2022/06

VEDECKÉ ŠTÚDIE

UDRŽATEĽNOSŤ A PODPORA DOMÁCEHO CESTOVNÉHO RUCHU PROSTREDNÍCTVOM REKREAČNÝCH POUKAZOV (Tünde Dzurov Vargová, Daniela Matušíková)

Moderné odvetvie cestovného ruchu bolo a je jedným z najrýchlejšie rastúcich sektorov svetového hospodárstva, ktoré možno považovať jednak za samostatný druh hospodárskej činnosti, jednak za medziodvetvový komplex. Aby krajina mohla napredovať v danom sektore je potrebná podpora domáceho cestovného ruchu. V predkladanom článku sa sústreďujeme na udržateľnosť rozvoja domáceho cestovného ruchu pomocou prvku rekreačných poukazov. Cieľom príspevku bolo analyticky popísať vnímanie a využívanie možnosti rekreačných poukazov na základe názoru zamestnancov a verejnosti ako prvku podpory domáceho cestovného ruchu. Prostredníctvom dotazníkovej metódy sme zistili pohľad respondentov na preferencie a dôležitosť rekreačných poukazov z hľadiska verejnosti.
Kľúčové slová: cestovný ruch, domáci cestovný ruch, rekreačný poukaz, udržateľnosť, zamestnanec

Stiahnuť článok v PDF

ZMĚNY NA TRHU MALOOBCHODNÍKŮ A ZÁKLADNÍCH ZÁKAZNICKÝCH PŘÍSTUPŮ V DŮSLEDKU PANDEMIE COVID-19 (Marie Slabá)

Pandemie COVID-19 zasáhla celou společnost v celé řadě aspektů, a to nejen sociálních. Pandemie měla dopad na všechny běžné aktivity lidského života, pracovní podmínky a další. Obrovský dopad pandemie měla na změnu společenský a osobních preferencí jednotlivců, ekonomik a trhů všech států. Stejně tak pandemie ovlivnila trhy maloobchodníků, spotřebitelské chování a základní přístupy zákazníků ve všech obchodních oblastech. Tento článek se zaměřuje zejména na změny na trhu maloobchodníků a základních zákaznických přístupů v důsledku pandemie covid-19. Tento článek se zaměřuje zejména na situaci maloobchodníků na současném trhu. Dále pak se článek věnuje i změnám přístupů v oblasti nákupního s ohledem na pandemii COVID-19
Klíčová slova: maloobchod, COVID-19, chování spotřebitelů

Stiahnuť článok v PDF

DIDAKTICKÉ NÁVRHY PRE ROZVÍJANIE GRAMATICKEJ KOMPETENCIE SLOVENSKÝCH UČIACICH SA PROSTREDNÍCTVOM PRÁCE S LITERATÚROU NA HODINÁCH FLE (Linda Adlerová, Paula Píšova, Erzsébet Szabó)

Príspevok je zameraný ja problematiku vyučovania gramatiky cudzieho jazyka s využitím literatúry na stredných školách. Našim cieľom je navrhnúť a poskytnúť vyučujúcim francúzštiny ako cudzieho jazyka efektívne a praktické didaktické odporúčania pre vyučovanie minulých časov vo francúzskom jazyku prostredníctvom literárneho textu. Pri výbere konkrétneho textu a koncipovaní didaktických odporúčaní berieme do úvahy potenciál práce s literárnym textom prispievať k seba rozvoju žiaka, k rozvoju jeho čitateľských a jazykových zručností, k rozvoju kritického myslenia a ďalších dôležitých aspektov jeho osobnosti. Zvoleným textom je autentický literárny text – quebecká poviedka Le petit bonhomme de graisse , ktorá obsahovo aj rozsahom vyhovuje kritériám výberu textu pre zvolené didaktické účely. Navrhované aktivity na prácu s textom sú určené pre učiacich s referenčnou jazykovou úrovňou B1 podľa SERRJ, na ktorej sa žiaci stretávajú so zvoleným gramatickým javom a problematikou jeho aplikácie v komunikačnej praxi. Z pohľadu lingvodidaktiky zvolený text korešponduje s touto jazykovou úrovňou a nie je potrebné ho didaktizovať. Čiastkovým cieľom tohto príspevku je ponúknuť vyučujúcim FLE nástroj pre rozvoj gramatickej kompetencie a jej aplikácie do komunikačnej praxe u žiakov. Pri návrhoch aktivít spojených s autentickým literárnym textom berieme ohľad na slovenských učiacich sa v slovenských školách, no napriek tomu sú tieto návrhy aplikovateľné v edukačnom systéme iných krajín, v ktorých sa francúzština vyučuje ako cudzí jazyk.
Kľúčové slová: francúzština ako cudzí jazyk, vyučovanie cudzích jazykov, literatúra, gramatická kompetencia, literárny text, minulý čas

