2017/05

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ABSENCE ETICKÉHO KODEXU V PODNICÍCH V ČESKÉ REPUBLICE (Zdeněk Caha)

Etický kodex je možno považovat za základní kámen etického řízení organizace. Výskyt etického kodexu sám o sobě sice nezaručuje etické řízení v podniku, nicméně je jedním z jeho důležitých předpokladů. Příspěvek se zabývá absencí etického kodexu v podnicích v České republice. Základním cílem příspěvku je ověřit hypotézu, zda je podíl podniků, které etický kodex nemají, avšak tento nástroj postrádá, statisticky významně větší než 10 %. Kvantitativní dotazníkové šetření jsme realizovali na vzorku 607 českých podniků. Hypotézu jsme testovali pro jednotlivé velikosti podniků samostatně. Došli jsme k zjištění, že u skupin mikropodniků, středních podniků a velkých podniků je mezi podniky, které etický kodex nemají, avšak jej postrádají, statisticky významně větší než 10 %. Ve skupině malých podniků se tato hypotéza jen velmi těsně neprokázala.
Klíčová slova: absence, etický kodex, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

PRÁCA MENTÁLNE POSTIHNUTÉHO ŽIAKA S POČÍTAČOVÝM PROGRAMOM AKO PRÍKLAD ZÁKLADNÉHO VZDELÁVANIA – AKADÉMIA FAREBNÝCH ČÍSEL (Henryk Noga, Daniel Kučerka, Marzena Kiełbasa, Mária Vargová)

Dostupnosť nových technológií umožňuje vytvárať a používať vzdelávacie programy pre učiteľov, ktorí podporujú rozvoj ľudí s mentálnym postihnutím prostredníctvom alternatívnych foriem vzdelávania. Príspevok prezentuje vybrané výsledky výskumu vykonávaného u žiakov s mentálnym postihnutím s využitím špeciálne upravených počítačových programov. Autori uvádzajú výsledky náhodného testovania na vzorke žiakov prostredníctvom programu Akadémia farebných čísel.
Kľúčové slová: Počítačový program, vzdelávacie programy, osoby s mentálnym postihnutím, analýza programov

Stiahnuť článok v PDF

IDENTIFIKÁCIA ŠTRUKTÚRY HYDROERÓZNEJ OPERÁCIE (Ján Kmec, Daniel Kučerka)

Technológia rezania vodným lúčom prináša nové možnosti tvarového rezania a rôzneho oddeľovania materiálu pri studenom rezaní bez toho, že by došlo k tepelnému vplyvu materiálu na reznú hranu.
Kľúčové slová: technológia rezania vodným lúčom, rezanie za studena, všetky materiály

Stiahnuť článok v PDF

PRŮZKUM ZHODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK NA VYBRANÉM VZORKU RESPONDENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V RUSKU (Iveta Kmecová)

Příspěvek pojednává o manažerských metodách a technikách. Cílem příspěvku je obeznámit čtenáře s výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na zjišťování manažerských metod a technik a jejich uplatňování v praxi. Provedené analýzy vycházely ze třech průzkumů, které byly realizovány ve vybraných podnicích v České republice a u vybraných manažerů v Rusku. V závěru příspěvku autorka poukazuje na způsoby, které vedou k rozvíjení manažerských kompetencí v praxi.
Klíčová slova: lidské zdroje, manažerské metody, manažerské techniky

Stiahnuť článok v PDF

PRŮZKUM ZJIŠŤOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO POTENCIÁLU A PODNIKATELSKÝCH VLOH STUDENTŮ ÚPS NA VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (Iveta Kmecová)

Tento příspěvek se zabývá problematikou podnikatelských vloh a podnikatelského potenciálu. Cílem příspěvku je seznámit čtenáře s výsledky dotazníkového šetření, zaměřeného na zjišťování podnikatelského potenciálu a podnikatelských vloh, který probíhal na Ústavu podnikové strategie na VŠTE v Českých Budějovicích. Příspěvek zároveň poukazuje na význam implementace výchovy k podnikavosti do procesu vzdělávání.
Klíčová slova: podnikání, podnikatelský potenciál, podnikatelské vlohy

Stiahnuť článok v PDF

POSOUZENÍ VYUŽITÍ NÍZKO NÁKLADOVÉHO 3D SKENOVÁNÍ (Lukáš Kopřiva)

Článek se zabývá využitím nízko nákladového 3D senování objektů. Nejdříve jsou popsány obecné postupy a technologie. Rovněž jsou zahrnuty i formy využití této technologie. Jelikož jsou tyto technologie velmi drahé a ne každá firma si je může dovolit, tak se článek zabývá nízkonákladovými technologiemi 3D tisku a jejich potenciálem využití v podnikové praxi. K tomuto provádí techno-ekonomické posouzení.
Klíčová slova: 3D scan, skenování, technologie, rentabilita, techno-ekonomické posouzení

