2022/01

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ZAPOJENIE VEREJNOSTI DO LEGISLATÍVNEHO PROCESU (Dominik Krajný)

Príspevok sa venuje legislatívnemu procesu ako procesu, v ktorom sa prijímajú všeobecne záväzné právne predpisy s dopadmi za život celej spoločnosti. V demokratickej spoločnosti je preto dôležité, aby bol tento proces otvorený, inkluzívny a deliberatívny. Príspevok sa venuje tomu, ako je to zabezpečené v podmienkach Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: legislatívny proces, právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí, právne predpisy, pripomienkové konanie

Stiahnuť článok v PDF

ZÁKON O UKONČENÍ NIEKTORÝCH EXEKUČNÝCH KONANÍ Z HĽADISKA PRÁV GARANTOVANÝCH ÚSTAVOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY (Dominik Krajný)

Príspevok poukazuje na protiústavnosť zákona, ktorý je síce prijatý na základe racionálnych argumentov, no ústavne nekonformný. Zároveň je cieľom príspevku priniesť úvahy de lege ferenda ako pomôcť zefektívniť exekučné konanie aj bez použitia tohto podľa nášho názoru protiústavného zákona. V príspevku sa venujeme aj opodstatnenosti rozporov z hľadiska konformity zákona o zastavení starých exekúcií s Ústavou Slovenskej republiky, predovšetkým s princípmi právneho štátu, právom vlastniť majetok a právom na spravodlivý súdny proces.
Kľúčové slová: exekúcie, dlh, exekútor, exekučné konanie

Stiahnuť článok v PDF

NOVÝ PRÍSTUP K PROFESIJNÝM KOMPETENCIÁM VZDELÁVATEĽOV DOSPELÝCH (Dominika Temiaková, Gabriela Petrová)

Absolvent vysokoškolského štúdia zameraného na andragogiku resp. vzdelávanie dospelých v praxi edukácie dospelých môže zastávať mnohé pracovné pozície (napr. lektor, mentor, tútor, poradca, manažér vzdelávania a iné). Táto rôznorodosť prináša požiadavky na profesijné kompetencie vzdelávateľa dospelých, a stanoviť spoločný kompetentný model je preto pomerne náročné. V rokoch 2018-2021 vznikol v Nemecku projekt GRETA, ktorý subsumuje profesijné kompetencie vzdelávateľov dospelých. Ide o referenčný model zohľadňujúci špecifické podoblasti (rôzne pracovné pozície, v ktorých môžu vzdelávatelia pôsobiť), ktorý v tejto štúdii opisujeme, a ktorý plánujeme validizovať u vysokoškolských študentov andragogiky resp. vzdelávania dospelých tak, aby sme skvalitnili ich prípravu pre prax.
Kľúčové slová: vzdelávateľ dospelých, profesijné kompetencie, kompetenčný model GRETA

Stiahnuť článok v PDF

FAKTORY OCHOTY ŠTUDENTOV POSKYTNÚŤ SPÄTNÚ VÄZBU NA VZDELÁVACÍ PROCES (Tomáš Bačinský)

Cieľom tejto štúdie je analyzovať faktory, ktoré ovplyvňujú typ a komplexnosť spätnej väzby študentov na vyučovací proces vzdelávacej inštitúcie. Dôležitosť spätnej väzby pociťujú hlavne vzdelávacie inštitúcie, ktoré si uvedomujú, že spokojný študent môže byť vnímaný ako konkurenčná výhoda. Prieskumu sa zúčastnilo 662 univerzitných študentov, ktorí hodnotili osem predmetov a vlastnosti ich vyučujúcich percentuálnou mierou spokojnosti, pričom mali možnosť vyjadriť pozitívny alebo negatívny postoj v poslednej otvorenej otázke, zisťujúcej slovnú spätnú väzbu alebo návrhy na zlepšenie. V analýze sú zisťované vplyv distribúcie dotazníka (fyzická, elektronická), obľúbenosti predmetu alebo učiteľa na komplexnosť poskytnutej spätnej väzby a celkové vnímanie predmetu, pričom bol nájdený kladný korelačný vzťah medzi hodnotením rozvrhovej jednotky (predmetu a vyučujúceho) a komplexnosťou celkovej poskytnutej spätnej väzby.
Kľúčové slová: spätná väzba študentov, predmety, vyučujúci

Stiahnuť článok v PDF

ASPEKTY VÝKONNOSTI ŠTUDENTOV VO VZDELÁVACOM PROSTREDÍ (Tomáš Bačinský)

Štúdia zachytáva odpovede viac ako 1700 študentov slovenských vzdelávacích inštitúcií spolu so spárovaným pohľadom ich učiteľov za účelom kvantifikovania vplyvu prediktorov prostredia a vyučujúceho na výkonnosť študentov a ich náchylnosť k podvodnému správaniu vytvorením viacerých viacnásobných lineárnych regresných modelov. Oslovení respondenti vypĺňali dotazník z pohľadu vnímania predmetu matematika. Zistenia poukazujú na aspekty vyučovacieho procesu, ktorých parametrom treba za účelom maximalizácie výkonnosti študentov a efektívneho nadobúdania matematických kompetencií a s nimi súvisiacej gramotnosti, venovať zvýšenú mieru pozornosti. Najvýznamnejšie vplyvy sú preukázané pri miere kvality vzťahu študenta a učiteľa ku predmetu a subjektívne vnímanej obľúbenosti v kolektíve.
Kľúčové slová: výkonnosť študentov, podvodné správanie, vzťah k predmetu, matematika

