2017/01

Vedecké štúdie

VÝVOJ PLATEBNÍ BILANCE ČESKÉ REPUBLIKY V LETECH 2005 – 2015 S DŮRAZEM NA CESTOVNÍ RUCH (Pavla Brůžková)

V posledních letech se významným odvětvím české ekonomiky stal cestovní ruch. Zahraniční návštěvníci, kteří realizují více než 50% všech přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR, jsou převážně rezidenty zemí eurozóny a dalších evropských zemí, ačkoliv podíl mimoevropských návštěvníků se postupně zvyšuje. Cílem příspěvku je vyhodnotit úlohu odvětví cestovního ruchu v rámci platební bilance České republiky, a to prostřednictvím analýzy veřejně dostupných statistických dat. V rámci diskuse se autorka zabývá rozborem přínosů a negativ přijetí společné měny euro pro oblast cestovního ruchu. Ačkoliv dochází k závěru, že rozhodnutí o vstupu do eurozóny by mělo na cestovní ruch převážně pozitivní dopady, neopomíná zmínit skutečnost, že se jedná o otázku a potažmo rozhodnutí komplexní a v poslední instanci čistě politické.

Stiahnuť článok v PDF

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (Zdeněk Caha)

V příspěvku se zabýváme tím, do jaké míry pociťují podniky potřebu zlepšit jazykovou vybavenost svých zaměstnanců a zda tento typ vzdělávání podporují. Analýza vychází ze vzorku 587 firmem v České republice. Firmy jsme rozdělili podle velikosti na čtyři kategorie: mikrofirmy, (1- 9 zaměstnanců), malé firmy (10 – 49 zaměstnanců), středně velké firmy (50 – 249 zaměstnanců) a velké firmy (250 a více zaměstnanců). Stanovili jsme přitom dvě hypotézy. První hypotéza měla potvrdit, že více než 50% podniků pociťuje potřebu zlepšit jazykovou vybavenost svých zaměstnanců. Druhá hypotéza měla verifikovat, zda většina podniků, které pociťují potřebu zlepšit jazykovou vybavenost svých zaměstnanců, zároveň jazykové vzdělávání podporuje. Obě hypotézy jsme ověřovali dle velikostí podniků zvlášť. První hypotéza byla potvrzena pouze částečně. Bylo sice zjištěno, že většina velkých a středně velkých firem pociťuje potřebu zlepšit jazykovou vybavenost svých zaměstnanců, avšak u většiny mikrofirem a malých firem tomu tak není. Oproti tomu byla druhá hypotéza potvrzena zcela pro všechny kategorie firem. Ukázalo se totiž, že většina podniků, které pociťují potřebu zlepšit jazykovou vybavenost svých zaměstnanců, také tento typ vzdělávání podporuje.
Klíčová slova: podnikové vzdělávání, zaměstnanec, cizí jazyk, potřeba, podpora, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

POSTAVENÍ ČESKA Z POHLEDU GLOBÁLNÍHO INOVAČNÍHO INDEXU (Jiří Dvořák)

Nově opublikovaný globální inovační index obsahuje řadu charakteristik, které umožňují posoudit předpoklady jednotlivých zemí pro úspěšnou realizaci inovačních procesů. Jedná se o desítky ukazatelů z nejrůznějších oblastí jak celospolečenského zaměření, tak i podnikatelské praxe. V tomto příspěvku se zaměřujeme na podrobnější vyhodnocení některých těchto faktorů spolu s náměty, jaká realizovat opatření pro zlepšení stavu a zvýšení konkurenceschopnosti a schopnosti realizovat inovace v Česku.
Klíčová slova: Globální inovační index, inovační vstupní a výstupní subindex, politické prostředí, instituce, efektivita institucí veřejné správy, bariéry inovačního procesu, vzdělávání, podnikatelské prostředí

Stiahnuť článok v PDF

ŘÍZENÍ POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ V PODNIKU ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V JIHOČESKÉM KRAJI, DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN (Kristina Kabourková)

