2023/05

VEDECKÉ ŠTÚDIE

PRÁVNE ASPEKTY POUŽÍVANIA SOCIÁLNYCH SIETÍ ZAMESTNANCAMI POČAS PRACOVNEJ DOBY (Jana Slivka Bedlovičová)

Predložený článok sa zaoberá možnosťou a zákonnosťou používania súkromných sociálnych sietí počas pracovnej doby zamestnancami. Hlavným cieľom predloženého príspevku je v prvom rade nájsť odpoveď, či reálne zamestnanec môže používať svoje sociálne siete na súkromné účely počas pracovnej doby tak, aby sa nedostal do rozporu so zákonom či s internými predpismi zamestnávateľa. Autorka v článku identifikuje právnu úpravu, ktorá poukazuje na možnosť resp. nemožnosť výkonu tejto činnosti zamestnancom a analyzuje ju v vo svetle súvisiaceho kontextu. Článok identifikuje vplyvy používania sociálnych sietí zamestnanom počas pracovnej doby na zamestnávateľa, ktoré môžu byť na jednej strane pozitívne a na druhej strane negatívne.
Kľúčové slová: sociálne siete, správanie zamestnanca, pracovná doba, pracovná disciplína

Stiahnuť článok v PDF

AKTUÁLNA SANKČNÁ POLITIKA DROGOVÝCH TRESTNÝCH ČINOV (Sandra Geschwandtnerová)

V úvode príspevku sa venujem teoretickým východiskám drogových trestných činov. Novelizácia právnej úpravy drogových trestných činov je s poukazom na minulé roky takmer žiadna, čo predstavuje ignoráciu potrieb aplikačnej praxe. Po dlhoročnej snahe je však vysoký potenciál, aby drogová politika prešla určitou evolúciou zo strany zákonodarcu, čo by bolo následne reflektované vo veľkej novele Trestného zákona v podmienkach Slovenskej republiky pro futuro. V nasledujúcom znení príspevku parciálne analyzujem aktuálnu sankčnú politiku drogových trestných činov a trend jej budúceho smerovania.
Kľúčové slová: Drogy, sankcia, trestný čin, marihuana, obchodovanie

Stiahnuť článok v PDF

APLIKÁCIA VIACKRITERIÁLNEHO ROZHODOVANIA PRI VÝBERE SOFTVÉROVÉHO NÁSTROJA PRE MODELOVANIE POŽIARU (Dorota Hodúlová, Stanislava Gašpercová)

Tento článok sa zaoberá aplikáciou vybraných metód systémovej a operačnej analýzy v modelovaní požiarov. V prvej časti sa článok zaoberá analýzou viackriteriálneho rozhodovania s použitím metód AHP a TOPSIS, v ktorých sú jednotlivé metódy popísané. Viackriteriálne rozhodovanie prebieha na základe výberu jedného najvhodnejšieho programu na modelovanie požiarov v uzatvorených priestoroch z troch variant. Týmito variantmi sú program CFAST, PyroSim a FDS. Hlavným cieľom článku je vybrať jeden najvhodnejší program na modelovanie požiarov v uzavretých priestoroch z troch alternatív pomocou dvoch metód viackriteriálneho rozhodovania.
Kľúčové slová: viackriteriálne rohodovanie, AHP, TOPSIS, programy na modelovanie požiarov, vzdelávanie

Stiahnuť článok v PDF

ZNALECKÉ POSÚDENIE PORÚCH HYDROIZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY (Marek Petro, Naďa Antošová)

Príspevok predstavuje zhrnutie štúdie zameranej na znalecké posúdenie porúch hydroizolácie v spodných stavbách. Cieľom štúdie bolo identifikovať hlavné príčiny zlyhania hydroizolačných systémov a poskytnúť odporúčania pre ich prevenciu. Analýza zahŕňala detailné vyšetrenie jedného z mnohých posudzovaných prípadov, kde došlo k zlyhaniu hydroizolácie, s dôrazom na materiálové vlastnosti, aplikáciu hydroizolačných vrstiev a vplyv vonkajších podmienok. Zistili sme, že hlavnými faktormi, ktoré prispievajú k poruchám, sú nesprávny projekčný návrh materiálov, chyby pri aplikácii a nedostatočná medzioperačná kontrola . V práci sú tiež predstavené metódy a techniky, ktoré umožňujú efektívnu diagnostiku existujúcich porúch. V záverečnej časti sú formulované špecifické odporúčania pre projektantov, stavebníkov a odborníkov z praxe na zlepšenie kvality a trvanlivosti hydroizolačných systémov v spodných stavbách. Táto štúdia poskytuje komplexný pohľad na problematiku hydroizolácií a prispieva k lepšiemu pochopeniu jej kritických aspektov.
Kľúčové slová: porucha, hydroizolácia, zatekanie, vlhkosť

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA NEDOKONČENÝCH STAVEBNÝCH PRÁC VYPOVEDANÝCH ZO STRANY ZHOTOVITEĽA (Silvia Ďubek, Stanislava Ondrášová)

