2018/01

VEDECKÉ ŠTÚDIE

KOMPARACE OTH REGENSBURG A VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZŘETELEM NA VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ STUDIA (Zdeněk Caha, Jaroslav Stuchlý, Michal Ruschak, Michal Šuta, Lenka Dienesová)

Následující studie nejprve podává všeobecný nástin vývoje profesně zaměřeného sektoru vysokých škol a následně i jeho vývoje v Německu a v České republice. Autoři porovnávají v rámci svého výzkumného dotazníkového šetření na příkladu dvou profesně zaměřených škol, OTH Regensburg a VŠTE v Českých Budějovicích, míru spokojenosti studentů s vybranými aspekty studia, které dokumentují praktické zaměření tohoto typu vzdělávání. Dotazníkové šetření ukázalo, že se obě vysoké školy velmi dobře profilují v souladu s tím, jak deklarují, a sice jako profesně zaměřené vzdělávací instituce. Přece jenom o poznání vyšší míru spokojenosti německých studentů s některými aspekty studia lze vysvětlit jak delší tradicí tamního neuniverzitního sektoru, tak i konkrétní vzdělávací institucí.
Klíčová slova: Profesně zaměřená vysoká škola, komparace, studium

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA ZÁMĚRU STUDENTŮ DVOU VYSOKÝCH ŠKOL VĚNOVAT SE PODNIKATELKÉ ČINNOSTI (Zdeněk Caha, Jaroslav Stuchlý, Michal Šuta, Michal Ruschak)

Autoři toho příspěvku nejprve seznamují s termíny kompetence a podnikatelské kompetence a poté zkoumají na vzorku 132 studentů dvou profesně zaměřených vysokých škol (jedné české a jedné německé) záměr věnovat se samostatné podnikatelské činnosti. Zkoumáno je, zda studující zamýšlejí samostatně podnikat v období bezprostředně po ukončení vysokoškolského studia nebo následně až v časovém odstupu pěti let po ukončení studia. Výsledky ukázaly, že založení podniku či jeho převzetí ihned po ukončení studia zvažuje pouze nepatrný počet studentů obou institucí. V horizontu pěti let po ukončení studia si založení vlastního podniku či převzetí již existující společnosti dokáže představit už o něco větší část studujících, avšak v naprosté většině inklinují studenti k působení v zaměstnaneckém pracovním poměru. Jeví se proto jako žádoucí posílit a více akcentovat výuku podnikatelských kompetencí a podnikatelského myšlení na obou vysokých školách v rámci adekvátních studijních programů, což může umožnit absolventům jak najít odvahu k založení vlastní firmy, tak i zlepšit jejich celkovou zaměstnatelnost.
Klíčová slova: Podnikatelská činnost, záměr podnikat, podnikatelské kompetence, studující

Stiahnuť článok v PDF

VZPOMÍNKA NA RODINU LANNOVU V LEXIKONECH A ENCYKLOPEDIÍCH (Martin Maršík, Kateřina Zahrnhofer)

Rodina Lannova byla v 19. století jednou z nejúspěšnějších podnikatelských rodin v Rakousku. Buržoazní elita té doby ve společnosti měla nadprůměrný výkon a přijímala vedoucí pozice ve funkčních modelech společnosti. V článku je ukázáno, jak je na tyto podnikatelské elity vzpomínáno v naučných slovnících a dobových encyklopediích. Z šetření vyplynulo, že podnikatelské osobnosti té doby jsou zmiňovány hlavně díky své pozici poslanců, mecenášů, popřípadě jako vedoucí různých společenských, vědních a kulturních institucí. V těchto encyklopedických souborech byly tedy více než podnikatelé a průmyslníci zařazovány osobnosti společenského života, hlavně spisovatelé, výtvarní umělci, kulturní pracovníci, politici a právníci. Tento nesoulad je ukázán na rodině Adalberta Lanny.
Klíčová slova: Adalbert Lanna, slovníky, lexikony, podnikatelské prostředí, 19. století

Stiahnuť článok v PDF

ACTUAL INNOVATION TRENDS OF THE EDUCATON OF ECONOMIC SUBJECTS IN SECONDARY SCHOOLS (Eva Ružinská)

Cieľom príspevku je analýza aktuálnych inovačných trendov a vyučovacích metód vo výučbe ekonomicky zameraných predmetov na stredných školách aj s podporou matematicko-štatistických metód pre potreby získania odovzvy na aplikované zmeny v edukačnom procese. Korelačná analýza je jednou z metód interferenčnej štatistiky, ktorá v súčasnosti patrí medzi pokročilé matematicko-štatistické metódy pre vyhodnocovanie empirického výskumu aj oblasti aplikovaných inovačných trendov vo vzdelávaní učiteľov ekonomických predmetov na stredných školách. Použitím interferenčnej štatistiky môžu učitelia ekonomických predmetov hodnotiť odozvu – spokojnosť či nespokojnosť študentov s inováciou obsahu a foriem vzdelávania vo výučbe.
Kľúčové slová: ekonomické vzdelávanie, inovačné procesy, korelačná analýza