Stiahnuť článok v PDF

MODEL INTERAKTÍVNEHO TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA V PODNIKU (Daniel Kučerka)

Autor sa vo svojom príspevku zameriava na modelovanie interaktívneho technického vzdelávania v podmienkach podniku. Poukazuje na dôležitosť odborníkov s technickým vzdelaním. Spracovaný model interaktívneho vyučovania v podmienkach podniku ukazuje len niektoré možnosti výučby odborného výcviku v podmienkach podniku. Vychádza zo skutečných podmienok Motor Jikov České Budějovice, kde sú podmienky praktickej výučby od 1. ročníka štúdia v podnikových učňovských dielňach – učňovskom stredisku..
Kľúčové slová: model, interaktivita, technické vzdelávanie

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARACE PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A RAKOUSKU V 19. STOLETÍ (Martin Maršík, Kateřina Zahrnhofer)

V Rakousku a v Českých zemích v 19. století probíhaly z pohledu podnikatelského prostředí převratné změny. V článku je ukázán rozdílný vývoj v obou zemích. Rakousko získalo poprvé v historii průmysl na takové úrovni, který byl schopný exportu. Tento hospodářský rozvoj však přišel v Rakousku později než v jiných zemích. Důvodem byly kromě jiného i následky dlouhých válečných let a s tím související inflace a nedostatek kapitálu. V Čechách bylo těžiště procesu industrializace přesunuto do vnitřních česky mluvících oblastí země. V těžkém průmyslu byl sice pořád ještě rozhodující německo-rakouský kapitál (zejména vídeňské banky), ale vzestup české podnikatelské činnosti v potravinářském průmyslu, strojírenství a elektroniky byl překvapivě rychlý a úspěšný
Klíčová slova: komparace, podnikatelské prostředí, Rakousko, České země, 19. století

Stiahnuť článok v PDF

POSOUZENÍ TECHNOEKONOMICKÉHO VYUŽITÍ NÍZKONÁKLADOVÉ 3D TISKÁRNY (Kristýna Mikulecká)

Hlavním cílem této práce je praktické techno-ekonomické posouzení využití nejlevnějších 3D tiskárny. V teoretické části článku je popsaná historie počátku 3D tisku a jednotlivé technologie 3D tisku podle materiálů. V praktické části článku se autor zaměřil na popsání postupu vyhotovení 3D tisku na vytvořeném modelu obytného domu. V této části jsou popsané jednotlivé pokusy tisku. Vytvořený model byl realizován na 3D tiskárně XYZ da Vinci 1.0 Pro 3in1. V závěru bylo nalezeno využití nákladově efektivní nejlevnější 3D tiskárny.
Klíčová slova: domácí 3D tiskárny, historie 3D tisku, 3D tisk modelu

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA VLIVU FAKTORŮ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA FUNKČNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČR (Petra Pártlová)

Problematika rozvoje a stability malých a středních podniků je vysoce aktuální problematika s celospolečenskou prioritou. Jejich podíl na stabilitě a rozvoji národní ekonomiky v ČR je nezastupitelný, obdobně jako v ostatních zemích EU. Na jejich funkčnost a hospodářský výsledek má významný vliv jejich vnější prostředí, resp. změny, které v něm stále s větší intenzitou probíhají. Na rozsáhlém testovacím vzorku MSP jsou exogenní faktory testovány se sektorovou diferenciací na výrobu a průmysl a na služby. Získané výsledky, podle intenzity vlivu na jejich hospodářský výsledek, prokazují sektorovou diferenciaci faktorů z hlediska vlivu na podnikový potenciál, současně vyvolávají obecnou potřebu urychleně řešit i jejich výrobní i ekonomicko-sociální základnu, a to venkovský prostor.
Klíčová slova: malé a střední podniky, faktory vnějšího prostředí, podnikový potenciál

Stiahnuť článok v PDF

VÝZNAM INTERNÍCH ZDROJŮ A JEJICH VLIV NA EKONOMICKOU STABILITU A ROZVOJ PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE (Jarmila Straková)

