2014/03

ROZHOVORY S AKADEMIKMI

ROZHOVOR S DOCENTOM MICHALOM KOZUBÍKOM (Magdaléna Barányiová)

Michal Kozubík sa narodil 17. septembra 1981 v Poprade. V roku 2006 úspešne ukončil magisterské štúdium v študijnom programe Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo na Katedre rómskej kultúry, Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Tento fakt podstatne ovplyvnil Kozubíkovo profesijné smerovanie. Po vynikajúcich študijných výsledkoch ocenených cenou Dekana pokračoval v doktorandskom štúdiu, čo mu umožnilo systematickejšie sa venovať problematike chudoby a sociálneho vyčlenenia časti rómskej národnostnej menšiny. Po štúdiách začal hneď od roku 2009 pôsobiť ako zástupca vedúceho Ústavu romologických štúdií. Vedecká rada Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva mu nedávno udelila vedecko-pedagogický titul docent.

Stiahnuť článok v PDF

VEDECKÉ ŠTÚDIE

KULTÚRNY TURIZMUS NAJVÝZNAMNEJŠÍCH MÚZEÍ VO SVETOVÝCH METROPOLÁCH (Ivana Vyslúžilová, Mária Zicháčková)

Cieľom príspevku je poukázať na nový pohľad na múzeá, ako kultúrne inštitúcie, ktoré zaznamenávajú v posledných desaťročiach obrovský rozmach v oblasti cestovného ruchu, čo má výrazný vplyv aj na rast týchto metropol. Vybrané múzeá analyzujeme na základe návštevnosti, ktorú rozoberáme z rôznych hľadísk. Približujeme priestor, ktorý vytvoril základ pre určité prelínanie umeleckých prejavov a kultúr. Venujeme sa dejinám múzejníctva od prvých zberateľských tradícií po vznik prvých verejných múzeí. Zároveň charakterizujeme vybrané múzeá, ktoré ovplyvňujú ďalší rozvoj a budúcnosť zachovania kultúrneho dedičstva.
Kľúčové slová: múzeum, metropola, kultúrny turizmus, kultúrno-historické predpoklady

Stiahnuť článok v PDF

APLIKÁCIA PRE BEŽCOV RUNFORM A VEČERNÝ BEH V PREŠOVE (Andrea Palanská)

Príspevok predstavuje novú aplikáciu pre bežcov – Runform. Ďalej sa autorka venuje histórii bežeckého podujatia Večerný beh Prešovom, ktoré sa zaradzuje medzi bežecké preteky s najdlhšou tradíciou na celom Slovensku.
Kľúčové slová: beh, aplikácia Runform, Večerný beh Prešovom

Stiahnuť článok v PDF

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V SLOVENSKO-POĽSKOM POHRANIČÍ V KONTEXTE DOPRAVNEJ DOSTUPNOSTI (Jana Mitríková)

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich rozvoj turizmu je dostupnosť regiónov cestovného ruchu. Cieľom tohto príspevku je poukázať na vplyv priestorovej dostupnosti na rozvoj turizmu v slovensko-poľskom pohraničí.
Kľúčové slová: dostupnosť, rozvoj turizmu, doprava, cezhraničná spolupráca, Slovensko, Poľsko

Stiahnuť článok v PDF

ZADLŽENOSŤ ÚZEMNÝCH SAMOSPRÁV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (Barbora Mazúrová, Ján Kollár)

Žitie na dlh sa stáva trendom, ktorý je prirodzenou súčasťou hospodárenia nielen domácností, ale aj ďalších subjektov súkromného a verejného sektora. Na konci roku 2012 verejný dlh SR vyjadrený ako podiel na hrubom domácom produkte dosiahol úroveň 52,4 %, čo predstavuje nárast oproti roku 2011 o takmer 9 %. V roku 2013 verejný dlh opäť vzrástol na hodnotu 55,4% HDP Slovenska, čo svedčí o prehlbujúcej sa zadlženosti krajiny. Viac ako 97 % celkového dlhu verejnej správy tvorí štátny dlh, zvyšnú časť tvorí dlh predovšetkým obcí a vyšších územných celkov (VÚC). Aj keď v roku 2012 prispeli obce a VÚC k zníženiu celkového dlhu o 0,1 %, dôležitou súčasťou uzdravenia verejných financií je aj naďalej stráženie ich dlhov. Vzhľadom na rastúci význam samospráv v kontexte decentralizácie verejnej správy na Slovensku, je predmetom nášho záujmu zhodnotenie vývoja zadlženosti územných samospráv v podmienkach SR. Cieľom state je na základe dekompozície verejného dlhu v Slovenskej republike so zreteľom na územné samosprávy kvantifikovať ich daňové príjmy, kapitálové výdavky a zistiť mieru závislosti medzi sledovanými premennými.
Kľúčové slová: verejný dlh, územná samospráva, daňové príjmy, kapitálové výdavky

