2015/02

Rozhovory s akademikmi

Rozhovor s prof. Milošom Zelenkom (Magdaléna Barányiová)

Prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc. je literárny vedec, významný komparatista, ktorý sa počas dlhodobého výskumného procesu vypracoval na jedného z najvýznamnejších odborníkov. Jeho zameranie výskumu by sme mohli rozdeliť do troch oblastí. Prvou oblasťou je zameranie všeobecno-vedné do ktorej zapadá výskum literárnej vedy v kontexte českej literatúry, literárnej histórie, literárnej komparatistiky, poľskej literatúry, slovenskej literatúry, slovinskej literatúry. Nasledujúca oblasť výskumu je geografické zameranie, a to predovšetkým výskumu bohemistiky, polonistiky, slovenistiky, slovakistiky. V neposlednom rade je to zameranie na špecializáciu v rámci slavistiky, v zastúpení literárnej teórie a literárnovednej metodológie, súčasných literárnovedných smerov, slovanskej komparatistiky v stredoeurópskom kontexte a dejín českej medzivojnovej slavistiky a literárnej komparatistiky. V súčasnosti je profesor Zelenka vedúcim Katedry slovanských jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích.

Stiahnuť článok v PDF

Vedecké štúdie

PRVÁ CELOŠTÁTNA SPARTAKIÁDA V ROKU 1955 (Michaela Lenčéšová)

Článok sa zaoberá I. celoštátnou spartakiádou, ktorá v roku 1955 odštartovala tradíciu komunistických spartakiád v Československu. Práca objasňuje pôvod komunistických spartakiád a približuje organizačnú stránku tohto masového podujatia, pričom sa sústreďuje na niekoľko vybraných aspektov. Skúma situáciu okolo nácvikov, propagačnú kampaň a činnosť bezpečnostných orgánov v čase konania I. CS. Stručne načrtá ideologické posolstvo spartakiádnych skladieb a venuje sa priebehu a symbolike vybraných spartakiádnych skladieb. Práca vychádza zo zahraničného archívneho výskumu, štúdia dobovej tlače, dobovej a odbornej literatúry.
Kľúčové slová: komunistické spartakiády, I. celoštátna spartakiáda, rok 1955, komunistický režim, organizácia, spartakiádne skladby

Stiahnuť článok v PDF

VÝDAVKY ŠTUDENTOV – KTO MÍŇA VIAC? (Martin Angelovič, Barbora Harizal)

V predkladanom príspevku sa venujeme problematike výdavkov študentov. Naším cieľom je prezentácia výsledkov výskumu prebiehajúceho na hodinách geografie obchodu. Venujeme sa rozdielom vo výdavkoch študentov podľa štruktúry respondentov na základe pohlavia, spôsobu štúdia a podľa miesta ich bydliska počas semestra. Na základe zistených priemerných výdavkov počas týždňa, stanovujeme priemerné výdavky na štúdium na vysokej škole. Základným cieľom je zistenie či je štúdium na vysokej škole v mieste svojho bydliska lacnejšie ako v inom meste.
Kľúčové slová: výdavky, študent, škola, štúdium

Stiahnuť článok v PDF

HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE NA BÁZE mPVC PRE PLOCHÉ STRECHY, DIAGNOSTIKA PORÚCH A TECHNOLÓGIA MONTÁŽE (Matej Ivanko)

Na vyhotovenie strešnej konštrukcie je v stavebnom diele kladený veľký dôraz. Strecha musí spĺňať nielen tepelno-technické požiadavky, ale najmä hydroizolačné – ochrana voči vode, vo všetkých jej skupenstvách. Nekvalitne vyhotovená hydroizolačná vrstva (súvrstvie) alebo nekvalitný materiál majú často za následok vlhnutie konštrukcie, následný je vznik plesní, výkvetov a dochádza k poškodeniu strešnej konštrukcie – funkčnému a estetickému. Toto má negatívny vplyv nielen na degradáciu konštrukcie stavebného objektu, ale aj na ľudské zdravie. Poškodenie alebo poruchu povlakovej krytiny treba preto včas detekovať, a čo možno najskôr obnoviť jej funkciu. No v prvom rade by sme sa mali zamerať na čo najkvalitnejšie prevedenie hydroizolácie a predísť tak nechceným problémom strešného plášťa.
Kľúčové slová: hydroizolačná fólia, plochá strecha, technológia montáže, detekcia porúch

