2019/01

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ANALÝZA TECHNOLÓGIÍ REALIZOVANIA POVRCHOVÝCH ÚPRAV BAZÉNOV (Silvia Ďubek, Kitti Udvarošová)

V súčasnosti sa vo veľkej miere vybudovávajú moderné kúpaliská resp. akvaparky. Moderný trendom je zrealizovať si bazén aj na záhrade. Na výber sú prefabrikáty, ktoré sa v celku privezú na miesto realizácie a osadia sa do pripravenej konštrukcie alebo potom sú to bazény, ktorých povrchová vrstva sa realizuje priamo na mieste. Výber povrchovej úpravy nie je jednoduchý. Vhodne zvolenou povrchovou úpravou je možné na každom stavebnom objekte ušetriť náklady na realizáciu alebo aj dobu trvania. Toto sa týka aj samotných bazénov. Na výber je mnoho povrchových úprav od keramických obkladov až po antikorové oceľové obloženie. Vždy závisí od konkrétny podmienok kde je bazén situovaný či v exteriéri alebo interiéri a aké bude je ho využívanie či sezónne alebo celoročné.
Kľúčové slová: bazén, keramický obklad, hydroizolačná fólia

Stiahnuť článok v PDF

PRIESTOROVÁ ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO SPRÁVANIA OBYVATEĽOV EURÓPSKEJ ÚNIE NA PRÍKLADE KOHABITÁCIÍ (Juliana Krokusová, Soňa Jevičová)

Cieľom príspevku je analyzovať vývoj a prejavy kohabitácií ako demografického správania v štátoch Európskej únie. Súčasná Európa prechádza výraznými zmenami, ktoré sa odrazili aj na zmene demografického správania obyvateľstva. V práci sme sledovali zmeny, ktoré sa týkajú vzťahu mladých ľudí k tradičným demografickým udalostiam ako je sobáš a založenie rodiny. V posledných dvoch decéniách sledujeme pokles sobášnosti, narastanie rozvodovosti, odďaľovanie vstupu do manželstva. V rámci empirickej časti príspevku sme vychádzali z dát získaných z portálu Eurostat. Ako ukazovateľ sme sledovali počet detí narodených mimo manželstva. Grafické a kartografické výstupy nám umožnili priestorovú analýzu skúmaných demografických procesov so zohľadnením vývoja v sledovaných časových obdobiach.
Kľúčové slová: sobášnosť, kohabitácia, demografický proces, Európska únia

Stiahnuť článok v PDF

PREDIKCIA VYBRANÝCH OSOBNOSTNÝCH CHARAKTERISTÍK V KONTEXTE POTENCIÁLU PRE PRÁCU SO ZÁKAZNÍKOM (Tatiana Lorincová, Anna Tomková)

Výskumná štúdia sa zaoberá analýzou svedomitosti a prívetivosti, ktoré patria k dôležitým osobnostným charakteristikám podnikateľov, pričom je overovaná predikčná sila vybraných charakteristík potenciálu pre prácu so zákazníkom vo vzťahu k osobnostných charakteristikám. Výskumnú vzorku tvorilo 122 respondentov, 42 žien a 80 mužov (M=28,71 s SD=2,98) pracujúcich v podnikateľskom sektore. Cieľom štúdie bola analýza predikčnej sily charakteristík potenciálu pre prácu so zákazníkom vo vzťahu k svedomitosti a prívetivosti. Výskumné údaje boli získané prostredníctvom NEO- päťfaktorového osobnostného inventára od Costu a McCraea v slovenskom preklade od Hřebičkovej a Urbánka (2001) a Škály potenciálu pre prácu so zákazníkom od Sonnenberga v slovenskom preklade od Kováča (2006). Na základe použitia lineárnej regresie bolo zistené, že motivácia pomáhať v signifikantnej miere predikuje osobnostnú charakteristiku svedomitosť. Dominancia a snaha o sociálne uznanie neprispievajú v signifikantnej miere k predikcii svedomitosti. Motivácia pomáhať, dominancia a svedomitosť neprispievajú v signifikantnej miere k predikcii prívetivosti.
Kľúčové slová: osobnosť, osobnostné charakteristiky, podnikatelia, potenciál pre prácu so zákazníkom

Stiahnuť článok v PDF

SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ STATUTÁRNÍCH MĚST ÚSTECKÉHO KRAJE (Miroslav Kopáček)