V súčasnej dobe je riziko realizovať stavebné práce, ktoré sú vystavené potencionálnym rizikám, ktoré nie je možné vždy predvídať a ani sa im vyhnúť hneď na začiatku. Má na to vplyv ako nedôsledná príprava, nekompletné podklady, absentujúce dokumenty alebo články zmluvy môžu viesť k nespokojnosti jednej zo zainteresovaných osôb. Rozdiel je napríklad pri veľkých stavbách, kde je opatrnosť často na prvom mieste a absencia podkladov je málo sa vyskytujúci neduh. Pri stavbách menšieho rozsahu (rekonštrukčné práce, drobné výspravky, drobná výstavba doplnkových stavebných objektov k hlavným objektom) je už výraznejšia absencia významných dokumentov (Zmluva o dielo, rozpočet, riadna projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, alebo iné významné dokumenty), a to hlavne z titulu znižovania nákladov a naivnej predstave investora o zvládnutí všetkých jeho povinností a často jeho neodbornej zdatnosti. Tento príspevok sa zaoberá prípadom nedokončených stavebných prác, ktorým absentovali podklady a analyzujú sa možné postupy investora s využitím znalca. Skúma možné postupy, potrebné znalecké odvetvia a opisuje súčasnú problematiku.
Kľúčové slová: stavebné práce, legislatíva, znalecký úkon

Stiahnuť článok v PDF

VNÍMANIE ASPEKTOV ELEKTRONICKEJ KOMERCIE GENERÁCIOU Z (Tomáš Bačinský)

Článok sa zaoberá vnímaním rôznych aspektov elektronickej komercie generáciou Z. V ôsmich výskumných otázkach sú testované hypotézy o vnímaní a vplyve aspektov elektronického obchodu, najmä cena, segment produktov, ich vplyv na životné prostredie a tiež využívanie vyhľadávačov a porovnávačov a poznanie e-commerce spoločností a využívanie ich produktov. Medzi najdôležitejšie zistenia patrí fakt, že pre generáciu Z cena produktov zohráva významnú úlohu, je najdôležitejšie vnímaným aspektom elektronickej komercie a významným prediktorom frekvencie online nakupovania. Zákazníci generácie Z väčšinou preferujú produkty šetriace životné prostredie a v takých prípadoch sú ochotní si za nich priplatiť. Preukázaný je tiež vzťah medzi rôznymi segmentmi tovarov v preferovaní nákupov online. Medzi mužmi a ženami generácie Z sú významné rozdiely vo frekvencii online vyhľadávania oblečenia a elektroniky aj v miere uprednostnenia nákupu tohto segmentu v e-shope.
Kľúčové slová: elektronická komercia, generácia Z, nákupné správanie

Stiahnuť článok v PDF

DIFFERENCES IN THE QUALITY OF SLEEP AMONGST PHYSICALLY ACTIVE AND INACTIVE ADOLESCENTS (Gabriel Bujdoš, Štefan Adamčák)

Fyzický a psychický vývoj, ktorý prebieha v dospievaní, je silne ovplyvnený kvalitou a množstvom spánku. Spánok môže pozitívne a teda aj negatívne ovplyvniť mnohé faktory v bežnom živote, môže zmeniť reakcie nášho imunitného systému, jasne zmeniť spôsob myslenia, ale môže ovplyvniť aj hmotnosť a tým viesť k obezite. Cieľom našej štúdie bolo preskúmať rozsah a kvalitu spánku u adolescentov vo vzťahu k ich angažovanosti alebo nedostatočnej angažovanosti v športe. Ako hlavnú metódu zberu údajov v našej štúdii sme použili PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index Questionnaire). Našu výskumnú vzorku tvorilo 723 študentov študujúcich v strednom regióne Slovenska s priemerným vekom 16,86 rokov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín: a) aktívne športujú, b) aktívne nešportujú alebo športujú veľmi zriedka. Analyzovali sme výsledky, konkrétne sme zdôraznili rozdiely súvisiace s aktívnou účasťou v športe. Štatistické hodnotenie zahŕňalo využitie chí-kvadrát testu a Pearsonovho korelačného koeficientu. Zistili sme štatisticky významné rozdiely v otázkach týkajúcich sa latencie spánku, trvania spánku, porúch spánku, dennej dysfunkcie a pred spaním. Podľa globálneho skóre PSQI 37,43 % aktívne športujúcich adolescentov a 36,29 % neaktívnych adolescentov uviedlo, že majú zlú kvalitu spánku. 62,57 % aktívnych adolescentov a 63,71 % neaktívnych adolescentov uviedlo dobrú kvalitu spánku. Mnoho vedcov spája dobrú kvalitu spánku s rôznymi aspektmi fyzickej a duševnej pohody. Spánok ovplyvňuje spôsob, akým sa naše telo bráni proti chorobám, reguluje naše hormóny a chuť do jedla alebo dokonca prispieva k úrovni stresu. Pre dospievajúcich je veľmi dôležité mať kvalitný spánok, pretože súvisí s dennou produktivitou, rozhodovaním a schopnosťou učiť sa nové veci.
Kľúčové slová: adolescencia, PSQI, kvalita spánku

