojovými trendami cestných dopravných prostriedkov. Popisuje technológie a súčasné vývojové prvky bezpečnosti, ktoré výrobcovia dopravných prostriedkov mali prijať, aby chránili život a zdravie majiteľov cestných vozidiel, pretože zabezpečenie zóny komfortu a bezpečnosti súčasne je hlavným prvkov zabezpečenia výrobcov dopravných prostriedkov. Cestné dopravné prostriedky sa vyvíjajú v mnohých smeroch, pričom využívanie súčasných trendov zahŕňa elektrifikáciu, autonómiu a využívanie alternatívnych palív, ktoré prinášajú technologický pokrok a vytvárajú nové možnosti spracovania dát a informácií v mnohých oblastiach pre potreby výskumu výrobcov dopravných prostriedkov. Tieto zlepšenia sa nevyhýbajú ani oblasti dopravy, pretože autonómne vozidlá sa stávajú jednou z hlavných tém a predmetom záujmu automobilového priemyslu. Autonómne vozidlá predstavujú inteligentné dopravné prostriedky, ktoré umožňujú dopravným prostriedkom jazdiť bez potreby prítomnosti ľudského vodiča.
Kľúčové slová: vývojové trendy, autonómne vozidlá, bezpečnostné prvky, inteligentné dopravné prostriedky

Stiahnuť článok v PDF

TRVALOUDRŽATEĽNÝ CESTOVNÝ RUCH V REGIÓNE KOŠICKÉHO KRAJA (Tünde Dzurov Vargová)

Spotrebiteľské správanie v oblasti cestovného ruchu v poslednej dobe poukazuje na rastúce preferencie po produktoch priateľských k životnému prostrediu. Cieľom predloženého článku je zhodnotiť pohľad respondentov na uplatnenia trvalo udržateľného cestového ruchu v rozvoji cestovného ruchu v regióne Košického kraja. Prostredníctvom dotazníkovej metódy sme zistili, že v Košickom kraji je priestor pre rozvoj šetrnejších foriem cestovného ruchu a navrhli sme schému pre trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu využiteľný pre potreby subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.
Kľúčové slová: cestovný ruch, ekoturizmus, Košický kraj, návštevník

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITIE SYSTÉMOV UMELEJ INTELIGENCIE V E-COMMERCE (Lenka Štofejová, Štefan Kráľ, Richard Fedorko)

Rozvoj digitálnych technológií v súčasnosti neustále napreduje a umelá inteligencia sa stáva čoraz populárnejšia. E-commerce podniky si kladú za cieľ ovplyvniť správanie zákazníkov tak, aby ich povzbudili v smere uskutočnenia nákupu daných produktov, služieb či značiek. V tomto prípade sa aplikácia inovatívnych nástrojov umelej inteligencie v oblasti e-commerce javí ako správne riešenie. Príspevok je zameraný na opísanie podstaty umelej inteligencie a zámerom je aj zhodnotiť význam umelej inteligencie a poukázať na možnosti jej využitia v kontexte e-commerce na základe prehľadu dostupných štúdií tejto problematiky.
Kľúčové slová: umelá inteligencia, e-commerce, elektronická komercia

Stiahnuť článok v PDF

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV – SÚČASNOSŤ A NÁVRHY DE LEGE FERENDA (Martina Kurejová)

