2017/03

VEDECKÉ ŠTÚDIE

VNĚJŠÍ KOMUNIKACE MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM V JIHOČESKÉM REGIONU (Monika Březinová , Marie Slabá)

Komunikace s veřejností, vnější komunikace je důležitou součástí systémů řízení, který zajišťuje přenos informací, tak aby byly přístupné dotčeným osobám a osobám, kterých se týkají. Součástí takové komunikace je komunikace s médii a prostřednictvím nich s odborníky a veřejností obecně. Komunikace je zodpovědná za poskytování objektivních, komplexních, přesných a srozumitelných informací o podnikové strategii, ale také o službách podniku. Správně realizovaná komunikace pozitivně ovlivňuje image podniku
Klíčová slova: komunikace, SME, proces, komunikační kanály

Stiahnuť článok v PDF

VZDĚLÁVÁNÍ NA PRACOVIŠTI, JEHO VÝHODY A ROZŠÍŘENÍ V ČESKÝCH PODNICÍCH (Zdeněk Caha, Jan Urban)

Příspěvek se zabývá vzděláváním zaměstnanců na pracovišti (tzv. in-house training). Cílem je poukázat na výhody této formy vzdělávání a na základě kvantitativního dotazníkového šetření realizovaného na vzorku 607 českých podniků ověřit, do jaké míry je tato forma vzdělávání rozšířena u jednotlivých typů podniků s ohledem na počet jejich zaměstnanců. Výzkum vycházel z předpokladu, že nejméně jedna třetina podniků realizuje podnikové vzdělávání výhradně touto formou, že však její využití závisí i na velikosti podniků. Pro ověření této hypotézy byly podniky rozděleny do čtyř velikostních kategorií, zahrnujících mikropodniky (do 10 zaměstnanců), malé podniky (10 – 49 zaměstnanců), střední podniky (50 – 249 zaměstnanců) a velké podniky (250 a více zaměstnanců). Stanovená hypotéza, vycházející z významu interní formy vzdělávání, byla verifikována u mikropodniků a u malých podniků, u středně velkých a velkých podniků potvrzena nebyla.
Klíčová slova: podnikové vzdělávání, vzdělávání na pracovišti, výhody, výskyt, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

ZKUŠENOSTNÍ UČENÍ V KONTEXTU PŘÍBĚHŮ: PŘÍPADOVÁ STUDIE (Jana Krátká, Lenka Hrušková )

Tato případová studie představuje model zkušenostního učení prostřednictvím identifikace s fikční postavou na případě diváků TV show How I Met your Mother (2005-2014). Sledovaná TV show se zaměřuje na život třicátníků ve velkém městě na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století. Ukazuje se, že prezentace emocí je nezbytná k tomu, aby byl divák postavou natolik zaujat, že se s ní začne srovnávat a poté případně identifikovat. Psychologicky propracované postavy, které dostatečně znázorňují emoce, nejsnáze umožňující proces identifikace diváka s postavou. Diváci, kteří se s těmito postavami dokáží ztotožnit, reflektují svoji vlastní situaci ve světle srovnání situace fikční postavy a uvažují, jak by se v obdobné situaci zachovala tato postava. Sledování TV show jim pak poskytuje dostatek podnětů k přemýšlení o sobě samých. Sebereflexe je přirozenou součástí receptivního procesu, při němž dochází k identifikaci diváka s postavou.
Klíčová slova: zkušenostní učení, případová studie, TV show, narace

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V JIHOČESKÉM KRAJI (Veronika Humlerová)

Česká sídelní struktura a stejně tak struktura veřejné správy na municipální úrovni je extrémně rozdrobená. Příčiny tohoto rozčlenění můžeme nalézt v historickém utváření struktury měst a obcí a také na ně měly vliv vnější faktory, zejména fyzicko-geografické podmínky a kvalita zemědělské půdy. Z evropských zemí je Česká republika prvním z hlediska podílu obcí s méně než 1000 obyvateli. Naopak, v 16 zemích nejsou v Evropě žádné obce s méně než 1 000 obyvateli. Přestože je podíl těchto obcí na celkové populaci (a tvorbě HDP) malý, je obzvláště významný z hlediska rozsahu spravovaného území. V řadě případů se jedná o oblasti, kde se nachází značná část přírodního potenciálu státu (např. nerostné bohatství), což na druhé straně vyžaduje dobré řízení tohoto potenciálu. Mikroregion nebo dobrovolné sdružení obcí je sdružení několika obcí za účelem spolupráce, ochrany a podpory jejich společných zájmů. Typickým rysem takového svazku je jeho vlastní iniciativa. V Jihočeském kraji žije 638 451 obyvatel v 623 obcích. Cílem tohoto článku je analyzovat tyto obce a jejich členství v mikroreginech. Částečným cílem je zhodnotit čerpání dotací z Evropské unie v období 2007-2015 těmito mikroregiony a vyhodnotit význam mikroregionů při rozvoji venkova.
Kľúčové slová: obce, meziobecní spolupráce, Evropská unie, rozvoj

