2017/04

INFORMÁCIA O VEDECKEJ KONFERENCII

KONFERENCE – APLIKOVANÉ METODY V INŽENÝRSTVÍ A PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH (Dana Smetanová)

Short information about the conference: This conference was held for the first time on September 5 – 6, 2017. We are starting the tradition. Organizer was Department of Informatics and Natural Sciences, Institute of Technology and Business, České Budějovice. Sections: optimization and models, IT in engineering practice, modern methods and technologies in engineering education, student’s section.

Stiahnuť článok v PDF

VEDECKÉ ŠTÚDIE

PROBLEMATIKA DOKAZOVÁNÍ VE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATICE (Karel Antoš)

Tento článek popisuje některé způsoby dokazování vhodné pro použití ve školské matematice. Pojednává o způsobech dokazování matematických tvrzení z oblasti přirozených čísel. Ukazuje, že středoškolská matematika nabízí dostatečný prostor, jak problematikou dokazování obohatit výuku. Dále ukazuje, že celá oblast přirozených čísel nabízí široký prostor k experimentování při řešení různých matematických problémů, u nichž je dokazování nedílnou součástí procesu řešení problému. V neposlední řadě je důležité připomenout, že umění použít vhodnou dokazovací metodu zvyšuje úroveň matematického myšlení studentů a obohacuje jejich vztah k matematice. V článku je ukázáno užití několika základních dokazovacích metod jako součást řešení několika vybraných problémů z oblasti přirozených čísel tak.
Klíčová slova: důkaz, přirozená čísla, matematická indukce, posloupnost, přirozená čísla

Stiahnuť článok v PDF

APLIKACE CPM METODY NA LOGISTICKÝ ŘETĚZEC (Jiří Čejka)

Předmětem tohoto článku je posouzení využití CPM metody (metodu kritické cesty) na logistický řetězec vybraného podniku. Cílem bude nalezení kritické cesty, což je nejdelší možná cesta v projektu, což se časové náročnosti týče. Činnosti ležící na této cestě se pak nazývají jako kritické a je nutno zajistit taková opatření, aby u nich nedošlo ze zpoždění, jelikož zpoždění u těchto činností by mělo negativní vliv na celý projekt. Tuta metoda byla zpracována v rámci programu Microsoft Project, což je software společnosti Microsoft, který slouží k vytváření projektů, správy úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu. Pro účely této práce byla použita verze MS Project 2016. V rámci tohoto programu lze plánovat projekty ve dvou časových charakteristikách – od data zahájení projektu nebo od data jeho dokončení. Pro účely této práce bude zvolen druhý způsob, tzn. od data dokončení projektu, jelikož je pevně stanoven termín konání akce v maloobchodní jednotce a do této doby musí proběhnout veškeré činnosti v rámci logistického řetězce.
Klíčová slova: Operační výzkum, Metoda kritické cesty, optimalizace

Stiahnuť článok v PDF

ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SOCIÁLNÍMI VRSTVAMI ADOLESCENTŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLU (Václav Dobiáš)

Na základě kvalitativních dat článek popisuje rozdíly ve schopnostech a dovednostech v jednotlivých oblastech digitální gramotnosti mezi adolescenty spadajícími do majority a jejich sociálně znevýhodněnými kolegy.
Klíčová slova: Digitální gramotnost, sociální vyloučení, adolescent

Stiahnuť článok v PDF

NÁVRH OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ČESKÉHO KRUMLOVA POMOCÍ METOD OPERAČNÍHO VÝZKUMU (Jiří Čejka)

Předmětem tohoto článku je posouzení současné nabídky spojení veřejné dopravy mezi městy Český Krumlov a České Budějovice na základě vhodného výběru kritérií a zvolené matematické metody, která ověří vhodnost současné situace a v případě nedostatečných výsledků navrhne zlepšení. Na základě zjištěných informací z dopravního průzkumu a dat Českého statistického úřadu došlo k návrhu několika variant pro realizaci zkvalitnění spojení výše uvedených měst. Jako vhodná metoda pro posouzení variant, byla vybrána metoda váženého součtu (tzn. WSA). Článek dále potvrzuje, že matematické metody řešící dopravní problémy nejsou jen čistě akademickým problémem, ale jejich vhodným použitím do praxe při dopravním plánován přináší nový pohled na danou situaci a mohou předcházet dopravním problémům v hospodárnosti nebo v ekonomických aspektech.
Klíčová slova: Operační výzkum, Vícekriteriální hodnocení variant, Gravitační model, Metoda váženého součtu, optimalizace

