2018/03

VEDECKÉ ŠTÚDIE

MOŽNOSTI PREKONANIA CYLINDRICKÝCH VLOŽIEK POMOCOU VYBRANÝCH METÓD (Martin Boroš, Anton Šiser)

Článok je zameraný na možnosti prekonania cylindrických vložiek pomocou rôznych metód. Možnosti sa opierajú o pilotné testy cylindrickej vložky zameraných na deštrukčné metódy podľa ustanovení normy STN EN 1303:2016 – Cylindrické vložky pre zámky a nedeštrukčné metódy podľa vlastných podmienok z dôvodu absencie technickej normy. Deštrukčné metódy boli zamerané na metódu odvŕtania pre bezpečnostnú triedu 0 podľa upravených podmienok, nakoľko sa norma danej triede nevenuje. Nedeštrukčné metódy boli zamerané na metódu bumping pre bezpečnostnú triedu 1, 2 a 3. K jednotlivým pilotným testom sme v oboch metódach pristúpili pre získanie praktických zručností a skúseností potrebných pre prekonávanie cylindrických vložiek vyššej bezpečnostnej triedy.
Kľúčové slová: Cylindrické vložky, testovanie, deštruktívne metódy, odvŕtanie, nedeštruktívne metódy, bumping

Stiahnuť článok v PDF

DYNAMIKA POŽIARU V ZMENŠENOM MODELY (Maroš Krajčír)

Požiare prebiehajúce vo vnútorných priestoroch predstavujú svojimi špecifickými vlastnosťami výrazne riziko nielen pre obyvateľov, ale aj zasahujúcich hasičov. Práca sa zaoberá problematikou sledovania dynamických parametrov v uzavretom priestore. Zameriava sa na dynamiku vývoja teploty vo vrstvách počas požiaru v zmenšenom modeli. Testy sa budú zameriavať na výrobu materiálu zhotoveného predovšetkým z materiálov na báze dreva s požiarnym zaťažením 30 kg/m2.
Kľúčové slová: vnútorný požiar, dynamika požiaru, zmenšený model

Stiahnuť článok v PDF

INDIKÁTORY KULTÚRY BEZPEČNOSTI ORGANIZÁCIÍ (Martin Halaj)

Bezpečnosť je podmienkou existencie každej organizácie. Niektoré organizácie si jej potrebu uvedomujú viac, niektoré menej. Skúmanie bezpečnosti organizácií je podmienené poznaním všetkých činiteľov, ktoré môžu jej úroveň ovplyvňovať. Jedným z týchto činiteľov je kultúra bezpečnosti. Hodnotenie kultúry bezpečnosti pozostáva z identifikácie a hodnotenia jej indikátorov. Dôležitosť indikátorov kultúry bezpečnosti je rôzna. Môžeme ju zistiť využitím viackriteriálneho rozhodovania, počas ktorého sa vzájomne porovnávajú identifikované indikátory na základe zvolených kritérií.
Kľúčové slová: bezpečnosť, kultúra bezpečnosti, indikátory kultúry bezpečnosti, viackriteriálne rozhodovanie

Stiahnuť článok v PDF

APLIKÁCIA ANALYTICKEJ VIACÚROVŇOVEJ METÓDY AKO SÚČASNÝ TREND VYUŽÍVANIA SOFTVÉROVEJ PODPORY PRI OPTIMALIZÁCII PROCESOV ROZHODOVANIA V KRÍZOVOM RIADENÍ (Daniel Brezina)

Krízové javy sú súčasťou nášho každodenného života a v poslednom období vyžadujú podrobnejšie riešenie eliminácie ich negatívnych dôsledkov na ľudí, prírodu a spoločnosť ako celok. Všetky fázy krízového riadenia, obzvlášť fáza reakcie, kladú čoraz vyššie nároky na stále rozsiahlejšie a náročnejšie procesy rozhodovania krízových manažérov. Cieľom tohto článku je poukázať na efektívnejšie krízové riadenie na úrovni miestnej štátnej správy za účelom optimalizácie rozhodovacích procesov. V článku je aplikovaná analytická viacúrovňová metóda operačnej analýzy využívajúca softvérovú podporu, ktorá umožňuje orgánom krízového riadenia vybrať optimálny variant riešenia krízových javov.
Kľúčové slová: krízový jav, krízové riadenie, optimalizácia rozhodovacích procesov, analytická viacúrovňová metóda

Stiahnuť článok v PDF

INTELIGENTNÉ MESTÁ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A INFORMAČNÉ POŽIADAVKY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU (Maroš Lacinák, Jozef Ristvej)

V článku sa zaoberáme konceptom inteligentných miest a ich rozvoja v Slovenskej republike. Identifikujeme pre rozvoj dôležité dokumenty a slovenské mestá, ktoré najúspešnejšie napredujú v inteligentných riešeniach. V článku definujeme prepojený termín bezpečné mesto, uvádzame jeho prvky a bližšie identifikuje miesto krízového manažmentu v inteligentnom a bezpečnom meste. Druhá kapitola sumarizuje informácie a zdroje informácií, potrebné pre efektívnu činnosť krízového manažmentu, ktorých prenos a spracovávanie by malo byť v rámci konceptu inteligentného mesta jednou z priorít vývoja.
Kľúčové slová: inteligentné mesto, bezpečné mesto, krízový manažment, informačné požiadavky

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARÁCIA SOFTVÉROVÝCH NÁSTROJOV NA PODPORU POSUDZOVANIA RIZÍK PROJEKTU (Matej Masár, Mária Hudáková)

