2023/01

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ODVOZENÍ LINEÁRNÍHO REGRESNÍHO MODELU (LRM) PRO OHRAŇOVACÍ LIS (Roman Šůstek)

Oceňování je založeno na porovnání předmětu ocenění se srovnatelnými předměty. V případě oceňování tvářecích strojů je to složité. Existují sice srovnatelné tvářecí stroje, ale mezi oceňovacím tvářecím strojem a tvářecími stroji určenými pro porovnání prakticky vždy existují podstatné odlišnosti charakteristik provedení, parametrů a stavu. Příspěvek se zabývá problémem srovnávacích analýz na úrovni parametrů tvářecích strojů. Odlišnost určujících parametrů oceňovaného a srovnatelného tvářecího stroje je vyjádřena koeficientem KOP. Tento koeficient vychází z vytvořeného lineárního regresního modelu (LRM) tvářecího stroje.
Kľúčové slová: oceňování, tvářecí stroje, parametr, lineární regresní model, srovnávací analýza

Stiahnuť článok v PDF

SOCIÁLNE SIETE AKO PODPORA MARKETINGOVÝCH AKTIVÍT MATERSKEJ ŠKOLY (Ivona Ungvarská, Erik Selecký)

Príspevok je orientovaný na marketingovú komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí a pohľad riaditeľov oslovených materských škôl a rodičov na používanie sociálnych sietí v materských školách. Hlavným cieľom príspevku je informovať o problematike používania sociálnych sietí v materskej škole a navrhnúť koncepciu používania sociálnych sietí v materskej škole. Metodológiu orientujeme na kvantitatívny a kvalitatívny výskum, ktorý realizujeme prostredníctvom rozhovoru a dotazníkovej metódy overenej získanými štatistickými údajmi. Výskumnú vzorku tvoria riaditeľky vybraných materských škôl a rodičia vybranej materskej školy. V diskusii uvádzame návrhy a odporúčania pre prax a návrh koncepcie využívania sociálnych sietí vo vybraných materských školách.
Kľúčové slová: marketing, marketingová komunikácia, marketingové aktivity, sociálne siete, materská škola

Stiahnuť článok v PDF

KOREKCIA NEŠPECIFICKÝCH BOLESTÍ CHRBTA POHYBOVOU AKTIVITOU (Frederika Pajonková, Rút Lenková)

Bolesť chrbta je najčastejším ochorením, ktoré postihuje veľké množstvo ľudí na celom svete. Diagnostikované je už aj u mladej generácii a výrazne postihuje ľudí nad 45 rokov. Ide o 5. najčastejšie ochorenie, ktoré vedie k hospitalizácii. Našim cieľom bolo vytvorenie naratívnej prehľadovej štúdie v oblasti vertebrogénnych porúch a možnosti korekcie pomocou rôznych typov cvičení pre bežnú populáciu. Prehľad je založený na randomizovaných kontrolovaných štúdiách (RCTs), ktoré overili účinnosť cvičebného programu pri korekcii vertebrogénnych porúch. Primárne a sekundárne štúdie boli vyhľadávané v databázach PubMed, Web of Science a Scopus. Do prehľadu boli zahrnuté štúdie, ktoré spĺňali nasledujúce kritériá: vek účastníkov: nad 18 rokov; všeobecná populácia; účastníci so súčasnými alebo predchádzajúcimi epizódami bolesti chrbta alebo bez nich; typ štúdie: randomizované kontrolované štúdie (RCTs); typ intervencie: cvičebný program zameraný na nápravu vertebrogénnych porúch; jazyk štúdie: angličtina. Štúdie boli vyhľadávané v období 2010-2022. V počiatočnom vyhľadávaní sme zistili 262 RCTs (2763 účastníkov), ale do prehľadu bolo zahrnutých 33 RCTs, ktoré splnili naše vopred stanovené kritériá. Zistili sme, že štúdie overili vplyv cvičenia na bolesti chrbta (9 pilates, 6 joga, 6 silové cvičenia; 6 stabilizačné a mobilizačné cvičenia; 4 tréning motorických zručností; 3 strečing; 1 vibračný tréning celého tela; 1 vodný strečing). Väčšina hodnotených štúdií (63 %) skúmala populácie s bolesťami v oblasti driekovej chrbtice. Najčastejším typom skúmaného cvičenia bolo pilates (25 %), ďalej joga (17 %), silové cvičenia (17 %), stabilizačné a mobilizačné cvičenia (17 %), tréning motorických zručností (11 %), strečing (8 %), strečing vo vode (3 %), tréning vibrácií celého tela (3 %). Najviac spomínanými formami cvičenia na korekciu vertebrogénnych porúch chrbtice boli cvičenia pilates, jogové cvičenia, posilňovacie cvičenia a stabilizačné a mobilizačné cvičenia. Na základe skúmaných štúdií existujú určité dôkazy o dĺžke trvania cvičebného programu, ktoré naznačujú v priemere 11 týždňov pilatesu, 8 týždňov jogy, 12 týždňov silového tréningu a 12,5 týždňa stabilizácie a mobilizačných cvičení. Súčasné závery o náprave vertebrogénnych porúch sú nejasné a nejednotné.
Kľúčové slová: všeobecná populácia, vertebrogénne poruchy, kompenzácia, cvičenie