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ SOBÁŠNOSTI NA SLOVENSKU VO VZŤAHU K MIERE RELIGIOZITY (Juliana Krokusová, Alexandra Kontuľová)

Cieľom príspevku je analýza sobášneho správania na Slovensku. Ako sledované ukazovatele sme si zvolili hrubú mieru sobášnosti a mieru religiozity. Pri analýze sme zohľadnili časové aj priestorové hľadisko. Vývojové zmeny sme sledovali v časovom horizonte od roku 1993 po súčasnosť na úrovni okresov, aby sme mohli zachytiť aj regionálne rozdiely. Na základe získaných dát sme vytvorili mapové výstupy v prostredí QGIS, ktoré nám umožnili identifikovať dôležité časové medzníky a regionálne disparity. Zároveň sme sledovali aj vzájomnú závislosť medzi mierou sobášnosti a mierou religiozity. Na základe analýzy dát a máp sme v záverečnej fáze sformulovali závery.
Kľúčové slová: sobášnosť, religiozita, sobášne správanie, manželstvo

Stiahnuť článok v PDF

SPOKOJNOSŤ BUDÚCICH UČITEĽOV A POHĽAD UČITEĽOV PRIMÁRNEHO STUPŇA NA PEDAGOGICKÉ INOVÁCIE VO VÝUČBE (Nikola Barčíková, Henrieta Jonek)

Článok sa zameriava na spokojnosť budúcich učiteľov a vnímanie pedagogických inovácií učiteľmi na prvom stupni základných škôl na Slovensku. Analyzujeme, ako budúci učitelia vnímajú pregraduálnu prípravu a ako učitelia v praxi implementujú inovácie do edukačného procesu. S použitím kombinácie dotazníkov sme zhromaždili dáta od študentov učiteľstva a učiteľov na prvom stupni, s cieľom identifikovať pripravenosť a subjektívne vnímanie inovácii vo vyučovaní. Článok ponúka hlbší vhľad prostredníctvom otvorených položiek, zameraných na inovácie a prináša pohľady na implementáciu budúcich zmien vzdelávacieho systému. Tieto faktory, spojené s pripravenosťou pre prax predikujú pracovnú spokojnosť učiteľov.
Kľúčové slová: pedagogické inovácie, učitelia na primárnom stupni vzdelávania, implementácia inovácii vo výučbe, dotazník

Stiahnuť článok v PDF

OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ ŠTUDENTOV (Eliška Zásadová, Petra Geľatková)

Podľa teoretického poznania občianska angažovanosť je (okrem iného) determinovaná individuálnymi prediktormi – znalosť cudzích jazykov, záujem o veci verejné, sledovanie rôznych informačných zdrojov, vyššie vzdelanie, príslušnosť k vyššej sociálnej vrstve, vyšší vek, a .i. Cieľom predloženého príspevku je zistenie individuálnej občianskej angažovanosti v komunitných alebo svojpomocných aktivitách (zapojenia sa do charitatívnych zbierok, svojpomocné aktivity, …) u študentov Fakulty verejnej správy.
Kľúčové slová: mládež, študenti, participácia, občianska angažovanosť

Stiahnuť článok v PDF

RESIDENTIAL BUILDINGS OF INTERWAR ARCHITECTURE FROM THE POINT OF VIEW OF THE NEGATIVE INFLUENCE OF RISING MOISTURE (Patrik Šťastný, Zuzana Šišková)

Tento príspevok približuje okolnosti masívnej bytovej výstavby po 1. svetovej vojne a v teoretickej rovine sa zameriava na možné riešenia problému vlhkosti v týchto objektoch a návrhy možných sanačných technológií. Renovácia medzivojnovej architektúry, najmä pri riešení problémov, ako je vzlínajúca vlhkosť, si vyžaduje premyslený a špecializovaný prístup. Medzivojnová architektúra, ktorá vo všeobecnosti odkazuje na obdobie medzi 1. a 2. svetovou vojnou, sa často vyznačuje jedinečnými dizajnovými prvkami a konštrukčnými technikami. Vzlínajúca vlhkosť, ktorú považujeme za bežný problém v starších budovách, môže ohroziť štrukturálnu integritu a estetickú príťažlivosť týchto štruktúr.
Kľúčové slová: sanácia, stúpajúca vlhkosť, dodatočné nepriepustné vrstvy, medzivojnová architektúra

Stiahnuť článok v PDF

TECHOLOGICAL – ECONOMIC SOLUTION FOR THE FACADE OF THE ADMINISTRATIVE BUILDING – VARIANT I (Eva Jankovichová, Tamara Majbová, Martin Hanko, Barbara Križanová, Lukáš Lederer)

