2017/07

VEDECKÉ ŠTÚDIE

PREDIKCE VÝVOJE CEN KRAVSKÉHO MLÉKA ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ČESKÉ REPUBLICE (Lenka Dvořáková)

Vývoj cen výkupů mléka od zemědělských výrobců se někdy pohybuje na hranici, zda v tomto oboru nadále setrvat nebo ukončit svou činnost. Nízká cena výkupu mléka již v minulosti donutila některé výrobce k ukončení této činnosti a možnost predikce vývoje cen by zemědělským výrobcům pomohlo zhodnotit, zda nadále setrvat v této oblasti s nadějí vylepšit svou finanční situaci. Cílem příspěvku je predikce vývoje cen kravského mléka zemědělských výrobců v České republice pomocí neuronových sítí.
Klíčová slova: kravské mléko, cena, neuronové sítě

Stiahnuť článok v PDF

GEOPOLITICKÁ ROLE NOVÉ HEDVÁBNÉ STEZKY VE FINANČNÍCH ASPEKTECH (Iryna Fyshchuk)

Článek se zabývá geopolitickou rolí Číny v oblasti nové hedvábné stezky ve 21. století. Projekt Čínské nové hedvábné cesty se zaměřuje na dosažení dlouhodobých hospodářských, finančních a politických cílů. Východo-západní pozemní trasa umožní Číně rozšířit obrovské finanční rezervní zdroje a ovlivnit světové spotřební regiony. Kolektivní vedení komunistické strany, s dlouhodobou perspektivou v oblasti financí, prostřednictvím projektu nové hedvábné stezky propojuje téměř celý svět. Čínský projekt nové hedvábné stezky je strategií “one stone kills three birds”, která pomůže Číně dlouhodobě dosáhnout mezinárodních, domácích a politických cílů otevřením nových obchodních, finančních a investičních příležitostí, které změní celosvětovou rovnováhu ekonomické síly. Prostřednictvím ekonomické půdy – tzv. ekonomická zóna hedvábná stezka, která zahrnuje země na staré silniční cestě přes střední a západní Asii, Střední východ a Evropu a po mořské trase – nazvané námořní hedvábná stezka 21. století. Ta spojuje čínská přístavní místa s africkým pobřežím přes jižní a jihovýchodní Asii a vede dále přes Suezský průplav ke Středomoří. Všechny tyto iniciativy umožňují vytvořit silnější měnu (yuan) a rozšířit ji ve světě.
Klíčová slova: projekt nové hedvábné stezky, procesy finanční integrace, mezinárodní obchod

Stiahnuť článok v PDF

MOŽNOSTI ZVYŠOVANIA ŽIVOTNOSTI ZARIADENIA PRI DELENÍ MATERIÁLOV AWJ TECHNOLOGIOU A ICH EKONOMICKE HODNOTENIE (Monika Karková)

Článok sa zaoberá delením materiálov a využívaním technológie vodného lúča. Členením technológie, zariadeniam využívanými pri delení, metódami posudzovania životného cyklu a údržbou strojov a ekonomickým zhodnotením danej technoloógie pri využívaní recyklovaného abrazíva. V rámci delenia materiálov sa článok sústredí na posúdenie rizík a členenie ohrození a z toho vyplývajúcimi opatreniami na zvýšenie životnosti zariadení.
Kľúčové slová: voda, LCA, zariadenie

Stiahnuť článok v PDF

EKONOMICKÉ ASPEKTY NÁKLADOV PRI DELENÍ VODNÝM LÚČOM (Ján Kmec)

Technológia rezania vodným lúčom predstavuje nové prístupy tvarového rezania a delenia rôznych materiálov pri studenom reze bez tepelného ovplyvnenia materiálu na reznej ploche.
Kľúčové slová: Technológia rezania vodným lúčom, studený rez, všetky materiály

Stiahnuť článok v PDF

MOTIVACE PERSONÁLU (Iveta Kmecová, Petra Teřlová)

Motivace je hnací silou jedinců, která je posouvá k činnosti. V příspěvku je věnována pozornost významu motivace a důležitosti posilování motivace zaměstnanců ze strany vedoucích pracovníků. V praktické části, předkládáme pohled zaměstnanců na uplatňované motivační nástroje v podmínkách podniku. Příspěvek poukazuje na významné postavení manažera v pracovním procesu jako činitele, který může pozitivně stimulovat své zaměstnance s cílem zvýšit produktivitu a efektivitu práce.
Kľúčové slová: motivace, personál, vedenie ľudí, motivačné faktory

