2021/02

VEDECKÉ ŠTÚDIE

PRÍRODNÁ RÁDIOAKTIVITA HORNÍN V REGIÓNE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (Erik Andrássy, Ema Nogová)

Článok podáva popis regionálnej rádioaktivity na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe výsledkov geologických a geofyzikálnych prác zameraných na rádioaktivitu hornín a pôd. Na území boli realizované lokálne pozemné a celoslovenské letecké gamaspektrometrické merania v rôznych obdobiach. Výsledky prieskumu boli sumarizované v mapách s mierkou 1:200 000 (Čižek et al., 2001). Najviac preskúmané boli horniny Považského Inovca permského veku vzhľadom na ich vyššiu koncentráciu prírodných rádioaktívnych prvkov K, U a Th. Článok poukazuje na veľkosť prírodnej rádioaktivity v jednotlivých polohách v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja a naznačuje na odlišnosť veľkosti rádioaktivity na základe veku a typu jednotlivých hornín. Zistené hodnoty rádioaktivity horninového a pôdneho prostredia sú porovnávané s ich priemernými hodnotami v rámci zemskej kôry i Západných Karpát, čo umožňuje identifikovať oblasti s potenciálne vyššou radiačnou záťažou obyvateľstva.
Kľúčové slová: Nitra, prírodná rádioaktivita hornín, gamaspektrometria

Stiahnuť článok v PDF

ANALYTICKÝ POHĽAD NA VÝKONY CESTOVNÉHO RUCHU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V RÁMCI VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV (Daniela Matušíková)

Prešovský samosprávne kraj je jednoznačne svojím rôznorodým potenciálom krajom vhodným pre rozvíjanie produktov cestovného ruchu a ich služieb. Doposiaľ boli jeho výkony v rámci cestovného ruchu na Slovensku evidentné ale rozhodne nie využívajúce maximum jeho predpokladov. Pre budúci rozvoj je teda dôležité analyzovať jeho výkony a na základe nich napredovať v kontexte aplikovania inovácií a hlavne nevyhnutnej spolupráce, ktorá v domácom prostredí v tomto odvetví absentuje.  Cieľom štúdie je vyhodnotiť vývoj a výkony cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji pred pandémiou Covid-19 prostredníctvom vybraných štatistických ukazovateľov. Na základe výsledkov skúmaných ukazovateľov v sledovanom období je možné napredovať dynamický rozvoj cestovného ruchu  v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý zbrzdila pandémia Covid-19. Napriek tomu, že ide v rámci prvého polroka o najnižšie poklesy sledovaných hodnôt ukazovateľov, vrátiť sa na úroveň spred obdobia pandémie bude výzvou.
Kľúčové slová: výkony cestovného ruchu, Prešovský samosprávny kraj, ubytovacie zariadenia

REČOVÉ AKTY A REFERENCIA V LITERATÚRE (NA PRÍKLADE POVIEDOK IVANY DOBRAKOVOVEJ) (Vladimíra Vrajová)

Príspevok prezentuje komunikačno-pragmatický prístup k literárnemu dielu, pričom vychádza z teórie rečových aktov. Literárne dielo je v tomto prípade definované ako súbor špecifických rečových aktov, ktorý existuje v kontexte literárnych a spoločenských vzťahov. Dôležitá je v tomto smere autorská intencia, premietnutá do ilokučného aktu, a následná reakcia expedienta/čitateľa, pozostávajúca zo sémantickej, pragmatickej a axiologickej odozvy (čiže z perlokučného aktu). Okrem lokučného, ilokučného a perlokučného aktu vymedzuje J. R. Searle ako rečový akt aj referenciu. Príspevok sa zameriava na referovanie na literárne postavy; referenčnými výrazmi sú v tomto prípade vlastné mená, zámená a viac alebo menej rozvinuté substantívne výrazy. Na príklade poviedok I. Dobrakovovej príspevok prezentuje tri prístupy k referenčným výrazom: onomastický (zameraný na klasifikáciu literárnych antroponým), štylistický (zameraný na znaky autorkinho idiolektu) a komunikačno-pragmatický (akcentujúci dôležitosť kontextu a vzťahov medzi postavami).
Kľúčové slová: teória rečových aktov, referencia, vlastné meno, funkcia, literatúra, individuálny štýl, kontext