Článek je zaměřen na vymezení suburbánních zón v zázemí pěti statutárních měst Ústeckého kraje s důrazem na zhodnocení rozvojové dynamiky obcí, které jsou součástí suburbánních zón. Analýza je zaměřena na vývoj za desetileté období ve vybraných indikátorech: změna počtu obyvatel, intenzita bytové výstavby, změna plochy půdy urbanizovaného charakteru a změna počtu ekonomických subjektů. Hlavní použitou metodou je komparativní analýza a výpočet vícekriteriálního ukazatele pro stanovení rozvojové dynamiky jednotlivých obcí, který je výsledkem aritmetického průměru indexovaných hodnot aplikovaných ukazatelů. Ústecký kraj se vyznačuje souborem velmi geograficky blízkých statutárních měst, přičemž suburbánní zóny jednotlivých měst se z hlediska počtu obcí liší, ovšem v území jsou zóny vzájemně provázané, a tak tvoří jeden kompaktní celek. Rozdíly lze pozorovat i v jednotlivých suburbánních zónách analyzovaných měst, a to vzhledem k zastoupení obcí v rámci kategorií dle rozvojové dynamiky.
Kľúčové slová: suburbanizace, suburbánní zóna, zázemí, statutární město, Ústecký kraj

Stiahnuť článok v PDF

RESIDENTIAL SUBURBANIZATION AND SMALL MUNICIPALITIES OF THE ÚSTÍ REGION: ANALYSIS OF THE NEED FOR INVESTMENT EXPENSES (Miroslav Kopáček, Lucie Horáčková)

Suburbanizace je v současné době přirozený proces, který mění fungování a podobu sídelní struktury jak na okrajích větších měst, tak i v dalších zpravidla menších obcích, které jsou zázemí měst. Výzkum je založen na místních šetřeních v obcích Ústeckého kraje, jejichž rozvoj byl v uplynulé době výrazným způsobem ovlivněn dynamikou procesu suburbanizace pěti největšími městy kraje, a to formou rozhovorů se starosty jednotlivých obcí. Analýza prokázala, že obce jsou nucené v důsledku dopadů residenční suburbanizace realizovat investiční záměry pro zabezpečení veřejných služeb, a to jak v oblasti technické infrastruktury a občanské vybavenosti, ale i v oblasti dopravní infrastruktury, což přináší významné změny v hospodaření obcí na výdajové stráně rozpočtu.
Klíčová slova: rezidenční suburbanizace, malé obce, výdaje, obecní rozpočet, veřejné služby

Stiahnuť článok v PDF

HODNOTENIE OBĽÚBENOSTI VYBRANÝCH BROWNFIELDOV V KOŠICIACH V KONTEXTE KULTÚRNEHO TURIZMU (Jana Mitríková, Lenka Kovalová)

Hlavným cieľom tohto článku bolo na základe dotazníkového prieskumu realizovaného počas leta v roku 2018 zhodnotiť využitie vybraných objektov brownfields v Košiciach, a to Kunsthalle/Hala umenia, Kasárne/Kulturpark a Tabačka Kulturfabrik v kontexte kultúrneho turizmu.
Kľúčové slová: Košice, Kunsthalle/Hala umenia, Kasárne/Kulturpark a Tabačka Kulturfabrik

Stiahnuť článok v PDF

URBAN EXPLORATION – URBEX AKO NÓVUM PRE CESTOVNÝ RUCH (Milena Švedová, Tünde Dzurov Vargová)

Urban Exploration, skrátene urbex alebo mestský prieskum je chápaný ako súkromný prieskum verejne neprístupných objektov. Je to hľadanie, objavovanie, navštevovanie zaujímavých opustených objektov, priestorov a iných zariadení. V našom príspevku sa venujeme tejto problematike a uvádzame ho ako nóvum pre cestovný ruch. Cieľom je identifikovať urban exploration a analyzovať koncentráciu schátraných objektov a ich potenciálne využitie pre potreby v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: Urban Exploration, adrenalín

Stiahnuť článok v PDF

ŠPECIFIKÁ NÁHRADNEJ ÚSTAVNEJ VÝCHOVY A STAROSTLIVOSTI V CENTRE PRE DETI A RODINY MYJAVA, PRACOVISKO NOVÉ MESTO NAD VÁHOM (Adriána Pagáčová)

Príspevok je zameraný na špecifiká náhradnej ústavnej výchovy a starostlivosti v Centre pre deti a rodiny Myjava, pracovisko Nové Mesto nad Váhom. Ide o ústrednú tému dizertačnej práce autorky príspevku. Prvú časť príspevku tvoria základné teoretické východiská súvisiace so skúmanou problematikou a druhú časť tvorí zhrnutie výsledkov autorkinho výskumu. Výskum realizovaný v dizertačnej práci bol zameraný na skúmanie náhradnej ústavnej výchovy v bývalom detskom domove v Novom Meste nad Váhom, dnešné centrum pre deti a rodiny. Hlavným cieľom bolo analyzovať náhradnú a ústavnú výchovu poskytovanú v tomto zariadení a skonštruovať model náhradnej ústavnej výchovy v Centre pre deti a rodiny v Novom Meste nad Váhom.
Kľúčové slová: centrum pre deti a rodiny, náhradná ústavná výchova a starostlivosť

