2017/06

VEDECKÉ ŠTÚDIE

NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI (Petra Martíšková, Veronika Humlerová, Antónia Štensová)

Jedno z témat, které je v současné době vysoce aktuální, je bezesporu ochrana osobních údajů. Důležitost tohoto tématu je akcelerována překotným rozvojem informačních a komunikačních technologií. Předkládaný článek se zabývá legislativní úpravou ochrany osobních údajů v České republice a zaměřuje se pak na nové evropské nařízení, pojmenované jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (zkracováno jako GDPR), jež bude platné od roku 2018. Cílem článku je analyzovat názory veřejnosti (zejména podnikatelské) na úpravu ochrany osobních dat ve smyslu GDPR. Pro dosažení stanoveného cíle je z metodického pohledu využita obsahová analýza, přičemž materiálem pro tuto analýzu se staly vybrané webové stránky umožňující diskuzi na téma GDPR. Výsledky provedené analýzy ukazují, že dotčené subjekty nejsou dostatečně informováni, v problematice GDPR tápou a vytvářejí si domněnky. Kromě toho z analýzy vyplývá, že v novém nařízení se podle názoru diskutujících vyskytují pasáže s ne zcela jasnou úpravou, dále byla identifikována obava z navýšení byrokratické zátěže pro dotčené subjekty a též byla patrná skepse, že nařízení v praxi stejně ničemu nepomůže.
Klíčová slova: GDPR, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, obsahová analýza názorů

Stiahnuť článok v PDF

KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (Petra Martíšková, Marie Slabá, Roman Švec)

Reklamu je možné charakterizovat jako všudypřítomnou součást našich životů. Motivy používané v reklamě však někdy mohou být kontroverzní, tj. vyvolávající bouřlivé reakce. Cílem předkládaného článku je posoudit vnímání kontroverzních témat v reklamě očima prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol na základě hodnocení deseti vybraných kontroverzních témat, jejich předlohou se stal pravidelný výzkum „Postoje české veřejnosti k reklamě“, cílený na obecnou populaci České republiky ve věku 15 a více let (Popai.cz, 2017). Zjištěné výsledky jsou vztaženy k pohlaví respondentů, k průměrnému počtu hodin za týden strávených aktivně na internetu a k nejčastějšímu místu pobytu během akademického/školního roku.
Klíčová slova: reklama, kontroverzní témata v reklamě, prezenční studenti vysokých a vyšších odborných škol, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MINIPIVOVARŮ V ČR (Monika Březinová)

V současné době se na českém pivním trhu etabluje nová forma pivovarů, a to minipivovary. Nárůst počtu minipivovarů je v posledních dvou letech (2015;2016) přímo raketový. K roku 2016 existovalo na českém pivním trhu 350 minipivovarů. Cílem výzkumu, z jehož výsledků tento příspěvek čerpá, bylo zjistit, jaké nástroje marketingové komunikace minipivovary používají. Výzkumným vzorkem byli všechny existující minipivovary v ČR, které byli obeslány elektronickým dotazníkem, jeho návratnost byla 19%. Z výsledků vyplývá, že minipivovary mají stejná omezení v oblasti marketingové komunikace jako ostatní malé a střední podniky z jiných odvětví a to především nedostatečné finanční a personální zdroje. Logickým důsledkem těchto omezení je využívání takových nástrojů marketingové komunikace, které nezatěžují minipivovary finančně ani personálně. Nejčastěji, jak ukazují výsledky výzkumu, minipivovary využívají doporučení stávajících zákazníků, dobré jméno pivovaru, vlastní webové stránky a sociální sítě.
Klíčová slova: nástroje marketingové komunikace, minipivovary, sociální sítě, malé a střední podniky

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARACE VYBRANÝCH PROGRAMŮ ROZVOJE OBCÍ V PRAXI (Tereza Dvořáková, Jaroslav Stuchlý)