Autorka ve svém příspěvku v úvodní části charakterizuje zemědělskou prvovýrobu v Jihočeském kraji jako ilustraci prostředí zkoumané problematiky. V další části objasňuje specifika účetnictví zemědělského podniku, připomíná právní rámec českého účetnictví, porovnává účetní postupy platné před rokem 2016 a po roce 2016. Dle názoru autorky legislativní změny v účtování nejsou pro zemědělské podniky nikterak přínosné, nicméně Česká republika k nim musela přistoupit z toho důvodu, že je nutné postupně harmonizovat účetnictví a výkaznictví v souladu s mezinárodními účetními standardy. V příspěvku je ilustrován dopad jedné ze změn, k nimž došlo.
Klíčová slova: zemědělství, účetnictví, mezinárodní účetní standardy, změny účetní legislativy

Stiahnuť článok v PDF

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE BOZP V PRAXI (Mária Vargová, Daniel Kučerka, Jana Depešová)

Článok sa zaoberá problematikou výchovy a vzdelávania k BOZP v praxi. Dôraz kladie na didaktické aspekty podporujúce výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP a na spôsoby overovania získaných vedomostí. Autori poukazujú na zákon č. 124/2006 Z. z., zaoberajúci sa danou problematikou, na nariadenia vlády Slovenskej republiky a na niektoré praktické problémy týkajúce sa BOZP v praxi.
Kľúčové slová: výchova a vzdelávanie, didaktické aspekty, overovanie vedomostí

Stiahnuť článok v PDF

POVEDOMIE A VYUŽÍVANIE KONCEPCIE RIADENIA VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI V UBYTOVACÍCH SLUŽBÁCH (Jana Ošková, Xenie Lukoszová)

Obsahom príspevku je prezentácia informácií o povedomí o koncepcii riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a o aktívnom využívaní jednotlivých typov nástrojov v procese riadenia vzťahov so zákazníkmi medzi subjektmi poskytujúcimi ubytovacie služby. Odpovede na výskumné otázky boli získané prostredníctvom dotazníkového šetrenia. Dotazník bol distribuovaný elektronickou formou, zasielaním na kontaktné e-mailové adresy jednotlivých ubytovacích zariadení. Dotazníkového šetrenia sa zúčastnili subjekty poskytujúce služby ubytovacích zariadení pôsobiace v Žilinskom kraji v roku 2015. Z dotazníkového šetrenia plyne fakt, že spoločnosti využívajú nástroje CRM a zároveň si uvedomujú, že CRM je dôležitým nástrojom, ako zvýšiť svoju konkurenčnú silu.
Kľúčové slová: výskum, riadenie vzťahov so zákazníkmi, ubytovacie zariadenia, zákazníci, nástroje

Stiahnuť článok v PDF

PRIVATIZACE STÁTNÍHO MAJETKU V JIŹNÍCH ČECHÁCH PO ROCE 1989 (Martin Maršík)

V textu je popsána privatizace státního majetku v Jižních Čechách po roce 1989. Zvláštní důraz je kladen na velkou privatizaci. V textu je rozebrána situace minoritních akcionářů. Na konkrétních příkladech je ukázáno, jakým způsobem byli postupně a legálně tito minoritní akcionáři vytlačeni ze společností, které ovládali akcionáři majoritní.
Klíčové slova: velká privatizace, malá privatizace, minoritní akcionáři, Jižní Čechy

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA VÝVOJE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR (Romana Píchová)

Článek se zabývá analýzou vývoje daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v ČR od roku 1993 do současnosti. Článek je dále věnován problematice slevy na dani, jakožto základní položky upravující konečnou výši daně. Hlavním cílem článku je zhodnotit jednotlivé změny ve zdanění fyzických osob ze závislé činnosti z pohledu zaměstnanců v čase a určit, zda zavedené změny mají pozitivní či negativní dopad na konečnu výši daňové povinnosti zaměstnanců. Pro zhodnocení působení změn bylo využito sestavení modelových situací. Modelové situace byly následně vyhodnoceny a stanoven závěr, jaké dopady měly změny ve zdanění na poplatníky a jejich výši daňové povinnosti. Z modelových situací vyplynulo jasné stanovisko, a to že změny v oblasti daně z příjmů z fyzických osob jsou pro zaměstnance, jakožto pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, spíše pozitivní, než negativní. Výsledné vyhodnocení závěru bylo též potvrzeno dotazníkovým šetřením, kde se respondenti jednoznačně shodli na názoru, že největší pozitivní vliv mělo sjednocení sazby daně z příjmů fyzických osob (2008) a největší negativní vliv naopak mělo zavedení superhrubé mzdy (2008), jakožto prvku uměle navyšujícího základ pro výpočet daně z příjmů fyzických osob.
Klíčová slova: daň z příjmů fyzických osob, sazba daně, slevy na dani, daňové zvýhodnění, superhrubá mzda