Vzhľadom na skutočnosť, že v spoločnosti je každodenne páchaná trestná činnosť rôznymi formami, rôznej závažnosti a tiež za prítomnosti rôznych subjektov, je dôležité venovať pozornosť pomoci obetiam trestnej činnosti. V posledných rokoch sa postavenie obetí trestných činov zlepšuje, čo súvisí aj s aplikáciou princípov restoratívnej justície, ktorá zdôrazňuje práva obetí a ich ochranu a tiež mimosúdne prejednávanie vecí. V predmetnom príspevku sa autorka venuje legislatíve zameranej na pomoc obetiam trestných činov v kontexte Organizácie spojených národov (ďalej ako ,,OSN“), Rady Európy, Európskej únie (ďalej ako ,,EÚ“) a právnej úpravy Slovenskej republiky (ďalej ako ,,SR“). Cieľom príspevku je vedecky zhodnotiť, či je právna úprava pomoci obetiam trestných činov v súčasnej dobe dostatočná, alebo je potrebné uskutočniť zmeny, ktoré by túto pomoc zlepšili. V súvislosti s hodnotením kvality poskytovanej pomoci obetiam trestných činov autorka v závere predkladá návrhy na zlepšenie a zefektívnenie pomoci obetiam trestných činov.
Kľúčové slová: obeť trestného činu, pomoc obetiam, návrhy do budúcnosti

Stiahnuť článok v PDF

JAK NĚMECKO PODPORUJE REGIONÁLNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU: PŘÍPADOVÁ STUDIE 9 EUROVÉ A 49 EUROVÉ JÍZDENKY (Wolfgang Kloppenburg, Petr Wawrosz)

Regionální železniční doprava v Německu v důsledku pandemie Covid 19 zažila pokles cestujících – jejich počet měřený v miliónech osob-kilometrů poklesl ze 102,026 v roce 2019 na 58,822 a na této úrovni se pohyboval i v následujícím roce. Mnoho železničních společností v důsledku daného vývoje utrpěly ztrátu a žádaly vládu o pomoc. Německá vláda zavadla proto tzv. 9eurový lístek. Jednalo se o měsíčný lístek na železniční dopravu, který stál 9 euro a bylo možno jej zakoupit v měsících červen, červenec a srpen 2023. Na tento lístek šlo jezdit jakýmkoliv vlakem regionální železniční v Německu. Vláda dále poskytla na podporu železniční dopravy částku 2,5 mld. EUR. Zavedení lístku lze hodnotit jako úspěch – celkem jich bylo prodáno 52 miliónů. Článek analyzuje, jak zavedení lístku ovlivnilo počet cestujících, zmiňuje některé problémy, které byly se zavedením lístku spojeny, a vývoj po skončení platnosti lístku včetně zavedení nového měsíčního lístku od května 2023, který stojí 49 EUR.
Klíčová slova: 9eurový lístek, regionální železniční doprava, Německo, počet cestujících, 49 eurový lístek

Stiahnuť článok v PDF

VŠEOBECNOSŤ AKO PRINCÍP DEMOKRATICKÉHO VOLEBNÉHO PRÁVA (Frederika Fogašová)

Autorka v texte objasňuje pojem demokracia s hlavným dôrazom na charakteristiku princípu všeobecnosti volebného práva ako základného kritéria demokratických volieb. V kontexte tohto princípu autorka rozlišuje aktívne a pasívne volebné právo, uvádza rozdiel medzi podmienkami volebného práva – „volebnými cenzami“ a podmienkami výkonu volebného práva. V príspevku sú uvedené príklady obmedzenia a rozšírenia princípu všeobecnosti v podmienkach Slovenskej republiky. Autorka v príspevku sumarizuje súčasný stav princípu všeobecnosti volebného práva v Slovenskej republike na základe platných právnych predpisov a predkladá návrhy a úvahy na posilnenie a rozšírenie princípu všeobecnosti, najmä v súvislosti s prekážkami výkonu aktívneho volebného práva.
Kľúčové slová: princíp všeobecnosti volebného zákona, demokracia, volebné právo

Stiahnuť článok v PDF

VÝSKYT SVALOVEJ NEROVNOVÁHY FUTBALISTIEK (Frederika Pajonková, Rút Lenková)