Stiahnuť článok v PDF

ZHODNOTENIE TECHNICKÉHO STAVU A NÁVRH SANAČNÝCH ZÁSAHOV PRI OBNOVE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY (Patrik Šťastný)

Príspevok sa zaoberá zhodnotením stavu Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa, ktorá bola realizovaná in situ. Publikované výsledky odrážajú aktuálny stav objektu. Článok sa zameriava najmä na vplyv stúpajúcej vlhkosti a jej negatívne následky, ktoré sú na objekte vo vysokej miere viditeľné aj voľným okom. Následne sa príspevok zameriava na uvedenie konkrétnych hodnôt vlhkosti, ktoré boli merané in situ a popisuje návrh vhodných sanačných zásahov a opatrení, ktoré by mali výrazne napomôcť k jeho obnove a následnému opätovnému využívaniu. Ku koncu sa článok taktiež v skratke zameriava na obnovy a rekonštrukcie, ktoré boli na tomto objekte už vykonané a taktiež významnou mierou prispeli k jeho obnove. Toto všetko možno považovať za istú formu udržateľnosti, ktorá sa momentálne dostáva stále viac do popredia a to nie len v stavebnom odvetví.
Kľúčové slová: technický stav, stúpajúca vlhkosť, sanácia

Stiahnuť článok v PDF

PARAMETRE NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE VYBRANÝCH ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN (Mária Ferenčíková)

Katedra jazykov Akadémie Policajného zboru v Bratislave je garantom medzinárodnej vedeckovýskumnej úlohy Interkultúrna komunikácia so štátnymi príslušníkmi tretích krajín umiestnenými v zariadeniach (Výsk. 241). Vedeckovýskumná úloha sleduje zefektívnenie interkultúrnej cudzojazyčnej komunikácie (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, neeurópske jazyky) v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov (ÚPZC) s cieľom predchádzania konfliktom, nedorozumeniam a realizácie dodržiavania ľudských práv a slobôd. V tomto kontexte mapujeme v našom príspevku neverbálnu komunikáciu vybraných národností – štátnych príslušníkov tretích krajín (Afganistan, Pakistan, Sýria, Vietnam), ktorí sú ako nelegálni migranti zaisťovaní v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.
Kľúčové slová: komunikácia, interkultúrna komunikácia, neverbálna komunikácia, jazyk

Stiahnuť článok v PDF

POSTAVENIE OTCOV SO ZODPOVEDNOSŤOU ZA RODINU PRI ZOSÚLAĎOVANÍ RODINNÉHO A PRACOVNÉHO ŽIVOTA VO ŠVÉDSKU (Andrea Košíková)

Rodičovské práva a povinnosti sú priznané matkám dieťaťa, ako aj otcom dieťaťa vo všetkých krajinách Európskej únie. Štáty Európskej únie postupne prijímajú legislatívu, ktorá predstavuje pozitívne kroky, smerom k právam otcov, ktorí sa starajú o dieťa. Škandinávske krajiny, sú príkladom legislatívy, ktorá sa v oblasti rodičovskej politiky kreuje už od 60.rokov 20. storočia. V príspevku sa autorka zamerala na Švédsko. Problematikou postavenia otcov v oblasti starostlivosti dieťaťa a participácie na jeho výchove, sa postupnými krokmi vyvíja od roku 1974. Autorka si kladie otázku, aké kroky využíva legislatíva Švédska na dosiahnutie vyššej participácie otcov na starostlivosti o dieťa? Zároveň sa zamýšľa nad postavením legislatívy Európskej únie, v komparácii s legislatívou Švédska, v zameraní na rodičovskú politiku.
Kľúčové slová: Švédsko, Európska únia, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka

Stiahnuť článok v PDF

KRAJSKÉ ORGANIZÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU (KOCR), ICH VÝZNAM A PRERSPEKTÍVY (Milena Švedová, Tünde Dzurov Vargová)