Variantné riešenia v procese návrhu stavebných procesov napĺňajú požiadavku dosahovania efektívnosti v stavebníctve a prinášajú optimálne riešenie. Jedným z rozhodujúcich kritérií sú aj použité technológie a technologické procesy počas výstavby. Je dôležité nájsť a zohľadniť prienik všetkých vstupných faktorov pre najvýhodnejšie riešenie. Článok popisuje príklad riešenia tehlového obkladu, variant I, administratívnej budovy v Nitre z technologického a ekonomického hľadiska. Technologické riešenie obsahuje postupnosť jednotlivých krokov technologického procesu, jeho trvanie, použité materiály a ich špecifikácie, kontrolný a skúšobný plán, bezpečnosť a ochranu pri práci, ochranu životného prostredia. Ekonomické hľadisko predstavuje položkový rozpočet spolu s celkovými nákladmi.
Kľúčové slová: tehlový obklad, technologický postup, ekonomické hľadisko, položkový rozpočet

Stiahnuť článok v PDF

APPLICATION OF FACILITY MANAGEMENT IN THE BUILDING STRUCTURES MAINTENANCE STREAMLINING (Martin Hanko, Barbara Križanová, Adam Hopocký)

Vo fáze užívania stavebných objektov je už možnosť ovplyvniť ich údržbu minimálna. Cieľom článku je upozorniť na kvalitnú údržbu budov jej plánovaním už pri projektovaní stavebných konštrukcií. Jedným z nástrojov, ktorý nám pri tomto plánovaní pomáha, je procesný list konštrukcie budovy a manuál údržby. Úlohou článku je objasniť podstatu procesného listu a manuálu, čo by mali obsahovať, kedy sa používajú a aké sú jeho možnosti využitia. Vhodný výber materiálov vo fáze projektovania môže výrazne ovplyvniť náklady životného cyklu budovy, najmä budúce prevádzkové náklady. Investori sa v súčasnosti rozhodujú o materiálovom riešení stavebných konštrukcií najmä podľa výšky investičných nákladov. Príspevok poukazuje na potrebu vytvorenia vhodnej metodiky, ktorá by vytvorila základ pre moderné technológie a uľahčila proces výberu stavebných materiálov investorom a projektantom.
Kľúčové slová: facility management, náklady, manuál

Stiahnuť článok v PDF

COMPARISON OF FACADE FINISHES BASED ON SELECTED INDICATORS (Veronika Hunčagová, Martin Hanko, Barbara Križanová)

Cieľom príspevku je porovnanie vybraných povrchových úprav fasád z viacerých hľadísk. V článku boli vybrané práve silikónová fasádna omietka a drevený frézovaný fasádny obklad. Silikónová fasádna omietka je považovaná za bežnú povrchovú úpravu objektov. Čo sa týka fasádneho obkladu je niekoľko druhov, v článku bude uvažované s jedným konkrétnym druhom, ktorý bude na vybraných objektoch použitý. Oba druhy povrchových úprav budú inštalované na vyhotovenú tepelnú izoláciu z minerálnej vlny hrúbky 180 mm.
Kľúčové slová: fasáda, porovnanie, omietka

Stiahnuť článok v PDF

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU A KONKURENCIESCHOPNOSŤ (Stela Kolesárová, Ivana Kravčáková Vozárová)

Cestovný ruch je jedným z najperspektívnejších a najdynamickejších sektorov na svete. Je veľmi dôležité plánovať a rozvíjať cestovný ruch cieľavedome a udržateľne pri hľadaní kompromisov medzi environmentálnymi, ekonomickými a sociálnymi cieľmi spoločnosti. Manažment rozvoja trvalo udržateľného turizmu musí zachovať vysoký stupeň uspokojenia potrieb turistov, zabezpečiť pre spotrebiteľov významné skúsenosti, zvýšiť ich povedomie o otázkach trvalej udržateľnosti a šíriť medzi nimi praktiky trvalo udržateľného turizmu. Význam ambícií rozvoja sektora udržateľného cestovného ruchu je v predkladanom príspevku analyzovaný z pohľadu posilnenia jeho konkurencieschopnosti. Príspevok analyzuje odbornú literatúru a snaží sa odhaliť hlavné formy a faktory posilňovania konkurencieschopnosti cestovného ruchu implementáciou ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov rozvoja území destinácií cestovného ruchu. Systematický prehľad literatúry priniesol niekoľko zaujímavých zistení: Podnikatelia sa zaujímajú o implementáciu nových technológií v službách cestovného ruchu, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a miestne komunity; existuje však veľa výziev, ako zmeniť prostredie, zvýšiť motiváciu spotrebiteľov pre trvalo udržateľné služby cestovného ruchu a zmeniť ich správanie smerom k udržateľnejšiemu. Príspevok sa zaoberá hlavnými výzvami trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a poskytuje nové pohľady na posilnenie konkurencieschopnosti destinácie trvalo udržateľného cestovného ruchu.
Kľúčové slová: konkurencieschopnosť, udržateľný rozvoj, cestovný ruch, destinácie cestovného ruchu

Stiahnuť článok v PDF

POTENCIÁL VYUŽITIA ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV PRE PREVÁDZKU A OBJEKTY ZARIADENIA STAVENISKA (Naďa Antošová, Štefan Krištofič, Peter Makýš)