Stiahnuť článok v PDF

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZÁKAZNICKOU LOAJALITU (Lukáš Kučera)

Budování dlouhodobých vztahů se zákazníky prostřednictvím zákaznické loajality ke značce hraje velmi důležitou roli v soudobém marketingovém prostředí. Branding, hodnota značky a její diferenciace představují klíčové parametry konkurenceschopnosti každého podniku. Celá řada autorů se zabývá otázkou zákaznické loajality a faktorů, které ji ovlivňují. Za klíčový faktor, který je v přímém pozitivním vztahu se zákaznickou loajalitou, je považována spokojenost zákazníků. Tento článek se zaměřuje na charakteristiky, které ovlivňují zákaznickou loajalitu a případné rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů. Výzkum prokázal, že nejdůležitějším parametrem pro všechny skupiny respondentů je právě zákaznická spokojenost.
Kľúčové slová: zákaznická loajalita, značka, spokojenost zákazníka

Stiahnuť článok v PDF

MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV K VOĽBE ŠTUDOVAŤ NA VYSOKEJ ŠKOLE (Lenka Ližbetinová)

Cieľom tohto článku je prezentovať čiastkové výsledky výskumu zameraného na motiváciu študentov k voľbe študovať vysokú školu. Prezentovaná časť výskumu v tomto článku bola realizovaná na vzorke študentov študujúcich denné štúdium na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach v roku 2016. Výsledky výskumu vypovedajú o skutočnosti, do akej miery študenti zodpovedne pristupujú k voľbe študovať na vysokej škole, k voľbe odboru štúdia a teda aké sú ich motivácie k tomuto rozhodnutiu.
Kľúčové slová: študenti vysokých škôl, dôvody štúdia, vzdelávanie, motivácia

Stiahnuť článok v PDF

PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM (Petra Martíšková)

Navazování a rozvíjení vztahů se zákazníky je důležitou a neoddělitelnou součástí marketingového managementu. Tato snaha by měla být relevantní vůči cílové skupině a kvůli vzbuzení patřičné odezvy by měla být něčím zajímavá. Předkládaný článek představuje případovou studii, jež byla vytvořena na principech obsahové analýzy, a ukazuje na konkrétním příkladu netradiční přístup při budování vztahů se zákazníky, které je založeno na personifikaci produktu – čokooplatky Fidorky v různých příchutích od společnosti Mondelēz International. Příklad analyzuje marketingovou komunikační kampaň v online prostředí, konkrétně prostřednictvím speciální webové stránky v podobě microsite a profilů na sociálních sítích Facebook, YouTube a Instagram.
Klíčová slova: personifikace, marketingová komunikační kampaň, CRM, Facebook, YouTube, Instragram, čokooplatka Fidorka, Mondelēz International

Stiahnuť článok v PDF

SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (Petra Martíšková, Marie Slabá, Roman Švec)

Reklama jako součást marketingového komunikačního mixu je považována za ambivalentní, protože na jedné straně je všeobecně vnímána jako neoddiskutovatelná součást života soudobé společnosti a na straně druhé je považována za zlo, jež s námi vypočítavě manipuluje a nabádá ke konzumnímu stylu života. Cílem předkládaného článku je posoudit vnímání společenské role reklamy očima prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol (ve věku 19-28 let) na základě hodnocení dvanácti vybraných tvrzení. Zjištěné výsledky jsou vztaženy k pohlaví respondentů, k průměrnému počtu hodin za týden strávených aktivně na internetu a k nejčastějšímu místu pobytu během akademického/školního roku a ukazují, že žádná z těchto proměnných nemá vliv na hodnocení vybraných tvrzení.
Klíčová slova: reklama, společenská role reklamy, prezenční studenti vysokých a vyšších odborných škol, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