Stiahnuť článok v PDF

PREKÁŽKY ROZVOJA KULTÚRNEHO TURIZMU (Tünde Dzurov Vargová)

Kultúrny turizmus, jeden z popredných produktov v Európe ako celku, prešiel významnou transformáciou a vývojom v novom tisícročí. Tento proces bol vyvolaný zmenou spotrebných návykov na strane dopytu, v prvom rade vrátane cestovania založeného na skúsenostiach. Hlavným cieľom skúmania je posúdiť tie zmeny v spotrebiteľských návykoch v kultúrnom cestovnom ruchu, ktoré spôsobili, že tradičné metódy rozvoja sú neúspešné alebo neúčinné, pokiaľ ide o produkt v turizme. Primárna metodológia výskumu pozostáva z primárneho spotrebiteľského prieskumu na jednej strane a analýzy atraktivity kultúrneho turizmu na strane dopytu aj ponuky. Jedným z najvýraznejších zistení je, že okrem univerzálnych lákadiel aj modernizácia prvkov produktu je drahá a neexistuje ani univerzálny postup na úspešné zvýšenie dopytu. Je to tiež fakt, že ani vývoj v digitalizácii nezaručuje taký veľký objem spotreby u mladších generácie ako je typické pre staršie generácie, pri väčšine atrakcií (napr. v prípade niekoľkých tradičných múzeá). Ďalším dôležitým záverom prieskumu je, že spotreba samotného kultúrneho turizmu sa výrazne zmenila (okrem svetových atrakcií). Dobre tomu nasvedčujú zážitkové cesty mladej generácie, pre ktorú tradičné interpretačné techniky nemusia nevyhnutne stačiť.
Kľúčové slová: turizmus, kultúrny turizmus, dopyt v turizme, cestovateľské zvyky

Stiahnuť článok v PDF

NOVÝ POHĽAD NA PRACOVNÚ MOTIVÁCIU – MODEL SCARF (Christopher Danis)

Táto práca sa zaoberá charakteristikou modelu SCARF, analýzou jeho jednotlivých oblastí a jeho využitím v pracovnom prostredí. SCARF je relatívne nový model pochádzajúci z anglosaského prostredia, ktorý je založený na znalostiach o mozgu. Bol vyvinutý na základe výsledkov dlhoročných štúdií mozgu v oblasti sociálnej, kognitívnej a afektívnej neurovedy. Model umožňuje hlbšie pochopenie prejavov správania ľudí, či už v bežnom živote alebo v pracovnom prostredí, a napomáha tak k zlepšeniu spolupráce s ostatnými. SCARF sumarizuje päť oblastí ľudskej sociálnej skúsenosti, a to menovite status (angl. status), istotu (angl. certainty), autonómiu (angl. autonomy), vzťahy (angl. relatedness) a spravodlivosť (angl. fairness). Keďže sa na Slovensku tomuto prelomovému modelu ľudskej motivácie dosiaľ nevenovala dostatočná pozornosť, predložený článok má ambíciu otvoriť vedecký diskurz na danú tému.
Kľúčové slová: autonómia, istota, spravodlivosť, status, vzťahy, motivácia

