2014/02

Príhovor šéfredaktora (Branislav A. Švorc)

Vážení čitatelia, milí kolegovia.

Prešiel už presne jeden rok, kedy sme na našej webstránke uverejnili prvé číslo Mladej vedy. Za túto dobu sme si našli smer a spôsob, akým by sme sa chceli uberať ďalej. Isto ste si už všimli, že máme nový dizajn našej webstránky. Ďalšou novinkou je uverejňovanie článkov v časopise. Doteraz to bolo virtuálne listovanie na obrazovke spojené s príjemným zvukom šuchotajúceho papiera. No od tohto čísla už budú všetky články uverejnené osobitne, každý voľne stiahnuteľný v PDF formáte. Takto to robia veľké renomované zahraničné univerzity, od ktorých by sme si chceli zobrať príklad a inšpirácie. Nedávno sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou Websupport, ktorá nám sponzorsky ponúkla webhosting pre náš časopis. Keďže vydávanie časopisu nie je ziskové, padla nám takáto ponuka veľmi vhod a týmto Websupportu veľmi pekne ďakujeme. Pre tých, ktorí by nás chceli tiež nejako podporiť sme pripravili originálne hrnčeky s našim logom a citátom od nositeľa Nobelovej ceny Sira Williama Henryho Bragga. Pevne verím, že si rýchlo osvojíte nové fungovanie a čítanie vedeckého časopisu Mladá veda a že nám zostane verní aj pri čítaní ďalších čísel.

Za celú redakciu vám prajem veľa akademických a osobných úspechov.

ROZHOVORY S AKADEMIKMI

Rozhovor s literárnym vedcom prof. PhDr. Tiborom Žilkom, DrSc. (Magdaléna Barányiová)

Tibor Žilka začal ešte pred ukončením vysokoškolského štúdia (1962) pôsobiť na Pedagogickom inštitúte, v súčasnosti na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci Pedagogickej fakulty sa stal jeho materským pracoviskom Ústav literárnej a umeleckej komunikácie. V roku 1989 bola Tiborovi Žilkovi udelená za literárnokritickú činnosť Prémia A. Matušku. Profesor Žilka sa ako výskumník, pedagóg, zostavovateľ a spoluautor viacerých vedeckých monografií, odborných publikácii a učebníc venoval aj ďalším problémovým okruhom: okrem teoretických rozborov a kritických hodnotení diel slovenskej a svetovej, klasickej i najnovšej literatúry sa osobitne venoval otázkam vizuálnej poézie, literárneho múzea či prekladu. Zvláštnu pozornosť venoval problematike literárnej paródie, alúzie, irónie, grotesknosti a hororu. K tomu neskôr pribudol i záujem o medziznakové súvislosti literatúry a iných druhov umenia, o problematiku vzťahu literatúry a náboženstva, etnických kultúr na Slovensku či o tradičnú ideu slovanskej vzájomnosti.

Stiahnuť článok v PDF

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ARE PRESCHOOL CHILDREN ACTIVE ENOUGH? (Andrea Palanská)

An increasing number of investigations have asked how active preschool children are. Because various studies have used different methods of analysis, it remains difficult to answer this question adequately. Nevertheless, one consistent theme seems to be the nature of PA among preschool children. When preschool children are active, they tend to engage in very short intervals of movement, spending very little time at the level of intensity which could be considered vigorous. On the basis of both the analysis of present knowledge and our proper research work, the aim of the paper was to enrich knowledge of the minimum need for physical activity of preschool children. Present research analysis results were compared with the recommendations of NASPE. By means of children monitoring we investigated the volume and intensity of children’s physical activity. Results from our analysis were also compared with results of Slovak as well as foreign authors. The standard for moderate-to-vigorous physical activity was met in 11 papers. 52% of analyzed papers state that children were within the required level of intensity for less than an hour per day. Comparing present research studies with our results we found out that only in two cases the volume of MVPA (moderate-to-vigor physical activity) was lower than that of ours. Our research study also points out the alarming situation regarding the insufficient physical load and the low volume of physical activity. Key words: moderate-to-vigor physical activity, monitoring, NASPE, Polar Team 2.

