2016/01

Rozhovory s akademikmi

Rozhovor s Marianou Čengel Solčanskou (Magdaléna Barányiová)

Mariana Čengel Solčanská patrí k výrazným osobnostiam súčasnej mladej filmovej generácie. Narodila sa v roku 1978. Študovala najprv na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre aprobáciu politológia – kulturológia, neskôr na Karlovej Univerzite v Prahe. Od roku 2003 študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, pod vedením Martina Šulíka, odbor filmová a televízna réžia. V roku 2007 ju prijala známa režisérka Viera Chytilová na magisterské štúdium na Katedru réžie na FAMU, avšak ona sa rozhodla doštudovať u doc. Šulíka na VŠMU v Bratislave, kde v roku 2008 úspešne absolvovala štúdium filmom Mlyn.

Stiahnuť článok v PDF

Vedecké štúdie

ANALÝZA POTRIEB A NÁZOROV KLIENTOV GASTRONOMICKÝCH PODNIKOV SO ŠPECIFICKÝMI STRAVOVACÍMI PROBLÉMAMI (Anna Šenková)

Hlavným cieľom príspevku je skúmanie názorov špecifickej klientely (celiatikov) na možnosti stravovania sa v stravovacích zariadeniach. Podľa prieskumu nie sú reštauračné a hotelové podniky pripravené poskytovať bezlepkovú stravu, pretože nemajú dostatok informácií o príprave takéhoto typu pokrmu. Personál nedokáže poskytnúť zaručene bezlepkový pokrm, informácie o alergénoch sú mylne podávané, zákazníka zavádzajú. Ďalej sme zistili, že dostupnosť bezlepkových potravín v krajských mestách je výrazne pestrejšia ako v okresných mestách. Prieskumné dáta boli získané dotazníkovou metódou, využili sme aj komparatívnu analýzu a kumulatívnu početnosť.
Kľúčové slová: špecifické stravovacie problémy, celiakia, potreby a názory klientov

Stiahnuť článok v PDF

SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIA A JEJ POHĽAD NA DEJINY ŽIDOVSKEJ KOMUNITY NA (VÝCHODNOM) SLOVENSKU (Martin Hajduk)

Príspevok sa zaoberá slovenskou historiografiou, ktorej predmetom záujmu sú dejiny slovenského židovstva. Sústredí sa pritom na autorov, ktorí sa venovali (alebo v súčasnosti stále venujú) dejinám židovskej komunity na východnom Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Text je chronologický členený do dvoch kapitol, pričom ako medzník slúži rok 1989. Prvá kapitola sa snaží priblížiť prístup k spracovávaniu dejín slovenských židov od konca 19. storočia do nežnej revolúcie. Druhá kapitola zase bližšie analyzovať slovenskú historickú spisbu vydávanú po roku 1989.
Kľúčové slová: Slovenská historiografia, východné Slovensko, 20. storočie, židia, holokaust

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA AGREGÁTNEHO DOPYTU VO VZŤAHU K EKONOMICKÉMU RASTU (Ján Kollár, Barbora Mazúrová)

Životnú úroveň ľudí v ekonomike determinujú najdôležitejšie makroekonomické výsledky fungovania ekonomiky, medzi ktoré patrí celková hodnota vyprodukovaných tovarov a služieb, tzn. reálny HDP, tempo rastu HDP, úroveň zamestnanosti, resp. miera nezamestnanosti, miera inflácie, ako aj otvorenosť ekonomiky a rovnováha vonkajších ekonomických vzťahov. Napriek svojim nedokonalostiam je pri posudzovaní hospodárskeho vývoja a meraní výkonnosti ekonomiky v praxi využívaný predovšetkým hrubý domáci produkt (HDP). Rast HDP ako ekonomický rast v krátkom období je determinovaný jednotlivými zložkami agregátneho dopytu. Ich vývoj sa v čase mení, sú viac alebo menej stabilné a všetky sa vyznačujú svojimi špecifikami. Keďže rast výdavkov ekonomických subjektov vedie k rastu HDP, zámerom vedeckej state je analyzovať štruktúru HDP z hľadiska dopytovej stránky ekonomiky a kvantifikovať podiel prírastku jednotlivých zložiek agregátneho dopytu na celkovom ekonomickom raste. Na základe výsledkov empirickej analýzy bude možné vyvodiť niekoľko záverov pre hospodárskopolitickú prax, ktorá by mala vychádzať zo vzájomných makroekonomických vzťahov.
Kľúčové slová: hrubý domáci produkt, ekonomický rast, agregátny dopyt, spotreba, investície, vládne výdavky, čistý export