Stiahnuť článok v PDF

SIMULÁCIA PRIEHĽADNEJ MATRICE VLÁKNOBETÓNU – TVORBA (Radovan Majer, Marek Ďubek)

Vláknobetón sa vyznačuje dobrými vlastnosťami vďaka homogénnemu rozptýleniu vlákien, no aj ich jednosmerné orientovanie môže prispieť k novej oblasti jeho využitia. Takýto výskum má ambície poskytnúť nový pohľad na riadenú orientáciu. Sledovanie umožňuje priehľadné prostredie, v ktorom sa vlákna nachádzajú. Priehľadné prostredie má simulovať betón hlavne hustotou. Pri sledovaní polohy v priehľadnom prostredí sa overuje a hodnotí smer vlákien, hustota, poloha pri okrajoch a homogenita. Cieľom tohto výskumu a článku je zameranie sa na vhodné simulačné prostredie dostatočne reprezentujúce vláknobetón podľa jeho podstaty. To znamená kamenivo, plnivo a vlákna. Vyhotoviť matricu, s ktorou bude možné manipulovať, miešať ju a nebude tuhnúť. To znamená, že musí byť stále konzistentná.
Kľúčové slová: vláknobetón, sklo

Stiahnuť článok v PDF

VNÍMÁNÍ KONKURENČNÍHO TLAKU V SEGMENTU MINIPIVOVARŮ (Monika Březinová)

Na českém pivním trhu se etabluje další forma pivovarů, a to minipivovary. Od roku 2013 do roku 2016 bylo uvedeno do provozu více jak 220 nových minipivovarů a tento trend nijak nepolevuje. V souvislosti s počtem minipivovarů v ČR je velmi často diskutován konkurenční tlak v tomto segmentu a maximální počet minipivovarů. Část odborné veřejnosti zastává názor, že oblast minipivovarů je specifická a nelze zde mluvit o konkurenčním tlaku, odlišný postoj je, že konkurenční tlak bude i v tomto segmentu postupně narůstat a minipivovary si reálně začnou konkurovat, což povede k uzavírání některých varen. Předkládaný článek se zabývá právě problematikou konkurenčního tlaku v segmentu minipivovarů. Sběr dat proběhl v lednu 2017 metodou elektronického dotazování. Výzkumný vzorek představoval 350 funkčních minipivovarů k 31. 12. 2016. Návratnost dotazníků byla 41 %. Cílem výzkumu bylo prokázat či vyvrátit existenci konkurenčního tlaku v segmentu minipivovarů, pomocí testu dobré shody za použití kritéria χ2 (chi-square) a za předpokladu, že všechny velikostní skupiny pivovarů jsou pro minipivovary stejnou konkurencí. Výsledky předkládaného výzkumu ukazují, že majitelé minipivovarů začínají konkurenci vnímat, což je jen logický důsledek výrazného růstu počtu minipivovarů na území České republiky, 50 % respondentů vnímá jako svého největšího konkurenta právě ostatní minipivovary, 30 % střední pivovary a jen 20 % velké pivovary.
Klíčová slova: Minipivovary, konkurence, pivovarské odvětví

Stiahnuť článok v PDF

TVORBA ÚSPOR OBYVATEĽOV PSK S CIEĽOM ICH POUŽITIA NA ÚČASŤ NA TURIZME (Kristína Šambronská)

Úspory zohrávajú kľúčovú úlohu ako z krátkodobého tak aj z dlhodobého hľadiska. Na vytváranie individuálnych úspor existuje viacero motívov, vrátane potreby vytvorenia si aktív, pomocou ktorých budú môcť sporitelia v dôchodkovom veku financovať spotrebu. Ľudia si vytvárajú preventívne úspory, ktoré súvisia s neistotou v budúcnosti, taktiež túžbou zanechať dedičstvo ich generáciám, vytvorením možností vyšších bežných výdavkov v budúcnosti. Jeden z najdôležitejších motívov sporenia je práve sporenie si na dôchodok. Štúdia sa zameriava na charakteristiku využívania úspor obyvateľov Prešovského samosprávneho kraja.
Kľúčové slová: Úspory, turizmus, výdavky

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: Cvičenia na správne držanie tela detí (Andrea Junger)

JURÁŠKOVÁ, Želmíra, JUNGER, Andrea, JUNGER, Ján, 2019. Cvičenia na správne držanie tela detí. Košice: UPJŠ v Košiciach. 91 s. ISBN 978-80-8152-723-4.

Stiahnuť článok v PDF

hore