Stiahnuť článok v PDF

PODSTATA A VÝZNAM LICENČNÍ SMLOUVY V AUTORSKÉM PRÁVU (Jaroslav Buriánek)

Rekodifikace českého soukromého práva s sebou přinesla zásadní koncepční změny, nová pravidla, novou a staronovou terminologii i instituty. Jednou ze změn uvedených v novém občanském zákoníku, zákoně č. 89/2012 Sb., je i kompletní úprava týkající se licenčních smluv k předmětům duševního vlastnictví. Licenční smlouva je zde nyní upravena na jednom místě v obecné podobě, kdy tato zahrnuje i průmyslová práva a následně ve zvláštních ustanoveních se pak věnuje právům hospodářským a kulturním spadajícím v důsledku vlastního předmětu pod ochranu autorského zákona. Pro svá specifika je pak i samostatně upravena licenční smlouva nakladatelská. Příspěvek se bude zabývat licenční smlouvou v oblasti autorského práva, její podstatou, podmínkami pro její uzavření, významem, ale i úskalími, která v důsledku jejího uzavření mohou v praxi nastat. Zohledněna bude i poslední novela autorského zákona a občanského zákoníku vyvolaná v důsledku vlivu práva EU.
Klíčová slova: licenční smlouva, licence, autor, autorské dílo, autorské právo

Stiahnuť článok v PDF

NÁSTROJE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PODPORUJÍCÍ KONKURENCESCHOPNOST ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ (Monika Březinová)

Česká republika je na prvním místě ve spotřebě piva ve světě, v roce 2022 činila tato spotřeba 140 l/ osobu, pivní kultura a tradice je zde velmi silně zakořeněna. Od roku 2010 dochází v České republice k výraznému nárůstu počtu minipivovarů a rozšiřování domácího vaření piva. Výstav (tedy objem výroby) minipivovarů se podílí na celkovém výstavu České republiky zhruba dvěma a půl procentem. Tak jak roste počet minipivovarů, roste i konkurenční tlak v tomto segmentu. Jaké nástroje marketingové komunikace, jsou pro majitele minipivovarů v souvislosti s konkurenceschopností důležité, je oblast, kterou se zabývá tento příspěvek. Výzkum, probíhal v roce 2022, data byla pořízena metodou dotazníkového šetření, pomocí elektronického dotazování v rámci celého výzkumného vzorku, 504 minipivovarů k 31.12 2021. Návratnost dotazníku byla 56%, zkoumaný vzorek tvoří 282 minipivovarů. Nejdůležitější nástroje marketingové komunikace v souvislosti s konkurenceschopností minipivovarů jsou dle výsledku výzkumu sklenice, etikety, vývěsní štít a exkurze. Naopak nejméně důležité jsou pro majitele minipivovarů v souvislosti s jejich konkurenceschopností slevové akce, ubrusy a placené ochutnávky.
Klíčová slova: minipivovary, marketinková komunikace, konkurenceschopnost

Stiahnuť článok v PDF

CHARAKTER PRACOVNÉHO PROSTREDIA V ŠPORTOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH NA SLOVENSKU VPLÝVAJÚCI NA ZAMESTNANCOV A S NÍM SPOJENÉ RIZIKÁ (Kristián Furiak, Erika Mošková)