Stiahnuť článok v PDF

VIRTUÁLNÍ REALITA: TECHNOLOGIE, POUŽITÍ (Lukáš Kopřiva, Daniel Kučerka)

V tomto článku je rozebrána virtuální realita, princip její funkce, praktické použití. Virtuální realita je z historického pohledu s lidstvem od vzniku filmu a nyní je zdokonalena do té formy, která má prakticky významné využití i v podnikovém prostředí a průmyslu. Virtuální reality můžeme dosáhnout pomocí ošálení smyslů – čím více smyslů ošálíme, tím silnější je pocit bytí v jiné realitě. Článek je sestaven na základě rešerší časopisových článků a knih, zabývající se virtuální realitou.
Klíčová slova: Virtuální realita, technologie, aplikace VR

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV PODMIENOK KRYŠTALIZÁCIE NA MAKROŠTRUKTÚRU A POVRCHOVÚ TVRDOSŤ ODLIATKOV (Ján Majerník)

V strojárskom priemysle prevláda trend zvyšovania povrchovej tvrdosti a odolnosti strojných súčiastok. V praxi sú dostupné rôzne technológie povlakovania a vytvrdzovania povrchov, no v prevažnej miere spôsobujú navýšenie ekonomického zaťaženia firiem spočívajúceho v navyšovaní výrobných kapacít, strojového zariadenia či závislosti na externých dodávateľoch. Jedným zo spôsobov zvyšovania tvrdosti súčiastok vyrábaných zlievarenskými technológiami je možnosť ovplyvnenia technologického procesu s orientáciou na štruktúru materiálu. Pochopením a osvojením si dejov prebiehajúcich počas tuhnutia taveniny v jej objeme je možné upraviť technologické parametre odlievania tak, aby tvrdostné charakteristiky odliatkov boli zvyšované samotným procesom kryštalizácie, a tým i tvorbou morfológie vnútornej štruktúry. Predkladaný článok je venovaný problematike kryštalických dejov sprevádzajúcich tuhnutie taveniny vo forme. Na teoretickej úrovni je popísaná tvorba a lokácia kryštalických zŕn v stene odliatku. Opierajúc sa o fakt, že makroštruktúra odliatku je silne ovplyvnená teplotnými podmienkami počas tuhnutia, bol prevedený experiment, v ktorom bola skúmaná povrchová tvrdosť odliatkov vyrobených konvenčnými metódami a metódou vysokotlakého liatia. Posudzovaným parametrom je morfológia štruktúry v podpovrchovej vrstve odliatku a povrchová tvrdosť. Je predpoklad, že tvrdosť a makroštruktúra spolu úzko korelujú. Pri odliatkoch vyrábaných technológiou tlakového liatia je súčasne posudzovaný i vplyv konštrukčného riešenia vtokového zárezu na sledované parametre.
Kľúčové slová: kryštalizácia, tvrdosť, makroštruktúra

Stiahnuť článok v PDF

EKONOMICKÁ STRÁNKA PASIVNÍCH DOMŮ VE VÝSTAVBĚ (Kristýna Mikulecká)

Článek se zabývá specifikací pasivních domů ve výstavbě a popisem jejich zjištěné ekonomické stránky. V práci je popsána problematika pasivních domů, jejich historie, charakteristické znaky, rozvoj výstavby v České republice a budoucnost, výhody a nevýhody, konstrukční materiály a především jejich ekonomická stránka.
Klíčová slova: pasivní dům, charakteristické znaky pasivních domů, budoucnost, problematika pasivních domů

Stiahnuť článok v PDF

PROJEKCE PODNIKOVÉ ARCHITEKTURY V PODNICÍCH ČR (Petra Pártlová, Jan Vachal)