Cestovný ruch predstavuje medzirezortné odvetvie priamo zasahujúce do prírodnej a socioekonomickej sféry. Ovplyvňuje výšku hrubého domáceho produktu, zisky smerujúce do štátnej kasy, týmto i hospodárstvo, obchod, služby i kultúru. Má dôležitý význam pre celkovú ekonomiku štátu. Rozvoju cestovného ruchu nepomáhajú len človekom či prírodou vytvorené atraktivity, ale najmä efektívne riadenie – manažérske riadenie. V súčasnosti sa cestovný ruch opiera o systematické riadenie, ku ktorému dochádza vo vyšších územných celkoch kooperujúcimi s Krajskými a Oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Riadenie, organizačná štruktúra cestovného ruchu Slovenskej republiky i spomínaná spolupráca medzi vyššími územnými celkami a Krajskými i Oblastnými organizáciami cestovného ruchu sú právne podchytené Zákonom č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a jeho novelizáciami. V našom príspevku popisujeme súčasný stav riadenia cestovného ruchu na Slovensku s akcentom na význam KOCR  a na základe vybraných ukazovateľov analyzujeme ich aktivity a činnosti.
Kľúčové slová: krajská organizácia cestovného ruchu, riadenie, návštevnosť, rozvoj

Stiahnuť článok v PDF

AKO MALÉ SPOLOČNOSTI SÚŤAŽIA S VEĽKÝMI RIVALMI: KĽÚČOVÉ PRVKY A KONKURENČNÉ VÝHODY MALÝCH A STREDNÝCH SPOLOČNOSTÍ (Nail Sariyev)

Jednou z najdôležitejších úloh podniku je identifikovať a budovať udržateľnú a dlhodobú konkurenčnú výhodu. V prípade vstupu na malý a špecifický niche („výklenkový“) trh, je postup zvyčajne iný – priamočiarejší, miernejší a s istými výzvami. Vybudovanie konkurenčnej výhody je potrebné najmä pre malé a stredné podniky pôsobiace v odvetviach s oveľa väčším počtom existujúcich konkurentov. Nie všetky podnikateľské jednotky chápu dôležitosť a úlohu takýchto výhod vo svojej stratégii, ktorá vo väčšine prípadov končí obchodnými neúspechmi. Všetky spoločnosti, ktoré čelia tvrdej konkurencii a rýchlo sa meniacej situácii, by sa nemali zameriavať iba na vnútorný stav spoločnosti, ale mali by tiež vypracovať dlhodobú stratégiu, ktorá im umožní reagovať na zmeny v ich prostredí. Konkurenčná výhoda je jednak základom, na ktorom je postavené úspešné podnikanie, jednak kľúčovým kritériom pre výber projektov úspešnými investormi. Účelom tohto príspevku je predstaviť odporúčania týkajúce sa formovania stratégie na zabezpečenie konkurenčných výhod malého a stredného podniku.
Kľúčové slová: malé podniky, stredné podniky, stratégia, konkurenčná výhoda, konkurencia, skrytí šampióni

Stiahnuť článok v PDF

VYBRANÉ SEMENÁRSKE PARAMETRE NOVOVYŠĽACHTENEJ SLOVENSKEJ ODRODY FESTULOLIUM A. ET GR. –V PRVOM ÚŽITKOVOM ROKU (Peter Hric, Ľuboš Vozár, Peter Kovár)

Cieľom experimentu bolo porovnať dĺžku stebla, súkvetia, počet stebiel, produkciu osiva a hmotnosť tisíc zŕn (HTZ) novovyšľachtenej slovenskej odrody Festulolium A. et Gr. so skôr vyšľachtenými zahraničnými odrodami v prvom úžitkovom roku. Pokus sa realizoval v Demonštračnej a výskumnej báze Katedry rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Slovenská republika) v roku 2020. Porovnávali sme novovyšľachtený hybrid LE – 1 „Lekos“ s Perunom a Perseusom. Novyšľachtený hybrid Lekos dosiahol preukazne najdlhšie steblo (95,90 cm) v porovnaní s Perunom (91,73 cm) a Perseusom (92,30 cm). Počet stebiel bol preukazne vyšší pri odrodách Lekos (2851 ks.m-2) a Perseus (2626 ks.m-2) ako pri Perune (2056 ks.m-2). Preukazne dlhšie súkvetie medzirodových hybridov tráv dosiahol Perseus (29,80 cm) v porovnaní s Lekosom (27,37 cm) a Perunom (24,77 cm). Nepreukazne najvyššia produkcia osiva sa zaznamenala pri odrode Perseus (2794,57 kg.ha-1) v porovnaní s novovšľachteným Lekosom (2651,46 kg.ha-1) a Perunom (2483,83 kg.ha-1). Hmotnosť tisíc zŕn (HTZ) bola od 1,82 g (Perun) do 1,98 g (Perseus).
Kľúčové slová: trávy, Festulolium A. et Gr, semenárske parametre, produkcia osiva