Športová činnosť zohráva v súčasnej spoločnosti celú radu významných úloh. Športové organizácie, ktoré tieto aktivity vo svojej činnosti zastrešujú sa preto javia ako dôležité subjekty so signifikantným vplyvom na túto oblasť spoločenského života. Podobne ako iné organizácie, však aj ony čelia novým výzvam, ktoré so sebou prináša prirodzene nestabilné a vysoko variabilné prostredie, v ktorom pôsobia.. Jedným z kľúčových atribútov každej organizácie sú zamestnanci, ktorí predstavujú jej základnú funkčnú zložku. Podobne ako na všetky ostatné zložky organizácie tak aj na nich však pôsobia vplyvy nestabilného prostredia. Za týmto účelom je nevyhnutné zaoberať sa podmienkami, ktoré organizácie týmto zamestnancom vytvárajú a na podmienky, v ktorých zamestnanci pracujú. Cieľom tohto článku je preto poukázať na riziká, ktoré sú spojené so zabezpečením takých pracovných podmienok, ktoré umožnia zvyšovanie motivácie, spokojnosti a výkonnosti zamestnancov športových organizácií na Slovensku. Spokojní a výkonní zamestnanci sú totiž jedným zo základných predpokladov úspechu každej športovej organizácie.
Kľúčové slová: pracovné podmienky, zamestnanci, riziká, športové organizácie, pracovné prostredie

Stiahnuť článok v PDF

PRÁVNA ISTOTA A PREDVÍDATEĽNOSŤ PRÁVA (Erika Dubajová Javúreková)

Pod pojmom právna istota môžeme chápať jasnosť, určitosť a stálosť štátnych rozhodnutí. Ale aj riešenie sporných právnych otázok v primeranom čase. Zjednodušene môžeme povedať, že to je stav, keď sa človek môže spoľahnúť na právo, teda keď je právo predvídateľné. Predpoklady takejto dôvery sa vzťahujú na obsahovú i formálnu kvalitu práva, na jeho tvorbu, na kvalitu jeho aplikácie a realizácie, ktoré potom zabezpečia, že právo bude zachované. Predvídateľnosť práva sa dá chápať z rôznych kritérií, my sa budeme zaoberať zmenou pravidiel, interpretáciou pravidiel, rýchlosťou rozhodovania a stanoviskom subjektov rozhodujúcich o zmene a interpretácii pravidiel. V článku rozoberieme aj zákonnú formuláciu princípu právnej istoty v našich právnych normách.
Kľúčové slová: predvídateľnosť práva, princíp právnej istoty, piliere právnej istoty

Stiahnuť článok v PDF

HISTÓRIA ŠPANIELSKEJ EMIGRÁCIE (Matúš Karaš)

Španielsko bolo donedávna krajinou s emigrantskou tradíciou. Dnešné Španielsko by si nebolo možné predstaviť bez tejto dlhej reťaze úspechu a utrpenia, ktorú za sebou zanechali milióny krajanov, ktorí sa vydali na nové cesty za lepšou budúcnosťou, pričom utekali pred hladom, nedostatkom príležitostí či nespravodlivosťou. S príchodom Španielov na americký kontinent sa otvorila kľúčová cesta pre Španielov, ktorí hľadali novú pôdu na obrábanie, nové pracovné miesta a veľa túžob, ako dosiahnuť väčšie bohatstvo a spoločenský pokrok. Bez toho, aby sa popieralo, že ekonomické príčiny boli určujúcim faktorom pri odchode z rodnej krajiny, existencia „migračných reťazcov“ znamenala smer a periodizáciu migrácií. Nevieme, koľko Španielov opustilo svoju zem v dôsledku volania príbuzných a priateľov, ale vieme, že tieto reťazce boli veľmi dôležité v oblastiach najväčšieho migračného toku.
Kľúčové slová: Španielsko, ekonomické príčiny, americký kontinent, migračné reťazce

Stiahnuť článok v PDF

DYNAMIKA ROZVOJA SOCIÁLNEHO PODNIKANIA A SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉHO PODNIKANIA V POĽNOHOSPODÁRSKOM SEKTORE SLOVENSKA (Lyudmyla Bilanych, Taliat Bielialov, Rastislav Kotulič, Elena Širá, Halyna Bilanych, Mariia Yuzyk)