Stiahnuť článok v PDF

PROPOSAL FOR THE MODEL OF HOUSEHOLD LIFE CYCLE REDEFINITION (Klaudia Kurajdová)

The model of household life cycle represents a sequence of developmental stages through which a household, as a cluster of both related and unrelated people living together in one housing unit, can undergo during its whole existence. Today, a number of such non-family or so called household groupings are experiencing boom. Therefore, we decided, within this article, to study various new household structures for the purpose of creating an updated version of the model of household life cycle that is yet not presented in marketing literature. To meet this objective, we applied the theoretical method of abstraction, induction, deduction and synthesis. Our effort resulted in revised version of the model of household life cycle including all recently emerged types of household clusters. The implication of the outcome of this article we see in the benefit of understanding the pattern of consumer behaviour.

Key words: consumer behaviour, household, household life cycle, model of household life cycle.

Stiahnuť článok v PDF

USE OF FINANCIAL ANALYSIS IN COMPILING A RISK ANALYSIS (Roman Vavrek, Mária Nováková, Peter Badida)

Financial analysis based on the known past makes it possible to operate with future predictions. It combines and compares information gained mainly from accounting, investment and financial market or economical statistics. Financial analysis provides feedback on the made decisions and the reality and represents one of the starting points for risk analysis designs. Risk analysis, among other things, uses information gained from financial analysis and with this help it identifies risk-bearing areas, which could represent possible future danger for the company. The aim of this paper was the application and utilization of the results gained via financial analysis during identification and analysis of relevant risks for specific company. The basic data used in this thesis were acquired from accounting documents of the company in years 2003 – 2009, internal documents, personal interviews with the employees and the owner of the company Other sources of data were acquired from comparison of the real-life conditions with the planned conditions and observance of generally applicable legal regulations. In this paper we have evaluated financial health of a specific business subject by using accounting information and certain chosen methods of financial analysis ex ante. In the second stage we identified and analysed risks. Evaluation of the risks resulted in information about risk areas, where specific steps need to be done. At the same time, the priority of the steps was assigned. In the last one we identified addition and application of results of performed analysis. We assume high utilization rate of risk analysis using financial analysis in practice. Key words: Financial analysis, Ex ante, Risk, Risk analysis.

Stiahnuť článok v PDF

POROVNANIE KALKULÁCIÍ NÁKLADOV ZARIADENIA STAVENISKA (Silvia Hajduchová)

V článku je rozpísaná problematika oceňovania nákladov zariadenia staveniska, ktorá spočíva vo vypracovaní rozpočtu s ohľadom na náklady spojené s umiestnením stavby. Do vedľajších rozpočtových nákladov patria aj náklady na zariadenie staveniska. V súčasnosti sa používajú dva spôsoby výpočtu nákladov. Obidve metódy majú svoje plusy a mínusy. Využívajú sa hlavne, keď nemožno do jednotlivých položiek prác optimálne zahrnúť náklady na zariadenie staveniska. Následne sa musí zhotoviteľ rozhodnúť či sa bude kalkulovať náklady na zariadenie staveniska individuálnou kalkuláciou alebo orientačnými sadzbami. Kľúčové slová: zariadenie staveniska, individuálna kalkulácia, náklady

Stiahnuť článok v PDF

ÚČINOK EXPANZNÉHO CEMENTU DENKA NA ZMRAŠŤOVANIE CEMENTOVÝCH KOMPOZITOV (Valéria Gregorová)

