2021/04

VEDECKÉ ŠTÚDIE

HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA A VÝSKYT EXTRÉMISTICKÝCH POSTOJOV U ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (Beáta Sakalová)

Hodnotová orientácia je súčasťou rozsiahlej problematiky hodnôt, ale tejto problematike sa zo psychologického hľadiska nevenuje toľko odborníkov a autorov, ako v porovnaní s inými psychologickými fenoménmi. Práve v posledných rokoch môžeme pozorovať narastajúci záujem o preskúmanie hodnôt, hodnotovej orientácie či hodnotového systému ľudí rôznej generácie. Nielen problematika hodnôt je v súčasnosti rozsiahle diskutovanou témou, ale aj problematika extrémizmu či extrémistických postojov v spoločnosti je závažným problémom a týka sa nás všetkých. Základným a prioritným cieľom výskumu je určiť, aká je hodnotová orientácia a miera príklonu k pravicovému extrémizmu u vysokoškolských študentov, ktorí študujú odbor učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na pedagogickej fakulte. V príspevku sú interpretované výsledky empirického výskumu, zameraného na zistenie, do akej miery sa na jednotlivé hodnotové typy zo Schwartzovho kruhového modelu ľudských hodnôt orientujú vysokoškolskí študenti učiteľstva pre primárne vzdelávanie a aká je ich miera príklonu k pravicovému extrémizmu. Na dosiahnutie dát sme využili štandardizovaný dotazník hodnotových orientácií (PVQ 40) a dotazník na zisťovanie miery príklonu k pravicovému extrémizmu.
Kľúčové slová: hodnoty, hodnotová orientácia, postoje, extrémizmus

Stiahnuť článok v PDF

NEGATÍVNE ASPEKTY ONLINE FORMY VÝUČBY V ČASE PANDÉMIE COVID-19 (Tomáš Bačinský)

Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila na majorite vzdelávacích inštitúcií na Slovensku nútený prechod na online dištančnú formu výučby. Táto radikálna zmena, na ktorú nie všetci boli pripravení, priniesla so sebou množstvo negatívnych aspektov. Zmenila sa obťažnosť výučby, spolupráca a aktivita žiakov na hodine, čas venovaný príprave na výučbu, miera podvádzania aj celková miera psychickej pohody žiakov. Spomenuté aspekty a významnosť ich zmeny sú skúmané v dotazníkovom prieskume so vzorkou 133 učiteľov matematiky a ich 1853 žiakov, ktorí tieto aspekty vnímajú v čase pred začiatkom pandémie na Slovensku (marec 2020) a po jej začiatku. Odpovede respondentov sú testované štatistickými metódami Wilcoxonov jednovýberový test, regresná analýza (OLS model) a Studentov t-test. Medzi najdôležitejšie zistenia patrí štatisticky významný nárast miery podvádzania, obťažnosti výučby aj časovej angažovanosti
Kľúčové slová: negatívne aspekty, online výučba, pandémia

Stiahnuť článok v PDF

ZÁUJEM ŽIAKOV A ICH AKTIVITA NA HODINÁCH TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY PO DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ (Simon Brunovský, Denisa Petríková)

Práca prezentuje výsledky výskumu, ktorý sme uskutočnili priamo na žiakoch štyroch stredných škôl pomocou dotazníka. Celkovo bolo zapojených 375 žiakov, z ktorých bolo 182 dievčat (48,5%) a 193 chlapcov (51,5%). Cieľom bolo zistiť aktuálny stav po opätovnom prechode z dištančného vzdelávania na prezenčnú formu v predmete telesná a športová výchova. Preukázal sa vyšší záujem o daný predmet, aký bol pred pandémiou Covid-19. Ešte vyšší záujem bol o aktívne zapájanie na hodinách telesnej a športovej výchovy. Cieľom učiteľov by malo byť využitie zvýšeného záujmu o predmet u väčšiny žiakov na udržanie tohto priaznivého stavu. Na druhej strane sú žiaci, ktorí sa aktívne nezapájajú do vyučovacieho procesu a ďalšou úlohou je zistenie faktorov, ktoré by ich pozitívne ovplyvnili.
Kľúčové slová: dištančné vzdelávanie, telesná a športová výchova, záujem žiakov, stredné školy

