2017/09

VEDECKÉ ŠTÚDIE

MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (Zdeněk Caha, Jaroslav Stuchlý, Michal Ruschak, Michal Šuta)

Profesionální řízení firmy je klíčovým faktorem pro její úspěšné fungování. V rámci podnikového vzdělávání by mělo tedy docházet prioritně k vzdělávání manažerů, jelikož řídit firmu znamená dosahovat stanovených firemních cílů pomocí a prostřednictvím ostatních pracovníků firmy. Ke vzdělávání manažerů dochází ve větším rozsahu především ve velkých firmách. V malých a středně velkých firmách ke vzdělávání manažerů sice dochází, nikoli však v takové míře, která by byla žádoucí. Cílem tohoto příspěvku je proto zjistit na vzorku 243 malých a středně velkých firem z České republiky, v jaké míře je v těchto firmách realizováno vzdělávání manažerů a následně, zda se jedná o vzdělávání jednodenní nebo vícedenní a také to, zda jde o vzdělávání jednorázové či periodické. Všeobecně totiž platí zásada, že pokud má být vzdělávání manažerů účinné, mělo by být vícedenní a periodické. Podniky jsme rozdělili do dvou kategorií podle počtu zaměstnanců na malé (10 – 49 zaměstnanců) a středně velké (50 – 249) zaměstnanců. Stanovili jsme hypotézu, že u více než 50 % malých i středně velkých podniků je součástí podnikového vzdělávání rovněž vzdělávání manažerů, které je u většiny podniků vícedenní a dochází k němu periodicky. Hypotéza nebyla potvrzena, avšak výsledky statistických testů ukázaly, že podíl středně velkých podniků, které realizují manažerské vzdělávání, je statisticky významně větší než 50 %. Ve skupině malých podniků byl sice dotazníkovým šetřením zjištěný podíl 53,1 %, ale vzhledem k rozložení dat nebylo možné na zvolené hladině významnosti spolehlivě prokázat, že reálný podíl v této skupině přesahuje hranici 50 %. Dolní hranice intervalového odhadu je 46,9 %. U středně velkých podniků tedy je, jak ukazují výsledky, kladen mnohem větší důraz na manažerské vzdělávání, než u malých podniků. Zároveň se však ukázalo u obou typů firem, že vzdělávání je organizováno spíše nárazově a jednorázově a kurzy jsou většinou jednodenní. Periodické vzdělávací programy malé a středně velké podniky realizují ve výrazně menšinovém (u malých podniků kolem 15 %, u středně velkých pod 30 %).
Klíčová slova: vzdělávání, manažer, rozšíření, malý podnik, středně velký podnik, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

KOMPLEXNÍ ANALÝZA A PREDIKCE VÝVOJE STAVEBNICTVÍ NA ZÁKLADĚ FINANČNÍ ANALÝZY PRŮMĚRNÉHO STAVEBNÍHO PODNIKU (Simona Hašková)

Stavebnictví patří v České republice mezi nejrozšířenější obory v podnikatelském prostředí, které se výrazně podílí na ekonomice státu. V dnešní době mají stavební společnosti k dispozici řadu metod, pomocí nichž mohou posoudit své finanční zdraví či predikovat budoucí vývoj. Nejčastěji je využívána tzv. finanční analýza, která představuje základní zdroj informací právě o stavu finančního zdraví, respektive o hospodářských výsledcích a zároveň vytváří předpoklad pro budoucí rozhodování o finanční stránce podniku. Cílem tohoto článku je zjistit, zda je možné definovat průměrnou stavební společnost, jejíž podkladová data by mohla být použita k analýze současného stavu stavebnictví v České republice a předpovědět jeho budoucí vývoj. Průzkum vychází z datového souboru obsahujícího finanční výkazy všech stavebních společností v ČR za roky 2011-2015. Průměrný podnik je určen pomocí váženého aritmetického průměru jednotlivých položek účetních závěrek všech podniků. Na základě finanční analýzy je určena finanční situace průměrné společnosti a je predikován její vývoj.
Klíčová slova: hodnocení podniku, finanční analýza, stavební průmysl, predikce

Stiahnuť článok v PDF

PREDIKCE BUDOUCÍHO VÝVOJE CEN AKCIÍ POMOCÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ NA ZÁKLADĚ DENNÍCH A MĚSÍČNÍCH DAT O CENĚ AKCIÍ (Simona Hašková)