Elektrifikácia stavebných mechanizmov je zavádzaná postupne elektrifikáciou malých kompaktných strojov vrátane mini rýpadiel, malých kolesových nakladačov a sklápačov. Dôvodom je, že tieto stroje sú nasadzované v mestskom prostredí a mestá čoraz viac hľadajú riešenia na zníženie výfukových emisií a hluku. Aby bolo používanie elektrického mechanizmu čo najefektívnejšie, je potrebné poznať možnosti nabíjacej infraštruktúry na stavenisku. Súčasný výpočtový model pre  určenie potrieb  elektrického príkonu pre stavenisko nezohľadňuje potreby pre nabíjanie elektrických stavebných mechanizmov.  Táto zložka však môže výrazne vplývať na dimenzovanie elektrickej prípojky pre stavenisko. Možným riešením je výroba a uskladnenie elektriny do batériového úložiska priamo na stavenisku, ktoré následne vie okamžite poskytovať dané množstvo energie v rámci svojej kapacity. Zároveň táto zložka dokáže eliminovať nestabilný odber elektrickej energie a vznik nedovolených odberov. Vzhľadom k  systému obnoviteľného zdroja zo slnečnej energie v kombinácií s akumuláciou v úložisku na stavenisku je takáto energia k planéte najšetrnejšia.
Kľúčové slová: elektrifikácia, zariadenie staveniska, obnoviteľné zdroje energie, udržateľnosť

Stiahnuť článok v PDF

FREKVENTOVANÉ PREKLADATEĽSKÉ POSTUPY PRI PREKLADE LEGISLATÍVNYCH TEXTOV INŠTITÚCIÍ EÚ (Lenka Michelčíková)

Článok predstavuje snahu o mapovanie a určenie najfrekventovanejších prekladateľských postupov používaných v procese prekladu špecifickej skupiny textov, ktorú tvoria legislatívne texty inštitúcií Európskej únie. Pri identifikácii a pomenovávaní jednotlivých prekladateľských procesov vychádzame z klasifikácie prekladateľských postupov, tak ako ich definovali Malblanc, Vinay, Darbelnet, P. Newmark a Popovič. Na základe analýzy prekladu vybranej vzorky skúmaného materiálu sa nám potvrdila hypotéza o tom, že pri preklade terminológie EÚ prevládajú predovšetkým postupy priameho prekladu – výpožička a kalk. Medzi ďalšie frekventované postupy patria modulácia, transpozícia, expanzia a redukcia.
Kľúčové slová: legislatívny text, Európska únia, prekladateľský postup

Stiahnuť článok v PDF

POSÚDENIE DYNAMIKY VÝVOJA DIGITÁLNEJ EKONOMIKY NA SLOVENSKU (Dana Kiseľáková, Martina Košíková, Veronika Loumová)

Digitálna ekonomika a technológie zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti v krajinách a sú dôležité pre všetky spoločnosti. Cieľom článku je nielen posúdenie vývoja digitálnej ekonomiky a spoločnosti na Slovensku, ale taktiež identifikácia kľúčových faktorov digitálnej ekonomiky na Slovensku na podklade bibliografickej analýzy vedeckých empirických štúdií s problematikou digitalizácie a pripravenosti krajín z impaktovaných vedeckých časopisov indexovaných v databáze Web of Science (WoS). Zároveň je čiastkovým cieľom pomocou vybraných metód analyzovať index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) a posúdiť jeho závislosť v čase. Cieľom je zistiť, či medzi skúmanými európskymi krajinami existuje vzťah v hodnotách indexu DESI a jeho dimenzií v rokoch 2017 – 2022. Výsledky korelačnej analýzy ukázali, že vývoj indexu a jeho dimenzií sa časom menil len pomaly čo znamená, že krajiny s vysokou úrovňou digitálnej ekonomiky si túto úroveň udržia aj v nasledujúcich rokoch.
Kľúčové slová: digitálna ekonomika, digitálna transformácia, DESI index, Slovensko, bibliografická analýza

Stiahnuť článok v PDF

VNÍMANIE INOVÁCIÍ A INOVAČNÉHO MANAŽMENTU VO VYBRANEJ OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU (Jaroslava Gburová, Daniela Matušíková)

Vnímanie inovácií a inovačného manažmentu vo vybranej oblasti cestovného ruchu, ktorým sú hotely v historických objektoch predstavuje kľúčový aspekt v súčasnom prostredí, kde dynamika a rýchle zmeny vyžadujú neustálu adaptáciu a progres. Cestovný ruch, ako odvetvie je nesmierne ovplyvnené spoločenskými, technologickými a environmentálnymi faktormi, čo vyvoláva potrebu systematického prístupu k inováciám a ich manažmentu. Cieľom predloženého príspevku je prostredníctvom metódy vedeckej abstrakcie vypracovať a zhodnotiť vplyv inovačných prístupov na konkurencieschopnosť a udržateľný rozvoj v tomto odvetví. Výsledky príspevku zdôrazňujú potrebu vzdelávania a osvety pre zlepšenie povedomia a význame inovácií a ich prínosoch pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu.
Kľúčové slová: inovácie, cestovný ruch, marketing, inovačný manažment, hotely v historických objektoch, propagácia