Stiahnuť článok v PDF

VÝZNAM A ŠTRUKTÚRA VLÁDNYCH VÝDAVKOV NA SLOVENSKU (Barbora Mazúrova, Ján Kollár)

Hospodárska kríza odhalila nedostatky vo fiškálnych politikách mnohých krajín a potrebu konsolidácie verejných financií. Ich dlhodobá udržateľnosť je aktuálnou témou akademických a politických diskusií. Je žiaduce nájsť taký model politiky verejných financií, ktorý rešpektuje dosahovanie makroekonomickej stability a zároveň eliminuje narastajúce zadlžovanie ekonomiky. V tejto súvislosti je namieste otázka efektívnejšej alokácie verejných zdrojov. Nie je teda rozhodujúce, koľko krajina na vládnych výdavkoch ušetrí, ale aká je ich samotná štruktúra. Cieľom vedeckej state je zhodnotiť vývoj a štruktúru vládnych výdavkov Slovenskej republiky podľa funkčnej klasifikácie COFOG v období rokov 1997 až 2011. Skúmaný časový rad je spracovaný na základe dostupných údajov databázy OECD, ktoré nám umožňujú porovnávať zistenia s ďalšími vedeckými štúdiami zaoberajúcimi sa danou problematikou.
Kľúčové slová: vládne výdavky, produktívne vládne výdavky, neproduktívne vládne výdavky, výdavkový multiplikátor

Stiahnuť článok v PDF

GAP MODEL AKO JEDNA Z MOŽNOSTI HODNOTENIA KVALITY HOTELOVÝCH SLUŽIEB (Kristína Šambronská)

Kvalita je v súčasnosti chápaná ako hlavný prvok diferenciácie služieb. Predstavuje oblasť, ktorú musí riešiť každý podnik, ktorý sa chce dlhodobo udržať na trhu. Kvalita ovplyvňuje podnikateľský úspech a je taktiež faktorom, ktorý môže vytvárať konkurenčnú schopnosť podniku. Hotelierstvo považujeme za pododvetvie turizmu, ktoré svojimi základnými ale aj doplnkovými službami dokáže vyhovieť požiadavkám účastníkov turizmu v sieti ubytovacích zariadení. V hotelierstve má veľký význam presné dodržanie noriem poskytovania služieb stanovených krajinou, organizáciou alebo podnikom. Dôležité je nájsť rovnováhu medzi ponímaním kvality zo strany podniku a hosťa. Článok vychádza zo štúdie zameranej na hodnotenie kvality vo vybranom ubytovacom zariadení. Ďalším z výstupov štúdie je hodnotenie jednotlivých dimenzií modelu GAP.
Kľúčové slová: Turizmus, kvalita, GAP model, hosť, služba

Stiahnuť článok v PDF

ROZHODOVACÍ PROCES V MODELI HODNOTENIA NÁKLADOV ZARIADENIA STAVENISKA (Silvia Hajduchová)

Už pri návrhu objektov zariadenia staveniska je potrebné zohľadniť optimálne riešenie. Vhodné by bolo rozhodovať sa spomedzi viacerých variantov návrhov. Na tento účel bude slúžiť model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska. Pri zostavovaní modelu nastáva rozhodovací proces, keď optimálne riešenie musí vyhovovať viac ako jednému kritériu. Prvým krok bude učenie kritérií modelu a následne stanovenie váh kritérií. Kritériá môžu mať kvantitatívne alebo kvalitatívne vlastnosti. Rozhodovací proces bude prispôsobený multikriteriálnému hodnoteniu variantov.
Kľúčové slová: zariadenie staveniska, náklady, model

Stiahnuť článok v PDF

AUTOMATIZÁCIA V OBLASTI MECHANIZOVANÝCH ZEMNÝCH PROCESOV (Lucia Paulovičová)

