2021/03

VEDECKÉ ŠTÚDIE

CURRENT SHOPPING TRENDS IN SLOVAKIA (Jana Mitríková, Martina Marchevská, Irina Kozárová, Maksym Bezpartochnyi, Igor Britchenko, Radostin Vazov)

Pochopenie nákupného správania súčasných a potenciálnych spotrebiteľov je podstatou úspešnej marketingovej orientácie na trhu. Nestačí už len vyrábať výrobky, resp. poskytovať služby, je potrebné poznať, kto je spotrebiteľ, prečo nakupuje, kedy a kde nakupuje, za akú cenu a aký úžitok od nákupu očakáva. Akú vzdialenosť je ochotný prejsť za nákupmi, či hrá v tejto preferencii podstatnú úlohu predajná plocha predajne, alebo vzdialenosť. Či preferuje online prostredie, alebo chce okrem nákupov (hlavne) v nákupných centrách tráviť aj svoj voľný čas. Cieľom nášho príspevku bolo zhodnotiť vybrané súčasné trendy v nakupovaní prostredníctvom spracovania prehľadu vybraných výskumov a sekundárnych dát. V príspevku sa stručne venujeme prehľadu súčasných trendov v nakupovaní, preferenciám spotrebiteľov podľa typu predajní, elektronickému obchodu ako takému, nakupovaniu v online prostredí a v neposlednom rade aj zmenám v spotrebiteľskom správaní počas trvania pandémie COVID-19.
Kľúčové slová: nákupné správanie, e-commerce, pandémia COVID-19

Stiahnuť článok v PDF

GLOBALIZÁCIA MALOOBCHODU VO SVETOVOM MERADLE A NA SLOVENSKU (Martina Marchevská, Irina Kozárová, Jana Mitríková)

Tento článok zahŕňa dve časti venované vývoju a charakteristikám globalizácie maloobchodu v globálnom meradle a na Slovensku. Maloobchod je jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich odvetví hospodárstva. Pokrokom sa rozumejú predovšetkým zmeny nákupných návykov a nákupného správania spotrebiteľa, ktoré majú svoje vlastné charakteristiky a odrážajú sa v sociálnych, ekonomických alebo kultúrnych zmenách. Zmeny politických podmienok a hospodárskeho rastu s apelom na globalizáciu maloobchodu viedli k zmene spotrebiteľského správania vyúsťujúcej do fenoménu konzumnej spoločnosti. Na základe pozorovania predkladaného obsahu je možné poukázať na prípadnú zmenu v expanzii nákupných maloobchodných formátov z pohľadu predajných plôch za sledované obdobie 1993-2019.
Kľúčové slová: globalizácia, maloobchod, predajné plochy, Slovenská republika

BIOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA DREVÍN PRI PRÍCESTNÝCH KRÍŽOCH V OKRESE VRANOV NAD TOPĽOU (Juliana Krokusová, Štefánia Urbanová)

Cieľom príspevku bolo vytvoriť biogeografický rozbor drevín v blízkosti prícestných krížov v okrese Vranov nad Topľou. Prícestné kríže patria k prvkom drobnej sakrálnej architektúry, ktoré tvoria spolu s drevinami integrálnu súčasť kultúrnej krajiny a pamäte miesta. Je dôležité poukázať na prepojenie a symboliku stromov s daným objektom, v blízkosti ktorého sa nachádzajú. Článok prináša komplexný pohľad na spojitosť, funkčné a symbolické väzby medzi drevinami a prvkami drobnej sakrálnej architektúry. Pri písaní článku sme využívali metódy terénneho výskumu zamerané na získavanie kvantitatívnych aj kvalitatívnych parametrov drevín v blízkosti objektov DSA, a tiež opisnú metódu na charakteristiku historického vývoja a výstavby vybraných drobných sakrálnych pamiatok. Pri hodnotení zdravotného stavu dreviny sme využívali ako kvalitatívny podklad Arboristický štandard 3 – hodnotenia stavu stromov. Získané údaje sú zosumarizované v prehľadných tabuľkách, schémam a mapových výstupoch vytvorených prostredníctvom počítačových softvérov MS Excel a QGIS. Podrobná fotodokumentácia dotvára celkový obraz skúmanej problematiky.
Kľúčové slová: prícestný kríž, drobná sakrálna architektúra, dreviny, kultúrna krajina

Stiahnuť článok v PDF

SKÚMANIE POČTU EKOLOGICKÝCH VOZIDIEL V CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE NA SLOVENSKU (Marek Dočkalik, Jozef Gnap)

V súčasnosti je dôležité a aj sú snahy v rôznych odvetviach hospodárstva využívať technológie, ktoré sú prijateľnejšie k životnému prostrediu a znižujú negatívne dopady na životné prostredie. Rovnako aj v cestnej nákladnej doprave existujú v súčasnosti vozidlá, ktoré využívajú alternatívne druhy palív s priaznivejším ekologickým vplyvom. Je nespochybniteľné, že vozidlá využívajúce alternatívne druhy palív sú spojené s vyššími obstarávacími nákladmi. I napriek tejto skutočnosti sa v istej miere používajú vo svete, v Európe, ale aj v SR vozidlá s alternatívnym druhom pohonu. Preto v súvislosti aj s platnou legislatívou EÚ, ktorej cieľom je zvyšovať podiel týchto vozidiel, je venovaná pozornosť v príspevku tejto oblasti, analýze a skúmaniu súčasnej situácie s nákladnými vozidlami s alternatívnym druhom pohonu. Štáty Európy s vyšším podielom HDP na jedného obyvateľa vykazujú aj vyšší podiel registrácii ekologických nákladných vozidiel.
Kľúčové slová: cestná nákladná doprava, emisie, životné prostredie, alternatívne palivá