Stiahnuť článok v PDF

PREJAVY PRIESTOROVEJ SEGREGÁCIE NA ZÁKLADE KONFESIONÁLNEJ PRÍSLUŠNOSTI (PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA MESTSKÉHO CINTORÍNA MESTA PREŠOV) (Juliana Krokusová, Andrea Richvalská)

Cieľom príspevku je poukázať na formy priestorovej segregácie, a to na príklade pohrebných foriem reliéfu – cintorínoch. Priestorová segregácia je fenomén, s ktorým sa stretávame na cintorínoch od dávnej minulosti až po súčasnosť. V jednotlivých obdobiach sa menilo kultúrno-historické pozadie a motívy spoločnosti a taktiež aj vonkajšie formálne prejavy segregácie. V minulosti hlavným dôvodom bola predovšetkým konfesionálna príslušnosť, išlo o oddelenie miest pochovávania pre katolíkov a evanjelikov, ešte výraznejšie sa to prejavilo u Židov. Ďalším motívom bolo spoločenské pozadie a sociálny status. Špecifické formy segregácie sa týkali samovrahov, cudzincov alebo ak nebola jasná príčina smrti. Jednotlivé formy priestorovej segregácie meniace sa v závislosti od kultúrnohistorických podmienok môžeme pozorovať na Mestskom cintoríne v Prešove.
Kľúčové slová: cintorín, priestorová segregácia, konfesionálna príslušnosť, mesto Prešov

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITIE ODPADOVÉHO POLYSTYRÉNU A POLYPROPYLÉNU AKO PLNIVA DO ĽAHKÝCH BETÓNOV A VPLYV NA ICH VLASTNOSTI (Valéria Gregorová)

Príspevok uvádza výsledky experimentov, ktorých cieľom bolo overiť možnosť náhrady bežne používaného penového polystyrénu odpadovým polypropylénom. Sledoval sa vplyv rôznej percentuálnej náhrady polystyrénu na pevnostné a teplo-technické vlastnosti ľahkých betónov. Ďalej sa overoval vplyv vybranej povrchovo aktívnej prísady. Dosiahnuté výsledky potvrdili možnosť nahradenia polystyrénu recyklovaným polypropylénom vo výrobe ľahkých betónov.
Kľúčové slová: ľahký betón, odpad, polystyrén, polyetylén

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA VZÁJOMNÝCH SÚVISLOSTÍ V ÚROVNI SOCIÁLNEJ INTELIGENCIE A EMÓCIÍ U ZAMESTNANCOV (Tatiana Lorincová , Anna Lelková)

Príspevok sa zaoberá analýzou sociálnej inteligencie vo vzťahu k emocionálnemu ladeniu zamestnancov podniku, konkrétne analýzou vzájomných súvislostí medzi jednotlivými zložkami sociálnej inteligencie (manipuláciou, empatiou a sociálnou iritabilitou), pozitívnymi emóciami a neemocionálnymi stavmi (pôžitkom, telesnou sviežosťou, radosťou, šťastím) a negatívnymi emóciami a neemocionálnymi stavmi (hnevom, pocitmi viny, hanbou, strachom, bolesťou, radosťou, smútkom). Výskumnú vzorku tvorili výkonní, ako aj riadiaci zamestnanci výrobných podnikov, tiež zamestnanci podnikov administratívneho a pedagogického zamerania a zamestnanci policajného zboru v Prešovskom kraji v počte 103 respondentov (52 žien a 51 mužov). Na výskumné účely boli použité dve metodiky, konkrétne metodiky MESI od autorov Frankovský a Birknerová na zisťovanie úrovne sociálnej inteligencie a metodika SEHP od autorov Džuka a Dalbert na zisťovanie pozitívnych a negatívnych emócií s ich neemocionálnymi stavmi. Použitím Pearsonovho korelačného koeficientu bolo zistené, že manipulácia v signifikantnej miere koreluje s pôžitkom, hanbou, radosťou a šťastím. Empatia vo významnej miere koreluje s pozitívnymi emóciami a neemocionálnymi a stavmi. Sociálna iritabilita v signifikantnej miere koreluje s hnevom, pocitmi viny pôžitkom, hanbou, telesnou sviežosťou, bolesťou a radosťou.
Kľúčové slová: sociálna inteligencia, pozitívne a negatívne emócie, zamestnanci