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA VYUŽITIA VEĽKOKAPACITNÝCH KONTAJNEROV S OBNOVITEĽNÝM ZDROJOM ENERGIE VO VERTIKÁLNYCH FARMÁCH (Štefan Krištofič)

Základnou myšlienkou príspevku je analýza možností využitia premiestniteľných kontajnerov na budovanie vertikálne farmy priamo v mestách. Predpokladaným prínosom je zníženie energetickej a uhlíkovej náročnosť v potravinárstve. Technologicky intenzívne riešenie má však i svoje riziká. Príspevok sa zaoberá hodnotením týchto rizík. Medzi majoritné riziká využitia patrí energetická bilancia a možnosť využitia obnovi­teľných zdrojov energie, v konkrétnej lokalite, ktorá je závislá od daných zdrojov denného svetla a vzduš­ných prúdov. Experimentálny model overuje predpoklad spotreby energie. Vzájomné porovnanie kontajnerovej farmy a modelu otvára diskusiu  o efektívnosti využitia kontajnerov pre takýto účel. Záver sumarizuje legislatívne východiská a hľadisko energetickej efektívnosti v slovenskom a európskom prostredí.
Kľúčové slová: vertikálna farma, využitie obnoviteľných zdrojov

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA KOMPETENCIÍ MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY V PREVENCII VZNIKU KRIZOVÝCH JAVOV (Miroslav Slemenský)

Tento článok sa zaoberá analýzou kompetencií miestnej štátnej správy v prevencií vzniku krízových javov zo zreteľom na obsahovú náplň informácií poskytovaných orgánmi miestnej štátnej správy na úseku Civilnej ochrany a vzdelávania obyvateľstva. Na základe spracovanej analýzy zovšeobecňuje doterajšie skúsenosti a poznatky, navrhuje východiská pre skvalitnenie prípravy a vzdelávania obyvateľstva na úseku Civilnej ochrany a mimoriadnych udalostí.
Kľúčové slová: prevencia, analýza, krízové riadenie, miestna štátna správa

Stiahnuť článok v PDF

SKÚMANIE ROLE REVERZNÉHO KANÁLA AKO ZDROJA KONKURENČNEJ VÝHODY V KONTEXTE ROZVOJA OMNIKANÁLOVÉHO MALOOBCHODNÉHO PRÍSTUPU (Zlatica Papcová)

Príspevok má za cieľ zhodnotiť význam integrovanej reverznej logistiky v nákupnom procese spotrebiteľa v multikanálovom podnikateľskom prostredí. Na základe kvantitatívneho prieskumu analyzujeme využívanie a preferencie spotrebiteľov týkajúce sa reverzného kanála a inovatívnych predajných formátov. Výsledky nášho výskumu naznačujú, že bezproblémové reverzné podmienky hrajú v procese rozhodovania spotrebiteľa o výbere predajcu, bez ohľadu na použitý predajný kanál, dôležitú úlohu a pre maloobchodných predajcov je opodstatnené zamerať sa na redizajn a optimalizáciu jednotlivých kanálov v kontexte nástupu omnikanálovej koncepcie umožňujúcich získať nenahraditeľnú konkurenčnú výhodu.
Kľúčové slová: konkurenčná výhoda, omnikanálový prístup, reverzný kanál, zákaznícka skúsenosť

Stiahnuť článok v PDF

hore