Stiahnuť článok v PDF

MODELY HOMOGENNÍCH GEOMETRICKÝCH STRUKTUR (Zdeněk Dušek)

V tomto článku se zaměříme na ilustraci základních pojmů moderní diferenciální geometrie. Směřovat budeme zejména k pojmu homogenity prostoru, variety či některé geometrické stuktury. Přirozenou geometrickou úvahou se v této situaci získá algebraická stuktura, nazývaná někdy homogenní model, ve které je obsažena většina informací o původním prostoru, varietě či stuktuře, ale následná práce s ní je snazší. Naše úvahy lze provádět v plné obecnosti, pro lepší představu a porozumění u čtenáře však uvažujeme pouze důvěrně známé a snadno představitelné plochy v třírozměrném euklidovském prostoru. Vždy když je to možné, je výklad doplněn vhodnými názornými obrázky.
Klíčová slova: Varieta, homogenní varieta, Lieova grupa, akce grupy

Stiahnuť článok v PDF

VÝPOČTOVÝ MODEL JÍZDNÍ RYCHLOSTI TĚŽKÉHO NÁKLADNÍHO VOZIDLA (Jiří Hanzl)

Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s výpočtem jízdní rychlosti těžkého nákladního vozidla na základě návrhových parametrů pozemní komunikace, platné české legislativy pro navrhování pozemních komunikací a dalších rozhodovacích kritérií. Základním předpokladem je fakt, že se vozidlo pohybuje takovou rychlostí, kterou mu v daném segmentu pozemní komunikace jednak dovolují předpisy, jednak umožňuje vlastní geometrie trasy a další provozní charakteristiky dopravního proudu
Klíčová slova: Intenzita dopravního proudu, podélný sklon, rychlostní omezení, směrové vedení, šířka jízdního pruhu, těžké nákladní vozidlo, výpočtový model

Stiahnuť článok v PDF

IMPLEMENTACE METODY OPERAČNÍ ANALÝZY V KONTEXTU OPTIMALIZACE OKRUŽNÍCH JÍZD ROZVOZU MATERIÁLU PŘI OMEZUJÍCÍCH PARAMETRECH (Martina Hlatká)

Výzkum v tomto článku je zaměřen na problematiku optimalizace okružních jízd rozvozu materiálu při omezujících parametrech. V článku je implementována vybraná metoda operační analýzy, při které jsou nastaveny omezujícími parametry. V tomto konkrétním případě je omezujícím parametrem kapacita vozidla a dodržení příslušné legislativy (pracovní doba řidiče). Pro optimalizaci byla použita data týdenního svozu vozidla. Aplikace vybrané metody byla provedena úspora ujeté vzdálenosti, která souvisí se spotřebou pohonných hmot.
Kľúčové slová: operační analýza, okružní problém, optimalizace jízd, omezující parametry

Stiahnuť článok v PDF

VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO UMÍSTĚNÍ DISTRIBUČNÍHO CENTRA POMOCÍ METODY TĚŽIŠTĚ (Martina Hlatká, Ladislav Bartuška)

Příspěvek se zabývá problematikou umístění vhodného distribučního centra s cílem snížit náklady na rozvoz materiálu výrobního podniku. V příspěvku je aplikována metoda těžiště. V tomto konkrétním případě se jedná o nalezení příslušeného distribučního centra, které obslouží evropské zákazníky. Zdrojová data vyjadřují ujeté vzdálenosti a množství zboží v průběhu tří let. Po aplikaci metody těžiště bylo v závěru příspěvku provedeno ekonomické zhodnocení.
Klíčová slova: metoda těžiště, umístění distribučního centra, umístění skladu, snížení podnikových nákladů