Ženský futbal na rôznej úrovni či už profesionálny, poloprofesionálny alebo komunitný futbal je jedným z celosvetovo najrýchlejšie rastúcich športov (UEFA 2017), čomu nasvedčuje aj fakt, že Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) si dala za cieľ do roku 2026 zvýšiť celosvetovo počet registrovaných futbalistiek z 30 miliónov (2019) na 60 miliónov (FIFA 2019). So zvyšujúcou sa popularitou ženského futbalu sa zvyšuje aj profesionálny prístup a futbalistky na rôznych úrovniach môžu byť vystavené vyšším tréningovým a súťažným nárokom ako predtým, čo môže mať dôsledky na ich výkon a zdravie (Datson et al. 2014). Cieľom nášho príspevku bolo zistiť výskyt svalovej nerovnováhy futbalistiek v rámci predvýskumu k experimentu dizertačnej práce. Výskumný súbor tvorilo 13 probandiek z klubu FK Poprad. Diagnostika futbalistiek prebiehala v mesiaci marec 2023. Ako hlavnú metódu na získavanie údajov sme použili testy na hodnotenie funkčných svalových porúch pôvodne od Dr. Jandu (1982). Pre potreby nášho výskumu sme použili modifikovanú verziu testov autoriek Labudová, Thurzová (1992). Posudzovali sme 11 skrátených svalov, 5 oslabených svalov a 7 testov na vyšetrenie základných pohybových stereotypov. Vzhľadom na nízku početnosť výskumného súboru sme zo základných deskriptívnych parametrov použili z mier centrálnej tendencie medián (x̃) a z mier variability kvartilovú odchýlku (QD). Namerané hodnoty sme zakreslili pomocou grafu, na ktoré sme použili program Microsoft Office Excel. Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že futbalistky majú zvýšenú mieru skrátených svalov dolných končatín, čo preukazuje zvýšenú potrebu kompenzácie skrátených svalov dolných končatín futbalistiek v tréningovom procese.
Kľúčové slová: futbal, ženy, oporno-pohybový aparát, kompenzačný program

Stiahnuť článok v PDF

ÚLOHA MULTIKULTURALIZMU PRI TVORENÍ JAZYKOVEJ IDENTITY JEDNOTLIVCA V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE (Danylo Samoilenko)

Tento článok skúma vzťah medzi multikulturalizmom, jazykovou identitou a globalizáciou. Zvyšujúca sa prepojenosť spoločností a pohyb ľudí cez hranice viedli k rastúcej rozmanitosti kultúr a jazykov v mnohých krajinách. To má dôsledky na formovanie individuálnych jazykových identít, ktoré sú formované vnútornými aj vonkajšími faktormi. Článok skúma, ako môže multikulturalizmus ovplyvniť rozvoj jazykovej identity a ako jednotlivci zvládajú výzvy a príležitosti života v globalizovanom svete. Autor vychádzajúc z množstva teoretických rámcov a empirických štúdií tvrdí, že multikulturalizmus môže zohrávať pozitívnu úlohu pri podpore jazykovej rozmanitosti a podpore medzikultúrnej komunikácie. Upozorňujú však aj na potenciálne napätie a konflikty, ktoré môžu vzniknúť pri kontakte rôznych kultúrnych a jazykových skupín. Článok končí diskusiou o dôsledkoch týchto zistení pre politiku a prax v oblastiach ako jazykové vzdelávanie, imigrácia a sociálna integrácia. Naznačuje, že nuansovaný a citlivý prístup k multikulturalizmu je nevyhnutný na podporu rozvoja pozitívnych jazykových identít v globalizovanom svete.
Kľúčové slová: multikulturalizmus, jazyková identita, globalizácia, spoločnosť, kultúra, jazyk, udržiavanie jazyka, revitalizácia jazyka

Stiahnuť článok v PDF

DÔLEŽITOSŤ PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY UČITEĽOV V KONTEXTE VSRD SYSTÉMU NA SLOVENSKU V RANNOM DETSTVE (Martina Masáriková, Beáta Mačová)

