2022/04

VEDECKÉ ŠTÚDIE

TIME MANAŽMENT A BEZPEČNOSŤ POPÁLENÉHO PACIENTA V PREDNEMOCNIČNEJ STAROSTLIVOSTI (Matúš Baran)

Popáleninový úraz ročne na svete usmrtí viac ako 180 000 ľudí. Správne podaná prvá pomoc, aktivácia integrovaného záchranného systému, evaluácia zranenia na mieste nehody profesionálnym zdravotníkom a transport do zdravotníckeho zariadenia schopného zvládnuť popáleninový úraz definujú survival rate pacienta. V prednemocničnej starostlivosti je z hľadiska bezpečnosti jedným z kľúčových bodov time manažment prepravy pacienta.
Kľúčové slová: popálenie, transport, prvá pomoc

Stiahnuť článok v PDF

BEZPEČNOSŤ HOSPODÁRSKYCH OPERÁCIÍ V ŠPECIFICKOM ÚTVARE SAMOSPRÁVY – MESTSKÁ ČASŤ V MESTE KOŠICE (Dominik Béreš)

Článok rieši problematiku bezpečnosti a variability hospodárskych operácií v špecifickom útvare územnej a administratívnej samosprávy, akou je mestská časť v Košiciach. Článok teoreticky spracúva aktuálne postavenie mestskej časti so svojou hospodárskou činnosťou, analyzuje súčasný stav finančných procesov so zameraním na pozitívne i negatívne efekty diverzifikácie finančných vzťahov a poukazuje na problémy a benefity v nastolenej téme.
Kľúčové slová: bezpečnosť, finančná operácia, verejná správa, rozpočet, samospráva, verejné financie, mestská časť

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ MIGRÁCIE V EURÓPSKEJ ÚNII (Matúš Karaš)

Ľudská migrácia je históriou sveta a súčasnosť je odrazom tejto histórie. Migračná kríza v rokoch 2015 a 2016, počas ktorej podľa údajov Európskej komisie prišlo do EÚ viac ako milión osôb, vyostrila pozornosť všetkých segmentov európskych spoločností a v dôsledku toho sa pri verejnej komunikácii viažu k zahraničnej migrácii mnohé negatívne konotácie. Samotný spoločenský jav migrácie je však hodnotovo indiferentný, i keď môže mať tak pozitívny (oživenie ekonomiky, vyváženie demografickej krízy a pod.), ako aj negatívny dopad (obchodovanie s ľuďmi), (migrácia motivovaná využívaním systému verejného poistenia a pod.). Podľa Úradu vysokého komisára pre utečencov (UNHCR) evidovali koncom roku 2014 na celej Zemi temer šesťdesiat miliónov utečencov.
Kľúčové slová: ľudská migrácia, migračná kríza, Európska komisia

Stiahnuť článok v PDF

BEZPEČNOSŤ V PONÍMANÍ APLIKOVANIA GDPR VO FIRMÁCH (Alexander Végsö)

Opis implementácie organizačných opatrení a dosiahnutia zhody s GDPR na úrovni profesionálneho poskytovania poradenstva v oblasti GDPR. Analýza logických krokov, ktoré sú potrebné pre implementáciu povinných požiadaviek GDPR kladených na prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.
Kľúčové slová: GDPR, implementácia, dokumentácia, organizačné opatrenia

Stiahnuť článok v PDF

OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ STRATÉGIE V KOMPETENČNÝCH SÚVISLOSTIACH KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V 1. POLROKU 2022 (Jana Béreš Furmanová)

Článok rieši problematiku bezpečnosti a variability kompetencií v bezpečnostnej stratégii krajskej samosprávy, akou je Košický samosprávny kraj. Článok teoreticky spracúva aktuálne postavenie krajskej samosprávy v kontexte postupov a tvorby bezpečnostnej politiky, najmä v gescii orgánu Bezpečnostná rada kraja.
Kľúčové slová: bezpečnosť, samosprávny kraj, bezpečnostná rada, kompetencie

Stiahnuť článok v PDF

MANAŽMENT RIZÍK V NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH ZAMERANÝCH NA POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (Martin Chovanec)

Článok popisuje teoretické východiská, prípravu, realizáciu a výsledky prieskumu v oblasti znalostí a implementácie manažmentu rizík v neziskových organizáciách Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie sociálnych služieb. Jeho cieľom je načrtnúť stručný obraz aktuálnej situácie skúmanej problematiky vo vybraných zariadeniach a poukázať tak na problematiku nedostatočnej znalosti manažmentu rizík.
Kľúčové slová: manažment rizík, neziskové organizácie, poskytovatelia sociálnych služieb

Stiahnuť článok v PDF

INŠTITUCIONÁLNE REPOZITÁRE, ICH MOTIVAČNÉ FAKTORY A BARIÉRY PRE VYUŽÍVANIE INSTITUTIONAL REPOSITORIES, THEIR MOTIVATIONAL FACTORS AND BARRIERS FOR EXPLOTITATION (Alena Buzová)

Zmeny súvisiace s informačnou revolúciou a pokrok v komunikačných či informačných technológiách ovplyvnili šírenie informácii vo všetkých oblastiach ľudského života .Pre autorov, či vedeckú komunitu a akademické prostredie tak elektronické prostredie prináša nové výzvy a získavanie výsledkov ich vedeckého bádania .Repozitáre sú pre inštitúcie veľkým benefitom, avšak prínosy pre autorov nie sú až tak zrejmé. Preto vznikla otázka ako týchto autorov motivovať aby zverejňovali svoje diela v inštitucionálnych repozitároch, pritom však aj zistiť, čo im bráni či odrádza od tohto spôsobu zverejňovania.
Kľúčové slová: repozitár, motivácia, bariéry, faktory