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA FINANČNÉHO ZDRAVIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ NA SLOVENSKU POMOCOU INDEXU BONITY (Beáta Šofranková)

Príspevok sa venuje analýze vplyvu vybraných nefinančných kritérií na hodnotenie finančného zdravia ubytovacích zariadení pomocou INDEXU BONITY. Analýza vychádzala z účtovných závierok vybraných slovenských ubytovacích zariadení za roky 2008 – 2011. Súvislosť medzi vybranými nefinančnými kritériami a stavom finančného zdravia podnikov sme analyzovali pomocou vhodných štatistických metód, ktoré potvrdili, že na hodnotenie finančného zdravia ubytovacích zariadení má vplyv trieda ubytovacieho zariadenia a veľkosť podniku (počet zamestnancov, počet lôžok), ktoré sú typickými charakteristikami podnikov poskytujúcich ubytovacie služby.
Kľúčové slová: model INDEX BONITY, finančné ukazovatele, nefinančné kritériá

Stiahnuť článok v PDF

SKUPINOVÝ ANALYTICKÝ HIERARCHICKÝ PROCES A JEHO VYUŽITIE V MANAŽMENTE SPOLOČNOSTI (Stanislav Peregrin, Miroslav Karahuta)

Tento článok sa venuje analýze využitia rozhodovacej metódy Analytický hierarchický proces (AHP) v skupinovom rozhodovaní v oblasti vedenia spoločnosti. Prvá časť článku obsahuje teoretické vymedzenie metódy AHP a v druhej časti je popis dvoch agregačných metód, slúžiacich na dosiahnutie výsledných priorít v situáciách, ak máme skupinu viacerých hodnotiteľov. V poslednej časti sa venujeme samotnej analýze využitia tejto metódy manažmentom spoločnosti v skupinovom rozhodovaní. V závere je spomenutá myšlienka budúceho testovania metódy AHP s ďalšími agregačnými metódami v skupinovom rozhodovaní.
Kľúčové slová: skupinový analytický hierarchický proces, skupinové rozhodovanie, manažment

Stiahnuť článok v PDF

POROVNANIE VPLYVU VYBRANÝCH PRÍMESÍ A PRÍSADY NA ZMRAŠŤOVANIE A ĎALŠIE VLASTNOSTI CEMENTOVÝCH MÁLT (Katarína Matulová)

Cementové kompozity sú jednými z najviac odolných materiálov, avšak trhliny môžu nepriaznivo ovplyvňovať životnosť a funkčnosť betónových konštrukcií. Jedným z najväčších nedostatkov týchto materiálov je zmrašťovanie a vznik zmrašťovacích trhlín. Betóny s vysokými dávkami vody, sú obzvlášť citlivé na zmrašťovanie vysúšaním. Tento článok prezentuje výsledky získané pri štúdiu vplyvu rôznych dávok zmrašťovanie redukujúcej prísady (SRA), expanzných prísad na báze kalciumsulfoaluminátov (CS’A) a expanzného cementu Denka CSA na vlastnosti samozhutniteľných cementových mált. Experiment bol založený na meraní zmrašťovania, pevnosti v tlaku, základných reologických vlastností (konzistencia) a objemovej hmotnosti. Výsledky ukázali, že pri použití SRA prísady a expanzného cementu Denka CSA sa zmrašťovanie mált redukovalo so zvyšujúcou sa dávkou prísady resp. expanzného cementu. Avšak pri daných dávkach prímesí na báze CS’A neboli preukázané pozitívne účinky na zníženie zmrašťovania cementových mált. Prísada SRA a Denka CSA taktiež výraznejšie neovplyvňovali vývoj pevností v tlaku vzoriek. Avšak, prímesi na báze CS’A vyvolali zmeny v pevnostiach v tlaku vzoriek, v porovnaní s referenčnou maltou.
Kľúčové slová: cementové malty, zmrašťovanie, expanzia, prísady, pevnosť v tlaku

Stiahnuť článok v PDF

METODIKA VÝBERU STROJOV PRE ZEMNÉ PRÁCE (Lucia Paulovičová)