Kvalita vzdelávania je pre mnohé európske civilizácie prioritnou témou a aktuálnou problematikou. Kontext pregraduálnej prípravy učiteľov je veľmi dôležitým ukazovateľom implementovania vzdelávania a výchovy u detí v ranom detstve. Participovanie pregraduálnej prípravy učiteľov v kontexte VSRD systému (Systém vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve) je považovaný v európskom meradle ako výrazný trend pri poskytovaní vysokokvalitných programov, ktorými vieme dosiahnuť komplexný rozvoj detí, a zároveň vo výraznej miere efektívnym spôsobom pozitívne ovplyvniť ďalšie vzdelávanie v rámci ich života so zreteľom vytvárania inklúzie v školskom systéme. Deskripcia termínu VSRD je na medzinárodnej úrovni dlhodobo diskutovaným modelom vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Možno verifikovať poznatky z empirických dát, ktoré sme realizovali v časovom horizonte prvého polroka 2022 v zariadeniach poskytovania rannej starostlivosti detí. Z analýzy výsledkov je zreteľné, že respondenti síce disponujú adekvátnym kvalifikovaným vzdelaním, ale napriek tomu sa preukázalo, že dané vzdelávanie a výchova v ranom detstve neprebieha podľa aktuálnych kritérií vzdelávania porovnateľnými s krajinami Európy. Domnievame sa, že vplyv VSRD systému v implementovaní do holistického kurikula by sa zabezpečila efektívnejšia výchova a vzdelávanie v zariadeniach rannej starostlivosti.
Kľúčové slová: pregraduálna príprava učiteľov, VSRD systém, ranné detstvo

Stiahnuť článok v PDF

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA STANOVENIA SÚČASNEJ HODNOTY STAVEBNÝCH PRÁC (Silvia Ďubek, Marek Ďubek)

Prípadová štúdia spracovaná pre poukázanie témy sa zaoberá stanovením súčasnej hodnoty stavebných prác vykonaných nájomcom. Pre vykonanie tejto úlohy je reálne potrebný znalec, ktorý vypracuje znalecký posudok. Stavebné práce boli vykonané pred niekoľkými rokmi a nájomca požaduje vyčíslenie hodnoty do súčasnosti. Táto téma je zaujímavá zo spôsobu vyčíslenia hodnoty ako aj danej témy. Nájomca je oprávnený užívať vec spôsobom určeným v zmluve; ak sa nedohodlo inak, primerane povahe a určeniu veci. Nájomca je povinný vec užívať iba v prípade, že sa tak dohodlo alebo že neužívaním by sa vec znehodnotila viac než jej užívaním. Nájomca v tejto štúdii si prenajal priestory pre výkon lekárne. Z tohto dôvodu si prenajaté priestory bol nútený prispôsobiť k správnemu fungovaniu. Práce vykonal v súlade so zmluvou s prenajímateľom priestorov. Prípadová štúdia obsahuje podrobne popísanú tematiku ako aj možné riešenie takéhoto prípadu.
Kľúčové slová: prípadová štúdia, súčasná hodnota, stavebné práce, nájomca, prenajímateľ

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA IDENTIFIKÁCIE SÚČASNÝCH TRENDOV CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV (Mária Doričková, Lívia Hasajová, Slávka Čepelová)

Prípadová štúdia spracovaná pre poukázanie témy sa zaoberá stanovením súčasnej hodnoty stavebných prác vykonaných nájomcom. Pre vykonanie tejto úlohy je reálne potrebný znalec, ktorý vypracuje znalecký posudok. Stavebné práce boli vykonané pred niekoľkými rokmi a nájomca požaduje vyčíslenie hodnoty do súčasnosti. Táto téma je zaujímavá zo spôsobu vyčíslenia hodnoty ako aj danej témy. Nájomca je oprávnený užívať vec spôsobom určeným v zmluve; ak sa nedohodlo inak, primerane povahe a určeniu veci. Nájomca je povinný vec užívať iba v prípade, že sa tak dohodlo alebo že neužívaním by sa vec znehodnotila viac než jej užívaním. Nájomca v tejto štúdii si prenajal priestory pre výkon lekárne. Z tohto dôvodu si prenajaté priestory bol nútený prispôsobiť k správnemu fungovaniu. Práce vykonal v súlade so zmluvou s prenajímateľom priestorov. Prípadová štúdia obsahuje podrobne popísanú tematiku ako aj možné riešenie takéhoto prípadu.
Kľúčové slová: prípadová štúdia, súčasná hodnota, stavebné práce, nájomca, prenajímateľ