Cena akcií se vyvíjí nelineárně a dynamicky. Cenu ovlivňuje celá řada faktorů, v čele s globálními indexy cen, souhrnnou ekonomickou aktivitou, směnným kurzem, úrokovou mírou apod. Je proto poměrně složité úspěšně cenu akcií předpovídat. Úspěšná predikce budoucího vývoje těchto cen ovšem může být velmi užitečná. Nelze se divit, že právě co nejpřesnější predikce cen akcií láká výzkumníky z celého světa. V tomto příspěvku jsou pro predikci využity umělé neuronové sítě, které mají své nesporné výhody a jsou vhodné právě pro predikci časových řad. Cílem příspěvku je predikovat budoucí vývoj cen akcií společnosti ČEZ, a. s. na Burze cenných papírů Praha na základě denních a měsíčních dat o ceně akcií a následně porovnat získané výsledky. Analyzována jsou dat o cenách akcií za více jak 5,5 roku. Pro zpracování je využit software Statistica společnosti DELL, konkrétně pak nástroj využívající časové řady (regresi). Generováno je vždy 10000 neuronových sítí typu vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) nebo radiální základní funkce (RBF), z nichž vždy 5 nejlepších výsledků je uchováno. U denních dat je predikováno dalších 62 pracovních dní, u měsíčních dat jsou predikovány následující dva měsíce. Validita vygenerovaných sítí je poté hodnocena statisticky i expertním pohledem. Výsledek uvádí, že rozdíl mezi predikcemi realizovanými na základě denních a naproti tomu měsíčních dat se pohybuje mezi 2,5-3,55 %. Je také potvrzeno, že objem vstupních dat naprosto koreluje s kvalitou predikce.
Klíčová slova: predikce, akcie, umělé neuronové sítě

Stiahnuť článok v PDF

ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF AWJ SYSTEM USED FOR CUTTING USING RECYCLED ABRASIVE MATERIAL (Monika Karková, Ján Kmec)

Analýza systému oddeľovania a recyklácie brúsneho materiálu z tekutiny pri rezaní abrazívnym vodným lúčom bola cieľom výskumu. Výskum bol vykonaný s podmienkami procesu, environmentálnymi prístupmi a vysokou efektívnosťou technológie.
Kľúčové slová: odpadová voda, abrazívny materiál, technológia recyklácie, zachytávacia nádrž

Stiahnuť článok v PDF

MODELOVANIE TECHNOLOGICKÝCH PARAMETROV V PROCESOCH AWJ (Ján Kmec, Monika Karková)

Technológia rezania vodným lúčom predstavuje nové prístupy tvarového rezania a delenia rôznych materiálov pri studenom reze bez tepelného ovplyvnenia materiálu na rez-nej hrane.
Kľúčové slová: technológia rezania vodným lúčom, studený rez, všetky materiály

Stiahnuť článok v PDF

VÝCHOVA MLADÝCH LIDÍ K PODNIKAVOSTI: PODNIKATELSKÝ POTENCIÁL (Iveta Kmecová, Dana Smetanová)

Příspěvek je věnován analýze podnikatelského potenciálu. Teoretická část příspěvku načrtá potřebu výchovy k podnikavosti a rozvoje podnikatelských dovedností. V praktické části, pomocí dotazníkového průzkumu, jsou zjišťována data týkající se zjišťování podnikatelského potenciálu u studentů technických oborů na VŠTE v Českých Budějovicích a je provedeno vyhodnocení pomocí testu nezávislosti. Pomocí testu jsou ověřovány předem formulované hypotézy. V příspěvku předkládáme první výsledky z dotazníkového průzkumu.
Klíčová slova: Podnikání, podnikatelské potenciál, výchova k podnikavosti, test nezávislosti

Stiahnuť článok v PDF

TECHNOLOGIE A ÚPRAVY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ (Lukáš Kopřiva)

Na světě je mnoho lidí, kteří jsou zdravotně znevýhodněni z různých důvodů. Tento článek je výčet technologických a stavebních vylepšení, které pomáhají hendikepovaným lidem fungovat v normálním životě. A to jak lidem s postiženými či chybějícími končetinami, tak ostatním postiženým (v článku zejména nevidomým). Článek je rešerší několika různých zdrojů.
Klíčová slova: Hendikepovaní lidé, tělesně postižení, pomocná technologie, stavební úpravy

Stiahnuť článok v PDF

NÁZORY UČITEĽOV NA ĎALŠIE VZDELÁVANIE (Daniel Kučerka, Mária Vargová, Monika Kučerková)