Zemné procesy sú súčasťou každej výstavby a sú fascinujúcou časťou výstavby najmä z dôvodu vysokého stupňa mechanizácie. Vyžadujú si opakujúce sa stavebné cykly, obrovský objem prác, vysokú spotrebu pohonných hmôt a často musia byť realizované v určitom termíne. Jediná vec, ktorú majú všetky zemné práce spoločné je fakt, že práve dôkladné plánovanie týchto procesov je kľúčom k úspechu. Hľadanie ciest optimálneho výberu strojov a ich zostáv je jednou z kľúčových úloh stavebno-technologického projektanta počas plánovania mechanizovaných zemných procesov. Počas tohto procesu musí stavebno-technologický projektant analyzovať niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú efektívny návrh mechanizovaných zemných procesov. Existuje niekoľko kritérií, ktoré ovplyvňujú výber stavebných strojov a ich zostáv: vhodnosť strojov pre realizáciu výsledného produktu stavebného procesu (technologické hľadisko), trvanie stavebných prác a minimalizácia energetickej náročnosti a spotreby pohonných hmôt (ekonomické a environmentálne hľadisko).
Kľúčové slová: optimalizácia, zemné práce, mechanizácia

Stiahnuť článok v PDF

DOPRAVNÁ DOSTUPNOSŤ V CESTOVNOM RUCHU S PRÍKLADMI GRAFICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH METÓD ZOBRAZOVANIA – ZÁKLADNÝ NÁČRT SPRACOVANIA PROBLEMATIKY (Jana Mitríková, Lucia Kunáková)

Dopravná dostupnosť je považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov rozvoja cestovného ruchu. Preto hodnotenie dostupnosti regiónov cestovného ruchu i jednotlivých stredísk si vyžaduje našu pozornosť prostredníctvom selekcie správnych prístupov a metód. V tomto článku sa stručne venujeme vybraným grafickým a kartografickým metódam, ktoré sa najčastejšie používajú pri znázorňovaní dostupnosti.
Kľúčové slová: dostupnosť, cestovný ruch, vzdialenosť, dopravná infraštruktúra, grafické a kartografické metódy

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV RECYKLOVANÉHO POLYSTYRÉNU AKO PLNIVA DO ĽAHKÝCH BETÓNOV NA ICH FYZIKÁLNE A TEPELNO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI (Valéria Gregorová)

V príspevku sú uvedené výsledky experimentálnej práce zaoberajúcej sa možnosťou využitia recyklovaného polystyrénu ako plniva do ľahkého betónu. Cieľom výskumu bolo optimalizovať zloženie zmesí, stanoviť závislosť medzi dávkou cementového tmelu pri rôznom vodnom súčiniteli a fyzikálne a tepelno-fyzikálne vlastnosti ľahkých betónov. Dosiahnuté výsledky potvrdili, že recyklovaný polystyrén predstavuje plnohodnotnú náhradu za granulovaný polystyrén, čo má značný význam z ekonomického i environmentálneho hľadiska.
Kľúčové slová: ľahký betón, polystyrén, odpad, recyklácia, tepelno-fyzikálne vlastnosti

Stiahnuť článok v PDF

DEJINY ŽIDOVSKÉHO OBYVATEĽSTVA V HANUŠOVCIACH NAD TOPĽOU V 2. POLOVICI 19. STOROČIA (Martin Hajduk)

Príspevok sa zaoberá dejinami židovského obyvateľstva v Hanušovciach nad Topľou v 2. polovici 19. storočia. Vychádza pritom z dobového archívneho materiálu, ktorým je prvé moderné sčítanie obyvateľov Uhorska z roku 1869. Analyzuje každodenný život židovskej komunity, všíma si hlavne charakter bývania, skladbu rodín, hospodárske pomery, pôvod a vzdelanostnú úroveň.
Kľúčové slová: Židia, Hanušovce nad Topľou, sčítanie obyvateľstva 1869, 19. storočie

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: Atlas domácich a vybraných introdukovaných drevín (Michal Pástor)

KRIŽO, Milan a Tibor BENČAŤ, 2014. Atlas domácich a vybraných introdukovaných drevín. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. 308 s. ISBN 978-80-228-2642-6.

Stiahnuť článok v PDF

Recenzia: Zhodnotenie stavu a vývoja finančnej situácie ubytovacích zariadení pomocou predikčných modelov (Elena Širá)

ŠOFRANKOVÁ, Beáta, 2013. Zhodnotenie stavu a vývoja finančnej situácie ubytovacích zariadení pomocou predikčných modelov. Prešov: Bookman. 143 s. ISBN 978-80-8165-027-7.

Stiahnuť článok v PDF

hore