Stiahnuť článok v PDF

JAZYKOVÁ PRÍPRAVA ČLENOV VOJENSKÝCH DISPONIBILNÝCH SKUPÍN (Lenka Nagyová)

Tento príspevok sa zaoberá spôsobom realizácie odbornej cudzojazyčnej prípravy profesionálnych vojakov v Slovenskej republike (z pohľadu disponibilných skupín ide o členov vojenských disponibilných skupín), najmä pokiaľ ide o ich celoživotné vzdelávanie v tejto oblasti a o splnenie požiadaviek na znalosť cudzieho jazyka v súlade s úlohami vyplývajúcimi z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v rámci členstva v NATO a EÚ. Analyzujeme súčasný systém jazykového vzdelávania pre vojenských profesionálov, špecifikujeme jeho prípadné nedostatky a uvádzame výzvy, ktoré je v rezorte ministerstva obrany potrebné riešiť.
Kľúčové slová: bezpečnosť, hrozba, disponibilné skupiny, jazykové vzdelávanie a príprava,  celoživotné vzdelávanie, príslušníci ozbrojených síl SR

Stiahnuť článok v PDF

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM KOUČINGU (Veronika Vojtilová)

Ľudský kapitál predstavuje jednu z najdôležitejších hodnôt dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti. Jednou z možnosti ako docieliť rozvoj ľudských zdrojov je maximalizovať ľudský potenciál. Cieľom príspevku je poukázať na koučing ako nástroj rozvoja ľudského kapitálu a jeho prínos pre riadenie ľudských zdrojov. V článku sa zameriavame na teoretické východiská a konkrétne názory mnohých autorov na oblasť koučingu. Poukazujeme na rozvoj novej oblasti manažérskeho koučingu v manažmente, ako aj na uplatnenie novej roly manažéra ako kouča. Zároveň popisujeme efektivitu a prínos koučingu pre rozvoj ľudského kapitálu. Príspevok tak ponúka bližší pohľad na oblasť koučingu a jeho využitie v manažmente.
Kľúčové slová: ľudský kapitál, ľudské zdroje, manažérsky koučing, manažér, kouč

Stiahnuť článok v PDF

VÝŠKOVÉ BUDOVY Z DREVA. PREHĽAD ÚSPEŠNE REALIZOVANÝCH PROJEKTOV PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ MIEST (Evgenii Slivets)

Používanie dreva ako stavebného materiálu zažíva opätovný rozmach v dôsledku rastúceho trendu udržateľnej architektúry. Jeho jedinečná výhoda spočíva v kombinácii mechanických, tepelných a estetických vlastností, ako aj v jeho ľahkej opracovateľnosti a možnosti vytvárať presné, zložité drevené prefabrikáty. Výsledkom prefabrikácie je rýchlejší proces výstavby a okamžitá nosnosť. Okrem toho je čoraz dôležitejšia ekologickosť dreva ako obnoviteľného zdroja s minimálnym obsahom toxických látok. Okrem toho je čoraz dôležitejšia ekologickosť moderných stavebných materiálov z dreva ako obnoviteľného zdroja s minimom toxických látok. Článok sa zaoberá súčasnými regulačnými obmedzeniami pre výstavbu výškových drevených domov na Slovensku. Zohľadňujú sa veľmi cenné skúsenosti s používaním moderných výškových budov z dreva v iných krajinách a spôsob realizácie týchto projektov. Článok sa zamýšľa aj nad ďalšími perspektívami využívania moderných drevených materiálov v Slovenskej republike a nad tým, čo môže k tomuto trendu prispieť.
Kľúčové slová: výškové drevostavby, udržateľné budovy, moderné drevené stavebné materiály