Stiahnuť článok v PDF

DISINFORMATION RECOGNITION IN SLOVAK MANAGEMENT (Tomáš Bačinský , Gabriela Hrabčáková)

Cieľom tejto štúdie je poukázať na rozdiely vo vnímaní dezinformácií a hoaxov medzi manažérmi a študentmi manažérskych študijných programov, ktorých subjektívne skúsenosti boli zisťované pomocou dotazníkového prieskumu. Článok sa tiež venuje identifikovaniu prediktorov schopnosti rozpoznávať hoaxy u ľudí na riadiacej úrovni. Predmetom skúmania je ich vek, úroveň riadenia, skúsenosti s negatívnymi dôsledkami výskytu hoaxov, úroveň dôvery v informácie v tradičných a nových médiách a schopnosť rozpoznať hoax. Vo výsledku sme identifikovali významné rozdiely medzi skupinou študentov a manažérov v miere schopnosti rozpoznať hoaxy. Vytvorili sme viacero viacnásobných lineárnych regresných modelov, podľa ktorých táto schopnosť u manažérov významne závisí od veku a úrovne manažmentu. Podľa ostatných realizovaných analýz neboli zistené žiadne prediktory vplývajúce na mieru dôvery v správy v tradičných a nových médiách.
Kľúčové slová: hoaxy a dezinformácie, manažéri a študenti, rozdiely vo vnímaní, viacnásobný lineárny regresný model

Stiahnuť článok v PDF

PRACOVNÁ MOTIVÁCIA STAROSTOV OBCÍ NA SLOVENSKU (Eliška Župová)

Príspevok v teórii sumarizuje poznatky McClellandovej motivačnej teórie zameranej na obsah. Autorka s využitím  sebaposudzovacieho dotazníka „Manifest Needs Questionnaire“, od Steers a Braunstein (1976) zisťovala pracovné motívy starostov obcí na Slovensku. Šetrením bolo zistený prevládajúci motív výkonu o starostov obcí.
Kľúčové slová: Starosta obce, pracovná motivácia, motív výkonu, motív moci, motív afiliácie

Stiahnuť článok v PDF

PODPORA DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE VZDELÁVANIA S DÔRAZOM NA AUTOEVALVAČNÉ KONCEPTY ŠTANDARDIZÁCIE DIGITÁLNYCH KOMPETENCII UČITEĽOV (Mária Doričková, Lívia Hasajová)

Príspevok sa zaoberá možnosťami skúmania digitálnych kompetencii učiteľov v rámci dištančného vzdelávania na stredných školách. Na základe teoretickej analýzy z oblasti digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov v domácom i v zahraničnom prostredí uvádzame výsledky relevantných výskumov. Špecificky sa venujeme otázkam očakávaní spojených s profesiou učiteľa v informačnej spoločnosti a možnosťami jeho transformácie. Prezentuje autoevalváciu ako dynamický proces meniaceho sa súboru vzájomne previazaných interagujúcich činností. Celá téma je vnímaná v kontexte európskeho prostredia, ktoré ovplyvňuje vzdelávanie na Slovensku.
Kľúčové slová: Dištančné vzdelávanie, digitálne kompetencie učiteľov, digitálne kompetencie žiakov, Stredné školy, informačná spoločnosť, autoevalvácia, vzdelávanie

Stiahnuť článok v PDF

SMART GOVERNMENT, SMART ADMINISTRATION A EGOVERNMENT V ČESKÉ REPUBLICE (František Stellner, Marek Vokoun, Radek Soběhart)