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA FINANČNÍHO ZDRAVÍ FIRMY „LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P.“ PROSTŘEDNICTVÍM METOD FINANČNÍ ANALÝZY (Lukáš Polanecký)

Cílem článku je posoudit ekonomickou stabilitu firmy „Lesy České republiky, s. p.“ prostřednictvím metod finanční analýzy v určitém časovém horizontu a tím zhodnotit její postavení a konkurenceschopnost na trhu. Každý podnik, který chce udržet ofenzivní postavení na trhu, musí rychle a hlavně efektivně reagovat na měnící se podmínky, které trh přináší. Finanční stabilita podniku je analyzována pomocí komplexních metod hodnocení podniku (konkrétně bonitních a bankrotních modelů), poměrových ukazatelů a ukazatelů absolutních hodnot. V článku jsou následně tyto metody a ukazatelé finanční analýzy diskutovány.
Klíčová slova: finanční analýza, finanční výkazy, poměrové ukazatelé, absolutní ukazatelé, bonitní a bankrotní modely

Stiahnuť článok v PDF

ODPISOVÁNÍ SE ZBYTKOVOU HODNOTOU V ÚČETNICTVÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ (Markéta Popílková)

V souvislosti s harmonizací účetních výkazů členských států Evropské unie dochází k postupnému zapracování pravidel mezinárodních účetních předpisů do účetnictví členských zemí. Do českých účetních předpisů byla některá pravidla zahrnuta již v roce 2010, přesto možnost jejich využití české účetní jednotky opomíjejí. Jedním z těchto pravidel i je metoda odpisování se zbytkovou hodnotou. Autorka se ve svém článku zabývá zpracováním konkrétních postupů a interpretováním použití metody odpisování se zbytkovou hodnotou u podnikatelských subjektů. Na příkladu konkrétního výrobního podniku porovnává účetní odpisování vybraného dlouhodobého majetku s použitím zbytkové hodnoty s běžným účetním odpisováním tohoto majetku a posuzuje vliv na účetní výsledek hospodaření podniku. Autorka ve svém příspěvku dokazuje, že použití zbytkové hodnoty při odpisování dlouhodobého hmotného majetku zajistí rovnoměrný vývoj výsledku hospodaření a věrnější zobrazení hospodaření společnosti.

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARACE POSTOJE FIREM A JEJICH ZÁKAZNÍKŮ K CSR AKTIVITÁM (Marie Slabá)

Společenská odpovědnost je již dlouho považovaná za důležitý prvek řízení firem. Přestože tento fenomén je diskutován s větším akcentem až v posledních dekádách, jeho historie sahá až do dvacátých let dvacátého století. Strategie v oblasti společenské odpovědnosti staví firmy na vybraných dimenzích společenské odpovědnosti. Tento článek se zaměřuje na společenskou odpovědnost z pohledu firem i zákazníků a její vzájemnou komparaci. Pro vlastní výzkum bylo osloveno 180 firem a 250 zákazníků. Na základě výzkumu autorky byly určeny nejdůležitější dimenze (oblasti) společenské odpovědnosti firem a testovány stanovené hypotézy o závislosti významu společenské odpovědnosti firem a volených dimenzí společenské odpovědnosti na kategorii podniku.
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem, dimenze CSR, zákazníci

Stiahnuť článok v PDF

DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA PRIMÁRNÍ SEKTOR V ČESKÉ REPUBLICE (František Stellner, Marek Vokoun)

Studie analyzuje primární sektor a jeho produktivitu v období let 2003 až 2009 v České republice. Cílem výzkumu bylo zachytit změny v produktivitě firem a srovnat je s poklesem agregátní poptávky v letech nástupu ekonomické krize. Vzorek dat obsahoval 12827 pozorování a jde o nebalancovaný panel. Pro vyhodnocení byla použita regrese panelových dat pomocí standardní ekonometrické produkční analýzy. I přes obrovskou heterogenitu firem v primárním sektoru sledujeme v jednotlivých letech statisticky významné průměrné efekty a statisticky významné pozitivní výnosy z rozsahu práce. Primární sektor lze označit za sektor, na který mají vliv spíše světové ceny a ekonomické krize mají dopad pouze krátkodobě, a to zejména na sektor zemědělství, a to o více jak 50 % bodů oproti firmám v odvětví rybolovu, těžby a lesnictví. Průměrný pokles produktivity práce v celém primárním sektoru sledujeme pouze v roce 2008.
Klíčová slova: ekonomická krize, primární sektor, Česká republika, 2003-2009