Stiahnuť článok v PDF

THE ANALYSIS OF SELECTED ASPECTS OF MARKETING IN EDUCATIONAL INSTITUTION (Eva Ružinská)

Cieľom príspevku je analýza aktuálnych trendov v marketingu škôl a ostatných vzdelávacích inštitúcií pre dosiahnutie požadovanej kvality vzdelávania v turbulentných podmienkach rozdielneho financovania týchto organizácií ich zriaďovateľmi na Slovensku. Marketingovým výskumom možno objektívne hodnotiť vnútorné prostredie vzdelávacích inštitúcií, efektivitu ich marketingovej komunikácie a vhodnosť nastavených marketingových cieľov. Jedným z nástrojov hodnotenia efektívneho marketingu vo vzdelávacích inštitúcií je reflexná SWOT analýza, ktorá poskytne reálnu odozvu pre manažment škôl a doplní ostatné hodnotiace ukazovatele podmienok realizácie edukačného procesu.
Kľúčové slová: Marketing, vzdelávacie inštitúcie, reflexná SWOT analýza

Stiahnuť článok v PDF

PODMIENKY SOCIALIZÁCIE ONLINE HIER NA PRÍKLADE HRY “WORLD OF WARCRAFT” (Daniel Kučerka , Henryk Noga , Monika Kučerková)

Výskum naznačuje, že online hry sú zaujímavým sociokultúrnym fenoménom so sociálnymi aspektmi mnohých generácií. Hranie hier online môže priniesť mnoho výhod, ale aj mnohé riziká. Na zobrazenie podmienok súvisiacich s hraním online sa uskutočnil výskum, niektoré výsledky boli prezentované v tomto článku.
Kľúčové slová: Počítačové hry, online hry, podmienky socializácie

Stiahnuť článok v PDF

PŮDA JAKO NEDOCENĚNÉ BOHATSTVÍ SPOLEČNOSTI (Kristina Kabourková)

Článek se zabývá hospodařením s půdou v České republice. V úvodní části je charakterizován zemědělský půdní fond a tento majetek je rozebírán z ekonomického a účetního hlediska. V další části autorka komparuje vývoj rozlohy lesních pozemků, vodních ploch, zastavěných ploch a ostatních ploch a vývoj jednotlivých kategorií zemědělské půdy v letech 1999 až 2014. Dále jsou porovnávány průměrné ceny zemědělské půdy ve vybraných státech Evropské unie. Je zjištěno, že rozloha zemědělské půdy v České republice, zejména pak půdy orné, se značným tempem snižuje. Naopak narůstá plocha, na které jsou stavby, silnice, dálnice atd. Autorka upozorňuje na velmi nízké odvody za zábor zemědělské půdy a na nevratné škody, které společnosti tímto záborem vznikají.
Klíčová slova: půda, zemědělský půdní fond, ceny zemědělské půdy, zábor zemědělské půdy, odvody za zábor.

Stiahnuť článok v PDF

PRICPIP VYUŽÍVÁNÍ „MANAŽERSKÉHO MODELU ROZHODOVÁNÍ“ PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU (Romana Píchová)

Článek je věnován vývoji modelu pro zpracování a realizaci manažerského auditu. Cílem příspěvku je nabídnout manažerům v podnicích a auditorům, kteří se specializují na realizaci a vykonávání manažerského auditu, metodiku jak zpracovat a vyhodnotit získané informace z této oblasti. Jelikož doposud nebyla nikde metodika zpracována, proto je nyní manažerům a auditorům předložen „Manažerský model rozhodování“ kterého mohou pro realizaci a vyhodnocení manažerského auditu využít. „Manažerský model rozhodování“ je vytvořen z několika samostatných úrovní, tudíž ho mohou využívat jak malé podniky, kteří pro zpracování manažerského auditu nepotřebují hloubkové zhodnocení současného stavu řízení, z důvodu vyšší znalosti podniku manažery, tak též střední či případně velké podniky, které naopak vyžadují důkladné zhodnocení současného stavu řízení.
Klíčová slova: manažerský audit, model 7S, IFE matice, zdroje

Stiahnuť článok v PDF

VALUE OF TRAVEL TIME (Lukáš Polanecký, Tereza Dvořáková)

This study deals with the value of travel time. It starts with a literature search for the topic and after that the contribution introduces the basic methodology of the value of travel time calculation on the base of the discrete choice model according to Becker and Evans. The issue public policy and the value of travel time is also dealt with. The value of travel time is documented on an example of a high-speed railway in China and the dime saving related to it.
Key words: value, travel time, transportation, transportation economics, marginal utility

Stiahnuť článok v PDF

MODERNÍ UBYTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PODLE NEJNOVĚJŠÍCH SVĚTOVÝCH TRENDŮ (Lukáš Polanecký, Kateřina Získalová)