Stiahnuť článok v PDF

SLOVENSKÁ EMIGRÁCIA DO KANADY (Matúš Karaš)

Emigrácia je jav prítomný v takmer každej dobe a spoločnosti, Slovensko nevynímajúc. Historicky zo Slovenska emigrovalo v priebehu necelých 150 rokov viac ako milión Slovákov a mnohí z nich odchádzali žiť práve do Kanady. Slováci odchádzali jednotlivo, aj v istých charakteristických vlnách, z osobných, politických aj ekonomických dôvodov. Niekedy bola Kanada pre Slovákov prvá a jediná núdzová destinácia. Hoci Slováci neboli kultúrne ani nábožensky od Kanaďanov výrazne odlišní, v čase studenej vojny predstavovali pre Kanadu aj bezpečnostné riziko, nehovoriac o finančnej záťaži pre Kanadský sociálny systém. Kanada prispievala emigrantom až v období studenej vojny, a tento príspevok skončil až po r. 1989.
Kľúčové slová: Kanada, Slováci, sociálny systém

Stiahnuť článok v PDF

PŘÍPADOVÁ STUDIE POPULAČNĚ MALÝCH OBCÍ ZASAŽENÝCH PROCESEM REZIDENČNÍ SUBURBANIZACE (Lucie Kopáčková)

Obce zasažené procesem rezidenční suburbanizace se musí potýkat s nutností zkapacitňovat či vytvářet zcela nové lokální veřejné statky a služby na svém území. Malé obce ovšem často nedokáží investiční činnost financovat pouze z vlastních zdrojů, ale musí využívat i zdroje cizí. Z tohoto důvodu cílem příspěvku je zjistit, jakým způsobem obce v suburbánních zónách Ústeckého kraje financují svojí investiční činnost, a s jakými obtížemi se musí vypořádat při snaze o zisk cizích zdrojů. Na základě rozhovorů s patnácti starosty bylo zjištěno, že obce svojí investiční činnost nejčastěji financují účelovými, podmíněnými, peněžními transfery s uzavřeným koncem. Z pohledu zisku peněžních transferů narážejí na obtíže v podobě vysoké administrativní náročnosti a dlouhodobého šetření na výši spoluúčasti, kterou občasně pokrývají i bankovním úvěrem. Dle oslovených starostů zisk peněžního transferu obecně investici časově prodlužuje.
Klíčová slova: finanční management, obce, dotace

Stiahnuť článok v PDF

METODA ECM A JEJÍ APLIKACE PŘI OCEŇOVÁNÍ TVÁŘECÍCH STROJŮ (Roman Šůstek)

Příspěvek se zabývá inovací a konkretizací metod pro oceňování široké skupiny strojů, kterou tvoří tvářecí stroje, s důrazem na vytvoření mechanismu generování cenotvorných parametrů. Velká variabilita tvářecích strojů s různými vlastnostmi spolu s nedostupností cenových údajů často vedou k subjektivnímu přístupu znalce při řešení oceňovacích problémů a tím k možnému opomenutí podstatných skutečností. Tento přístup směřuje k obtížné verifikaci výsledků ocenění a z toho důvodu také ke zpochybňování znaleckých posudků. Metoda ECM je založena na třístupňové redukci parametrů. Výsledkem je výběr cenotvorných parametrů, které ovlivňují výrobní náklady tvářecího stroje a tím i jeho hodnotu výchozí nebo tržní.
Kľúčové slová: tvářecí stroje, hodnota výchozí, cenotvorné parametry

Stiahnuť článok v PDF

OBSAH DUSÍKA, FOSFORU A DRASLÍKA V SUCHEJ NADZEMNEJ FYTOMASE ODRÔD LOLIUM MULTIFLORUM LAM. VAR. WESTERWOLDICUM WITTM. (Peter Hric, Ľuboš Vozár, Peter Kovár)