Článok sa zaoberá štúdiom dynamiky rozvoja sociálneho podnikania a spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. Analýza dynamiky rozvoja sociálneho podnikania bola vykonaná na základe údajov o vzniku sociálnych podnikov na Slovensku v rokoch 2010-2021. Boli preštudované a systematizované materiály dostupné na Štatistickom úrade SR o fungovaní sociálne orientovaného podnikania na Slovensku. Uskutočnil sa výskum a analýza empirických údajov Centra pre výskum verejnej mienky a Centra pre výskum občianskej spoločnosti Slovenska v oblasti sociálneho podnikania. Boli urobené závery o perspektívnych formách interakcie medzi neziskovými organizáciami, podnikateľskou sférou a štátom pre aktiváciu sociálneho podnikania na Slovensku.
Kľúčové slová: sociálne podnikanie, spoločensky zodpovedné podnikanie, miera dlhodobej nezamestnanosti, Slovensko, sektor poľnohospodárstva

Stiahnuť článok v PDF

APLIKÁCIA NOVÝCH TRENDOV RIADENIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV V ORGANIZÁCII (Marcel Orenič)

Príspevok sa zaoberá aplikáciu nových trendov riadenia ľudských zdrojov v organizácii. Výber témy je sprevádzaný aktuálnosťou a možným prínosom pre využitie v praxi, ako aj fakt, že v dnešnej dobe je vývoj trendov v oblasti riadenia ľudských zdrojov veľmi rýchly, kvôli neustálemu napredovaniu technológií na čo organizácie nestíhajú reagovať a vhodne ich implementovať k efektívnemu postaveniu sa do pozície konkurenčnej výhody. Cieľom príspevku je vypracovať syntetizujúci text výskumný sumarizačný text o vybraných nových trendoch v riadení ľudských zdrojov a zhodnotiť ich prínos v praxi. K splneniu stanoveného cieľa sú vymedzené základné pojmy ako aj pohľad na najaktuálnejší stav v roku 2022. Druhá časť príspevku sa zameriava na analýzu jednotlivých trendov ako E-learning, Home office, Gamifikácia, Outsourcing, Employer branding, LinkedIn. Pri každej analýze sú zadefinované konkrétne trendy, prínosy pre organizáciu, možné riziká a výsledky z ich uplatnenia v praxi. Prínosom príspevku je zhrnutie najaktuálnejších nových trendov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, analýza ich prínosov pre organizácie a postup ich uplatnenia v praxi.
Kľúčové slová: riadenie ľudských zdrojov, personalistika, trendy, strategické riadenie

Stiahnuť článok v PDF

REGIONÁLNA SAMOSPRÁVA V ČESKEJ REPUBLIKE A JEJ FINANCOVANIE (Lukáš Ivančík)

Regionálna samospráva je v súčasnosti čoraz viac predmetom odborných diskusií na Slovensku, ale aj v Českej republike. V Českej republike vznikla regionálna samospráva pod vplyvom Európskej únie, ktorá vyžadovala od kandidátskych krajín vytvorenie druhého stupňa územnej samosprávy. Cieľom príspevku je popísať fungovanie regionálnej samosprávy v Českej republike, analyzovať ústavnú úpravu a porovnať regionálnu samosprávu v Českej a Slovenskej republike z hľadiska legislatívy a orgánov samosprávy. V závere je cieľom poukázať na nedostatky a analyzovať financovanie samosprávnych krajov z hľadiska príjmov a výdavkov.
Kľúčové slová: regionálna samospráva, región, regionálne zastupiteľstvo, príjmy, výdavky

Stiahnuť článok v PDF

BOZP AKO NÁSTROJ K PREVENCII SYNDRÓMU VYHORENIA U ZAMESTNANCOV (Zuzana Čižiková)

Článok „BOZP ako nástroj k prevencii syndrómu vyhorenia u zamestnancov“ sa zameriava na rizikový faktor psychickú záťaž u zamestnancov a jej dôsledok – syndróm vyhorenia. Pozorovacou metódou a rozhovormi rieši problematiku určenia rozvoja syndrómu vyhorenia u zamestnancov a vhodné metódy jeho predchádzaniu. Ďalej sa zaoberá vhodnými metódami odhalenia tohto syndrómu z pohľadu bezpečnostného technika a možnosťami jeho predchádzaniu priamo bezpečnostným technikom v praxi.
Kľúčové slová: psychická záťaž, syndróm vyhorenia, rizikové faktory BOZP