Učiteľ žiakom uľahčuje vzdelávanie a pomáha im získavať nové poznatky. Systém vzdelávania platí pre žiakov ale aj pre učiteľov a je daný MŠVVaŠ SR. Stagnujúci učiteľ, učiteľ, ktorý sa nevzdeláva, môže spôsobiť u žiakov medzery vo vedomostiach, zručnostiach a návykoch. Veľa odborníkov avizovalo tento nedostatok. Autori analyzujú problém a výsledky uvádzajú v príspevku. Zaoberajú sa výskumom, ktorý je zameraný na ďalšie vzdelávanie učiteľov.
Kľúčové slová: učiteľ, ďalšie vzdelávanie učiteľov, systém ďalšieho vzdelávania učiteľov

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARACE VELKÝCH PODNIKU V SEKTORECH PRUMYSL-VÝROBA A SLUZBY Z HLEDISKA PODNIKOVÝCH PROCESU A JEJICH PROJEKCE (Petra Pártlová)

Je nesporné, že internacionalizace vnějšího podnikového prostředí se nejintenzivněji projevuje u velikostní kategorie velkých podniků a mezinárodních korporací. Stále výraznější změny faktorů vnějšího prostředí vyvolává transformaci vnitřního podnikového prostředí, zejména v oblasti vnitřních zdrojů a podnikových procesů. Mění se jejich struktura, obsah, ale i významnost, což zpětně ovlivňuje konkurenceschopnost a prosperitu podniku. Na souboru 83 velkých podniků jsou s využitím dotazníkového šetření a statistických metod analyzovány podnikové procesy z hlediska jejich významnosti na ziskovost podniku. Jsou indikovány nejvýznamnější procesy z pohledu naplňování cílů podniku a navržena jejich struktura z pohledu dalšího rozvoje podniku.
Klíčová slova: podnikové procesy, kategorie velké podniky, ziskovost

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI VZÁJEMNÉ IDEOVÉ INSPIRACE UKAZATELŮ ZISK, INDEX ZISKOVOSTI, ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ (Pavel Rousek)

Příspěvek vychází ze základní komparace tří metod projektové evaluace, kterými jsou zisk, index ziskovosti a analýza nákladů a přínosů. Z uvedeného srovnání a zjištěných potenciálních přesahů pak vyplývají možnosti rozšířeného přístupu ke kalkulaci uvedených metod.
Klíčová slova: zisk, index ziskovosti, analýza nákladů a přínosů

Stiahnuť článok v PDF

DRUHY A PRÍČINY VZNIKU ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTÍVYCH LÁTKACH U ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL A ICH DÔSLEDKY NA KOGNITÍVNE SCHOPOSTI VO VÝVINOVOM OBDOBÍ ADOLESCECIE (Gabriela Ručková, Marcel Sedalik)

Predkladaná problematika je tematicky vsadená do prostredia a diania na stredných školách. Kladie predovšetkým dôraz na definovanie závislosti, ako všeobecného sociálno-patologického javu, pričom sa venuje druhom a príčinám vzniku závislosti, konkrétne vplyvu marihuany na kognitívne schopnosti študentov stredných škôl, ako aj dôsledky spojené s jej užívaním. Práca taktiež približuje niektoré vybrané typy prevencie z pohľadu psychológie. Empirický výskum bol realizovaný na vybraných stredných školách a zameral sa prioritne na potvrdenie predkladaných hypotéz orientovaných na dlhodobé užívanie marihuany stredoškolskými študentmi a negatívny vplyv na ich kognitívne schopnosti oproti študentom, ktorí marihuanu neužívajú.
Kľúčové slová: závislosť, psychoaktívne látky, marihuana, študenti stredných škôl, kognitívne schopnosti

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ TRHU PRÁCE V JIHOČESKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI BĚHEM EKONOMICKÉ TRANSFORMACE (Radek Soběhart, František Stellner)

Studie analyzuje historický kontext vývoje zaměstnanosti v České republice a komparuje vývoj v Jihočeském a Ústeckém kraji, formuluje rozdíly při startu transformace a dále zásadní faktory, které ovlivnily transformaci ekonomiky a výsledky transformace v obou regionech. Vývoj na trhu práce v Jihočeském a Ústeckém kraji po roce 1989 velmi názorně prokazuje, že 25 let po konci éry centrálně řízené ekonomiky v pojetí jedné totalitně vládnoucí struktury se na regionální úrovni zformovaly zřetelné disparity. V období transformace se ukázalo, že jedním z nejdůležitějších faktorů, který zapříčiňuje vznik regionálních rozdílů na trhu práce, je úroveň vzdělání a vzdělávání populace. Díky předcházejícímu vývoji v éře socialismu měl podstatně horší výchozí pozici Ústecký kraj. To se za posledních 25 let nepodařilo změnit. Jihočeský kraj vykazoval po celé sledované období úroveň vzdělanosti obdobnou ve srovnání s průměrem České republiky (podle podílu osob s minimálně středoškolským vzděláním).
Kľúčové slová: trh práce, Jihočeský kraj, Ústecký kraj, ekonomická transformace