TEORIE ŘÍZENÍ ZÁSOB POHLEDEM MATEMATICKÝM MODELŮ (Lukáš Polanecký)

Cílem této studie je proniknutí do základní problematiky teorie zásob a jejich základních modelů. Tato studie analyzuje problematiku řízení zásob prostřednictvím modelů, které jsou dostupné v českých odborných zdrojích. Modely uvedené v této studii jsou odrazovým můstkem k složitějším modelům teorie zásob. Zpracovaná studie je i přes uvedení základních modelů, které jsou charakteristické pro řízení zásob dobrým návod pro podniky v praxi, kteří danou problematiku řeší. Studie zahrnuje deterministické i stochastické modely (např. EOQ model v deterministické i stochastické podobě).
Klíčová slova: teorie zásob, modely, řízení zásob, deterministický model, stochastický model, dodavatelský řetězec

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ VYUŽÍVÁNÍ DOTACÍ VYBRANÝMI OBCEMI JIHOČESKÉHO KRAJE V LETECH 2009 – 2015 (Markéta Popílková )

Úkolem všech územně samosprávných celků v samostatné působnosti je pečovat o rozvoj spravovaného území a zajištění potřeb občanů daného území. Významným zdrojem příjmů obecních rozpočtů jsou různé typy dotací. V současné době však existují značné rozdíly v tom, jaký podíl obecních příjmů představují dotace v rozpočtech jednotlivých územně samosprávných celků. Autorka se zabývá výzkumem, který má sloužit k zpřehlednění vyhlašovaných krajských dotačních programů pro obce, určení transakčních nákladů souvisejících s těmito programy a k návrhu vyššího využití programů malými obcemi. Článek je úvodem k výzkumu. Autorka na příkladu vývoje dotací vybraných obcí Jihočeského kraje posoudila meziroční vývoj čerpání dotací, jejich podíl na příjmech obcí celkem a v rozdělení na investiční a neinvestiční dotace a dotace z krajů a jiných zdrojů. Dlouhodobě minimální podíl dotací v rozpočtech obcí je výrazný především u velmi malých obcí, největší podíl z celkových příjmů představují dotace středně velkých obcí. Obecně můžeme pozorovat velmi nízký podíl dotací od Jihočeského kraje a to hlavně investičních dotací, které by měly především pro malé obce být hlavním zdrojem financování investičních akcí.
Klíčová slova: dotace, obce Jihočeského kraje, obecní rozpočet

Stiahnuť článok v PDF

APLIKACE STAKEHOLDER MANAGEMENTU A TEORIE STAKEHOLDER SALIENCE V MANAGEMENTU VYSOKÝCH ŠKOL (Marie Slabá)

Oblast stakeholder managementu je stále více diskutovanou problematikou, která je postupně aplikovaná v různých oborech. Tento článek se zaměřuje na možnosti aplikace stakeholder managementu a teorie stakeholder salience v řízení vysokých škol. Teorie stakeholder salience klasifikuje stakeholdery na základě tří atributů – power, urgency a legitimacy. Stakeholdeři jsou na základě přiřazených atributů rozděleni do tří hlavních skupin – latent stakeholders, expectant stakeholders a definitive stakeholders. Výzkum autorky odhalil, že většina identifikovaných skupin stakeholderů vysokých škol spadá do skupiny expectant stakeholders a to konkrétně do podskupiny dangerous stakeholders. Tato skupina představuje aktivní stakeholdery středního významu. Nejvyšší význam pak mají tzv. definitive stakeholders, kteří disponují všemi třemi atributy. Zkoumané vysoké školy za tyto stakeholdery považuje současné studenty, absolventy, zaměstnance a managementu.
Kľúčové slová: stakeholder teorie, teorie stakeholder salience, management vysokých škol

Stiahnuť článok v PDF

PREFERENCE STRAVOVÁNÍ SENIORŮ JAKO MOŽNÝ PRVEK ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU (Roman Švec)

Příspěvek se zabývá stále rostoucím a zajímavým segmentem seniorů a jejich preferencemi ve vztahu ke stravovacím službám a stravovacím zařízením. Cílem příspěvku je analyzovat jednotlivé preference a tyto preference popsat a na základě zjištěných výsledků formulovat významné faktory ovlivňující spokojenost se stravovacími službami a zařízeními.
Klíčová slova: cestovní ruch; gastronomie; senioři; stravovací zařízení; preference.