Studie byla provedena pomocí scientometrických a bibliometrických metod, metod obsahové analýzy s deskriptivně-analytickým přístupem a analýzy dokumentů úřední provenience české státní správy a Evropské unie. Hodnocení úrovně „eGovernmentu“ bylo provedeno využitím mezinárodních indexů a komparací (DESI, EGDI a eGovernment Benchmark). Autoři navrhli používat termíny „Smart Government“ jako komponentu Smart City ve smyslu chytrého řízení města a „eGovernment“ ve smyslu „celé“ digitální veřejné správy – nejen městské. Z hodnocení úřady Evropské unie a akademického výzkumu autoři mimo jiné doporučili příslušným institucím poskytovat intuitivní uživatelské návody a aplikace sjednocující nabízené služby a soustředit se na co nejjednodušší ovládání portálů, jednoduché vyhledávání, využívat potenciál cloudové architektury, sociálních sítí, mobilních zařízení, velkých dat, datové analýzy.
Kľúčové slová: smart government, smart administration, eGovernment, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV INTEGRÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ZAHRANIČNO-OBCHODNÉ AKTIVITY POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU SR (Mariana Dubravská, Ivana Kravčáková Vozárová)

Slovenské potravinárstvo dlhodobo produkuje vysokokvalitné produkty, ktoré sú svojou kvalitou konkurencieschopné nielen na domácom trhu, ale aj na zahraničných trhoch. Cieľom príspevku je analyzovať vplyv integrácie SR do EÚ na zahranično obchodné aktivity potravinárskeho priemyslu SR. postavenie potravinárskeho priemyslu v národnom hospodárstve SR.
Kľúčové slová: Potravinársky priemysel, integrácia, zahraničný obchod, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

CESTNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA REALIZOVANÁ VOZIDLAMI DO 3,5 TONY (Ján Beňuš, Miloš Poliak)

Sociálna legislatíva je aktuálnou a politickou témou v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Pracovné podmienky vodičov v EÚ a v Slovenskej republike sú riadené európskymi a národnými predpismi. Nariadenia stanovujú pravidlá o čase jazdy, prestávkach a dobách odpočinku pre vodičov nákladných vozidiel a autobusov s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť na cestách. Dňa 15. júla 2020 bolo prijatých niekoľko nových zmien. V EÚ sa konkurencia v cestnej nákladnej doprave výrazne zvýšila za posledné roky. Niet pochýb o tom, že s rastúcimi nákladnými výkonmi rastie aj počet dopravcov a vozidiel v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Preto sa v súvislosti s platnou legislatívou EÚ, ktorej cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách, venuje pozornosť prijatiu predpisov pre všetkých účastníkov prepráv a dopravcov v cestnej nákladnej dopravy. Účelom tohto príspevku je ukázať rozdiel medzi nákladnou cestnou dopravou vykonávanou vozidlami do 3,5 tony a vozidlami prepravujúcimi tovar, kde najväčšia prípustná hmotnosť vozidla vrátane prívesu alebo návesu presahuje 3,5 tony.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, sociálna legislatíva, čas jazdy, bezpečnosť cestnej premávky

Stiahnuť článok v PDF

VÝKONNOSŤ SLOVENSKEJ EKONOMIKY V KONTEXTE VPLYVU PANDÉMIE COVID-19 (Ivana Kravčáková Vozárová, Mariana Dubravská)

