2019/02

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ANALÝZA HODNOTENIA PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA KRAJÍN EÚ (28) POMOCOU DOING BUSINESS INDEXU (Beáta Šofranková, Dana Kiseľáková)

Významným predpokladom pre efektívne fungovanie, dlhodobý rast a trvalo udržateľný hospodársky rozvoj firiem pôsobiacich v trhovom priestore je zrozumiteľná a jednoduchá regulácia podnikateľskej činnosti. Analýzou a hodnotením podnikateľského prostredia krajín z pohľadu ich atraktivity ako cieľovej destinácie pre zahraničné investície sa zaoberajú viaceré medzinárodné inštitúcie so zameraním na hodnotenie rôznych oblastí. V príspevku sme sa zamerali na podrobnejšiu analýzu zhodnotenia podnikateľského prostredia prostredníctvom indikátora Doing Business Index (DBI) v krajinách EÚ (28), ktorý bol publikovaný v ročnej správe Doing Business 2019. Dosiahnuté výsledky hodnotenia atraktivity podnikateľského prostredia potvrdili umiestnenie všetkých krajín európskeho priestoru v prvej polovici svetového rebríčka, pričom svetovými lídrami sú Nový Zéland (86,59) a Singapur (85,24). Európskym lídrom je Dánsko s 84,64 a najhoršie hodnotenie dosiahla Malta (65,43), ktorá sa v rámci sveta umiestnila na 84. pozícii. Slovensku patrí 42. priečka vo svetovom hodnotení so skóre 75,17, pričom v európskom rebríčku sa umiestnilo na 18. mieste. Výsledky našich analýz zameraných na hodnotenie a komparáciu dosiahnutých hodnôt jednotlivých dimenzií indexu Doing Business v rámci krajín EÚ (28) potvrdili, že najlepšie hodnotenou bola dimenzia Cezhraničné obchodovanie (D8) a naopak najhoršie výsledky sme zaznamenali pre dimenziu Dostupnosť úverových zdrojov (D5).
Kľúčové slová: Doing Business Index (DBI), krajiny EÚ (28)

Stiahnuť článok v PDF

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÍSTUPOV KU KVANTIFIKÁCII UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA (Veronika Čabinová, Erika Onuferová, Beáta Šofranková)

Z globálneho hľadiska je cieľom všetkých iniciatív zaoberajúcich sa problematikou udržateľného rozvoja správne vymedziť podstatu udržateľnosti, sformulovať zásady a opatrenia pre zlepšenie a zachovanie podmienok z ekonomického, sociálneho i environmentálneho hľadiska, stanoviť akceptovateľné ciele, aktívnymi zásahmi prispievať k ich naplneniu, no taktiež zvoliť správne ukazovatele, indexy či iné meradlá trvalej udržateľnosti. Nakoľko považujeme spôsob kvantifikácie tohto konceptu za obzvlášť komplikovaný a diskutabilný, v príspevku sme sa zamerali na priblíženie teoretických prístupov k meraniu udržateľného rozvoja a ich následnej komparácii nielen v globálnom meradle, ale i z pohľadu podnikateľskej sféry. Spracovaný literárny rešerš a závery vybraných empirických štúdií budú následne podkladom pri ďalšej výskumnej činnosti kolektívu autorov zameranej na zhodnotenie úrovne trvalej udržateľnosti Slovenska a krajín Európskej únie.
Kľúčové slová: udržateľnosť krajín, podniková udržateľnosť, globálne indexy

Stiahnuť článok v PDF

ANGAŽOVANOSŤ AKO KĽÚČOVÝ PREDPOKLAD UDRŽANIA HOTELOVÝCH PRACOVNÍKOV (Veronika Loumová, Denisa Ondríková)

Angažovanosť zamestnancov je veľmi dôležitý koncept pre všetky súčasné organizácie. Predkladaný príspevok testuje výskumný model 3S, ktorý skúma pracovnú angažovanosť na základe troch aspektov (Say – hovoriť, Stay – zotrvať, Strive – snažiť sa). Hlavným cieľom príspevku je overiť existenciu štatisticky významných súvislosti medzi aspektmi modelu 3S angažovanosti zamestnancov hotelierstva v regióne Liptov. Empirický prieskum bol realizovaný pomocou dotazníkovej metódy. Dotazník bol distribuovaný zamestnancom hotelových zariadení v regióne Liptov. Prieskumnú vzorku tvorí 108 respondentov. Na overenie súvislostí bol použitý Spearmanov korelačný koeficient.
Kľúčové slová: Angažovanosť zamestnancov, hoteloví zamestnanci, región Liptov