Cieľom experimentu bolo porovnať obsah dusíka, fosforu a draslíka v suchej nadzemnej fytomase zahraničných a slovenských odrôd mätonohu mnohokvetého jednoročného. Nádobový pokus sa realizoval v Demonštračnej a výskumnej báze Ústavu agronomických vied Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v roku 2021. Porovnávali sme zahraničné odrody Jivet, Lolan a Logics so slovenskými odrodami Levit a novošľachtencom Levonet. Celosezónnym zhodnotením bolo zistené, že slovenské odrody Levit (24,74 g.kg-1) a Levonet (24,41 g.kg-1) dosiahli nepreukazne vyšší obsah dusíka v nadzemnej fytomase ako zahraničné odrody Jivet (23,97 g.kg-1), Lolan (23,83 g.kg-1) a Logics (22,84 g.kg-1). Nepreukazne najvyšší obsah fosforu zaznamenala slovenská odroda Levit (3,93 g.kg-1) v porovnaní s ostatnými hodnotenými odrodami (3,56 – 3,75 g.kg-1). Naopak nepreukazne najvyššia koncentrácia draslíka bola dosiahnutá pri zahraničnej odrode Lolan (51,76 g.kg-1) v porovnaní s ostatnými hodnotenými odrodami.
Kľúčové slová: mätonoh mnohokvetý jednoročný, kvalitatívne ukazovatele, minerálne látky

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV GYMNASTICKÝCH CVIČENÍ NA ZMENY ÚROVNE ROVNOVÁHOVÝCH SCHOPNOSTI U DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU (Kristína Reháková)

Cieľom výskumu bolo zistiť vplyv gymnastických cvičení na úroveň rovnováhových schopností v mladšom školskom veku. Skúmaný súbor tvorilo 10 detí s priemerným vekom 7,5 ±1,27 rokov. Na získanie potrebných údajov sme použili 3 testy určené na rovnováhové schopnosti. Tréningový program zameraný na zlepšenie rovnováhových schopností trval 15 týždňov a prebiehal 2 x týždenne po 45 minút. Pri vyhodnocovaní účinnosti nami zostaveného 15-týždňového programu sme použili neparametrický Wilcoxonov T-test a na zistenie vzájomnej závislosti Spearmanovu poradovú koreláciu. Výskum preukázal signifikantné zlepšenie vo výstupnom testovaní v testoch statickej rovnováhy, vestibulárneho analyzátora na hladine významnosti (p < 0,05). Zistili sme štatistický významný vzťah medzi statickou rovnováhou a vestibulárnym analyzátorom na (p < 0,05) alebo (p < 0,01). Výsledky výskumu naznačili, že úroveň statickej rovnováhy je výrazne ovplyvnená trénovanosťou vestibulárneho analyzátora.
Kľúčové slová: gymnastické cvičenia, mladší školský vek, statická rovnováha, vestibulárny analyzázor

Stiahnuť článok v PDF

KOĽKO DENNÉHO SVETLA MÁ BYŤ V OBYTNÝCH MIESTNOSTIACH BYTOV? (Peter Hartman, Jozef Hraška)

Všeobecne sa uznáva, že svetlo je nevyhnutné na vizuálne vnímanie, má však aj celý rad nevizuálnych účinkov na ľudí. Denné svetlo sa podieľa na regulácii cirkadiánnych biologických procesov, na neuroendokrinných a neurobehaviorálnych ľudských reakciách. Súčasné trendy v tvorbe stavebného prostredia a moderný životný štýl znižujú expozíciu väčšiny ľudí denným svetlom. V tomto článku si kladieme otázku, aké množstvo denného svetla má byť v obytných miestnostiach bytov, aby zabezpečilo podmienky na videnie, na stimuláciu nevizuálnych efektov aj na zrakovú pohodu. Staršie stavebné predpisy týkajúce sa navrhovania veľkosti osvetľovacích otvorov v opláštení budov sa v článku konfrontujú s aktuálnymi normami a poznatkami chronobiologického výskumu. Analyzujú sa novonavrhované kritéria dennej osvetlenosti vnútorných priestorov budov, najmä z hľadiska dostatočnej miery zabezpečenia stimulácie cirkadiánnych rytmov ich užívateľov.
Kľúčové slová: denné osvetlenie, cirkadiánne svetlo, stavebné predpisy, bývanie, zdravie

Stiahnuť článok v PDF

KONCEPT FEUDÁLNEHO PANSTVA. HISTORIOGRAFIA A PRAMENE (UČEBNÁ POMÔCKA) (Ondrej Šály)

Cieľom predkladaného príspevku je stručne vysvetliť koncept feudálneho zemského panstva so zreteľom na obdobie raného novoveku, a to spôsobom prístupným študentom či laickej verejnosti. Z toho dôvodu článok začína predstavením významu samotného konceptu, pretože bez elementárneho pochopenia jeho významu a účelu (i jeho odlišnosti od slova) sa stráca zmysel zvyšku textu. Následne príspevok naznačí rozdiel medzi panstvom ako sociologickou kategóriou a (feudálnym) panstvom ako historiografickým pojmom. V závere článku uvádzam niekoľko ukážok z ranonovovekých prameňov súvisiacich s danou témou.
Kľúčové slová: panstvo, Herrschaft, koncept, historiografia