Vďake neustálemu vývoju v oblasti elektroniky a mechatroniky v posledných rokoch a takisto vďaka rozsiahlym štúdiám, ktoré boli spracované v oblasti zemných procesov je dnes možné automatizovať a robotizovať stroje pre zemné práce. Zemné práce predchádzajú všetkým rozsiahlejším stavebným dielam a v podstate tvoria základ úspechu celej stavby. To znamená, čím presnejšie budú prevedené, tím viac sa ušetrí finančných prostriedkov a času. K väčšej kvalite prevedenia zemných prác prispievajú najmodernejšie metódy riadenia strojov pre realizáciu zemných prác na báze automatizácie a robotizácie. Cieľom tohto príspevku je predstaviť najnovšie technológie, ktoré je možné uplatniť v oblasti zemných procesov a analyzovať ich možné nasadenie v našich podmienkach.
Kľúčové slová: automatizácia, zemné práce, mechanizácia

Stiahnuť článok v PDF

ODPADOVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA AKO NOVÉ PLNIVO DO ĽAHKÝCH TEPELNOIZOLAČNÝCH BETÓNOV (Valéria Gregorová)

Príspevok uvádza výsledky experimentálnej práce zaoberajúce sa možnosťou využitia odpadovej polyuretánovej peny ako plniva do ľahkých tepelnoizolačných betónov. Cieľom výskumu bolo optimalizovať zloženie zmesí, stanoviť závislosť medzi dávkou cementového tmelu pri rôznom vodnom súčiniteli a fyzikálno-mechanické vlastnosti ľahkých betónov. Dosiahnuté výsledky potvrdili, že plnivo založené na recyklovanej polyuretánovej pene predstavuje vhodný druh odpadového materiálu, ktorý je použiteľný v pozemnom staviteľstve do ľahkých tepelnoizolačných betónov.
Kľúčové slová: tepelnoizolačný, ľahký betón, polyuretánová pena, odpad, recyklácia

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV FENOMENOLÓGIE A EXISTENCIALIZMU NA FORMOVANIE LOGOTERAPIE (Katarína Kolárová)

Príspevok sa zaoberá vplyvom fenomenológie a existencializmu na formovanie logoterapie Viktora E. Frankla. Cieľom je najmä vyselektovanie najpodstatnejších tém, ktorými sa logoterapia zaoberá a ich interpretácia v kontexte vývinových vplyvov. Autorka využíva komparáciu niektorých myšlienok najvýznamnejších predstaviteľov fenomenológie a existencialistickej filozofie a hlavných téz Franklovej teórie o zmysle ľudského života.
Kľúčové slová: logoterapia, Viktor E. Frankl, fenomenológia, existencializmus

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA SPOKOJNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV SO SLUŽBAMI HOTELOVÉHO SEKTORA (Anna Šenková, Svetlana Maťková)

Vysoká kvalita poskytovaných služieb a spokojnosť hostí sú dôležitými faktormi úspešnosti hotelov na súčasnom globalizovanom trhu cestovného ruchu. S ohľadom na súčasný trend orientácie na zákazníka je pojem kvality vytváraný predovšetkým požiadavkami hostí. Hlavným cieľom predkladaného príspevku je prezentovať výsledky prieskumu potrieb a spokojnosti návštevníkov s hotelovými službami poskytovanými v piatich vybraných hoteloch triedy**** lokalizovaných v okrese Košice. Primárne informácie boli získané dotazníkovou metódou a vyhodnotené vhodnými matematicko-štatistickými metódami. Z výsledkov realizovaného prieskumu vyplýva, že na spokojnosť hotelových hostí výrazným spôsobom vplýva úroveň odbornej kvalifikovanosti personálu, nezávisí od veku návštevníka a celková spokojnosť so službami počas pobytu je predpokladom opakovanej návštevy hotela. Návštevníci vítajú atraktívny produkt, inovácie a s tým spojené jedinečné zážitky. Kľúčové slová: hotelierstvo, prieskum, spokojnosť návštevníkov, meranie spokojnosti

Stiahnuť článok v PDF

Recenzie

Recenzia: Frazeológia (Mária Matiová)

GLOVŇA, Juraj, 2015. Frazeológia. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 104 s. ISBN 978-80-558-0777-5.

Stiahnuť článok v PDF

Recenzia: Kognitívna schéma prameň – cesta – cieľ v jazyku dramatického textu (Mária Matiová)

DUDOVÁ, Katarína, 2013. Kognitívna schéma prameň – cesta – cieľ v jazyku dramatického textu. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa. 112 s. ISBN 978-80-558-0497-2.

Stiahnuť článok v PDF

hore