Stiahnuť článok v PDF

ANALYSIS OF ELECTRICITY SUPPLY TO CONSTRUCTION SITE OPERATIONS IN SLOVAKIA (Štefan Krištofič, Naďa Antošová, Peter Makýš)

V súčasnom stavebníctve je nevyhnutné pre efektívnu realizáciu stavebných projektov napájať staveniskovú prevádzku elektrinou. Tento príspevok sa zameriava na dôkladnú analýzu aspektov napájania elektrinou na staveniskách, s osobitným dôrazom na aktuálne trendy, výzvy a inovácie v tejto oblasti. Poskytuje pohľad na dôležitosť riadenia elektrickej energie v stavebnom odvetví a zdôrazňuje jeho vplyv na bezpečnosť a efektivitu pracovísk. Cieľom je riešiť výzvy spojené s elektrickým napájaním stavenísk, ako napríklad využitie obnoviteľných zdrojov energie a inteligentné systémy riadenia. Integráciou energeticky účinných postupov a technológií môže stavebný priemysel výrazne znížiť svoj vplyv na životné prostredie a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Záverečná časť je zameraná hlavné na zistenia a poskytuje odporúčania pre prax, s cieľom poskytnúť prehľad o súčasnom stave a perspektívach a prispievať k efektívnemu riadeniu elektrickej energie v stavebnom odvetví.
Kľúčové slová: zariadenie staveniska, elektrifikácia, napájanie staveniska, spotreba

Stiahnuť článok v PDF

OBČANSKÁ PARTICIPACE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: PRINCIPY A PRVKY OPTIMÁLNÍHO ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI (Miroslav Kopáček)

Občanská participace má v rámci územně plánovacího procesu nezastupitelnou úlohu, jelikož doplňuje odborné znalosti o praktické postřehy. Článek se zabývá tím, zdali reálně existuje něco jako optimální míra občanské participace, která efektivně umožní odborníkům získat poznatky od každodenních uživatelů území znajících dané území z praxe nejlépe a zároveň prostřednictvím ní získají dostatečnou zpětnou vazbu o plánovaných záměrech, a to na základě poznatků o občanské participaci od představitelů jednotlivých obcí. Terénní výzkum byl prováděn formou rozhovorů polostrukturovaného formátu se starosty obcí s populační velikostí do 2 000 obyvatel v České republice. Bylo definováno, že optimální míra občanské participace při územním plánování by měla být reprezentativní, tedy ne pouze záležitostí jednotlivců, ale minimálně skupin o desítkách osob, dále by tyto skupiny měly být dle různých charakteristik co nejvíce vyvážené a optimální míra občanské participace by i měla přinášet od občanů co nejvíce relevantních podnětů. Mezi opatření, která mohou zajistit a podpořit optimální míru občanské participace při územním plánování, patří následující kroky: snažit se nepreferovat jen dobrovolnou participaci, k zapojení obyvatelstva využívat najednou různé nástroje, provádět průběžně osvětovou činnost, důsledně komunikovat a dávat zpětnou vazbu i hledat neformální cesty pro komunikaci a jednání.
Klíčová slova: územní plánování, územní plán, občanská participace, populačně malé obce

Stiahnuť článok v PDF

PRÁVO NA INFORMÁCIE A SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY (Patrik Fajak)

V príspevku sa snažíme o objasnenie podstaty práva na informácie, najmä v kontexte slobodného prístupu k informáciám v podmienkach Slovenskej republiky a Českej republiky. V súvislosti so slobodným prístupom k informáciám je súčasťou textu aj komparácia žiadosti o sprístupnenie informácií v nami skúmaných krajinách z hľadiska náležitostí žiadosti, ale aj jej vybavovania orgánmi verejnej moci. V príspevku taktiež poukazujeme na problematické oblasti v skúmanej problematike a zamýšľame sa nad riešeniami týchto problematických oblastí.
Kľúčové slová: právo na informácie, slobodný prístup k informáciám, žiadosť o sprístupnenie informácií

Stiahnuť článok v PDF

BEZDOMOVECTVO AKO EXTRÉMNY PREJAV CHUDOBY NA SLOVENSKU (Ivana Lehotay Pandová)