V súčasnom dynamickom prostredí narastá počet kompetencií manažérov v projektovom riadení. Dôvodom toho je zvyšujúca sa potreba aplikácie prvkov projektového riadenia a to najmä riadenie rizík projektov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Prioritnou úlohou projektových manažérov je využitie pozitívnych rizík ako príležitostí, ktoré sa v projekte nachádzajú a znížiť negatívne riziká projektu. Na efektívne posúdenie rizík a úspešnú realizáciu celého projektu je možné použiť viaceré metódy, techniky a podporné nástroje. V súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostáva aplikácia softvérovej podpory v oblasti identifikácií, analýzy a hodnotenia rizík projektu. Keďže aplikácia softvérových nástrojov v podnikoch na Slovensku nie je veľmi využívaná, autori článku sa rozhodli venovať väčšiu pozornosť tejto problematike. Príspevok sa zaoberá analýzou najčastejšie využívaných softvérových nástrojov na podporu posudzovania rizík projektov v zahraničí a na Slovensku. Prostredníctvom metódy komparácia sú jednotlivé softvérové nástroje zhodnotené podľa stanovených kritérií vyplývajúce z aplikácie procesu posudzovania rizík projektov. V závere príspevku sú uvedené softvérové nástroje, ktoré majú najväčší prínos pre efektívne posúdenie projektových rizík v podnikoch na Slovensku.
Kľúčové slová: riziká, manažment rizík, projektový manažment, softvérová podpora

Stiahnuť článok v PDF

TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ PŘIPRAVENÉHO ELEKTRODOVÉHO MATERIÁLU NA BÁZI BIOCHAR- MnOx (Petra Roupcová, Karel Klouda, Markéta Weisheitelová, Bohdan Filipi)

Článek popisuje přípravu elektrodového kompozitního materiálu na bázi oxidů manganu s biocharem. Docházelo k redukci manganistanu draselného různými metodikami (mikrovlnné záření, HCl, ethanol, kyselina askorbová) v prostředí biocharu za účelem připravit elektrodový materiál do článků či superkapacitátorů. U připravených produktů byly testovány charakteristiky jako je jejich tepelná stabilita a fytotoxicita, jako bezpečnostní ukazatel pro případ že se produkty mohou dostat během své doby užívání do životního prostředí. V příspěvku je následně diskutován průběh tepelných rozkladů kompozitů biochar- MnOx. Ten byl exotermní se vzájemnou oxidačně redukční reakcí mezi oxidy manganu a uhlíkem biocharu. Přítomnost oxidů manganu ovlivnila i výsledky testů fytotoxicity. Samotný biochar měl stimulační účinky pro všechna testovaná semena, u kompozitů bicohar- MnOx jsme identifikovali, jak stimulační, tak inhibiční účinky v závislosti na druhu testovaných semen.
Klíčová slova: Elektrodový materiál, kompozit, superkapacitátor, tepelná stabilita, fytotoxicita.

Stiahnuť článok v PDF

PODPORA ROZHODOVANIA V KRÍZOVOM MANAŽMENTE PROSTREDNÍCTVOM SIMULÁCIÍ (Michaela Jánošíková, Jozef Ristvej)

Rozhodovanie je jednou z kľúčových činností, ktoré krízoví manažéri a riadiaci pracovníci počas reakcie na krízové javy vykonávajú. Medzi možné nástroje podpory rozhodovania patria aj simulácie. V článku hodnotíme význam simulácií v krízovom manažmente a tiež možnosti ich využitia v jednotlivých fázach cyklu krízového riadenia. Uvádzame tiež niektoré informačné technológie, v súčasnosti využívané krízovým manažmentom na Slovensku i v okolitých krajinách. V poslednej kapitole popisujeme návrh školenia, zamerané na podporu rozhodovania v rámci prípravy na reakciu na krízové javy, pri ktorom bol využitý simulačný program VR-Forces®. V závere článku sú načrtnuté spôsoby možného prepojenia simulácií so systémami, ktoré využívajú záchranné zložky na Slovensku v súčasnosti.
Kľúčové slová: krízový manažment, simulácie, rozhodovanie, školenie

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARAČNÍ ANALÝZA INFORMAČNÍ PODPORY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ (Kateřina Víchová)

Informační podpora krizového řízení je velmi rozdílná v rámci každého státu. Nástrojem informační podpory jsou informační systémy. Ty slouží k efektivnímu a rychlému rozhodování v době mimořádné události či krizové situace. Každý stát využívá jiné informační systémy. Některé státy využívají národní systémy, další regionální systémy. Cílem článku je představení informačních systémů krizového řízní v České republice. Následně je provedena komparace se systémy krizového řízení v zahraničí. V závěru článku budou navrhnuta doporučení.
Klíčové slova: informační systémy, krizové řízení, varování, mimořádná událost, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

ČASOVÁ ANALÝZA TRIEDENIA ZRANENÝCH – START POMOCOU METÓDY CPM (Romana Erdélyiová)

Príspevok je zameraný na problematiku triedenia zranených – START a jej časovú analýzu pomocou metódy CPM, obsahuje objasnenie vzniku triedenia, techniky triedenia, základné pojmy týkajúce sa metód START a CPM. Jadro príspevku tvorí analýza triedenia START vykonané Záchrannou zdravotnou službou v simulovaných podmienkach. Časová analýza súčasnej metódy START slúži ako podklad k modifikácii metódy triedenia a na základe zistených nedostatkov skúmaného triedenia navrhnúť nový algoritmus triedenia.
Kľúčové slová: hromadná nehoda, triedenie zranených, záchrana osôb, START, CPM, Záchranná zdravotná služba

Stiahnuť článok v PDF

hore