Stiahnuť článok v PDF

VÝPOČTY SVARŮ ČÁSTÍ ROTUJÍCÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ (Petr Hrubý)

Příspěvek předkládá možný postup návrhu základních rozměrů spojovacího hřídele Cardanova mechanismu pro zadaný provozní jmenovitý výkon a otáčky. Je popsán proces návrhu a kontroly hlavních rozměrů hřídele. Východiskem je statické zatížení hřídele konstantním krouticím momentem. Je popsána metodika kontroly svaru při cyklickém zatěžování. Dále je uveden postup při analýze deformací a napětí hřídele v režimu ustálených příčných kmitů v blízkém okolí rezonance.
Klíčová slova: rotující členy, svařované součásti, mechanizmy, deformace, únava, hřídel

Stiahnuť článok v PDF

CARDANŮV MECHANISMUS JAKO VÁZANÝ EVOLUTIVNÍ SYSTÉM (Petr Hrubý, Tomáš Náhlík, Dana Smetanová)

Otáčkové rezonance spojovacích kloubových hřídelí Cardanova mechanismu jsou závislé na tuhosti uložení okrajů hřídele. V příspěvku je popsána metoda umožňující analyzovat příčné kmity řetězce hřídelí Cardanova mechanismu, tj. včetně hřídelí spojky a převodovky. Metoda myšleného řezu je zde aplikována na systém příčně kmitajících poddajných těles. Stavové veličiny uvnitř jednotlivých hřídelí jsou řešeny pomocí metody přenosových matic. Příspěvek je zaměřen na stanovení otáčkových rezonancí systému.
Klíčová slova: hřídel, vázaný systém, otáčková rezonance, přenosová matice

Stiahnuť článok v PDF

KRITICKÉ OTÁČKY ZUBOVÝCH ČERPADEL (Petr Hrubý, Dana Smetanová)

V článku je prezentován dynamický model kloubového hřídele, který je využíván pro analýzu kritických úhlových rychlostí. Tento model může být přepsán do počítačového programu, pro řešení rotujících částí zubových čerpadel. Využití znalosti vlastních frekvencí rotujících částí může zabránit provozním poruchám čerpadel. Problematika popsaná v příspěvku bude sloužit jako východisko při formulaci modelu kritických otáček zubových čerpadel v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA04010579 Technologické agentury České republiky.
Klíčová slova: kloubový hřídel, kritická úhlová rychlost, zubové čerpadlo

Stiahnuť článok v PDF

KOLINEÁRNÍ OBRAZ ELIPSY (Marie Chodorová, Lenka Juklová)

Článek se zabývá kolineárními obrazy regulárních kuželoseček. Konkrétně jsme sestrojily obraz elipsy v dané kolineaci, kdy úběžnice je tečnou dané elipsy.
Kľúčové slová: Kuželosečky, kolineace, elipsa, parabola

Stiahnuť článok v PDF

MODELING THE “CURRENT REALITY TREE” DIAGRAM IN THE CONTEXT OF INDUSTRIAL LOGISTICS FOR DETERMINATION OF SYSTEM CONSTRAINTS (Mária Chovancová, Ondrej Stopka)

This paper deals with the construction of the “Current Reality Tree” (CRT) diagram, as one of the Theory of constraints methods, to show a system of supply chain model regarding the industrial logistics. The purpose of designing the CRT diagram is to identify undesirable activities (entities) in regard to production processes which have an adverse impact on enterprise costs and the customer service level. In the CRT diagram, links are defined with respect to effects of the production elements on inventory in certain manufacturing enterprise. The more processes are closed to logistics optimum, the smaller quantity of inventory is in the enterprise. It is caused especially due to the fact that inventory acts like compensator for the deficient production and logistics processes organization and management. Effort to integrate the material flows in production, minimize the inventory and maximize the flexibility in meeting customer requirements leads to application of the basic logistics approaches.
Key words: Model, Current Reality Tree, industrial logistics, production, manufacturing, system constraints, undesirable effects, relevant entities, key problems