Stiahnuť článok v PDF

RIZIKÁ PORUŠOVANIA PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV AKO SÚČASŤ KRÍZY DEMOKRACIE (Viktória Ferková)

Na základe pokroku vo vývoji kybernetického priestoru a komunikačných technológií sa osobné údaje stávajú ľahko dostupnými a jednoducho šíriteľnými. Je dôležité, ako štát a firmy dokážu spracúvať osobné údaje, aby nedochádzalo k porušovaniu práv fyzických osôb. Ochrana osobných údajov úzko súvisí s bezpečnosťou, rešpektovaním a ochranou práva na súkromný a rodinný život. Osobné údaje patria k prvkom, ktoré konštruujú sociálnu identitu človeka. Všetci občania majú právo na ochranu pred neoprávneným zverejňovaním, zhromažďovaním alebo iným zneužívaním informácií o nich zo strany štátu alebo súkromných osôb. V kontexte toho, že politika je nástrojom, ktorý slúži na rozširovanie slobody, no na druhej strane na jej potláčanie, cieľom tohto článku bude analyzovať riziká porušovania práva na ochranu osobných údajov vo vzťahu k demokracii a jej princípov.
Kľúčové slová: ochrana osobných údajov, GDPR, demokracia

Stiahnuť článok v PDF

INDIVIDUÁLNY PRACOVNOPRÁVNY SPOR INDIVIDUAL LABOUR DISPUTE (Jana Mikušová)

Procesná ochrana pracovnoprávnych vzťahov, resp. možnosť brániť svoje porušené alebo ohrozené subjektívne právo prostriedkami procesného práva je v prípade pracovnoprávnych vzťahov značne špecifická. Túto osobitosť spôsobuje vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý v čas uzatvárania pracovného pomeru vystupujú ako subjekty s rovnakým postavením, avšak vo vzťahu k výkonu samotnej práce vystupuje zamestnávateľ v nadradenom postavení voči zamestnancovi. Toto sa prejavuje a vychádza to zo základnej charakteristiky závislej práce ako práce vykonávanej na základe pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, vo väčšine prípadov s pracovnými prostriedkami poskytnutými zamestnávateľom, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom, pričom ako protihodnota patrí zamestnancovi mzda, resp. odmena za vykonanú prácu. Charakteristika závislej práce, a teda samotného pracovného pomeru ako vzťahu medzi nadradeným a podradeným subjektom sa prejavuje aj v procesných inštitútoch upravujúcich pracovnoprávny spor. Prijatím nového Civilného sporového poriadku v roku 2016 došlo k zakotveniu inštitútu individuálneho pracovnoprávneho sporu do slovenského právneho poriadku, ktorý dovtedy v právnom poriadku obsiahnutý nebol. V rámci tohto článku sa zameriavame na analýzu právnej úpravy individuálneho pracovnoprávneho sporu ako základného právneho inštitútu v oblasti procesnej ochrany pracovnoprávnych vzťahov s ohľadom na relevantnú judikatúru. V neposlednom rade skúmame efektívnosť tejto právnej úpravy s odstupom 7 rokov z praktického hľadiska a predkladáme naše návrhy de lege ferenda.
Kľúčové slová: individuálny pracovnoprávny spor, zamestnanec, zamestnávateľ, závislá práca, Civilný sporový poriadok, súd, účastníci konania, civilný proces

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV DOČASNÝCH OBJEKTOV NA SPOTREBU ELEKTRICKEJ ENERGIE V STAVENISKOVEJ PREVÁDZKE (Štefan Krištofič)