Stiahnuť článok v PDF

MOTIVÁCIA PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY V SÚČASTNEJ SPOLOČNOSTI (Milena Švedová)

Voľnočasovú motiváciu možno vnímať ako potrebu, dôvod alebo uspokojenie, ktoré stimuluje zapojenie sa do voľnočasových aktivít. Spočiatku motivácia voľného času vnímala dva typy motivácie, a to vnútornú a vonkajšiu. V súčasnosti sa mnohí účastníci zúčastňujú rekreácie ako formy relaxácie, regenerácie či odpútania sa od pracovného tlaku a iného napätia. Ďalšou rekreačnou motiváciou je potreba vyjadriť kreativitu, odhaliť skryté talenty alebo sa usilovať o uspokojenie vlastných potrieb v rôznych formách osobného vyjadrenia. V našom príspevku uvádzame rôzne typy motivácie, ktoré vyzývajú jednotlivcov, aby sa zúčastnili širokej škály rekreačných či voľnočasových aktivít. Na tieto motivácie sa pozeráme z rôznych uhlov pohľadu. Konkrétnejšie sa zameriavame na pozitívne voľnočasové skúsenosti, rekreačné aktivity, ktoré zahŕňajú riziká i tabu. Zároveň prezentujeme seriózny voľný čas, ktorý predstavuje systematickú činnosť, dostatočne podstatnú a vzrušujúcu pre účastníka, ktorá v konečnom dôsledku môže viesť k jeho kariérnemu úsiliu.
Kľúčové slová: voľný čas, rekreácia, motivačné faktory, jedinec

Stiahnuť článok v PDF

VÝSKUM VYBRANÝCH POZITÍVNYCH EXTERNALÍT Z CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY V SR A EÚ (Martin Zuzaniak)

Výskumný článok sa zaoberá identifikáciou pozitívnych externalít z cestnej nákladnej dopravy a ich prepojením s ekonomickým rastom. Údaje o ekonomických ukazovateľoch Slovenskej republiky, jej jednotlivých krajov a ekonomických ukazovateľoch Európskej únie sú spracované a následne analyzované. Na základe vykonanej analýzy boli vybrané skúmané pozitívne externality cestnej nákladnej dopravy. Väčšina pozornosti je venovaná negatívnym vplyvom dopravy a pozitívne externality sú riešené len málo napriek tomu, že cestná doprava a infraštruktúra majú nepopierateľný pozitívny vplyv na ekonomický rast krajiny a rozvoj spoločnosti.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, pozitívne externality, korelačná analýza, ekonomické ukazovatele

Stiahnuť článok v PDF

APPLICATION OF CORPORATE STYLE AS A CONCEPTUAL TOOL FOR IMPROVING THE VISUAL COMMUNICATION SYSTEM IN INFORMATION PROMOTION CHANNELS (Oksana Nemyrovska)

The current state of the educational services market requires higher education institutions (hereinafter – HEIs) to properly integrate information technologies into strategic development. The relevance of the study is due to the intensification of competition between HEIs within the country. That is why the management of Ukrainian leading HEIs pays special attention to the use of information technologies in strategic development. The integration of information technologies is a complex, multi-stage process that affects all information systems of higher education institutions and the business processes that take place in them. The article evaluates the visual communication system effectiveness in the promotion channels of the UDFSU (now – DSU) structural division. This is a result of strategic planning development and corporate-style implementation. The question investigated the information usage of technologies in the organization’s strategic planning. The conceptual approach applied to the methodology of this study, from the perspective of strategic marketing, can be used for various areas of business and organizations.
Keywords: corporate style, visual communication, brand book, media design technologies, strategic plan, marketing management mechanism

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ MALÉHO PODNIKANIA V EURÓPE V KONTEXTE VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH TEÓRIÍ OD STAROVEKU PO KLASICKÚ EKONÓMIU (Branislav Kučerík, Ján Kollár)

Príspevok sa zaoberá problematikou podnikateľa a podnikaním v európskom priestore. Na základe vybraných ekonomických teórií syntetizuje poznanie v tejto oblasti. Cieľom príspevku je na základe vybraných ekonomických teórií ponúknuť stručný prehľad a popis ekonomických úvah, ktoré sa zaoberajú chápaním podnikateľa a jeho postavením v spoločnosti. Pri spracovaní príspevku bola použitá literárna metóda a teoretický prieskum viacerých literárnych zdrojov. S ohľadom na rozsah problematiky sa príspevok venuje obdobiu od staroveku po obdobie klasickej ekonómie.