V podmínkách stále intenzivnějších změn ve vnějším prostředí podniků za současného narůstání konkurenčních sil v tržním prostředí se ukazuje jako nezbytné a účelné řešit inovaci podnikové architektury. V příspěvku je stručná charakteristika vývoje podnikové architektury a vlastní řešení je orientováno na jednu z její prioritní oblasti, a to organizační a řídící rámec podniku. Ten vytváří základnu pro navrhování cílů, podnikových procesů, legislativně právní oporu, personální zabezpečení apod. Podkladem pro zpracování příspěvku byl dotazníkový průzkum v podnikové sféře v rámci celé ČR, který nadále pokračuje. Výsledky, které jsou prezentovány zahrnuje soubor 176 podniků. Z celkového počtu bylo 74 mikropodniků, 70 malých podniků a 32 středních podniků. Velikostní struktura výběrového souboru odpovídá struktuře MSP v ČR. Pro analýzu příslušných výzkumných otázek byl vždy soubor očištěn od podniků, které se jednak nevyjádřily k příslušné problematice, nebo odpovědi byly nevěrohodné z důvodu vazeb na kontrolní otázky. Součástí provedených analýz je i testování závislosti v oblasti úrovně řízení a kvality personálního zabezpečení, na stanovení rozvojových vizí apod. Ze statistických metod byly použity Pearsonův chí-kvadrát test a Cramerův koeficient kontingence. Statistické výpočty byly provedeny s využitím statistického programu R.
Klíčová slova: podniková architektury, malé a střední podniky, podnikový potenciál

Stiahnuť článok v PDF

POČÍTAČOM PODPOROVANÉ KONŠTRUOVANIE AKO JEDEN Z NÁSTROJOV PREPOJENIA TEÓRIE S PRAXOU (Martin Podařil)

Využívanie aplikácií počítačom podporovaného konštruovania a výroby v predvýrobnej fáze strojárstva je v súčasnosti bežnou praxou takmer v každej spoločnosti. Potreba prepojenosti študentov s výrobným sektorom sa preto stáva jednou z nevyhnutných podmienok pre následné uplatnenie sa absolventov. Prioritnou úlohou Vysokej školy technickej a ekonomickej v Českých Budějovicích je snaha o zvýšenie odbornej gramotnosti študentov v súvislosti so súčasným stavom industrializovanej praxe, ako aj úsilie o rozvoj odborných zručností počas štúdia a tým uľahčenie uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Príspevok sa preto zameriava na vlastnosti a funkcionalitu, ktoré program AUTODESK Inventor poskytuje svojmu používateľovi s dôrazom na prepojenosť medzi vzdelávaním a praxou. Toto prepojenie bude viditeľné na konkrétnych príkladoch konštrukčného návrhu a vytvorenia rámu bicykla a na konštrukčnom návrhu centrálnej tlmiacej jednotky prednej vidlice.
Kľúčové slová: počítačom podporované konštruovanie a výroba, rám bicykla, tlmiaca jednotka, strojárstvo

Stiahnuť článok v PDF

ZÁKLADNÍ KOMPARACE FINANČNÍCH METOD SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO SEKTORU (Pavel Rousek)

Cílem a obsahem příspěvku je poskytnutí kompletního přehledu základních finančních metod, které jsou používány v soukromém a veřejném sektoru. Druhým krokem je analýza potenciálu využití jednotlivých metod v druhém ze jmenovaných sektorů.
Klíčová slova: metody soukromého sektoru, metody veřejného sektoru

Stiahnuť článok v PDF

PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA UČITEĽOV ODBORNÝCH PREDMETOV A ROLA UČITEĽA V KONTEXTE POVOLANIA AKO PREDPOKLAD PRE ZVLÁDANIE ZÁŤAŽE VO SVOJEJ PROFESII (Gabriela Ručková, Ľubica Varečková)

Učiteľská profesia je bezpochyby jedno z náročných povolaní, ktorému treba venovať dostatočnú pozornosť aj z oblasti psychologickej a sociálnej. Vzhľadom na vývinové a spoločenské zmeny sa mení aj rola učiteľa, ktorá nadobúda rôznorodosť v kontexte odbornosti, osobnostnej profilácie a nárokov, ktorých dôsledkami sú záťažové situácie, stres, frustrácia či rezignácia. V súčasnosti realizovanie výskumu v oblasti vzdelávania učiteľov odborných predmetov je vhodné rozšíriť o odborníkov, ktorých zameranie je tak ako pedagogické, ale i psychologické, technické a v nemalej miere aj sociálne. Od tohto sa odvíja aj naše zameranie výskumu, z ktorého v tejto fáze ponúkame teoretické východiská a možné nasmerovania pre aplikácie uplatniteľné vo výskumnom zámere a reálnych cieľov do praxe učiteľov odborných predmetov.
Kľúčové slová: záťaž, zvládanie, opora, rola, učiteľ, odborné predmety

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA HODNOTOVÉHO POTENCIÁLU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (Jarmila Straková)