Tento článok sa zaoberá analýzou a identifikáciou možností optimalizácie spotreby elektrickej energie v súvislosti s dočasnými objektmi. Štúdia sa opiera o reálne dáta získané z merania spotreby elektrickej energie v staveniskovej prevádzke. Medzi hlavné zistenia štúdie patrí, že dočasné objekty – mobilné stavebné kontajnery majú výrazný podiel v celkovej spotrebe elektrickej energie počas obdobia výstavby. Analýza údajov sa sústredí na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu elektrickej energie a energetické straty v súvislosti s týmito dočasnými objektmi. Navrhnuté opatrenia predovšetkým zahŕňajú modernizáciu elektrických spotrebičov na energeticky efektívne systémy a nastavenie pevného režimu vykurovania počas noci v chladných mesiacoch. Výsledky tejto štúdie majú potenciál prispieť k zlepšeniu energetickej hospodárnosti stavebných projektov a podporiť udržateľnosť v stavebnom priemysle. Optimalizácia spotreby elektrickej energie v súvislosti s dočasnými objektmi môže mať pozitívny vplyv na životné prostredie a znižovanie prevádzkových nákladov staveniska.
Kľúčové slová: dočasné objekty, spotreba elektrickej energie, energetická efektívnosť, stavenisková prevádzka, optimalizácia

Stiahnuť článok v PDF

VIRTUÁLNE CESTOVANIE AKO DIGITÁLNA INOVÁCIA NA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU (Daniela Matušíková, Ivana Šaffová)

Odvetvie cestovného ruchu smeruje výraznými krokmi k digitálnej budúcnosti. Na trhu jeho služieb sa uplatňujú mnohé digitálne prvky, ktoré umožňujú účastníkom cestovného ruchu intenzívnejšie vnímať zážitok, pohodlnejšie cestovať, vo väčšej miere ochraňovať svoje zdravie či mnohé ďalšie. Predmetný článok sa zaoberá konkrétnym novým digitálnym nástrojom v podobe virtuálnej reality. Cieľom bolo zistiť evidovanie existencie virtuálnej reality ako inovácie na trhu cestovného ruchu jeho účastníkmi a konkretizovať postoj domácej verejnosti voči tomuto digitálnemu prvku. Prostredníctvom metódy dotazníkového výskumu boli kumulované primárne dáta a následne vyhodnotené viacerými metódami. Z výsledkov vyplynulo, že respondenti virtuálnu realitu poznajú a celkovo vnímajú ako zaujímavý nástroj.
Kľúčové slová: virtuálne cestovanie, digitálna transformácia, digitálne manažérske inovácie

Stiahnuť článok v PDF

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ V UNIVERZITNÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU (Anna Šenková, Stela Kolesárová)

Odvetvie cestovného ruchu je významnou hnacou silou svetového hospodárstva a ovplyvňuje mnohé ekonomiky, ktoré v súčasnosti zažívajú radikálne zmeny. Udržateľný cestovný ruch má potenciál prispieť k regionálnemu rozvoju a zároveň ochrane prírodného prostredia a zachovaniu kultúrneho a historického dedičstva. Implementácia jeho princípov si vyžaduje ľudské zdroje, ktoré dokážu manažovať nevyhnutné procesy. Cieľom predkladaného príspevku je preskúmať, do akej miery je problematika udržateľného rozvoja cestovného ruchu implementovaná v rámci študijných programov cestovného ruchu na slovenských univerzitách. Vysokoškolské vzdelávanie v cestovnom ruchu je aktuálne na Slovensku možné v študijných programoch, ktoré ponúka sedem univerzít. Väčšina hodnotených študijných programov ponúka predmety, ktoré sú predpokladom pre výkon manažérskych funkcií, podporujúcich logické myslenie a schopnosť strategického riadenia a rozhodovania. Teoretické predmety sú vo väčšine prípadov doplnené povinnou praxou v odbore. Problematika udržateľného rozvoja cestovného ruchu je vo väčšine prípadov zakomponovaná do obsahu viacerých predmetov, na troch hodnotených univerzitách sú v ponuke aj samostatné predmety zamerané na túto oblasť.
Kľúčové slová: udržateľný rozvoj cestovného ruchu, vysoké školy, študijné programy

Stiahnuť článok v PDF

hore