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITÍ TESTU NEZÁVISLOSTI PRO HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO POTENCIÁLU STUDENTŮ ÚPS NA VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (Iveta Kmecová, Dana Smetanová)

Evropské zkušenosti ukazují, že formální vzdělávání nenapomáhá podnikání. Cílem našeho příspěvku je upozornit na význam zavádění výchovy k rozvoji podnikatelských dovedností do procesu vzdělávání. V teoretické části načrtáme potřebu inovací vzdělávaní v oblasti podnikání, vedoucí k podpoře výchovy k podnikavosti a rozvoji podnikatelských dovedností. V praktické části se věnujeme vyhodnocení dotazníkového průzkumu na zjišťování podnikatelského potenciálu. Náš příspěvek předkládá výsledky průzkumu, kde respondenty tvořili studenti ÚPS VŠTE v Českých Budějovicích. Na vyhodnocení tří otázek dotazníkového průzkumu byl použit test nezávislosti. Byla zjištěna slabá závislost mezi změnou denní rutiny jako silným motivem pro založení podniku a ochotou věnovat své úspory na založení podniku. Střední závislost mezi ochotou věnovat úspory na založení svého podniku a ochotou pracovat dlouho bez dostatečného spánku. Bylo prokázáno, že změna rutiny jako silná motivace pro založení svého podniku nesouvisí s ochotou pracovat bez dostatečného spánku v případě potřeby.
Klíčová slova: Podnikání, podnikatelské potenciál, výchova k podnikavosti

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITÍ TESTU DOBRÉ SHODY PRO HODNOCENÍ PODNIKATELSKÝCH VLOH STUDENTŮ ÚPS NA VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (Iveta Kmecová, Dana Smetanová)

Článek je věnovám zkoumání podnikatelských vloh u studentů studijního programu Ekonomika podniku na VŠTE v Českých Budějovicích. Testem dobré shody (Pearsonův chi- kvadrát test) je zjištěno, že studenti nevolili odpovědi u osmi otázek testu náhodně.
Klíčová slova: podnikání, podnikatelské vlohy, test dobré shody

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITÍ HERNÍCH ZAŘÍZENÍ V PRŮMYSLU (Lukáš Kopřiva)

Tento článek pojednává o využitelnosti herních zařízení – konkrétně Kinectu, jako široké veřejnosti dostupného přístroje, který dokáže zachytit 3D obraz předmětů a převést je do digitální podoby. Teoretická část je založena na rešerši z odborných vědeckých časopisů. Praktická část testuje využitelnost výstupů získaných pomocí tohto zařízení. Pomocí herního zařízení byla oskenovaná postava a místnost. Při skenování se vyskytly určité problémy, avšak i s těmito nedostatky je možné využít výstupů v průmyslové praxi s minimálními náklady.
Klíčová slova: 3D scan, skenování, Kinect, průmysl, stavitelství

Stiahnuť článok v PDF

URČENÍ DISKONTNÍ MÍRY PŘI OCENĚNÍ PODNIKU ZA POMOCÍ CITLIVOSTNÍ ANALÝZY (Miroslav Ludvík)

Článek se zabývá metodou stanovení diskotní míry při ocenění podniku. Diskontní míra bude určena pro výnosovou metodu diskontovaného čistého cash flow ve variantě entity. Při této metodě ocenění se používá jako diskontní míra WACC (Weighted Average Cost of Capital). Tato diskontní míra však v sobě obsahuje úskalí, kdy pro výpočet nákladů je nutné znát hodnotu podniku, ale pro hodnotu podniku je nutné znát diskotní míru. Článek řeší na příkladu jak vypočítat hodnotu nákladů na kapitál.
Klíčová slova: WACC, FCFF, náklady na kapitál, DFC entity

Stiahnuť článok v PDF

NOVÁ METODIKA HODNOTENIA KVALITY SPOJENIA NA DOPRAVNÝCH SIEŤACH (Vladimír Ľupták)