Stiahnuť článok v PDF

PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN (Roman Švec, Petra Martíšková)

Potravinářský maloobchod je v České republice významně rostoucí segment národního hospodářství. V dnešní době vysoké konkurence na trhu je pro obchodní společnosti klíčové poznat nejen základní preference zákazníků, ale důležité jsou také preference při výběru prodejny. Na to reaguje předkládaný článek, jehož cílem je na základě písemného dotazníkového šetření zjistit a posoudit percepci důležitosti jednotlivých kritérií pro výběr maloobchodní prodejny při nákupu potravin, a to ve vztahu k pohlaví (ženy vs. muži). Z výsledků vyplynulo, že umístění obchodní jednotky, možnost zaparkovat u této jednotky a cenová hladina nabízeného zboží jsou faktory, o kterých uvažují zákazníci shodně – bez ohledu na to, zda se jedná o ženu či muže. Na druhou stranu, pohlaví zákazníka má vliv na percepci důležitosti zejména u těchto tří kritérií: atmosféra prodejny, uspořádání prodejny a forma prodeje.
Klíčová slova: zákaznické preference, výběr maloobchodní prodejny, potravinářský maloobchod, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

MINIMÁLNÍ MZDA A MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1998 AŽ 2013 (Marek Vokoun)

Příspěvek se zabývá institucí minimální mzdy a jejím dopadem na trh práce. Cílem je vyhodnotit předešlý vývoj minimální mzdy v období mezi roky 1998-2013 a také jeho vliv na míru nezaměstnanosti v České republice. Analýza časových řad je zaměřená na statistickou významnost dlouhodobých a krátkodobých vztahů mezi různými ukazateli minimální mzdy a několika ukazateli míry nezaměstnanosti. Ekonomický vývoj České republiky se vyznačoval vysokou mírou zahraničních přímých investicí, nových technologií a nově zavedenými tržními inovacemi. Strukturální a jiné typy nezaměstnanosti se vyskytovaly a instituce minimální mzdy byla zavedena, aby nezaměstnané motivovala k tomu, aby si našli práci. Nálezy naznačují, že v průměru minimální mzda pracovnímu trhu nepomohla, spíše mu uškodila. Podrobně byl zjištěn negativní vztah mezi mírou dlouhodobě nezaměstnaných a poměrem minimální mzdy k nejnižší decilové mzdě. Během zkoumané doby se míra nezaměstnanosti žen a dlouhodobě nezaměstnaných mužů a žen výrazně zvýšila za každý procentní bod zvýšení poměru mezi minimální a decilovou mzdou.
Kľúčové slová: minimální mzda, ohrožené skupiny, nezaměstnanost, mzdy

Stiahnuť článok v PDF

POSTOJE MLADŠEJ GENERÁCIE ŽIEN K OSOBNÝM MOTOROVÝM VOZIDLÁM V ČESKEJ REPUBLIKE A RUSKEJ FEDERÁCII (Dagmar Weberová)

Článok sa zameriava na prezentáciu čiastkových výsledkov výskumu postojov spotrebiteľov, konkrétne mladšej generácie žien vo veku 18 až 35 rokov v Českej republike a Ruskej federácii, k osobným motorovým vozidlám. Výskum sa uskutočnil v marci 2017 na vzorke 340 žien v Českej republike a 380 v Ruskej federácii pomocou elektronicky distribuovaného dotazníka, ktorý obsahoval 10 výrokov na zistenie postojov k autám. Výsledky výskumu sú v článku interpretované a prezentované v grafoch. Vybrané výroky sú predstavené aj vzhľadom na rodinný stav žien a v závere článku porovnávame postoje žien z oboch krajín. Výsledky výskumu môžu byť prínosom pre odborníkov z oblasti nákupného správania spotrebiteľov, výrobcov osobných motorových vozidiel, predajcov a reklamné agentúry.
Kľúčové slová: postoje, osobné motorové vozidlá, ženy, slobodné, vydaté

Stiahnuť článok v PDF

hore