Stiahnuť článok v PDF

MESTSKÉ ČASTI AKO BILANCIA (NE)EFEKTÍVNEJ DEĽBY MOCI V ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVE KOŠÍC (Dominik Béreš)

Článok rieši problematiku efektívnej deľby verejnej moci, kompetencií a pôsobnosti špecifických útvarov územnej samosprávy na lokálnej úrovni – mestských častí v meste Košice, pri zohľadnení počtu a hospodárnosti vynakladania verejných financií na riadenie verejnej správy v miestne príslušných podmienkach mesta. Autor sa článkom pokúsi objasniť princíp a podstatu fungovania vysokého počtu mestských častí s relatívne samostatnou územnou subjektivitou a teritoriálnym záberom na obyvateľstvo s všeobecnými i špecifickými potrebami.
Kľúčové slová: mestská časť, samospráva, kompetencie, deľba moci, verejný rozpočet

Stiahnuť článok v PDF

ELEMENTY INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI V REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVE (Jana Béreš Furmanová)

Článok má záujem popísať základné legislatívne postupy na vytvorenie efektívnej ochrany úrovne verejnej správy – samosprávneho kraja pred incidentmi súčasnej modernej infraštruktúry v oblasti informačných a kybernetických systémov. Medzi najdôležitejšie kroky pri príprave a realizácii vhodnej bezpečnostnej smernice a zavádzaní opatrení v informačnej a kybernetickej bezpečnosti patrí úloha a postavenie manažéra kybernetickej bezpečnosti, poradného orgánu – bezpečnostného výboru samosprávneho kraja, ako aj výrazná dôležitosť auditu kritických hrozieb a pravidiel v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Kreovanie vhodných bezpečnostných pravidiel sa dostáva čoraz viac do popredia už aj v relatívne neprogresívnej verejnej správe, a to v porovnaní s privátnym sektorom a veľkými IKT korporáciami, ktoré v otázke kybernetickej bezpečnosti napredujú míľovým tempom.
Kľúčové slová: kybernetická bezpečnosť, bezpečnostný manažér, bezpečnostný výbor, audit kybernetickej bezpečnosti, samospráva, samosprávny kraj

Stiahnuť článok v PDF

IMPLEMENTÁCIA MANAŽMENTU RIZÍK V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH POSKYTOVANIA SLUŽIEB (Michal Brutovský)

V článku sa venujeme uplatneniu manažmentu rizík vo firme, ktoré v slovenských firmách nie je samozrejmosťou, ale skôr výnimkou. Firmy sa k nemu dostanú často neskoro, vo väčšine prípadov, ak už problémy majú. Podnikateľské prostredie je charakteristické neustálymi a náhlymi zmenami, na ktoré musí každá firma rýchlo, flexibilne a účinne reagovať. Preto na zaistenie bezpečnosti posudzovaného systému je nutné posudzovať riziká a prijímať zodpovedajúce opatrenia. Základom ako aplikovať manažment rizík do firiem služieb je pochopiť základné súvislosti firiem služieb. Zrealizovali sme vlastný výskum vo firme so službami (očná optika) zameraný na uplatňovanie manažmentu rizík vo firme, identifikáciu samotných rizík a návrh opatrení na eliminovanie rizík, ktorého výsledky prezentujeme v danom článku. V rámci článku chceme upozorniť na nutnosť prevencie a prípravy firiem na zmeny prostredia ako aj nutnosť neustáleho vzdelávania zamestnancov.
Kľúčové slová: manažment rizík, riziko, opatrenia voči rizikám

Stiahnuť článok v PDF

hore