Príspevok sa zaoberá problematikou hodnotenia kvality spojenia na dopravnej sieti v osobnej doprave. V súčasnosti neexistuje žiadna relevantná metodika, pre komplexné hodnotenie cestovných poriadkov a žiadne vybrané ukazovatele pre hodnotenie kvality spojenia na sieti.
Kľúčové slová: relácia, integrovaná dopravná sieť, kvalita

Stiahnuť článok v PDF

EKONOMICKÝ POHLED NA VYUŽITÍ METODY BIM VE STAVEBNICTVÍ (Kristýna Mikulecká)

Cílem práce je analyzovat současný stav využití BIM projektování v České republice a posoudit ekonomické hledisko v procesu. K řešení daného tématu jsem použila vytvořené průzkumy provedené v České republice, vládní dokumenty, zákony, knižní publikace, články z časopisů či odborné práce. Zaměřila jsem se hlavně na to, jak je ve stavebnictví známá a využívaná BIM metoda.
Klíčová slova: BIM projektování, Informační model budovy v ČR, legislativa o BIM

Stiahnuť článok v PDF

KONTROLA ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE SPOJENÍ NÁBOJE S HŘÍDELEM POMOCÍ PŘESAHU (Tomáš Náhlík, Petr Hrubý)

Problematika popsaná v příspěvku bude sloužit jako východisko při formulaci matematického modelu, metody řešení a zpracování programového vybavení modulu pro návrh spojení náboje s přesahem rotujících částí zubových čerpadel v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA TA04010579 Technologické agentury České republiky. Cílem je vytvořit modulární interaktivní výpočtový systém umožňující konstruktérovi řešit izolovaně problematiku jednotlivých typů inženýrských výpočtů zubového čerpadla, a to jak ve fázi návrhových výpočtů, tak ve fázích kontroly zajištění funkce a pevnostní kontroly. Systém bude zahrnovat rovněž moduly pro analýzy vlivu cyklického zatížení na dimenzování součástí a rezonančních stavů operativně, v běžném pracovním režimu konstruktéra, s podporou lokálního výpočetního systému, stolního počítače, či notebooku.
Klíčová slova: čerpadlo, zubové, rotující, součást, přesah, zatížení, pevnost, funkce

Stiahnuť článok v PDF

BIOFEEDBACK – HISTORIE, PRINCIPY A APLIKACE (Ivo Opršal)

Biofeedback je obecně jakékoli zpětnovazebné zprostředkování nějaké informace o stavu těla sebepozorováním, pozorujícím člověkem (terapeutem), či přístrojem. Zprostředkování je nutné v případě, kdy člověk projevy svého těla vnímá nedokonale, nebo je nevnímá vůbec. Výzkumy prokázaly, že lze své tělo pomocí zpětné vazby úspěšně trénovat tak, aby člověk svou vůlí mohl měnit své tělesné funkce obvykle vůlí nekontrolované, jako jsou tepová frekvence, aktivita mozku, tonus svalstva, zpomalení látkové výměny a jiné. Biofeedback je tedy také psychofyziologická nácviková technika ovládání vlastního těla díky zvnějšku zprostředkovaným informacím o jeho aktuálním stavu. Prokázána je také schopnost naučit se navodit stejné mozkové pochody, jako při zenových a jógových cvičeních, nebo autogenním tréninku. Při takovém nácviku se používá operantního podmiňování tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků, například hluboké bdělé relaxace manifestované zvýšením amplitudy ALFA rytmu na EEG. Po nácviku, neúměrně kratším, než doba zenové praxe se stejnými výsledky, si již dotyčný dovede stav hluboké relaxace navodit svou vůlí či automaticky. Biofeedback je dnes součástí řady standardních terapeutických technik.
Klíčová slova: EEG biofeedback, neurofeedback, operantní podmiňování, klasické podmiňování, EEG, meditace, Zen, Jóga, psychofyziologie, biofeedback terapie

Stiahnuť článok v PDF

DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM – MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI – PODNĚTY A NÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY (Tomáš Náhlík)

Článek popisuje výsledky dotazníkového průzkumu provedeného mezi opakujícími studenty předmětu Matematika 1 na Vysoké škole Technické a Ekonomické v Českých Budějovicích. Snahou dotazníkového průzkumu bylo získat od studentů návrhy a poznatky díky nimž by bylo možné zlepšit výuku a zvýšit úspěšnost absolvování předmětu.
Klíčová slova: zpětná vazba, výuka, hodnocení, dotazník, průzkum, matematika