Autorka v texte skúma definíciu pojmu bezdomovectva a zisťuje ako si autori vysvetľujú tento jav, jeho príčiny a typológiu. Príspevok sa zaujíma o vplyv bezdomovectva na spoločnosť. Poskytuje podrobný prehľad o jednotlivých typológiách bezdomovectva, vysvetľuje rozdiel medzi bezdomovectvom zjavným, skrytým a potenciálnym. Článok identifikuje najzásadnejšie príčiny vzniku tohto javu a objasňuje odlišnosti medzi subjektívnymi a objektívnymi príčinami bezdomovectva. Autorka poukazuje aj na dôležitosť časového obdobia, počas ktorého bezdomovectvo u jednotlivcov pretrváva. Vysvetľuje prepojenie medzi dĺžkou života na ulici a opätovnou sociálnou inklúziou. V kontexte svojho príspevku akcentuje dôležitosť preventívnych opatrení s dôrazom na primárnu prevenciu, ktorej aplikovanie môže výrazne dopomôcť k eliminovaniu prehlbovania bezdomovectva. V závere príspevku autorka zdôrazňuje kľúčové aktivity, ktorých realizácia je potrebná pri riešení problematiky.
Kľúčové slová: bezdomovectvo, príčiny, typológia, vplyv

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA KĽÚČOVÝCH DETERMINANTOV SLOVENSKA V EURÓPSKEJ DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCII (Beáta Šofranková, Dana Kiseľáková, Mária Matijová)

Konkurencieschopnosť Európy na globálnych trhoch významne ovplyvňuje rýchlosť a stupeň digitalizácie. Úspech digitálnej transformácie závisí od zavádzania reforiem, zlepšovania podnikateľského prostredia,  vytvárania stimulov a zvyšovania investícií do digitálnych technológií, digitálnych zručností a digitálnej infraštruktúry. Príspevok je zameraný na analýzu a vzájomnú komparáciu celkového skóre DESI a jeho jednotlivých dimenzií Slovenska s krajinami EÚ-27 v roku 2022 a na odhalenie kľúčových determinantov ovplyvňujúcich digitálnu výkonnosť Slovenska v rámci európskej digitálnej transformácie. Podkladom boli sekundárne dáta z ročnej správy Európskej komisie, ktorá je každoročne vydávaná už roku 2014 na monitorovanie pokroku členských štátov v oblasti digitálnych technológií. Fínsko je lídrom v digitálnej výkonnosti krajín EÚ-27 v roku 2022, najhoršie skóre dosiahlo Rumunsko a Slovensko sa umiestnilo na 23. pozícii v rebríčku DESI so skóre 43,45. Najnižší európsky priemer dosiahla dimenzia 3 – Integrácia digitálnych technológií (36,07%) a najvyššie priemerné európske hodnotenie bolo zaznamenané pre dimenziu 4 – Digitálne verejné služby (67,35%). Slovensko dosiahlo najhoršie výsledky (24. pozícia) pre dimenziu 4 – Digitálne verejné služby (52%). Na záver môžeme konštatovať, že medzi kľúčové determinanty digitálnej výkonnosti Slovenska patria nasledovné ukazovatele z dimenzie 4 indexu DESI – Otvorené údaje, Digitálne služby pre podniky a Digitálne služby pre občanov, ktoré mali negatívny vplyv na digitálnu výkonnosť Slovenska v roku 2022. Odporúčame sústrediť sa na zlepšenie kľúčových ukazovateľov, čo by pomohlo Slovensku k zlepšeniu digitálnej transformácii v rámci európskeho priestoru.
Kľúčové slová: digitálna transformácia, Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), krajiny EÚ-27, Slovensko

Stiahnuť článok v PDF

PÔSOBNOSŤ A AKTIVITY ORGANIZÁCIE UNESCO NA SLOVENSKU (Milena Švedová)

UNESCO je pojem, ktorý je v našich podmienkach vnímaný cez kultúrne a prírodné pamiatky, ktoré sú súčasťou svetového dedičstva. UNESCO zodpovedá za usmerňovanie medzinárodnej spolupráce v oblastiach ako vzdelávanie, veda, kultúra a komunikácia. Cieľom UNESCO je podpora identifikácie, ochrany a zachovávania kultúrnych a prírodných pamiatok vo svete. Taktiež posilňuje väzby medzi národmi a spoločnosťami. Našou snahou je priblížiť túto inštitúciu s pohľadu celistvého obsahu jeho pôsobenia v organizácii OSN s akcentom na jej pôsobenie na území Slovenska a zhodnotiť výsledky jej činnosti. Hlavným cieľom a zároveň povinnosťou je, aby každý jeden štát, ktorý je súčasťou organizácie zabezpečil označenie, zachovanie, ochranu a prenechávanie prírodného a kultúrneho dedičstva nasledujúcim generáciám.
Kľúčové slová: UNESCO, kultúra, značka, lokalita

Stiahnuť článok v PDF

PÔSOBENIE GENERÁCIE Z NA PLATFORMÁCH PEER-TO-PEER POŽIČIAVANIA: RODOVÉ A FINANČNÉ DIMENZIE (Tomáš Bačinský)