Zmrašťovanie je dôsledkom chemických a fyzikálnych procesov prebiehajúcich v betóne. Výsledkom sú objemové zmeny, ktoré môžu spôsobiť vznik trhlín, deformácií, znižovanie pevnosti a hlavne životnosti konštrukcie. Množstvo vody v betóne, obsah jemných častíc, rozmery konštrukcie, spôsob ošetrovania čerstvého betónu a podmienky prostredia (teplota, vlhkosť) predstavujú niektoré činitele ovplyvňujúce zmrašťovanie betónu. Príspevok sa zaoberá redukovaním zmrašťovania cementových kompozitov prímesou expanzného cementu DENKA CSA. Prímes bola použitá v množstve 10 % z pôvodnej hmotnosti cementu. Výsledky experimentov preukázali vplyv tejto prímesí na objemové zmeny a pevnosti cementových kompozitov. Kľúčové slová: cementový kompozit, objemové zmeny, zmrašťovanie, expanzný cement

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ MATERIÁLOV NA BÁZE HYDRAULICKÝCH SPOJÍV – NAJPOUŽÍVANEJŠÍCH MATERIÁLOV NA SVETE (Katarína Matulová)

Betón, resp. stavebné materiály s hydraulickými vlastnosťami dnes patria, z hľadiska objemu produkcie, k najrozšírenejším materiálom na svete. Jednou z troch hlavných zložiek betónu je práškové hydraulické spojivo – cement. Tento materiál má nezastupiteľnú úlohu v stavebníctve a ekonomické, vedecké a demografické prognózy poukazujú na to, že vývoj a význam cementov, ako aj nových druhov spojív sa bude zvyšovať. Cement sa vyrába z dostupných prírodných surovín bez náročnej ťažby a úpravy a jeho aplikácia má dlhodobú tradíciu. Betón ako konštrukčný materiál, ako ho poznáme dnes, prešiel dlhým vývojom, ktorý naďalej pokračuje.

Stiahnuť článok v PDF

ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V PODNIKOCH BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA (Lukáš Smerek)

Rozvoj ľudských zdrojov je nevyhnutným predpokladom napredovania podnikov. Kvalitné ľudské zdroje dokážu priniesť pridanú hodnotu ku všetkým činnostiam, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný konkurenčný boj v trhovej ekonomike. Objektom skúmania v tomto príspevku sú stredné a veľké podniky Banskobystrického kraja a predmetom skúmania je rozvoj ľudských zdrojov v závislosti od typu podnikovej kultúry, ktorá v skúmaných podnikoch prevláda. Pre identifikáciu typov podnikovej kultúry sme si zvolili metodológiu aj rozdelenie uznávaných autorov Camerona a Quinna. Pri posudzovaní úrovne rozvoja ľudských zdrojov sme sledovali počet nástrojov rozvoja ľudských zdrojov, ktoré jednotlivé podniky využívajú. Kľúčové slová: Podniková kultúra, rozvoj ľudských zdrojov, Banskobystrický kraj, klanová kultúra, adhokratická kultúra, trhová kultúra, hierarchická kultúra

Stiahnuť článok v PDF

VYBRANÉ ASPEKTY PÔSOBENIA EXPATRIANTOV V PODMIENKACH SLOVENSKA (Jana Cocuľová)

Príspevok je orientovaný na problematiku medzinárodného riadenia ľudských zdrojov, pričom osobitná pozornosť je venovaná pôsobeniu expatriantov v slovenskom prostredí. Súčasťou príspevku je prezentácia výsledkov prieskumu realizovaného v podmienkach SR, ktorého cieľom bolo poskytnúť analytický pohľad na aktuálny stav využívania a pôsobenia tejto kategórie zamestnancov v slovenskom prostredí. Súčasne sú výsledky prieskumu konfrontované s výsledkami štúdie zameranej na pôsobenie expatriantov z r. 2007 – 2009. Kľúčové slová: Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov, expatriant.