Stiahnuť článok v PDF

DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU – KULTURA A VÝCHOVA (Ivo Opršal)

Na krátkých kazuistikách japonských dětí a na popisu reálií vzdělávacího a společenského systému je ukázán vliv kultury na výchovu mladých Japonců. Rovněž je naznačeno utváření sebepojetí a identity, dané především skupinovou složkou. Mnohé prezentované systémové, výchovné, osobnostní i společenské jevy nejsou obvykle patrné a bez navedení postřehnutelné a jsou záměrně skrývané za hradbu zvanou tatemae. Kultura, s mnoha velmi starými a tradičními prvky, domácnost a školní výchova, a dále trávení volného času kombinované se situačně velmi závislým prožíváním jsou faktory, jejichž výslednicí je pro Evropana neobvykle se vyvíjející osobnost i (převážně skupinová) identita. Spoluprožívání v kolektivu společně s pečlivě tradovaným povědomím o výlučnosti Japonského národa a jazyka formují právě skupinovou identitu velmi neobvyklým způsobem. To je ukázáno na několika vybraných narativních i zjišťovacích rozhovorech a poznatcích získaných zúčastněným pozorováním. Text je samozřejmě jen úzkým pohledem na košaté předivo vztahů japonské „dohodové společnosti“, kde vztahy jsou nad individualismem a psanými formálními pravidly, s mnoha feudálními prvky naroubovanými na posledních 150 let technického rozvoje této krásné a pro nás stále neznámé země.
Klíčová slova: Sebeuvědomění, Skupinová identita, Konfuciánská výchova, Karteziánská logika, Dohodová společnost, Japonský vzdělávací systém

Stiahnuť článok v PDF

HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS (Dana Smetanová)

V článku je diskutováno několik aspektů elektronického testování v matematice. Dobrá volba vhodných příkladů je studována. Výběr příkladů je prováděn ze dvou různých hledisek. Příslušná volby je ilustrována konkrétními příklady.
Klíčová slova: elektronické testování, volba více odpovědí, matematika

Stiahnuť článok v PDF

DVA LAGRANGIÁNY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE (Dana Smetanová)

V článku jsou zkoumány některé vlastnosti ekvivalentních lagrangiánů. Teorie je ilustrována na příkladů dvou různých ekvivalentních lagrangiánů elektromagnetického pole. Přičemž jeden z nich je regulární a druhý ne.
Klíčová slova: lagrangián, Eulerovy – Lagrangeovy rovnice, Hamiltonovy rovnice, regularita

Stiahnuť článok v PDF

ZPŮSOBY INTERNALIZACE EXTERNÍCH NÁKLADŮ VYVOLANÉ DOPRAVOU A PODPORA VEŘEJNÉ LINKOVÉ A DRÁŽNÍ DOPRAVY (Martin Telecký)

Externí náklady byly klíčovým tématem v posledních letech dopravního a energetického výzkumu, ale i v oblasti řešení zemědělství, vzdělávání, stavebnictví atd. Činnosti v dopravě, jak je známo, mají významné negativní vlivy na celou společnost. Na jedné straně se zvyšuje životní úroveň občanů, zvyšují se disponibilní důchody, spotřeba statků. Zvyšují se interní náklady domácností a firem. Ale na druhé straně se zapomíná na externí náklady, které byly přehlíženy a brány jako fakt, který se nemusí s nutností kvantifikovat. Cílem příspěvku je uvést, jaké možnosti internalizace externích nákladů lze využít, ať už v podobě uvalení daní na pohonné hmoty nebo za pomocí jiného veřejného řešení.
Klíčová slova: Prokazatelná ztráta, přiměřený zisk, veřejná linková doprava, externí náklady, interní náklady

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA RENTABILITY (ROE) VYBRANÝCH DOPRAVNÍCH PODNIKŮ (Martin Telecký)