Stiahnuť článok v PDF

KULINÁRSKA KULTÚRA A KULINÁRSKY CESTOVNÝ RUCH: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA TURECKO (Anna Šenková, Eva Horovčáková)

Kulinárska kultúra každého národa je dôležitou súčasťou jeho histórie a tradícií. Každá krajina má svoje kulinárske prednosti a produkty, ktoré sa najmä v súčasnosti stávajú dôležitou súčasťou komplexného produktu cestovného ruchu. Príspevok sa zameriava na predstavenie obľúbenej dovolenkovej destinácie Slovákov, a to Turecko, s akcentom na jej stručnú históriu, súčasnú politickú situáciu, vývoj turizmu a predovšetkým kulinársku kultúru.
Kľúčové slová: gastronómia, cestovný ruch, kulinársky cestovný ruch, Turecko

Stiahnuť článok v PDF

PERCEPCIA PODUJATIA DNI MESTA PREŠOV JEHO NÁVŠTEVNÍKMI (Jana Mitríková, Martina Marchevská, Alžbeta Jakubová)

Hlavným cieľom príspevku je zhodnotiť atraktivitu podujatia Dni mesta Prešov pre jeho návštevníkov ako kultúrneho podujatia. Jeho atraktivitu sme zisťovali osobným dopytovaním prostredníctvom dotazníkov. Vyhodnotených bolo 120 korektne vyplnených dotazníkov.
Kľúčové slová: kultúrny turizmus, mestský turizmus, Dni mesta Prešov

Stiahnuť článok v PDF

VNÍMANIE LOGA VYBRANÝCH VÝZNAMNÝCH KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ OBYVATEĽMI SLOVENSKA (Kristína Šambronská)

Dnešný trh je preplnený rôznymi výrobkami. Pre spoločnosti či organizácie je dôležité dokázať odlíšiť sa od konkurenčných výrobkov. Práve značka dáva spoločnostiam príležitosť do jedného slova alebo slovného spojenia zhrnúť všetky predstavy, hodnoty, vízie a úlohy, prostredníctvom ktorých sa chce reprezentovať. Možno konštatovať, že v súčasnosti spoločnosť vníma logá okolo seba omnoho viac, ako v predchádzajúcich rokov. Odhadujú podľa nich kvalitu výrobkov a služieb, pozorujú ich umiestnenie a taktiež sa zaujímajú o ich inovácie či zmenu. Rastúci význam jednotného vizuálneho štýlu si uvedomujú aj kultúrne inštitúcie. Dúfajú, že vďaka kvalitnému a pútavému logu sa im podarí vybudovať silnú a zároveň známu značku, ktorá bude pre potenciálnych návštevníkov znamenať prísľub vysokej návštevnosti. Cieľom štúdie je porovnať a vyhodnotiť vnímanie podstaty a povedomie o logách vybraných kultúrnych inštitúcií s ohľadom na obyvateľov Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: logo, turizmus, kultúra

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANOSTI A PRÍJMOV V POĽNOHOSPODÁRSKOM SEKTORE NA SLOVENSKU (Ivana Kravčáková Vozárová, Martina Marchevská)

Poľnohospodárstvo je dôležitým základom globálnej ekonomiky a vo väčšine krajín s vyšším podielom vidieckeho obyvateľstva je poľnohospodárstvo významnou súčasťou ich hospodárstva. Zamestnanosť je základom obživy ľudí a preto je potrebné venovať pozornosť skutočnosti ako hospodárska globalizácia ovplyvňuje poľnohospodárstvo a zamestnanosť a ako by mali jednotlivé krajiny na tieto vplyvy racionálne reagovať. Cieľom príspevku je zhodnotiť tendencie v oblasti vývoja zamestnanosti a priemernej mzdy v poľnohospodárstve v skúmanom období v kontexte zhodnotenia podielu daného odvetvia na celkových výsledkoch zamestnanosti a priemernej mzdy na Slovensku.
Kľúčové slová: zamestnanosť, priemerná mzda, podiel na zamestnanosti, poľnohospodárstvo, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ SR A KRAJÍN EU28 Z HĽADISKA KONKURENCIESCHOPNOSTI (Martina Marchevská, Ivana Kravčáková Vozárová)