Rýchly a neočakávaný príchod pandémie COVID-19 viedol ku celosvetovej globálnej zdravotnej a hospodárskej kríze. Avšak aj keď je táto samotná kríza celosvetovým fenoménom, medzi jednotlivými krajinami existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o vplyv pandémie na ekonomickú výkonnosť jednotlivých krajín. Cieľom príspevku bolo analyzovať vplyv pandémie COVID-19 na výkonnosť ekonomiky SR prostredníctvom výdavkovej metódy výpočtu hrubého domáceho produktu. V analytickej časti sme použili ročné dáta Štatistického úradu SR za obdobie 2000 až 2020. V prípade kvartálnych dát do analýzy vstupovalo obdobie Q1/2018 až Q2/2021, teda obdobie vzniku a pôsobenia pandémie COVID-19. V roku 2020 došlo k medziročnému poklesu hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 5,2 % avšak straty z druhej vlny pandémie sa slovenskej ekonomike podarilo dobehnúť hneď v druhom kvartáli roku 2021.
Kľúčové slová: výkonnosť ekonomiky, hrubý domáci produkt, výdavková metóda, pandémia COVID-19, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

POROVNANIE SYSTÉMOV ZDIEĽANÝCH BICYKLOV (BIKESHARINGU) VO VYBRANÝCH MESTÁCH SVETA (Stanislav Kubaľák, Marián Gogola)

V posledných rokoch boli v mnohých mestách po celom svete zavedené také systémy, ktoré majú obyvateľov povzbudiť k tomu, aby používali bicykle ako prvok zvyšovania udržateľnej mobility a ako dobrý doplnok. Cieľom tohto príspevku je porovnať systémy zdieľania bicyklov vo vybraných mestách sveta. Jednotlivé časti príspevku zahŕňajú opis systémov zdieľaných  bicyklov v Európskych mestách, východnej Európe,  severnej a južnej Amerike a tiež v Ázii a Austrálii. V závere príspevku sa nachádza prípadová štúdia zavedenia takéhoto systému. Dôležitým aspektom je, že systém zdieľania bicyklov je medzi užívateľmi populárny a že ho používa čoraz viac ľudí, o čom aj nasvedčuje predkladaný príspevok.
Kľúčové slová: zdieľaná ekonomika, bikesharing, cyklistická doprava, mobilita

Stiahnuť článok v PDF

HORSKÉ CHATY A ÚTULNE NA ÚZEMÍ VÝCHODNÝCH TATIER V KONTEXTE CESTOVNÉHO RUCHU (Tomáš Pasternák, Daniela Vavreková)

Horské chaty a útulne môžeme charakterizovať ako rekreačné objekty situované vo vysokohorskom prostredí, s ktorými sa stretávame počas pešej turistiky alebo iných športových aktivít. Objekty majú jeden spoločný cieľ, ktorým je poskytovať turistom útočisko pred nepriaznivým počasím. Medzi odlišné znaky, ktoré môžeme navonok vidieť patria rozsah a štandard poskytovaných služieb. Zatiaľ čo horské chaty poskytujú stravovacie služby a ubytovacie služby za poplatok, útulne poskytujú výlučne len ubytovacie služby, a to úplne zadarmo. Cieľom príspevku je charakterizovať históriu a súčasnosť skúmaných objektov lokalizovaných vo Východných Tatrách a poukázať na ich význam pre cestovný ruch, a to predovšetkým ako objektov ponúkajúcich ubytovacie a stravovacie služby pre peších turistov využívajúcich značené turistické trasy na skúmanom území. Prostredníctvom dotazníkového prieskumu realizovaného v prvej polovici roka 2021 sme sa snažili potvrdiť, či horské chaty a útulne boli vyhľadávanými turistickými cieľmi aj počas sezóny 2020.
Kľúčové slová: cestovný ruch, horské chaty, pešia turistika, útulne, Východné Tatry

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA MACHIAVELISTICKÝCH PREJAVOV V KONTEXTE ZARADENIA ZAMESTNANCOV V ORGANIZÁCII (Anna Tomková, Ivana Ondrijová)