Studie si klade za cíl zhodnotit a porovnat kvalitu jednotlivých programů rozvoje obce (jedná se o dvě obce z Jihočeského kraje – Stádlec, Křenovice a jednu obec z kraje Olomouckého -Tršice), které jsou vypracovány, na základě zadání jednotlivých obcí pod nepřímým vedením ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím spolupráce mezi obcemi a portálem ObcePRo a programů rozvoje obce, které vypracovává externí firma, která není limitována návody portálu ObcePRO a program rozvoje obce vypracovává dle vlastních zkušeností a znalostí.
Kľúčové slová: operační program, obec, rozvoj, strategický plán

Stiahnuť článok v PDF

EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ (Veronika Humlerová, Petra Martíšková)

Každý člověk by se měl zabývat svou kariérou, měl by být schopen ji řídit, plánovat a také vyhodnocovat. Koncept „kariérových kotev” se vyvíjel z několika desetiletí dlouhodobého výzkumu a zachycuje některé základní složky toho, jak jednotlivci vyjadřují svůj vztah k práci. Koncept kariérových kotev vyvinul Schein v roce 1978 a můžeme ho definovat jako model, jak vnímá jednotlivec svůj talent, motivy a hodnoty, které slouží k vedení, omezování, stabilizaci a integraci vlastní kariéry. (Yarnall, 1998) Kariérové kotvy jsou široce používány jako metoda rozvoje kariéry v organizacích. Článek se zabývá kariérním výzkumem studentů bakalářského studia ekonomického zaměření a akcentuje vliv řízení kariéry na osobní a organizační úspěchy.
Kľúčové slová: plánování kariéry, kariérové kotvy, individuální řízení kariéry, self-management

Stiahnuť článok v PDF

SELF-MARKETING A OSOBNÍ BRANDING JAKO NUTNÁ DOVEDNOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL (Veronika Humlerová, Roman Švec)

V dnešním globalizovaném světě často pro nalezení vhodného zaměstnání nestačí mít vysokoškolský titul a kvalifikaci. Personalisté se shodují, že jen teorie absolventům nestačí. Očekává se, že absolventi budou mít také vhodné dovednosti týkající se self-marketingu, aby dokázali, že jsou skutečně vhodní pro danou práci. Ačkoliv je self-marketing tématem velmi aktuálním, v české akademické literatuře o něm prakticky zmínku nenajdeme. Stále více se o něm hovoří mezi personalisty, kouči, specialisty na osobní rozvoj a kariérními poradci vysokoškolskými poradci. Koncept self-marketingu se stal populárním na konci 90. let ve Spojených státech amerických, kdy se objevilo mnoho populárně naučných publikací, které radí jednotlivcům, jak zvýšit svou hodnotu na trhu práce (Shepherd, 2005). Self-marketing je založen na zjevné logice aplikovat na jednotlivce stejná pravidla a zásady marketingu a brandingu jako to dělají firmy na své výrobky a služby. Stejně jako restaurace nebo obchod dělá reklamu, aby nalákal kupující, měl by uchazeč o zaměstnání umět propagovat sebe sama na trhu práce. Pokud se ucházíme o zaměstnání, prodáváme svoje schopnosti, znalosti, dovednosti a osobnost. Je na škodu, že ačkoliv je téma self-marketingu aktuální a nosné, je jedním z chybějících témat učebních osnov marketingu na vysokých školách. Článek přináší souhrn zahraničních i tuzemských přístupů s doporučením, jak dané přístupy implementovat do výuky na vysokých školách.
Kľúčové slová: self-marketing, osobní branding, dovednosti, absolventi vysokých škol

Stiahnuť článok v PDF

TEORETICKÁ A METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ EFEKTŮ VEŘEJNÉ PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU (Pavla Brůžková)

Předmětem příspěvku je stanovení teoretických a metodologických východisek veřejné podpory cestovního ruchu jakožto specifického ekonomického odvětví. Tato specifika s sebou nesou i konkrétní potenciál pro vznik tržních selhání, pro které je veřejná podpora jedním z možných řešení. Příspěvek definuje tato tržní selhání, navrhnout možné formy veřejné podpory pro jejich řešení a sumarizovat metody využívané k ověření efektů této podpory formou ex ante i ex post hodnocení.
Klíčová slova: veřejná podpora, cestovní ruch