Článok sa venuje dvom indikátorom, ktorými sú HDP na obyvateľa PKS a globálny index konkurencieschopnosti. Pod záštitou svetovej organizácie WEF hodnotených na základe Indexu GCI sa príspevok bližšie venuje postavením a komparáciou krajín sveta v súvislosti s konkurencieschopnosťou. Cieľom príspevku je poukázať na TOP krajinu sveta 2019, ktorou je Singapure, so skóre 84,8 zo 100 a zároveň je najbližšou krajinou k hranici konkurencieschopnosti, následne vytýčiť postavenie krajín V4 s apelom na Slovensko a zhodnotiť z časového hľadiska vývoj pozície SR v rebríčku konkurencieschopnosti 2006-2019. V záverečná fáza príspevku je predostreté časové rozpätie 2008 – 2018 HDP na obyvateľa v PKS jednotlivých krajín EU (28).
Kľúčové slová: konkurencieschopnosť, hrubý domáci produkt, V4, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITIE BUSINESS INTELIGENCIE PRI ANALÝZE MANAŽÉRSKYCH DÁT V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE (Marián Halaj)

Tento článok sa zaoberá analýzou manažérskych dát v prostredí automobilovej výroby, pričom pri samotnej analýze sú využité metódy business inteligencie. Cieľom je vyhodnotiť inžinierske dáta získané vo výrobnom podniku, ako aj v korporátnom inžinierskom oddelení.
Kľúčové slová: business inteligencia, analýza, čistenie dát

Stiahnuť článok v PDF

RESILIENCIA CESTA K ZVÝŠENIU ZABEZPEČENIA PRVKOV KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY (Nikola Chovančíková)

Kritická infraštruktúra predstavuje zložitý celok tvorený z množiny prvkov, ktoré sú medzi sebou vzájomne prepojené. Kritická infraštruktúra zastrešuje procesy, systémy, zariadenia, technológie, ktoré zabezpečujú prosperitu pre štát i samotných občanov. V spoločnosti je potrebné, aby každý prvok kritickej infraštruktúry fungoval, aby nedošlo k narušeniu fungovania lokálnej, regionálne alebo národnej infraštruktúry. Výpadok v sektore doprava, energetika, priemysel, alebo poprípade v iných sektoroch, by mal nepriaznivý dopad na spoločnosť. Preto by sme sa mali sústrediť na zvyšovanie zabezpečenia prvkov a resiliencia predstavuje cestu ako to dosiahnuť.
Kľúčové slová: resiliencia, kritická infraštruktúra, bezpečnosť

Stiahnuť článok v PDF

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ V PRAXI: VÍCEČETNÁ PŘÍPADOVÁ STUDIE POPULAČNĚ MALÝCH OBCÍ ÚSTECKÉHO KRAJE (Miroslav Kopáček)

V České republice má územní plánování stavebním zákonem stanovené celkem dva cíle, a to vytvářet předpoklady pro výstavbu i udržitelný rozvoj území. Cílem článku je na základě rozhovorů se starosty populačně malých obcí ověřit, zdali územní plán je zásadním a důležitým nástrojem pro rozvoj obce a jestli v praxi reálně dochází k naplňování cílů územního plánování a je na oba cíle kladem stejný důraz. Výzkum prokázal, že územní plán je významným nástrojem pro rozvoj obce, v některých oblastech s nezastupitelnou úlohou, avšak ne všichni zúčastnění starostové ho považují za klíčový nástroj pro rozvoj obce. K naplňování cílů územního plánování dochází, avšak s cílem zaměřeným na výstavbu je v praxi pracováno zpravidla přímo a zřetelně, zatímco s cílem zaměřeným na udržitelný rozvoj území je pracováno spíše nepřímo a principiálně.
Klíčová slova: cíle, územní plánování, územní plán, výstavba, udržitelný rozvoj

Stiahnuť článok v PDF

SKÚMANIE VYBRANÝCH FYZIKÁLNO-MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PRI POUŽITÍ PLNIVA NA BÁZE RECYKLOVANÝCH PLASTOV V ŠTIEPKO-CEMENTOVÝCH KOMPOZITOCH (Terézia Cabanová)