Stiahnuť článok v PDF

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF REMEDIATION TECHNOLOGY WORKING ON THE PRINCIPLE OF WIRELESS DEHUMIDIFICATION (Patrik Šťastný)

Publikácia sa zaoberá mierou účinnosti magnetokinetickej technológie, známej tiež aj ako technológia bezdrôtového odvlhčenia. Publikácia porovnáva dva podobné objekty, pričom v jednom zo skúmaných objektov je aplikovaná sanačná technológia bezdrôtového odvlhčovania. Na druhom skúmanom objekte v tesnej blízkosti nie sú realizované žiadne sanačné zásahy. V publikácii sú opísané namerané hodnoty vlhkosti objektov a porovnanie účinnosti tejto technológie.
Kľúčové slová: sanácia, stúpajúca vlhkosť, bezdrôtové odvlhčovanie

Stiahnuť článok v PDF

RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV POČAS PANDÉMIE – KOLEKTÍVNA INTELIGENCIA (Zuzana Ondrejová, Silvia Rebrová)

Riešenie globálnej pandémie je úlohou všetkých vlád na svete. Kolektívna inteligencia je nástroj, ktorý využívajú nielen spoločnosti ale i vlády na riešenie a hľadanie najvhodnejších spôsobov na vyriešenie súčasných problémov. Kolektívna inteligencia je vytvorená na spoluprácu skupín ľudí pomocou technológií, s cieľom získať čo najviac nápadov a poznatkov na riešenie problému.
Kľúčové slová: riadenie ľudských zdrojov, kolektívna inteligencia

Stiahnuť článok v PDF

MAPPING THE ETHICAL SITUATION IN CONSTRUCTION COMPANIES IN SLOVAKIA (Eva Jankovichová, Martin Hanko, Silvia Ďubek)

V súčasnej dobe naša spoločnosť prechádza zložitými zmenami, pri ktorých sa etické otázky a problémy dostávajú do popredia celej spoločnosti. Na celospoločenskej úrovni prieniku etiky a ekonomiky neboli zatiaľ zo strany štátnych, zákonodarných a vládnych inštitúcií jasne deklarované etické požiadavky a normy, podľa ktorých by sa tento proces mal realizovať. Preto aplikovanie etiky do podnikateľského prostredia je založené na individuálnom rozhodnutí každého subjektu a výnimkou nie je ani stavebníctvo ako jedno z najdôležitejších odvetví národného hospodárstva. Hlavným cieľom tohto článku je prezentovanie výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý autori realizovali v stavebných firmách na Slovensku a ktoré reálne dokumentujú súčasné uplatnenie etiky vo firemnej kultúre stavebných firiem na Slovensku.
Kľúčové slová: etika trhu, etické myslenie, podnikateľská a manažérska etika, etický kódex, spoločenské zodpovednosť podnikania, firemná filantropia

Stiahnuť článok v PDF

PRAVIDLÁ CÍTENIA VERZUS ROD V EMOCIONÁLNOM SPOLOČENSTVE ÚV KSČ NA PRELOME ROKOV 1967 A 1968 (Zuzana Bujačková)

Predkladaný článok je venovaný historickému výskumu emócií a zmenám medzi agonickými a hedonickými sociálnymi interakciami v emocionálnom spoločenstve ÚV KSČ na prelome rokov 1967 a 1968. Vo výskume boli aplikované koncepty prelínajúcich sa emočných spoločenstiev a koncept pravidiel cítenia (B. Rosenweinová). Pozornosť sa venuje aj vzťahu medzi týmito zmenami a otázkou rodu (genderu) v tomto spoločenstve. Jadro článku tvorí analýza stenografického záznamu zasadaní ÚV KSČ, ktorá predstavuje základ ďalšieho výskumu rodového usporiadania v rámci Komunistickej strany Slovenska.
Kľúčové slová: emočné dejiny, pravidlá cítenia, agonické a hedonické sociálne interakcie, rod, rodové usporiadanie

Stiahnuť článok v PDF

ZASTÚPENIE A ANALÝZA MODERNÝCH CHARAKTERISTÍK TRADIČNÉHO RUČNÉHO ZARIADENIA – ZALOŽENÉ NA JINGDEZHENOVOM PORCELÁNSKOM VÝROBNOM PODNIKANÍ (Yang Liu)

Tento článok je antropologickým výskumom toho, ako sa tradičné porcelánové remeselné kultúry praktizujú v súčasnej spoločnosti. Tento článok pomocou materiálov zozbieraných z pozorovania účastníkov a obsahovej analýzy veľkého množstva literatúry analyzuje, aký druh interpretácie tradičných porcelánových remesiel v súčasnom kontexte je možné etnograficky dokumentovať, z čoho môžeme vychádzať, z príbehov miestnych ľudí o kontext, v ktorom sa odohráva ich život. Diskutujem o troch rôznych druhoch moderných postupov tradičnej porcelánovej remeselnej kultúry v Jingdezhene, to znamená, prispôsobenie individualizovaného tradičného remesla technologickej spoločnosti, šťastné spojenie humanizácie tradičných remesiel s masovým turizmom a úspešné prepojenie vynikajúceho tradičného remesla s kultúrnym a kreatívnym priemyslom. Tento výskum v širokej miere odráža pestrý terén kultúrnych aktivít formovaný globálnymi procesmi a miestnymi špecifikami.
Kľúčové slová: tradičné porcelánové ručné práce, interpretácia a analýza, masový turizmus, kreatívny priemysel

Stiahnuť článok v PDF

hore