Dopravu lze charakterizovat několika definicemi, lze ji členit do několika druhů; je nedílnou součástí pro efektivní řízení většiny podniků. Bez dopravy by podniky nemohly realizovat podnikatelskou činnost. Doprava ovlivňuje životní úroveň občanů a významně poznamenává ekonomiku státu. Na druhou stranu i dopravní podniky finančně analyzují své činnosti. Hlavním zdrojem finanční analýzy jsou účetní výkazy, tedy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz o cash flow. Mimo zjištění finančního zdraví podniku je důležité taktéž analyzovat i některé dílčí ukazatele, které jsou právě součástí modelu pro výpočet finančního zdraví. Ukazatel ROE je ve většině případů analyzován, jelikož představuje rentabilitu (ziskovost) vlastního kapitálu a jeho dílčí ukazatelé mají podstatný vliv na jeho konečnou hodnotu, a tím i vliv na finanční zdraví podniku.
Klíčová slova: Rentabilita vlastního kapitálu, cash flow, DuPont pyramidový rozklad, dopravní podniky

Stiahnuť článok v PDF

POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN (Marek Varga , Michaela Vargová)

Integrálny počet reálnej funkcie jednej reálnej premennej je tradičnou súčasťou univerzitných kurzov matematiky. Pri hľadaní neurčitých integrálov k daným funkciám sa využíva metóda per partes a celý rad dômyselných substitúcií vo forme prísnych algoritmických postupov, ktoré zaručujú pre príslušnú triedu funkcií hľadaný výsledok. Vysoký stupeň algoritmizácie tejto časti matematiky vytvára vo vedomí študentov predstavu, že sú to jediné cesty vedúce k správnemu riešeniu. V nasledovných riadkoch ukážeme, že ide o mylnú predstavu. Ani tematický celok integrálny počet nám nebráni v matematickom experimentovaní a v uplatňovaní rôznych ciest vedúcich k želanému výsledku.
Kľúčové slová: Neurčitý integrál, iracionálne funkcie, odmocninové funkcie

Stiahnuť článok v PDF

VÝPOČET SLOŽENÍ GLYCERINOVÉHO ROZTOKU REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ (Jana Vysoká)

Tento článek se zabývá popisem způsobu, jak lze snadno připravit zásobní roztok proteinu v požadované koncentraci v laboratoři. Rekombinantní proteiny dodávané k produkci musí být udržovány v podmínkách, které zajišťují jejich stabilitu. Pro zvýšení stability bílkovin v kapalných roztocích se běžně používá glycerol. Glycerol stabilizuje nativní strukturu bílkovin a zabraňuje jejich agregaci. Jeho použití umožňuje skladování při vyšších teplotách (-20 °C ve srovnání s -80 °C) a eliminuje nutnost přípravy alikvotů. Proteiny skladované bez glycerolu ztrácejí svou vlastní aktivitu po opakovaném rozmrazování a zmrazování. Stabilita rekombinantních proteinů použitých pro výrobu léků, vakcín či diagnostických souprav je určujícím faktorem pro jejich životnost. Při přípravě zásobního roztoku proteinu v laboratoři je nutno řešit přípravu tohoto roztoku s ohledem na koncentraci daného proteinu ve vodném roztoku, požadovanou konečnou koncentraci proteinu a požadovanou koncentraci glycerolu. Pro běžné použití tedy bylo potřeba vytvořit pomocnou výpočetní tabulku, ze které se na základě vstupních dat – koncentrace proteinu, objemu roztoku s proteinem, koncentrace glycerolového roztoku k použití, požadované koncentrace glycerolu a požadované koncentrace proteinu – určí poměr jednotlivých složek připravovaného roztoku. Tento výpočet představuje hlavní cíl příspěvku. Tabulka pro výpočet byla vytvořena na žádost laboratoře Protean s.r.o. a jejím cílem bylo usnadnit práci laboratorních pracovníků.
Klíčová slova: Rekombinantní proteiny, stabilita, degradace, skladování, skladovací roztok, biologická aktivita, výpočet složení glycerolového roztoku

Stiahnuť článok v PDF

hore