Hlavným cieľom mojej práce bolo skúmanie možnosti nahradenia kameniva v ľahkom betóne ľahšou alternatívou, a to plnivom na báze recyklovaných plastov v kombinácií s drevnou štiepkou. Vo výskume bol použitý recyklovaný odpadový polystyrén, polyetylén, polyuretánová pena a drevná štiepka, a to v pomeroch 1:3, 1:1 a 3:1. Vyrobené betónové kompozity boli charakterizované z hľadiska objemovej hmotnosti, tepelno-technických vlastností a pevnostných charakteristík. Účelom použitia recyklovaných plastových agregátov kombinovaných s drevnou štiepkou bolo zníženie objemovej hmotnosti ľahkých betónov, kde sa sledovalo správanie vzoriek pri rôznych kombináciách pomerov plniva.
Kľúčové slová: ľahký betón, recyklovaný plast, drevná štiepka, objemová hmotnosť, tepelno-technické vlastnosti, pevnostné charakteristiky

Stiahnuť článok v PDF

PREHĽAD TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A TECHNOLOGICKÝCH ASPEKTOV 3D TLAČE DOMOV (Adam Uhlík, Mário Buch)

Článok sa zaoberá modernou technológiou 3D tlače domov a konštrukcií v stavebníctve. Prehľadom súčasného poznania technických vlastností takýchto tlačených konštrukcií a vlastnosťami používaných materiálov ako sú čerpateľnosť, vytláčateľnosť a staviteľnosť. Nadobudnuté technické poznatky sú následne porovnávane s vlastnosťami súčasných bežných konštrukcii ako sú murované alebo betónové konštrukcie. V ďalšej časti článku sú analyzované najdôležitejšie technologické aspekty počas procesu výstavby ako sú dráha tlače, doba a čas cyklu vrstvenia a spôsoby ukladanie jednotlivých vrstiev. V závere príspevku sú popísané výhody a nevýhody z hľadiska ekonomickej, technickej a materiálovej náročnosti v porovnaní s klasickými postupmi výstavby.
Kľúčové slová: 3D tlač, technológia, analýza, konštrukcia, vlastnosti, aspekty

Stiahnuť článok v PDF

OSOBNÁ PRÍTOMNOSŤ A PARTICIPÁCIA NA VZDELÁVACOM PROCESE AKO INDIKÁTOR JEHO KVALITY (Tomáš Bačinský)

Priama osobná interakcia so spätnou väzbou je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného vzdelávacieho procesu a cieľom tohto článku je potvrdiť jej dôležitosť. Z vyše 700 pozorovaní rôznej kompletnosti dochádzky študentov, ich priebežného a záverečného hodnotenia z troch predmetov v období piatich rokov sú v programe Gretl vytvorené dva regresné modely. Prvý popisuje lineárnu závislosť výšky priebežného hodnotenia študentov a ich percentuálnou účasťou na seminároch; verzia tohto modelu obsahuje aj percentuálnu účasť na prednáškach. Druhý model tvorený podmnožinou dostupných pozorovaní popisuje závislosť výsledku skúšky (záverečné hodnotenie) od výsledku práce na seminároch (priebežné hodnotenie) – obe premenné sú opäť v percentuálnom vyjadrení. Vo všetkých modeloch majú regresné koeficienty nezávislých premenných potvrdenú signifikanciu. Z pohľadu tranzitivity (dochádzka determinuje priebežné hodnotenie a to zase záverečné) je teda úspešnosť vzdelávania (výkon v záverečnom hodnotení) priamo závislá od osobnej participácie na vzdelávacom procese, čo za podmienok jednotných kritérií hodnotenia jednoznačne poukazuje na potenciálne vyššiu kvalitu outputu v porovnaní s e-learningom alebo dištančnou formou štúdia.
Kľúčové slová: vzdelávací proces, dochádzka, hodnotenie, viacnásobný lineárny regresný model

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA MOTÍVOV VYUŽÍVANIA METÓD FINANČNEJ ANALÝZY V SLOVENSKÝCH PODNIKOCH (Petra Gundová , Sabina Šrámeková)