Stiahnuť článok v PDF

SVIATOK PRÁCE – 1. MÁJ (Zuzana Hasarová)

Článok sa venuje výskumu jedného z najznámejších sviatkov komunistického režimu – 1. máju, v období 50. rokov 20. storočia. Pomocou domácej i cudzojazyčnej literatúry stručne objasňuje jeho korene, historické pozadie a premeny podôb sviatku. Hlavným prameňom jadra výskumu je ústredný tlačový orgán Komunistickej strany Československa – denník Rudé právo. Prostredníctvom v ňom publikovaných článkov a prejavov politických predstaviteľov režimu skúma práca aj organizáciu a základný priebeh osláv 1. mája, snaží sa postrehnúť ich symbolickú rovinu. Objavuje vytvorené rituály, ktoré daný sviatok každoročne sprevádzali a s prihliadnutím na mocensko-politický vývoj si všíma ich premeny v čase.

Kľúčové slová: Prvý máj, ideológia, propaganda, 50. roky 20. storočia, komunistický režim, Rudé právo

Stiahnuť článok v PDF

ROZENKRUCIÁNSKA TRADÍCIA A SLOBODOMURÁRSKE HNUTIE V STREDNEJ EURÓPE V 17.-18. STOROČÍ (Martin Hajduk)

Príspevok sa zaoberá dejinami rozenkruciánstva a slobodomurárstva v priestore strednej Európy v 17. a 18. storočí. V úvode sa zaoberá počiatkami rozenkruciánskeho hnutia v nemecky hovoriacom svete, najvýznamnejšími spismi, ktoré formovali rozenkruciánsku filozofiu a ich autormi. Všíma si rozenkruciánske ideály prítomné v diele Jana Amosa Komenského. V závere svoju pozornosť sústredí na rozenkruciánsku tradíciu prítomnú v slobodomurárskom hnutí v druhej polovici 18. storočia. Kľúčové slová: Johann Valentin Andreae. „Rozenkruciánska horúčka“. Jan Amos Komenský. Slobodomurárske hnutie. Rozenkruciánska tradícia.

Stiahnuť článok v PDF

ŽIDOVSKÉ CINTORÍNY V MESTE PREŠOV – ICH PRIESTOROVÉ ROZMIESTNENIE, ŠPECIFIKÁ A SÚČASNÝ STAV (Juliana Krokusová, Andrea Hadbavná)

Cieľom príspevku je poukázať na nový pohľad na cintoríny ako na pohrebnú formu reliéfu. Cintoríny boli doteraz vnímané len ako miesta posledného odpočinku, ako niečo tabuizované. V poslednom období sa stavajú jednak objektom geografického výskumu a zdrojom cenných geografických informácií. Zároveň sa niektoré významné a niečím špecifické cintoríny stávajú lákadlom pre cestovný ruch. V meste Prešov sa nachádza niekoľko zaujímavých cintorínov, kde sú hroby významných osobností a rodinné hrobky a krypty, ktoré sú pamiatkovo chránené. Zaujímavé sú aj židovské cintoríny, v meste Prešov je ich niekoľko. Sú pamiatkou a spomienkou na pomerne rozsiahlu židovskú komunitu, ktoré tu v minulosti žila.

Kľúčové slová: cintorín, nekrogeografia, darkturizmus, Prešov, židovský cintorín

Stiahnuť článok v PDF

GESCHICHTE UND GEGENWART DER KURTAXE UND ORTSTAXE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK (Petr Studnička)

V České republice existuje dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, osm různých typů místních poplatků, které mají nedaňový charakter. Ve vztahu k cestovnímu ruchu mají největší význam dva místní poplatky. Jedná se o místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek z ubytovací kapacity. Příspěvek se zabývá historií, současností a významem místních poplatků pro rozpočty obcí v České republice.