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA STABILITU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (Jarmila Straková)

Příspěvek je zaměřen na analýzu faktorů vnějšího prostředí v rámci sociálně-kulturní, technologické, ekologické a politicko-právní oblasti. S využitím matematicko-statistické metody (Personova chí-kvadrát testu) je vyhodnocen vliv těchto faktorů na ziskovost malých a středních podniků (MSP) z pohledu jejich sektorové diferenciace. Výstupy vypovídají o názorové hladině managementu u MSP, neodrážejí plně reálný stav v podnikové praxi a současně vypovídají o manažerské gramotnosti, kde jsou zjištěny výrazné teoretické i odborné neznalosti. Testovanými parametry byly vybrané faktory vnějšího prostředí, které jsou předmětem analýz a studií tuzemských i zahraničních autorů. Autorka upozorňuje na orientační vypovídací schopnost získaných výstupů, současně na jejich významnou novost a potřebu upřesnit metodický postup při analýze parametrů vnějšího podnikového prostředí.
Klíčová slova: malé a střední podniky, faktory vnějšího prostředí, ziskovost, limitace a regulace parametrů

Stiahnuť článok v PDF

VYUČOVACIE ŠTÝLY UČITEĽA (Mária Vargová)

Bez profesijných kvalít učiteľa, jeho vzťahu k žiakom a k práci, ktorú vykonáva, nie je možné dosiahnuť výchovno-vzdelávacie ciele. Učiteľ vo vzdelávaní má dominantné postavenie. Je svojím spôsobom osobnosť a má svoj štýl práce, teda svoj štýl učenia žiakov. Príspevok sa danou problematikou zaoberá. Je v ňom uvedené prehodnotenie vyučovacích štýlov učiteľa podľa rôznych autorov, ktorí sa danou problematikou zaoberajú a analýza osobnostných charakteristík učiteľa, ktoré majú v učiteľskej profesii významnú úlohu.
Kľúčové slová: učiteľ, vyučovací proces, vyučovací štýl učiteľa, vzťah učiteľ – žiak

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARACE NEURONOVÝCH SÍTÍ A REGRESNÍCH ČASOVÝCH ŘAD PŘI ODHADU VÝVOJE RANNÍCH CEN PLATINY NA NEWYORSKÉ BURZE (Marek Vochozka, Pavel Rousek)

Platina je velmi vzácný kov, který je ovšem pro své velice přívětivé vlastnosti velmi žádaný. Jedná se o velmi odolný, těžký a drahý kov, který se vyskytuje opravdu jen vzácně buďto jako ryzí platina nebo jako součást ostatních prvků. Platina je využívána v celé řadě průmyslových oborů. Díky těmto charakteristikám je velice důležité cenu platiny analyzovat a predikovat její budoucí vývoj. K tomu slouží například i umělé neuronové sítě, které mají využití v aproximaci, klasifikaci a také právě v predikci časových řad. Cílem příspěvku je proto provést regresní analýzu vývoje ranních cen platiny na newyorské burze pomocí neuronových sítí a jednoduché lineární regrese. Dílčím cílem je porovnání těchto dvou metod a určení vhodnější z nich pro predikci budoucího vývoje ranních cen platiny na newyorské burze. Analýza je provedena na datech o ranních cenách platiny v době přesahující 10 let. Celkem se tedy jedná o 2 570 údajů. Zpracování je provedeno v softwaru Statistica. Lineární regrese je provedena na datovém vzorku pro lineární, polynomiální, exponenciální, logaritmickou funkci, dále pak pro funkci spline, mnohočlen vážených vzdáleností a mnohočlen negativně-exponenciální vyhlazování. Regresní analýza pomocí neuronových sítí používá vícevrstvé perceptronové sítě (MLP) a sítě základní radiální funkce (RBF). Generováno je celkem 1 000 neuronových struktur, z nichž 5, které vykazují nejlepší charakteristiky, je uchováno. Výsledkem je predikce ranních cen platiny a fakt, že neuronové sítě jsou pro tuto predikci vhodnějším nástrojem než jednoduchá lineární regrese.
Kľúčové slová: predikce, platina, umělé neuronové sítě, lineární regrese, časové řady

Stiahnuť článok v PDF

hore