Predložený príspevok sa zaoberá motívmi využívania metód finančnej analýzy v slovenskej podnikateľskej praxi. Hlavným cieľom je identifikovať tri najvýznamnejšie motívy, pre ktoré slovenské podniky využívajú metódy finančnej analýzy. V nadväznosti na hlavný cieľ bol naformulovaný predpoklad, ktorý je overený na základe výsledkov dotazníkového prieskumu. Príspevok vychádza zo sekundárnych i primárnych zdrojov, pričom primárne informácie sú získané pomocou dotazníkového prieskumu. Dotazník bol odoslaný 1 300 podnikom, späť sa vrátilo 71 kompletne vyplnených dotazníkov.
Kľúčové slová: finančná analýza, metódy finančnej analýzy, motívy finančnej analýzy, slovenské podniky

Stiahnuť článok v PDF

VZDELÁVANIE DETÍ UKRAJINCOV NA SLOVENSKU (AKTUÁLNE PROBLÉMY) (Michaela Mišenková, Veronika Škerháková)

Hlavným cieľom štúdie je podať ucelený pohľad na otázku migrácie a vzdelávania detí Ukrajincov na Slovensku. Teoretická časť v základoch predostiera doteraz známe fakty o uvedenej problematike. Praktická časť analyzuje prácu slovenských pedagógov s ukrajinskými deťmi. Keďže fenomén migrácie je čoraz viac aktuálny aj na Slovensku, pridruženým cieľom štúdie je na príklade Ukrajincov zmapovať súčasné problémy v oblasti vzdelávania detí zahraničných štátnych príslušníkov. Štúdia sa pritom sústredí na poznatky týkajúce sa samotnej migrácie, multikultúrnej výchovy a rovnako veľkú pozornosť venuje problematike vzdelávania a integrácie týchto detí v rámci slovenského vzdelávacieho systému.
Kľúčové slová: Ukrajinci, migrácia, vzdelávanie, Slovensko, vzdelávací systém

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA A KOMPARÁCIA DIDAKTICKEJ VYBAVENOSTI UČEBNÍC Z PREDMETU MANAŽMENT (Veronika Škerháková, Juraj Tej, Michaela Mišenková)

Hlavným cieľom vedeckej štúdie je identifikovať úroveň didaktickej vybavenosti a efektívnosti učebníc v predmete manažment. Za parciálne ciele našej práce považujeme teoretické vymedzenie pojmov z oblasti pojednávanej problematiky a hĺbkovú obsahovú analýzu existujúcich učebných textov v predmete manažment. Obsahová analýza učebných textov je vykonaná na vzorke troch učebníc z predmetu manažment.
Kľúčové slová: didaktická vybavenosť učebníc, obsahová analýza, manažment

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA PODNIKATELSKÉ AKTIVITY V OBLASTI BEZPEČNOSTI NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE (Hana Müllerová, Jiří Dokulil)

Příspěvek je lokálním průzkumem zaměřeným na podnikání v oblasti bezpečnosti na území jednoho z krajů České republiky – Zlínského kraje. Nejprve se zabývá charakteristikou současného podnikatelského prostředí České republiky, kterou rozšiřuje o nástin změn, k nimž dochází v důsledku zavádění moderních technologií. Práce dále nabízí přehled podniků, které na území Zlínského kraje podnikají v oblasti bezpečnosti, a prostřednictvím strukturovaných rozhovorů zkoumá specifika podnikání v tomto odvětví. V závěrečné části se zaměřuje na posouzení uplatnitelnosti absolventů Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen FLKŘ) a následně na porovnání náplně oborů s požadavky, které v soukromém sektoru panují.
Kľúčové slová: podnikání, podnikatelské prostředí, bezpečnost, Zlínský kraj

Stiahnuť článok v PDF

VYBRANÉ ASPEKTY SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI O DETI A MLÁDEŽ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1939-1945 (Viktória Rigová)

Štúdia predstavuje sondu do sociálnej starostlivosti o deti mládež v období Slovenskej republiky, teda v rokoch 1939 – 1945. Jej cieľom je priblížiť inštitucionálny rámec tohto druhu starostlivosti, jej uskutočňovanie v praxi a ideologické východiská.
Kľúčové slová: sociálna starostlivosť, mládež, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

RESPONSE OF THE AUTHORITIES OF THE EUROPEAN UNION AND THE SLOVAK REPUBLIC TO IRREGULAR MIGRATION (Matúš Vyrostko)