Stiahnuť článok v PDF

PRÍRODNÉ PREDPOKLADY CESTOVNÉHO RUCHU NÁRODNÉHO PARKU PIENINY S DÔRAZOM NA ANALÝZU SÚSTAVY NATURA 2000 (Jana Mitríková , Katarína Furtkevičová)

Hlavným cieľom nášho príspevku je analýza prírodných predpokladov cestovného ruchu Národného parku Pieniny s dôrazom na analýzu a zatraktívnenie sústavy NATURA 2000. Prvá časť definuje vybrané pojmy ako cestovný ruch, predpoklady rozvoja cestovného ruchu, sústava NATURA 2000. Druhá časť obsahuje stručnú charakteristiku Pieninského národného parku, jeho prírodné pomery a druhy zapísané v zozname NATURA 2000. Okrem hlavného cieľa sme si stanovili aj nasledujúce čiastkové ciele: analýza sčítania turistov v prielome Dunajca, ktoré boli spracované vo forme tabuliek a grafov.
Kľúčové slová: Cestovný ruch, Pieninský národný park, NATURA 2000

Stiahnuť článok v PDF

OPTIMÁLNY VÝBER NÁVRHU OBJEKTOV ZARIADENIA STAVENISKA (Silvia Hajduchová)

Plánovanie výstavby je dôležitý proces, keď je potrebné vykonať optimálny výber návrhu objektov zariadenia staveniska. Optimálny výber spočíva vo výbere spomedzi viacerých variantov návrhov. Pre tento účel slúži návrh modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska, ktorý zahŕňa preferované tri kritéria ako je čas, cena a kvalita, ktoré sú z pohľadu zhotoviteľa a investora dôležité. Pre kalkulovanie nákladov zariadenia staveniska modelu bol navrhnutý koeficient nepredvídateľných nákladov k, ktorý má pokryť nepredvídateľné situácie na stavenisku ako napr. predĺžená doba výstavby príp. pozastavenie stavby. Pre určenie optimálneho výberu návrhu zariadenia staveniska na základe zadaných kritérií sú použité multikriteriálne metódy.
Kľúčové slová: návrh, model, zariadenie staveniska

Stiahnuť článok v PDF

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VYUŽÍVANIE KONCEPTU SLOBODY V PRÁCI (Daša Václavíková)

Príspevok sa zameriava na koncept slobody v práci, ako nový prístup k práci s ľuďmi v pracovnom procese. Sloboda v práci má zamestnancom poskytnúť priestor na to, aby sa v práci mohli sebarealizovať a tak dosahovať lepšie výsledky. Cieľom príspevku je na základe štúdia súčasných publikovaných poznatkov a zdrojov venujúcich sa problematike slobody v práci, identifikovať a charakterizovať základné faktory, ktoré ovplyvňujú využívanie tohto konceptu v praxi. Jedná sa o charakter práce, podnikovú kultúru, spôsob vedenia zamestnancov, motivačný systém podniku, systém kontroly, splnomocňovanie zamestnancov, komunikáciu na pracovisku, dôveru medzi manažérom a zamestnancami a spôsobilosť a zodpovednosť zamestnancov.
Kľúčové slová: sloboda v práci, sebarealizácia, manažéri, zamestnanci

Stiahnuť článok v PDF

POROVNANIE POISTNÉHO TRHU SLOVENSKA A ĎALŠÍCH VYBRANÝCH KRAJÍN (Elena Širá)

Článok sa zaoberá porovnaním poistných trhov cez vybrané ukazovatele. Pre porovnateľnosť výsledkov sme vybrali tieto ukazovatele: predpísané poistné na obyvateľa a poistenosť. Analyzovali sme obdobie rokov 2010 – 2014 v krajinách V4, Taliansku, Španielsku a v Portugalsku.
Kľúčové slová: predpísané poistné na obyvateľa, poistenosť, poistný trh

Stiahnuť článok v PDF

hore