2023/3

VEDECKÉ ŠTÚDIE

VNÍMANIE MARKETINGU UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA NITRA OČAMI ŠTUDENTOV (Diana Melichová, Erik Selecký)

Článok je zameraný na analýzu marketingu konkrétnej slovenskej vysokej školy (UKF Nitra) s cieľom poukázať na možnosti zlepšenia marketingových aktivít vychádzajúc z inšpirácie rôznych univerzít, vrátane zahraničných a rovnako aj z preferencií študentov danej vysokej školy. V empirickej časti sme sa zamerali na marketing UKF Nitra s použitím dotazníkovej metódy výskumu. Výskumná vzorka pozostávala zo študentov študujúcich na UKF. V dotazníku sme sa zamerali na vnímanie súčasných marketingových aktivít realizovaných UKF a na zistenie názoru študentov na konkrétne marketingové činnosti. Záver potvrdil, že študenti vnímajú aktuálnu marketingovú činnosť univerzity za priemernú a sú otvorení zmenám.
Kľúčové slová: vzdelávanie, marketing, marketing vzdelávacích inštitúcií, marketing univerzity

Stiahnuť článok v PDF

FINANČNÉ DIGITÁLNE INOVÁCIE V MANAŽMENTE CESTOVNÉHO RUCHU NA PRÍKLADE UPLATŇOVANIA KRYPTOMIEN (Daniela Matušíková, Jaroslava Gburová)

Digitálna transformácia má v posledných rokoch výrazný vplyv aj v odvetví cestovného ruchu. Jednotlivé služby sa efektívnejšie digitalizujú, a tým prinášajú množstvo výhod pre účastníkov cestovného ruchu. Jedným z príkladov sú aj finančné digitálne inovácie v podobe nových kryptomien, ktoré slúžia na vykonanie finančných transakcií v digitálnej podobe. Príspevok pojednáva o kryptomenách a ich uplatnení v odvetví cestovného ruchu. Cieľom predloženého príspevku je prostredníctvom metódy vedeckej abstrakcie vypracovať koncept teoretických východísk využívania kryptomien v spomínanom odvetví. Výsledky v závere poukazujú na fakt, že napredovanie digitálneho smeru v službách cestovného ruchu, ako aj v jeho finančnej oblasti budú novým trendom.
Kľúčové slová: kryptomeny, krypto cestovný ruch, blockchain, finančné inovácie, služby cestovného ruchu, digitálna transformácia

Stiahnuť článok v PDF

PREZUMPCIA NEVINY V KONTEXTE JUDIKATÚRY EURÓPSKEJ ÚNIE (Ivana Zeleňáková)

Prezumpcia neviny zohráva dôležitú úlohu v trestnom konaní, keďže okrem toho, že ide o jednu zo základných zásad, prispieva k spravodlivému trestnému konaniu. Autorka pozornosť upriamuje najmä na jej úpravu na úrovni Európskej únie a taktiež poukazuje na snahy o harmonizáciu tohto princípu vo všetkých členských štátoch viacerými iniciatívami uskutočnenými práve na úrovni EÚ, akými sú napríklad prijatie tzv. Zelenej knihy o prezumpcii neviny či Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/343 z 9. marca 2016 o posilnení určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na konaní pred súdom v trestnom konaní. K tejto harmonizácii prispieva najmä Európsky súd pre ľudské práva svojou judikatúrou, ktorá zásadným spôsobom formuje jej chápanie. Analýzou viacerých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva možno konštatovať, že k porušovaniu princípu prezumpcie neviny dochádza pomerne často, preto je nevyhnutné stanoviť jednotné pravidlá pre jeho dodržiavanie.
Kľúčové slová: prezumpcia neviny, judikatúra európskej únie, obvinený, trestné konanie

Stiahnuť článok v PDF

ČINITELE, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ AKTÍVNU BEZPEČNOSŤ V DOPRAVE (Michal Michalov)

Aktívna bezpečnosť automobilov je jeden z najdôležitejších prvkov bezpečnosti, na ktorý sa kladie obrovský nárok. V poslednej dobe sa rýchlosť inovácie a implementácie jednotlivých prvkov výrazne zvýšila, a tak každý rok na trhu s automobilmi pribudne viac a viac noviniek. S tým súvisí tento článok, ktorý sa zaoberá aktívnou bezpečnosťou od jej histórie až po budúcnosť. Ďalej poukazuje na jednotlivé bezpečnostné prvky aktívnej bezpečnosti, od tých najstarších a najzakladanejších, ktoré sú už povinnou výbavou až po tie najnovšie, ktoré na trh ešte len prichádzajú a postupne sa stanú bežnou súčasťou vozidla, pričom je vysvetlená ich funkcia a dôležitosť v automobile.
Kľúčové slová: aktívna bezpečnosť, brzdné asistenty, jazdné asistenty