Stiahnuť článok v PDF

TRŽNÍ A NETRŽNÍ FAKTORY URČUJÍCÍ VÝŠI MEZD (Jan Urban)

Tržní a netržní faktory mezd se nejen vzájemně prolínají, ale mnohdy i vzájemně zaměňují. Tržní faktory působí totiž někdy i tam, kde nejsou vnímány, a netržní naopak tam, kde je za rozhodující faktor determinace mezd považován vztah nabídky a poptávky. Představa, že relace mezd odpovídají rozdílům v osobní produktivitě či schopnostech zaměstnanců je tak jednou z ekonomických iluzí ovlivněných obecnou ekonomickou teorií. Produktivita práce je bezesporu základním faktorem určujícím celkovou výši mezd, není však vždy základem stanovení individuální výše mzdy. Článek se zabývá nejčastějšími situacemi, ve kterých výši mezd ovlivňují faktory nabídky a poptávky, které nejsou bezprostředně viditelné, a především pak situacemi, kdy jsou tyto relace vzhledem nedokonalosti trhů ovlivňovány jinými než tržními faktory.
Kľúčové slová: Tržní a netržní determinace mezd, relace mezd, individuální mzdy a produktivita práce

Stiahnuť článok v PDF

STANOVENIE FINANČNÉHO PLÁNU KONKRÉTNEJ SPOLOČNOSTI POMOCOU NEURÓNOVEJ SIETE ZÁKLADNÉ RADIÁLNE FUNKCIE (Marek Vochozka)

Finančný plán má zásadný vplyv na spôsob financovania investovania finančných prostriedkov, na stratégiu hospodárskej súťaže a kompletný podnikový úspech. Dnes existujú tri hlavné metódy finančného plánovania – intuitívne, štatistické a kauzálne. Ako každá metóda, tak aj tieto tri majú svoje výhody a nevýhody. V súčasnosti je najoptimálnejšia kauzálna metóda, v minulosťou bola v popredí metóda intuitívna. V súčasnosti sa pre firmy vyvíjajú aj iné metódy finančného plánovania, napríklad umelé neurónové siete. Tento príspevok popisuje radiálnu základnú funkciu umelej neurónovej siete. Cieľom je nájsť vhodnú radiálnu základnú funkciu neurónových sieti pre predikciu budúceho vývoja tržieb za predaný tovar. Je generovaných 1000 náhodných neurónových sietí, z nich 5 najvhodnejších je zachovaných. Navrhované neurónové štruktúry sa používajú v praxi pri zostavovaní finančného plánu spoločnosti.
Kľúčové slová: finančný plán, radiálne základné funkcie, umelé neurónové siete, finančné výkazy

Stiahnuť článok v PDF

DOPAD EKONOMICKÉ KRIZE NA SEKTOR FINANČNÍHO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (Marek Vokoun)

Na vzorku 5 539 firem ze sektoru finančního prostředkování sledujeme vývoj průměrné produktivity v období nástupu ekonomické krize v letech 2002-2010. Odhad je proveden pomocí regresního odhadu produkční funkce na datech Českého statistického úřadu z dotazníkových šetření firem. Zjistili jsme, že v sektoru finančního zprostředkování lze sledovat v průměru negativní dopad na firmy již v roce 2007. Nejvyšší propad v produktivitě práce nastal v roce 2008, načež pokračoval i v letech 2009-2010. Menší dopad krize jsme zaznamenali u velkých firem, které mají vyšší produktivitu práce díky rostoucím výnosům z dodatečně najatého zaměstnance. Vztah agregátní poptávky a průměrné produktivity práce v odvětví finančních služeb je v daných letech nejednoznačný.
Kľúčové slová: finanční služby, finanční sektor, ekonomická krize

Stiahnuť článok v PDF

hore