Stiahnuť článok v PDF

PACIENT ÚTOČÍ! ALEBO ZODPOVEDNOSŤ OZNAMOVATEĽA ZA UJMU SPÔSOBENÚ TRESTNÝM OZNÁMENÍM (Radovan Konečný)

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je verejnosťou vnímané veľmi senzitívne. Tak isto je vnímané každé trestné oznámenie zo strany pacienta, ktoré smeruje proti ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi. Tento článok načrtáva možnosti obrany proti nepravdivým trestným oznámeniam podávanými pacientami proti zdravotníckym pracovníkom.
Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, pacient, zdravotnícky pracovník

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA SKUTOČNÝCH PRÍČIN VZNIKU PRACOVNÝCH ÚRAZOV (Zuzana Čižiková)
Článok sa zameriava na pracovné úrazy, ich šetrenie z pohľadu určenia príčin vzniku pracovného úrazu až po pomenovanie skutočného menovateľa príčiny pracovného úrazu. Pozorovacou metódou a rozhovormi rieši problematiku určenia správnej príčiny a samotný vplyv ľudského faktoru na jej určenie. Ďalej sa zaoberá odškodňovaním pri pracovných úrazoch a podielom zodpovednosti na pracovný úraz pri určovaní príčiny úrazu, ktorý tvorí asi najväčší podiel na subjektivite určovania samotnej príčiny úrazu.
Kľúčové slová: pracovný úraz, príčiny vzniku pracovného úrazu, odškodňovanie
Stiahnuť článok v PDF

NEGATÍVNE DOPADY GLOBALIZÁCIE NA ROZVOJ LETECKEJ DOPRAVY (Kristína Staňová)

Publikovaný príspevok definuje globalizáciu ako jav, vďaka ktorému na seba pôsobia rôzne subjekty, či už v rámci priemyslu a hospodárstva ale aj organizácií, vlád, národov a ľudí. Výstup publikácie sa primárne zaoberá charakteristikou pojmu globalizácia a jeho základnými negatívnymi stránkami ovplyvňujúcimi bezpečný rozvoj leteckej dopravy. Na základe analyzovanej problematiky boli v závere zhrnuté a navrhnuté idey a opatrenia, ktoré by mohli slúžiť k zníženiu, resp. eliminácií negatívnych dopadov globalizácie na rozvoj leteckej dopravy a jej bezpečnosť.
Kľúčové slová: letecká doprava, bezpečnosť, globalizácia, negatíva

Stiahnuť článok v PDF

POZITÍVNE VPLYVY GLOBALIZÁCIE NA ROZVOJ LETECKEJ DOPRAVY (Kristína Staňová, Zuzana Sochuľáková)

Príspevok bol zostavený na základe charakteristiky a definovania pojmu globalizácia, ako celosvetového javu, ktorý ovplyvňuje nie len hospodárstvo a priemysel ale aj ľudí, národy, kultúry a cestovný ruch a vplýva na leteckú dopravu. Cieľom príspevku bolo na základe analýzy vybraných aspektov znázorniť a definovať základné pozitívne vplyvy globalizácie na odvetvie letectva, ktoré výrazne vplývajú a ovplyvňujú jeho udržateľnosť, rozvoj ale aj bezpečnostnú stránku. Na záver bol zanalyzovaný vplyv spracovaných pozitív a vyjadrený ich účinok na rozvoj a celkový bezpečnostný stav leteckej dopravy.
Kľúčové slová: globalizácia, pozitíva, rozvoj, letecká doprava, bezpečnosť

Stiahnuť článok v PDF

RFID TECHNOLÓGIA AKO MOŽNOSŤ RIEŠENIA OCHRANY KNIŽNIČNÉHO FONDU AKADEMICKEJ KNIŽNICE (Alena Buzová)

Tento článok sa zaoberá významom ochrany knižničného fondu, ktorá v súčasnosti neustále vzrastá. Zavádzaním výhodami technológie RFID do služieb knižnice – popisom, ako funguje technológia RFID, kde a ako možno technológiu využiť v knižnici a ako sa môže odraziť v doterajších zaužívaných pracovných procesoch.
Kľúčové slová: knižničné fondy, elektronická ochrana, RFID technológia

Stiahnuť článok v PDF

BEZPEČNÉ ZÁLOHOVANIE DÁT POMOCOU TECHNICKÉHO VYBAVENIA (Zuzana Sochuľáková, Zlatica Geročová)

Článok sa zaoberá bezpečným zálohovaním údajov prostredníctvom technických zálohovacích zariadení. V úvodnej časti je kladený dôraz na dôležitosť pravidelného zálohovania dát, aby sa predišlo ich strate. Cieľom článku je formou ankety zistiť, aké technické zálohovacie zariadenia respondenti preferujú a v závere sú porovnané a analyzované parametre dvoch zariadení, ktoré dostali u respondentov najvyšší počet hlasov.
Kľúčové slová: informácia, bezpečnosť, zálohovanie, informačná bezpečnosť

Stiahnuť článok v PDF

hore