Nelegálna migrácia je negatívny jav, ktorý sa zrejme do širšieho povedomia odbornej i laickej verejnosti dostal spolu so vznikom tzv. migračnej krízy v roku 2015. S ohľadom na fakt, že nelegálna migrácia je často spojená s ďalšími negatívnymi javmi ako i organizovanou kriminalitou ako napr. prevádzačstvo, obchodovanie s ľuďmi či nelegálne zamestnávanie je prirodzené, že orgány Európskej únie a Slovenskej republiky prijímajú opatrenia proti nelegálnej migrácii. Cieľom príspevku je zhodnotiť tieto opatrenia proti nelegálnej migrácii na úrovni Európskej únie a Slovenskej republiky ako i poukázať na rôzne prístupy politických lídrov a orgánov Európskej únie a Slovenskej republiky k eliminácii nelegálnej migrácie najmä po roku 2015.
Kľúčové slová: migračná kríza, nelegálna migrácia, prevádzačstvo

Stiahnuť článok v PDF

VNÍMANIE UDRŽATEĽNOSTI V PODNIKOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Patrícia Jánošová)

Udržateľnosť a jej dosahovanie je veľmi diskutovanou témou vo viacerých oblastiach života. Udržateľné smerovanie každého subjektu na svete by malo byť primárne zakotvené v jeho podnikovej stratégii. Je nevyhnutné hľadať nové spôsoby ako dosahovať udržateľnosť pri vykonávaní činností predovšetkým v oblasti obmedzených prírodných zdrojov. Článok sa zaoberá udržateľnosťou a rôznorodosťou chápania tohto pojmu v praxi v odvetviach Slovenskej republiky. Výskumnú vzorku tvorí 33 podnikov so sídlom v Slovenskej republike, pričom každý z nich zastupuje vybrané odvetvie. Hlavným cieľom predkladaného článku bolo na základe analýzy sekundárnych údajov, ktoré tvorili výročné správy podnikov, verejne prístupné dokumenty a informácie, zistiť rozpracovanosť smerovania udržateľného rozvoja v jednotlivých vybraných podnikoch v Slovenskej republike. Ako zástupcu za každé odvetvie sme vybrali podnik, ktorý vykazuje najvyššie tržby za minulé obdobie. Na základe vyššej vypovedacej hodnoty a transparentnosti sme analyzované podniky priradili do príslušných sektorov, ktoré zastupujú. Uskutočnenou analýzou sa zistila nedostatočne rozpracovaná úroveň opatrení z hľadiska udržateľnosti v podniku. Len málo podnikov sa orientuje na udržateľnosť vo všetkých oblastiach Triple Bottom Line, pričom najmenej rozvinutou oblasťou udržateľnosti v podniku je sociálna oblasť.
Kľúčové slová: udržateľnosť, udržateľný rozvoj

Stiahnuť článok v PDF

VZŤAH VÝROBNÉHO A TRANSFORMAČNÉHO PROCESU V HODNOTOVOM REŤAZCI, SILA KOMUNIKAČNÉHO KANÁLA A HODNOTA PRE DODÁVATEĽA (Dana Kušnírová)

Primárne zameranie článku je rozdelené na dve časti. Prvá časť pojednáva o vzťahu výrobného procesu, transformačného procesu k hodnotovému reťazcu. Druhá časť je venovaná spôsobom riadenia dodávateľov v rámci hodnotového reťazca na globálnej úrovni. Základom článku je sumarizácia informácií týkajúcich sa výrobného procesu, transformačného procesu a hodnotového reťazca, ako aj informácií ohľadne jednotlivých typov reťazcov riadených kupujúcim a výrobcom. Zhrnutie poznatkov týkajúcich sa komplexnosti transakcií, možnosti modifikácie výrobného procesu, identifikácie vzájomných vzťahoch odberateľa a dodávateľa v rámci jednotlivých typov riadenia reťazcov s hlavným zameraním na komunikačné kanály medzi týmito zainteresovanými stranami. Na základe dostupných informácií následne vyhodnotiť konkrétny typ riadenia výrobného reťazca v podniku s ohľadom na možnosť a potrebu tvorby vzájomného vzťahu medzi odberateľom a dodávateľom, ktorý vedie k lojálnosti, otvorenosti, dlhodobej spolupráci. Hlavnou otázkou je, či v rámci konkrétneho typu riadenia reťazca v podniku má význam pre odberateľa investovať do budovania vzťahu s dodávateľom a pracovať na tvorbe hodnoty pre neho.
Kľúčové slová: výrobný proces, transformačný proces, hodnota, dodávateľ, hodnotový reťazec, komunikačný kanál

Stiahnuť článok v PDF

hore