Klíčová slova: cestovní ruch, Česká republika, hotelnictví, místní poplatky, ubytování, zákon

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARATÍVNA ANALÝZA FINANČNEJ SPRÁVY MAĎARSKA A SLOVENSKA (Sándor Bozsik, Alžbeta Suhányiová, Ivana Ondrijová)

Príspevok pojednáva o význame reformy finančnej správy s dôrazom na daňovú správu, stručne popisuje práve prebiehajúcu reformu finančnej správy v Slovenskej republike, ktorá sa spustila 1.1.2012 a výsledkom ktorej bude zavedenie jednotného výberu daní, cla a poistných odvodov. Realizácia tejto reformy sa v súčasnosti javí v Slovenskej republike ako mimoriadne komplikovaný proces. Cieľom článku je analyzovať reformu finančnej správy v Maďarsku z inštitucionálneho hľadiska, ktorá prebiehala dva roky a ukončila sa v roku 2011. Pozornosť je venovaná aj krátkej histórii dvoch inštitútov, ktorých činnosti od roku 2011 zastrešuje jeden ústredný orgán finančnej správy a spravuje všetky povinné platby štátu daňového charakteru. V príspevku je vykonaná aj komparatívna analýza vybraných ukazovateľov finančnej správy Slovenskej republiky a Maďarska. Kľúčové slová: finančná správa, dane, clá, odvody.

Stiahnuť článok v PDF

AEROMOBILITA AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL A NOVÝ SOCIÁLNO-GEOGRAFICKÝ KONCEPT – POTENCIÁL MOBILITNÉHO PRÍSTUPU V DOPRAVNEJ GEOGRAFII (Veronika Zuskáčová)

Zvyšujúci sa trend individuálnej mobility obyvateľstva prostredníctvom leteckej dopravy a jej dopady v spoločnosti viedli k vytvoreniu nového konceptu v spoločenských vedách nasledovaného výskumom fenoménu zvaného aeromobilita. Zámerom tohto príspevku je stručne diskutovať súčasné teoretické ukotvenie tohto konceptu z geografického hľadiska a identifikovať podstatné atribúty určujúce, akú časť spoločnosti je možné označiť za aeromobilnú. Doplňujúc existujúce prístupy zameriavajúce sa aeromobilitný potenciál a/alebo intenzívny skutočný pohyb jedincov prostredníctvom leteckej dopravy, pokladáme za zásadný element definujúci aeromobilnú populáciu aspekt voľby a vlastnej identity ako aeromobilného subjektu. Pozornosť je teda rovnako venovaná príčinám a stimulom mobilných životných štýlov a v rámci nich špecifickým formám vzniknutej identity. Súčasne prezentujeme mobilitný prístup, skúmajúci pohyb v jeho kontexte a v individuálnej rovine, ako nový impulz pre súčasnú dopravnú geografiu, zdôrazňujúc najmä potrebu behaviorálneho a kvalitatívneho posunu v tradične prevažne štruktúrne orientovanom dopravno-geografickom výskume v stredoeurópskom prostredí. Kľúčové slová: aeromobilita, dopravný výskum, identita, mobilita, mobilitný obrat, životný štýl

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875 – 1922) (Martin Hajduk)

SZABÓ, Miloslav, 2014. Od slov k činom. Slovenské národné hnutie a antisemitizmus (1875 – 1922). Bratislava: Kalligram. 252 s. ISBN 978-80-8101-801-5.

Stiahnuť článok v PDF

Recenzia: Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať (Danica Adamčíková)

ONDEKOVÁ, Marcela, OČENÁŠOVÁ, Zuzana, 2012. Čo ste chceli vedieť o rode a nemali ste sa koho opýtať. Príručka pre rozvojovú prax. BRATISLAVA: Nadácia PONTIS. 178 strán. ISBN 978-80-968229-8-0.

Stiahnuť článok v PDF

Recenzia: Antropogénna geomorfológia (antropogénne formy reliéfu) (Vladimír Solár)

ČECH, V. – KROKUSOVÁ, J., 2014. Antropogénna geomorfológia (antropogénne formy reliéfu). Prešov: Prešovská univerzita. 176 s. ISBN 978-80-555-1037-8.

Stiahnuť článok v PDF

INÉ

Správa z konferencie SCIENTIA IUVENTA 2014

Konferencia poskytuje priestor pre publikovanie a výmenu poznatkov primárne doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom z oblasti ekonomických vied. Scientia Iuventa sa uskutočnila na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 24. apríla 2014.

Stiahnuť článok v PDF

hore