Stiahnuť článok v PDF

POHĽAD NA MESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH A JEHO INOVATÍVNU BUDÚCNOSŤ (Tünde Dzurov Vargová)

Mestský cestovný ruch, jeden z vedúcich produktov v celej Európe, prešiel v novom tisícročí zásadnou transformáciou, vývojom a inováciami. Tento proces bol spustený zmenami v spotrebiteľských návykoch na strane dopytu, najmä zahrnutím cestovania založeného na zážitkoch. Cieľom predloženého článku je prezentovať výsledky teoretickej analýzy, zhodnotenia pohľadu na mestský cestovný ruch vrátane jeho budúcnosti.
Kľúčové slová: cestovný ruch, mesto, mestský cestovný ruch, obyvatelia, turisti

Stiahnuť článok v PDF

JUHOAMERICKÁ EMIGRÁCIA V ŠPANIELSKU (Matúš Karaš)

Populácia Latinskej Ameriky v Španielsku v posledných rokoch výrazne vzrástla. Španielsko, tradične emigračná krajina, zažilo v posledných rokoch rozsiahlu emigráciu. Španielsko je obzvlášť dôležité v tom, že sa v posledných rokoch stalo hlavným cieľom Latinsko americkej emigrácie. Latinskoamerická migrácia nie je v Španielsku novým fenoménom. Napokon, od začiatku 21. storočia bolo Španielsko svedkom ďalšej diverzifikácie prisťahovaleckých tokov z Latinskej Ameriky podľa krajín pôvodu s rýchlym rastom bolívijskej, venezuelskej a argentínskej populácie. Obyvateľstvo Latinskej Ameriky sa stalo jedným z najdôležitejších migračných prúdov na začiatku 21. storočia v Španielsku.
Kľučové slova: Španielsko, latinskoamerická migrácia, obyvateľstvo

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ MALÉHO PODNIKANIA V EURÓPE V KONTEXTE TEORETICKÝCH PRÍSTUPOV KLASICKEJ EKONÓMIE, MARXIZMU A RAKÚSKEJ EKONOMICKEJ ŠKOLY (Branislav Kučerík, Ján Kollár)

Príspevok sa zaoberá vývojom malého podnikania v intenciách teórií ekonómov, ktorí sú tradične považovaní za predstaviteľov klasickej ekonómie, marxizmu a rakúskej ekonomickej školy v Európe. Zámerom príspevku je v primeranom rozsahu opísať a vysvetliť vybrané axiómy predstaviteľov daných ekonomických škôl, ktoré sú spojené s podnikaním. Našim cieľom je na základe vybraných teoretických prístupov prispieť k odbornej diskusií v tejto oblasti ekonomického výskumu a vybranými príkladmi z hospodárskej praxe demonštrovať ich význam v kontexte rozvoja ekonomiky.
Kľúčové slová: ekonomická teória, podnikateľ, podnikanie, inovácie

Stiahnuť článok v PDF

VÝSKUM VZŤAHU MEDZI NADRADENOU CESTNOU INFRAŠTRUKTÚROU A PRIAMYMI ZAHRANIČNÝMI INVESTÍCIAMI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (Martin Zuzaniak, Dominika Jonasíková)

Cestná doprava je najpoužívanejším typom dopravy v Slovenskej republike aj Európe. Pre rozvoj a napredovanie krajiny je preto potrebná kvalitná a hustá cestná infraštruktúra. Situácia na Slovensku v súčasnosti nie je ideálna a vyskytujú sa tu pomerne veľké rozdiely medzi krajmi. Najväčší vplyv na prilákanie zahraničných investícii v rámci cestnej infraštruktúry majú diaľnice a rýchlostné cesty. Preto sú v tomto výskume analyzované štatistické údaje pre dĺžku nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry a priame zahraničné investície na zistenie ich vzájomného vzťahu za obdobie 8 rokov pred vypuknutím pandémie COVID-19. Pre vzájomné porovnanie cestnej infraštruktúry bola zohľadnená veľkosť jednotlivých krajov, čo vyústilo vo výslednú hustotu nadradenej cestnej infraštruktúry za každý kraj. Vypočítané hodnoty korelačného koeficientu ukázali rozdielne výsledky pre jednotlivé kraje, avšak vo všeobecnosti za celú Slovenskú republiku priniesli silnú závislosť medzi hustotou nadradenej cestnej infraštruktúry a priamymi zahraničnými investíciami v skúmanom období. Toto zistenie poukazuje na dôležitosť kvalitnej a hustej nadradenej cestnej infraštruktúry pre rozvoj jednotlivých krajov a prilákanie zahraničných investícií.
Kľúčové slová: nadradená cestná infraštruktúra, priame zahraničné investície, kraje v SR, korelačný koeficient