Příspěvek je zaměřen na analýzu a vyhodnocení hodnotového potenciálu malých a středních podniků. Jedinečná struktura hodnotového potenciálu umožňuje podnikům jejich rozvoj a dosažení udržitelné konkurenční výhody. Výzkumné šetření probíhalo na souboru 456 podniků z celé České republiky se zohledněním jejich velikostní kategorizace a sektorové diferenciace. S využitím dvouvýběrového testu o rozdílu dvou podílů a Fisherova exaktního faktoriálového testu jsou analyzovány hodnotvorné a podpůrné aktivity v rámci analýzy hodnotového řetězce. Závěr příspěvku je věnován výstupům z uvedeného šetření a doporučením, zejména v případě zvýšení manažerské gramotnosti řídících pracovníků malých a středních podniků v oblasti strategického řízení a projekce konkurenceschopného jedinečného podnikového potenciálu.
Klíčová slova: hodnotový řetězec, konkurenční výhoda, globální hodnotový řetězec

Stiahnuť článok v PDF

HODNOTENIE ZMIEN PO ROKU 1989 V OBLASTI TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (Mária Vargová, Daniel Kučerka)

Aj keď si spoločnosť uvedomuje význam technického vzdelávania, jeho podpora zo strany štátu nie je postačujúca. Neustále je potrebné presadzovať politiku jeho dôležitosti a významu pre život človeka. Danou témou sa autori zaoberajú a uvádzajú hodnotenie zmien po roku 1989 z pohľadu technického vzdelávania na základných školách v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, pracovné vyučovanie, technika, inovačné procesy

Stiahnuť článok v PDF

ROZVÍJANIE PSYCHOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL (Mária Vargová, Daniel Kučerka)

Vzdelávanie žiakov/študentov v konkrétnom smere je špecifické pre každý odbor, a preto aj rozvoj psychomotorických zručností je vždy špecifický. Psychomotorické zručnosti predstavujú pohybové činnosti človeka. „Súhrn pohybových činností živého organizmu riadených nervovým systémom a uskutočňovaných kostrovým svalstvom“ podľa Buchtelovej a kol. (1997, s. 616) je definovaný termínom motorika. Od neho je odvodený termín psychomotorika. Sú to „pohybové prejavy človeka, ktoré sú prejavom psychického stavu“ (Buchtelová a kol., 1997, s. 762). Pri príprave mladého človeka pre život je potrebné rozvíjať psychomotorické zručnosti, aby práca bola vykonávaná spoľahlivo, bezpečne a s využitím potrebných vedomostí. Príspevok sa zaoberá rozvíjaním psychomotorických zručností študentov vysokých škôl, kde výstupom sú návrhy vozidiel ako výsledok ich tvorivosti.
Kľúčové slová: vzdelávanie, psychomotorické zručnosti, tvorivosť

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARACE NEURONOVÝCH SÍTÍ A REGRESNÍCH ČASOVÝCH ŘAD PŘI ODHADU VÝVOJE RANNÍCH CEN PALLADIA NA NEWYORSKÉ BURZE (Marek Vochozka, Veronika Machová)

V dnešním světě je palladium poměrně vzácným kovem, který se využívá pro výrobu elektroniky, průmyslových produktů a šperků. Hodnotný je díky jeho jedinečným fyzikálním a chemickým vlastnostem. Příspěvek využívá regresní časové řady a umělé neuronové sítě pro predikci ceny tohoto kovu. Obě metody jsou porovnány a určena je vhodnější z nich pro predikci budoucího vývoje ceny palladia na newyorské burze. Datový soubor obsahuje odpolední ceny palladia za období delší než 10 let. Zpracování dat probíhá v softwaru Statistica. Je provedena lineární regrese s využitím několika funkcí a regrese pomocí neuronových struktur. Generováno je celkem 1000 neuronových sítí, z nichž je vybráno 5 takových, které vykazují nejlepší charakteristiky. Výsledky jsou porovnány na úrovni expertního pohledu a zkušenosti hodnotitele. Vývoji ceny palladia se v rámci lineární regrese nejvíce přibližuje křivka získaná funkcí spline, v rámci regrese pomocí neuronových sítí je všech 5 uchovaných sítí potenciálně použitelných v praxi.
Klíčová slova: Palladium, lineární regrese, umělé neuronové sítě, predikce, London Fix Price

Stiahnuť článok v PDF

hore