Stiahnuť článok v PDF

SLOBODA PREJAVU NOVINÁROV (Bronislava Vinerová)

Autorka sa vo svojom článku venuje slobode prejavu novinárov, pričom analyzuje ich privilegované postavenie vytvorené judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva. V uplynulom období sa zvýšili snahy posilniť ich postavenie, pričom iniciatíva vzišla od Európskeho parlamentu, ktorého správa o posilnení postavenia novinárov je taktiež predmetom analýzy tohto článku.
Kľúčové slová: sloboda prejavu, novinári, privilegované postavenie, Európsky súd pre ľudské práva, trestný čin ohovárania

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI KALKULÁCIE EXTERNÝCH NÁKLADOV Z CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY (Martin Zuzaniak, Vladimír Konečný)

Cestná nákladná doprava má na spoločnosť pozitívne aj negatívne efekty. Negatívne efekty majú nepriaznivý vplyv na osoby, ktoré nie sú jej pôvodcami ani účastníkmi, no napriek tomu musia znášať dôsledky. To v akej miere a výške sú tieto dopady je mnoho krát náročné zistiť alebo vypočítať. Je však potrebné takéto kalkulácie robiť a to prostredníctvom kalkulácie externých nákladov, teda prevedením negatívnych efektov dopravy do číselnej podoby. Sú to náklady, ktoré by mal znášať ich pôvodca, ktorý platí vybrané poplatky. Úlohou je zistiť, akú výšku majú tieto náklady pre vybranú vnútroštátnu a medzinárodnú trasu.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, negatívne externality, kalkulácia, externé náklady

Stiahnuť článok v PDF

BANSKÉ MAPY, ICH VÝZNAM A ETAPY KARTOGRAFICKÉHO SPRACOVANIA (Juliana Krokusová)

Hlavným cieľom príspevku je analyzovať a zhodnotiť banské mapy z pohľadu ich vývoja, kartografického spracovania a grafického prevedenia. V prvom rade sme sa zaujímali o základnú banskú terminológiu, historický vývoj máp, históriu banského mapovania na Slovensku, banské mapy a plány hlavnej komory v Banskej Štiavnici. Veľkú pozornosť sme venovali tomu, ako sa mapy v minulosti triedili, prešli sme jednotlivými obdobiami vývoja banských máp a rozanalyzovali sme si zmeny dizajnu a kartografického prevedenia banských máp v minulosti.
Kľúčové slová: banské mapy, banská kartografia, banská terminológia, dejiny banského mapovania

Stiahnuť článok v PDF

ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV AKO SÚČASŤ RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV (Marcel Orenič)

Príspevok sa zameriava na problematiku odmeňovania zamestnancov a minimálnej mzdy ako aj porovnanie výšky minimálnej mzdy v krajinách Európskej únie. V práci sú tiež uvedené faktory, ktoré ovplyvňujú tvorbu miezd a určujú ich úroveň. Prvá časť príspevku obsahuje zhrnutie teoretických poznatkov súvisiacich s problematikou odmeňovania zamestnancov. Druhá časť popisuje odmeňovanie zamestnancov ako súčasť riadenia ľudských zdrojov. Záverečná časť je venovaná problematike minimálnej mzdy z pohľadu legislatívy na Slovensku, výške minimálnej mzdy na Slovensku a v krajinách Európskej únie za posledné roky kde v závere popisujeme pozitíva a negatíva minimálnej mzdy. Cieľom príspevku je na základe obsahovej analýzy teoretických poznatkov vypracovať syntetizujúci text o odmeňovaní zamestnancov z hľadiska porovnania výšky minimálnej mzdy na Slovensku a v krajinách Európskej únie za posledné roky, taktiež aj opísať pozitíva a negatíva stanovenia minimálnej mzdy.
Kľúčové slová: odmeňovanie, manažment, minimálna mzda, zamestnanec, zamestnávateľ

Stiahnuť článok v PDF

PRÍČINY VZNIKU GLOBÁLNYCH PROBLÉMOV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (Mariana Dubravská, Elena Širá)

V ostatných desaťročiach prebiehajú globálne zmeny životného prostredia s čoraz väčšou intenzitou a dynamikou. Globálne problémy životného prostredia sú dôležitou súčasťou komplexu globálnych problémov, ktoré sa stávajú čoraz viac diskutovanou témou. Cieľom príspevku je analýza príčin vzniku globálnych problémov životného prostredia.
Kľúčové slová: globálne problémy životného prostredia, príčiny, vedecký pokrok, populačná explózia

Stiahnuť článok v PDF

hore