Stiahnuť článok v PDF

SROVNÁNÍ VÝVOJE KURZU ČESKÉ KORUNY VŮČI EURU, AMERICKÉMU DOLARU, ŠVÝCARSKÉMU FRANKU A BRITSKÉ LIBŘE A SROVNÁNÍ VYSÍLÁNÍ CIZÍCH MĚN V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU (Kristina Kabourková)

Ve svém příspěvku autorka srovnala vývoj kurzu české koruny na euro, americký dolar, švýcarský frank a britskou libru v letech 2004 až 2016. Zjistila, že koruna nebyla slabší ani silnější s ohledem na každou měnu stejným tempem. Kromě toho autorka také porovnala účetní postupy používané pro vysílání kurzových rozdílů v souladu s českou a slovenskou legislativou. Dospěla k závěru, že vysílání v tomto ohledu je v obou zemích prakticky shodné.
Kľúčové slová: Česká koruna, americký dolar, švýcarský frank, britská libra, kurzové rozdíly, měna, peníze

Stiahnuť článok v PDF

INTERNÁ KOMUNIKÁCIA ČLENOV PROJEKTOVÝCH TÍMOV NA PRÍKLADE NADNÁRODNEJ SPOLOČNOSTI (Dagmar Weberová)

Článok sa zameriava na prezentáciu čiastkových výsledkov výskumu zameraného na komunikáciu a jej bariéry medzi členmi medzinárodných projektových tímov. Výskum sa uskutočnil v novembri 2016 pomocou elektronicky distribuovaného dotazníka v nadnárodnej spoločnosti na vzorke 100 zamestnancov, z ktorých 50 pôsobí v nemeckej centrále a 50 vo výrobnom závode v Českej republike. Výsledky výskumu sú v článku interpretované a prezentované v grafoch. Vybrané otázky sú zamerané na preferované formy komunikácie, celkovú spokojnosť s komunikáciou, komunikačné bariéry, kultúrne odlišnosti a zaujímal nás aj názor respondentov na školenia organizované spoločnosťou so zameraním na oblasť komunikácie. Výsledky výskumu boli použité pri vypracovaní návrhov a odporúčaní pre manažment spoločnosti.
Kľúčové slová: komunikácia, komunikačné bariéry, kultúrne rozdiely, projekt, medzinárodný projektový tím

Stiahnuť článok v PDF

MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU (Roman Švec, Veronika Humlerová, Petra Martíšková)

Cestovní ruch je důležitou součástí národního hospodářství závislý zejména na lidském faktoru. Zaměstnanci mají zásadní vliv na kvalitu a služby a tím spokojenost zákazníka. Pro spokojenost zaměstnanců je nutná motivace. Článek na základě výzkumu rozebírá preference zaměstnanců při jejich motivaci.
Klíčová slova: ubytovací zařízení; preference; dotazování

Stiahnuť článok v PDF

PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM (Roman Švec, Petra Martíšková, Antónia Štensová)

Cílem článku je určit zákaznické preference ve vztahu k ubytovacím zařízením. Na trhu ubytovacích zařízení panuje vyostřená konkurence, proto je pro majitele těchto zařízení bezpodmínečné nutné poznat preference svých zákazníků. Tyto preference je účelné využívat při tvorbě nových produktů ubytovacích zařízení, inovaci produktů stávajících a také efektivně vedené PR komunikaci.
Klíčová slova: ubytovací zařízení, preference, dotazování

Stiahnuť článok v PDF

ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ (Marie Slabá, Petra Martíšková)

Značka a branding jsou považovány za jedny z klíčových prvků marketingové komunikace, které hrají v současnosti důležitou roli v každém oboru podnikání. Značka jednou z nejviditelnějších částí firmy jako takové a jejích produktů. Značky představují jedno z nejhodnotnějších nehmotných aktiv každé firmy. Měřením hodnoty značek se zabývá celá řada autorů i institucí a v praxi existuje několik světoznámých žebříčků hodnocení značek. Tento článek se zaměřuji na analýzu nejhodnotnějších značek světa v kontextu vybraných třech světoznámých žebříčků a to Interbrand, BrandZ, Brand Finance Global 500
Kľúčové slová: značka, marketingová komunikace, Interbrand, BrandZ, Brand Finance Global 500

Stiahnuť článok v PDF

hore