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV POČTU ZAMESTNANCOV NA SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ FIRIEM NA SLOVENSKU (Hana Krchová, Zuzana Tešovičová)

Spoločenská zodpovednosť firiem (Corporate Social Responsibility), ďalej len „CSR“ sa stáva vysoko aktuálnou témou nielen z pohľadu dobrého mena spoločnosti, ale aj z pohľadu udržateľnosti, konkurencieschopnosti a vytvárania pozitívneho, či už interného alebo externého prostredia. Cieľom štúdie bola analýza vplyvu počtu zamestnancov na aktivity spoločností v oblasti CSR v kontexte dvoch determinantov, ako zložiek CSR. Výskum bol realizovaný dotazníkovým prieskumom v 272 spoločnostiach rozdelených podľa samotného počtu zamestnancov na malé, stredné a veľké podniky. Dôležitou súčasťou štúdie je aj porovnanie štatistických odchýlok v parite týchto troch skupín podnikov.
Kľúčové slová: spoločenská zodpovednosť firiem, CSR, zamestnanci, stakeholder

Stiahnuť článok v PDF

ASOCIAČNÁ METÓDA VO VYUČOVANÍ LEXIKY RUSKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE (Simona Guza)

V posledných rokoch sa zmenil prístup učiteľov škôl k využívaniu moderných vzdelávacích technológií, ktoré ponúkajú nové výskumné zistenia lingvodidaktického a neuropedagogikého charakteru. Používanie asociačnej metódy na hodinách uľahčuje zapamätávanie učiva, obohacuje slovnú zásobu, prispieva k posilneniu motivácie pri učení a k tvorivej činnosti. V tejto štúdii predstavujeme aplikovanie asociačnej metódy na hodine ruského jazyka pri vyučovaní témy zameranej na používanie slovies pohybu v situačnej komunikácií.
Kľúčové slová: Asociačná metóda, asociačný reťazec, asociatívne myslenie

Stiahnuť článok v PDF

AKCEPTÁCIA KONCEPTU UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V SLOVENSKÝCH VÝROBNÝCH PODNIKOCH (Patrícia Jánošová)

S problematikou udržateľného rozvoja sa stretávame čoraz častejšie v rôznych oblastiach života. Táto téma je vysoko aktuálna najmä z dôvodu vysokej miery znečisťovania životného prostredia vo svete. Organizácia spojených národov, ako aj Európska únia a iné integračné zoskupenia sa čoraz intenzívnejšie zapájajú do riešenia problémov spojených so znečisťovaním planéty. Medzi hlavných aktérov v znečisťovaní životného prostredia patria výrobné podniky, ktoré neprimerane zaťažujú životné prostredie. Tento článok sa zaoberá riešením hlavných otázok, ktoré pramenia z podstaty udržateľného rozvoja. Subjektom sú práve manažéri výrobných podnikov, ktoré v prieskume zodpovedali na naše otázky týkajúce sa udržateľného rozvoja. Vzorku tvorí 318 manažérov slovenských výrobných podnikov. Dáta boli dopytované dotazníkovým prieskumom počas roka 2021. Hlavným cieľom predkladaného článku je na základe analýzy a syntézy primárne získaných údajov od manažérov výrobných podnikov zistiť, či ich názory a konania v podniku sú aktuálne pri zohľadnení aspektov udržateľného rozvoja.
Kľúčové slová: udržateľný rozvoj, udržateľnosť, výrobné podniky, AGENDA 2030

Stiahnuť článok v PDF

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VO VÝROBNÝCH PODNIKOCH NA SLOVENSKU (Patrícia Jánošová)

Implementácia prvkov udržateľného rozvoja je potrebnou a nevyhnutnou súčasťou každého podniku. V mnohých prípadoch je samotná implementácia prvkov udržateľného rozvoja do podniku veľmi náročná, či už z hľadiska interných faktorov, ale aj externých faktorov, ktoré podniky nemajú v kompetencii ovplyvniť. Spomínané faktory môžu mať rôzny pôvod, avšak za najčastejšie radíme predovšetkým nízku znalosť manažmentu o udržateľnom rozvoji a finančnú náročnosť tohto procesu. Tento článok sa zameriava práve na analýzu faktorov, ktoré implementáciu udržateľného rozvoja do podniku komplikujú. Výskumnú vzorku v tomto prípade tvorilo 301 manažérov výrobných podnikov na Slovensku, ktorí zodpovedali na nami vytvorené otázky. Na základe analýzy a syntézy dosiahnutých primárnych dát sme uskutočnili verifikáciu stanovených výskumných hypotéz v kontexte faktorov ovplyvňujúcich udržateľný rozvoj v podniku.
Kľúčové slová: faktory ovplyvňujúce udržateľný rozvoj, udržateľnosť, výrobné podniky

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: English Idioms in Use (Natália Andrejková)

McCARTHY, M., O´DELL, F. 2002. English Idioms in Use. Cambridge : Cambridge University Press. 190 s. ISBN 0-521-78957-5.

Stiahnuť článok v PDF

Recenzia: Praktický projektový manažment (Zuzana Tešovičová)

KRCHOVÁ, Hana. 2019. Praktický projektový manažment. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 274 s. ISBN 9788075984661.

Stiahnuť článok v PDF

hore