Stiahnuť článok v PDF

PREHĽAD KOMPENZAČNÝCH OPATRENÍ Z TITULU NÁRASTU CIEN STAVEBNÝCH KOMODÍT (Silvia Ďubek, Marek Ďubek)

Aktuálny nestabilný trh z pohľadu cien badať nielen v stavebnom sektore. Prudké výkyvy nárastu cien stavebných komodít spôsobili značné komplikácie vo výstavbe. Postupne však vznikali metodické usmernenia, ktoré majú napomôcť pri určovaní hodnoty kompenzácie týchto nepredvídateľných javov. Jednotlivé metodiky či už na nové stavby alebo prebiehajúce majú cielenú pomoc v niektorých zložkách kalkulačného vzorca. Článok prináša prehľad kompenzačných opatrení, cieľmi ich kompenzácie, platnosťami, odhadom dopadov a celkové zhodnotenie. V článku je aj výber niektorých nosných materiálov v stavebníctve, ktoré boli zobrazené s cenou v čase, kde je zrejmý výkyv.
Kľúčové slová: stavebný sektor, kalkulačný vzorec, metodika

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ ONLINE NAKUPOVANIA A DIGITÁLNYCH ZRUČNOSTÍ SPOTREBITEĽOV V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE (Lenka Štofejová, Richard Fedorko, Štefan Kráľ)

Rozvoj digitálnych technológií a ich popularita v rámci elektronického obchodovania je nepopierateľná. Spotrebitelia však potrebujú disponovať určitou úrovňou digitálnych zručností. Hlavným cieľom príspevku bolo zhodnotiť a porovnať vývoj online nakupovania a vývoj digitálnych zručností spotrebiteľov v krajinách Európskej únie roku 2017 do roku 2021 a poukázať na zmeny a rozdiely. Všetky krajiny Európskej únie okrem Nemecka a Luxemburska zaznamenali v sledovanom období rastúci trend online spotrebiteľov, pričom najvýznamnejší medziročný nárast zaznamenalo Írsko. Vývoj spotrebiteľov s digitálnymi zručnosťami bol kolísavý a v niektorých krajinách bol klesajúci. Pri porovnaní podielu online spotrebiteľov a podielu spotrebiteľov s digitálnymi zručnosťami nebolo možné výsledky zovšeobecniť, keďže v niektorých krajinách boli hodnoty na porovnateľnej úrovni, avšak vo vybraných krajinách bol podiel spotrebiteľov s digitálnymi zručnosťami vyšší ako podiel online spotrebiteľov a v iných krajinách naopak. Získané výsledky môžu byť podkladom pre online predajcov v rámci podpory zvyšovania digitálnych zručností spotrebiteľov a následne aj elektronického obchodovania.
Kľúčové slová: online nakupovanie, e-commerce, elektronická komercia, digitálne zručnosti

Stiahnuť článok v PDF

ZMENY V SPOTREBITEĽSKOM SPRÁVANÍ ÚČASTNÍKOV CESTOVNÉHO RUCHU POD VPLYVOM PANDÉMIE COVID-19 (Kristina Šambronská, Daniela Kačkošová)

Spotrebiteľské správanie predstavuje celý komplex postupov. Pochopenie spotrebiteľského správania poskytuje manažérom podnikov cestovného ruchu zamerať sa na konkrétne skupiny, zlepšiť lojalitu k značke a identifikovať nové trendy. Spotrebiteľské správanie môže ovplyvňovať rad faktorov, posledné roky to bola pandémia Codiv-19. Cieľom štúdie bolo identifikovať zmeny v spotrebiteľskom správaní účastníkov cestovného ruchu vzhľadom k obdobiam pred pandémiou a po pandémii Covid-19. Vyhodnotením dotazníka ako aj potvrdením stanovených hypotéz, bolo možné konštatovať, že pandémia Covid-19 spôsobila zmeny v nákupnom správaní účastníkov cestovného ruchu v súvislosti s ich zabezpečení dovolenky, komunikáciou s cestovnom kanceláriou a iných oblastiach. Zistenia majú význam pre cestovné kancelárie ohľadom lepšieho formovania a priblíženia ich produktu pre zákazníka.
Kľúčové slová: turizmus, cestovné kancelárie, účastník cestovného ruchu, udržateľnosť, nákupné správanie

Stiahnuť článok v PDF

 

hore