Predmetom článku je investovanie generácie Z s dôrazom na rodové rozdiely a vnímanie aspektov peer-to-peer (P2P) investovania. Odpovede 393 respondentov slúžia na zodpovedanie piatich výskumných otázok. Testované sú rodové dimenzie, finančné dimenzie aj prediktory vnímania investičného rizika. V článku sú využité testovacie metódy a analýzy: t-test dvoch nezávislých výberov, jednoduchý OLS model, Mann-Whitneyov U test  a Wilcoxonov dvojvýberový test a viacnásobné lineárne regresné modely. Rodové rozdiely na nepotvrdili v ochote investovať, v miere považovania možnosti dobrej diverzifikácie portfólia pri P2P investovaní za dôležitú ani vo veľkosti časti disponibilného príjmu, ktorú sú potenciálni investori generácie Z ochotní investovať. Nepreukázal sa ani vzťah medzi výškou čistého príjmu a ochotou investovať do P2P pôžičiek. Zo zistení tiež vyplýva, že štatisticky významnými prediktormi averzie voči investičnému riziku sú rod, vek, výška čistého mesačného príjmu, dôležitosť výhody pasívneho príjmu z P2P investovania aj vnímaná dôležitosť ostatných investičných kritérií – výnosnosti a likvidity. Zistenia sú využiteľné samotnými potenciálnymi investormi nielen z generácie Z, aj správcami alebo prijímateľmi marketingových rozhodnutí platforiem P2P investovania.
Kľúčové slová: peer-to-peer investovanie, generácia Z, rodové rozdiely, investičné riziko

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA METÓD HODNOTENIA SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV A APLIKÁCIA VYBRANEJ METÓDY V DOPRAVNÝCH SLUŽBÁCH (Dominika Jonasíková)

V súčasnosti je meranie spokojnosti zákazníkov dôležitou súčasťou každej organizácie, ktorá je na trhu. Meranie spokojnosti zákazníkov poskytuje cenné informácie o ich skúsenostiach, očakávaniach a preferenciách. Meraním spokojnosti zákazníkov môže organizácia získať dôležité informácie o tom, ako zlepšiť svoje postavenie na trhu. Spokojní zákazníci sú
pre organizáciu dôležití, pretože je pravdepodobné, že sa stanú vernými zákazníkmi. Vernosť zákazníka podporuje rast a zisk organizácie. Na dosiahnutie vysokej spokojnosti zákazníkov je dôležité, aby organizácia mala informácie o požiadavkách na kvalitu a definovala znaky spokojnosti zákazníkov. Je dôležité, aby organizácia merala a monitorovala spokojnosť zákazníkov. Pre tento účel potrebuje aplikovať účinnú metódu alebo metódy hodnotenia spokojnosti.
Kľúčové slová: kvalita, zákazník, meranie, spokojnosť, metóda

Stiahnuť článok v PDF

POTREBA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A OSVETY, AKO CESTA KU ZLEPŠENIU ENVIRONMENTÁLNEJ GRAMOTNOSTI DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH (Andrea Franková, Martina Zelizňáková)

Environmentálne vzdelávanie vyplýva z potreby zvýšenia environmentálnej gramotnosti ľudí pre zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie. Environmentálne gramotný človek disponuje ekologickými vedomosťami, má pozitívny postoj a motiváciu starať sa o prostredie a zároveň je schopný zodpovedne konať v každej životnej situácii. Na základe negatívnych dôsledkov nezodpovedného konania spoločnosti existuje veľká potreba zabezpečiť environmentálne vzdelávanie aj pre dospelých. Dospelý človek má možnosti a je schopný zmeniť svoje správanie, ak má dostatok vedomostí a informácií pre pochopenie a analýzu danej problematiky. Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a vedy reaguje na aktuálne potreby a nové výzvy v oblasti starostlivosti o životné prostredie na Slovensku. V štúdii sa venujeme analýze systému environmentálnej výchovy,  vzdelávania a osvety so zameraním na nosné cieľové skupiny, s využitím inovatívnych nástrojov pri zachovaní princípov udržateľného rozvoja.
Kľúčové slová: environmentálna výchova, ekológia, osveta, veda, udržateľnosť, gramotnosť

Stiahnuť článok v PDF

LA QUESTIONE DELL’INTENZIONE D’AUTORE IN TRADUZIONE: DUE METODI A CONFRONTO (Monika Šavelová)

Článok predstavuje dva translatologické prístupy k textom staršej literatúry, využívané na Slovensku od minulého storočia, ktoré nachádzame pri preklade (nielen) z taliančiny. Objasňuje ich špecifiká a dôsledky, ktoré tieto môžu mať pre preklad. Kľúčovými kategóriami sú čitateľ a autor, pričom v štúdii zdôrazňujeme snahu o zachytenie autorského zámeru a jeho jasné transponovanie v preklade v porovnaní s prekladom, ktorý je k čitateľovi síce ústretovejší, avšak niektoré pasáže originálu ponecháva nejasné, vágne, prípadne interpretačne otvorené.
Kľúčové slová: preklad, interpretácia, autorský zámer, prekladová metóda

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: Dar divočiny (Patrícia Gajdošociová)

RADINGER, E., 2022. Dar divočiny. Bratislava: Ikar. 312 s. ISBN 9788055185804..

Stiahnuť článok v PDF

INÉ PRÍSPEVKY

Esej: MIMÉZIS V OKU BUDÚCNOSTI (Andrea Miškocová)
hore