Interní zdroje podniku představují výchozí základnu pro tvorbu hodnotového podnikového potenciálu, jsou základem a nezbytným předpokladem pro získání konkurenční výhody a dosažení “jedinečnosti” v současném vysoce turbulentním a konkurenčním prostředí. Vhodná struktura vnitřních podnikových zdrojů zahrnujících čtyři základní kategorie, a to zdroje fyzické, finanční, personální a zdroje tzv. nehmotné povahy vedou k vyšší účinnosti všech podnikových procesů, k naplňování podnikových cílů, ke stabilizaci a rozvoji podniků. Příspěvek je zaměřen na analýzu vnitřních podnikových zdrojů na testovacím souboru 456 podniků z celé České republiky. Se zohledněním sektorové diferenciace podniků je s využitím matematicko-statistických metod, konkrétně dimenzionální redukce posouzen vliv vnitřních zdrojů na ziskovost testovaných podniků.
Klíčová slova: interné zdroje, hodnota podnikového potenciálu, konkurenčná výhoda

Stiahnuť článok v PDF

ZÁUJEM ŽIAKOV STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL O ŠTÚDIUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH (Mária Vargová, Daniel Kučerka)

Rozumieť technickým prostriedkom a ich princípom funkčnosti je často podmienené odborným vzdelávaním. Žiak ho môže získať na strednej odbornej škole a pri väčšom záujme pokračovaním na vysokej škole. Príspevok analyzuje záujem žiakov vybraných stredných odborných škôl s akcentom na možnosť ich ďalšieho vzdelávania na vysokých školách.
Kľúčové slová: technické vzdelávanie, záujem, voľba povolania, trh práce

Stiahnuť článok v PDF

ZHODNOCENÍ VÝVOJE A PREDIKCE BUDOUCÍHO VÝVOJE ODVĚTVÍ VÝROBY ELEKTŘINY V ČR NA ZÁKLADĚ FINANČNÍ ANALÝZY PRŮMĚRNÉHO PODNIKU V LETECH 2011-2015 (Marek Vochozka)

Finanční analýza je efektivním způsobem, jak charakterizovat finanční zdraví podniku a analyzovat potenciální rizika, která vyplývají z dat účetní závěrky podniku. Cílem tohoto příspěvku je, za použití základních metod, zpracovat finanční analýzu průměrného podniku působícího v oblasti výroby elektřiny a na základě zjištěných skutečností predikovat jeho budoucí potenciál. Datový soubor obsahuje rozvahy, výkazy zisků a ztrát a výkazy o peněžních tocích všech podniků zabývajících se výrobou elektřiny v ČR pro roky 2011 až 2015. Na základě provedené finanční analýzy je získán přehled o finanční situaci průměrného podniku. Podnik zaznamenal na začátku a konci sledovaného období poměrně pozitivní vývoj. Za krizový bychom mohli označit rok 2014. Zároveň je predikován budoucí vývoj odvětví výroby elektřiny, kdy skutečnosti napovídají, že v dalších letech bude vývoj tohoto odvětví spíše pozitivní.
Klíčová slova: finanční analýza, predikce, budoucí vývoj, zhodnocení, výroba elektřiny, analýza absolutních ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA PRODUKTIVITY LETECKÝCH ALIANCÍ A NÍZKONÁKLADOVÝCH SPOLEČNOSTÍ V LETECH 2003-2009 (Marek Vokoun)

Studie se zabývá analýzou produktivity leteckých aliancí a nízkonákladových společností pomocí neoklasického ekonomického modelu produkční funkce uvnitř odvětví leteckého průmyslu na území Evropské unie v letech 2003-2009. Došlo k potvrzení hypotézy o výhodnosti strategického chování a strategie nízkonákladovosti. Tím byly potvrzeny i tvrzení předchozího výzkumu o důležitosti a významu nízkonákladových společností v Evropě a o konvergenci, protože obě strategie na trhu jsou si velmi blízké.
Kľúčové slová: aerolinky, efektivita, business model, aliance

Stiahnuť článok v PDF

EFEKTIVITA NÁSTROJŮ POLITIK ZAMĚSTNANOSTI V EVROPĚ. REVIEW LITERATURY (Marek Vokoun, František Stellner)

Studie se zabývá kritickým zhodnocením a souhrnem výsledků odborné literatury, které hodnotí účinnost nástrojů politik zaměstnanosti na trhu práce. Hlavní důraz byl kladen na zhodnocení kvalitních recenzovaných zdrojů z databází Web of Science, Scopus a dále české vědecké literatury v období od devadesátých let dvacátého století až do současnosti. Studie se opírá o principy neoklasické ekonomie a standardního přístupu ekonomické analýzy, která využívá ekonometrie jako metodu pro zhodnocení účinnosti státních politik zaměstnanosti. Ukázalo se, že politiky zaměstnanosti jsou v Evropě spíše vládním selháním než nástrojem, který by pomáhal trhu práce. Je to dáno tím, že státní politiky preferují sociální rovnost před ekonomickou a tržní efektivností.
Kľúčové slová: účinnost, nástroje politik zaměstnanosti, trh práce, Česká republika, přehled literatury

Stiahnuť článok v PDF

hore