Výskumná štúdia sa zaoberá analýzou vzájomných rozdielov medzi prejavmi machiavelizmu z pohľadu výkonných pracovníkov, stredného manažmentu a prvostupňového manažmentu. Cieľom štúdie bola analýza machiavelistických prejavov v kontexte zaradenia zamestnancov v organizácii. Výskumné údaje boli získané prostredníctvom metodiky MPS – machiavellian personality scale od Dahlinga, Whitakera a Levyho (2009) a metodiky VYSEDI na zisťovanie machiavelistických prejavov od Frankovského, Birknerovej a Tomkovej (2017). Na základe použitia Post-hoc komparácie boli zaznamenané vzájomné rozdiely vo vybraných atribútoch manipulácie lídrov z hľadiska zaradenia v organizácii v atribúte amorálnosť a túžba po sociálnom statuse. Vzájomné rozdiely vo vybraných atribútoch machiavelistických prejavov z hľadiska zaradenia v organizácii neboli zaznamenané. Výkonní zamestnanci majú výraznejší sklon ako zamestnanci prvostupňového manažmentu k snahe o materiálne zabezpečenie a bohatstvo. Zamestnanci stredného manažmentu skôr ako zamestnanci prvostupňového manažmentu inklinujú k dosiahnutiu spoločenského postavenia, ktorý je pre nich znakom úspechu v živote.
Kľúčové slová: manipulácia, machiavelizmus, zamestnanci, organizácia

Stiahnuť článok v PDF

SYNCHRÓNNE MODELY A MODELOVANIE NÁZVOV PLEMIEN HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT (KONÍ A OVIEC) (Gabriel Rožai)

Cieľom štúdie je charakterizovať, komparovať a typologizovať onymické modely názvov plemien hospodárskych zvierat – koní a oviec. Pri analýze sme zamerali pozornosť na modelovú štruktúru a početnosť onymických modelov a typov onymických modelov skúmaných pomenovaní, ako aj na typy, frekvenčné zastúpenie a lexikálne stvárnenie funkčných členov charakterizujúcich analyzované modely. Modelovou analýzou sme získali celkovo 22 onymických modelov A1 a 6 typov onymických modelov. V súbore sú najfrekventovanejšie zastúpené dvojčlenné modely s najčastejším variantným sémantickým poľom PÚ + NP, typu baškirský kôň, korzická ovca. V onymických modeloch sa celkovo uplatnili štyri funkčné členy, pričom frekvenčne dominovali funkčné členy PÚ („príslušnosť k územiu“) a VL („vlastnosť“). Analyzovaný materiál tvorí podklad pre ďalší výskum vrátane komparácie získaných modelov s modelmi rôznych podkategórií chrematoným.
Kľúčové slová: proprium, apelatívum, názvy plemien hospodárskych zvierat, modelová analýza

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA HOSPODAŘENÍ PRAHY 9 (Martin Hrubčík, Zdeněk Vrba, Jan Lípa, Ladislav Rozenský)

Ako zasiahla pandémia COVID do chodu inštitúcie mestskej časti Praha 9? Cieľom je analýza hospodárenia a rozpočtovania mestskej časti Praha 9 v roku 2020, s porovnaním s rokom 2019 a definovať návrhy v tejto oblasti. Je zaujímavé sledovať takmer 160 aktualizácií a zmien rozpočtu v roku 2020: Pandémiou COVID vírusu ovplyvnila príjmy mestskej časti Praha 9 v prospech prijatých transferov až na výšku 59 %. Na výdavkoch mali najväčší vplyv výdavky bežné, a to výdavky na vnútornú správu, na školstvo a na infraštruktúru. Časť návrhová špecifikuje možné zlepšenia súčasného stavu, vrátane zavedenia strategického riadenia, strategického plánovania tejto mestskej časti. Boli tu tiež vytýčené problémové oblasti, mestské časti Prahy 9. Načrtnuté sú riešenia z hľadiska ekologického, dopravného, zvýšenia životného komfortu, starostlivosti o sociálne slabšie segmenty populácie, podporu seniorov a rodín s deťmi.
Kľúčové slová: rozpočet, rozvoj, doprava, populácia

Stiahnuť článok v PDF

hore