Cílem této studie je zmapovat netradiční formy ubytování v České republice a zjistit, zda mají lidé o těchto místech povědomí. Studie pojednává a zaměřuje se především na unikátní ubytování v České republice a služby, které jsou s tímto ubytováním spojené. Hlavní přidanou hodnotou studie je provedené dotazníkové šetření, které má vypovídací hodnotu o povědomí zúčastněných respondentů o tomto ubytování a komparaci poskytovaného komfortu kalkulovaných pobytů zakoupených prostřednictvím webového portálu „Slevomat“ a mimo tento portál.
Kľúčové slová: unikátní ubytování, moderní ubytování, služby, světové trendy

Stiahnuť článok v PDF

KVALITA VZDĚLÁVACÍHO PROCESU PŘEDMĚTU KRIZOVÝ MANAGEMENT (Iveta Kmecová)

Příspěvek předkládá názory a postoje studentů na kvalitu vzdělávání předmětu Krizový management. Cílem je zjištění míry spokojenosti s kvalitou výuky a obsahem učiva tohoto předmětu. Provedená analýza vycházela z průzkumu, který byl realizován na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Výzkumným nástrojem byl dotazník. V závěru příspěvku autorka poukazuje na způsoby, které vedou k vyšší efektivitě a kvalitě vzdělávacího procesu.
Klíčová slova: vzdělávací proces, vzdělání, krizový management, kvalita

Stiahnuť článok v PDF

HODNOCENÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU OČIMA ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ V RÁMCI STUDIJNÍHO PROGRAMU ERASMUS (Iveta Kmecová)

Cílem této studie, je přiblížit problematiku investic do lidského kapitálu. Teoretická část příspěvku objasňuje pojmy lidský kapitál, řízení lidského kapitálu a načrtá měření lidského kapitálu. Aplikační část příspěvku, se zabývá hodnocením výsledků získaných z průzkumu, který byl zaměřen na analýzu investic do vzdělávání a osobního rozvoje. Respondenty průzkumu byly zahraniční studenti, kteří na VŠTE absolvovali studijní pobyt v rámci studijního programu Erasmus plus.
Klíčová slova: lidský kapitál, investice, vzdělávání, zdraví

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽÍVÁNÍ UČEBNÍCH POMŮCEK VE VYUČOVANÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (Daniel Kučerka, Monika Kučerková, Zdeněk Šálek)

Cílem příspěvku je uvést čtenáře do problematiky využívání učebních pomůcek na hodinách pracovního vyučování a poukázat na význam tohoto přemetu jako prvního kontaktu žáka s možností vyrobit si jednoduché konstrukce ve školních dílnách. Zároveň se v krátkosti dotýkáme didaktiky předmětu pracovní vyučování, rozdělení vyučovacích prostředků a přípravy učitele na vyučování. K využívání učebních pomůcek na hodinách pracovního vyučování jsme využili dotazníkový průzkum. Ten ukázal, jak se využívají učební pomůcky na vybraných základních školách v předmětu pracovní vyučování.
Kľúčové slová: pracovní vyučování, didaktika, technické vzdělávání, školní dílny, projekty na podporu technického vzdělávání

Stiahnuť článok v PDF

MODEL ODBORNÉHO TECHNICKÉHO VZDELÁVANIA PODPOROVANÝ MOBILNÝMI TECHNOLÓGIAMI (Daniel Kučerka, Roman Hrmo, Henryk Noga , Monika Kučerková)

Príspevok sa zaoberá modelom odborného technického vzdelávania podporovaného mobilnými technológiami. V úvode autori uvádzajú model pedagogického priestoru podľa Lívečku a Kubálka, ktorý je založený na troch skupinách tzv. didaktických premenných. S prihliadnutím k súčasným podmienkach rozvoja profesijného vzdelávania je možné uvedenú teóriu pedagogického priestoru modifikovať podľa Mužíka, 2011. V nadväznosti na tento model autori sa zaoberajú nový interaktívnymi didaktickými prostriedkami podporovanými mobilnými technológiami.
Kľúčové slová: model technického vzdelávania, interaktívne didaktické prostriedky, mobilné technológie

Stiahnuť článok v PDF

NOVÝ PŘÍSTUP V PROSTOROVÉ A FUNKČNÍ ZONACE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ (Petra Pártlová, Jan Váchal)

V příspěvku je představena nově navržená metoda pro zonaci území a její implementace na vybraném území v okrese Prachatice. Východiskem pro její projekci je respektování antropoekologického přístupu k území, návrh na vymezení nových územních jednotek GES (geoekologických stanovišť). Navrženy jsou 4 základní územní zóny lišící se antropoekologickou zátěží a stupněm jejich ochrany. Je navržen postup pro vymezení ekokrizových linií (situací) v území, jejich režim a možnosti řešení v duchu jejich udržitelnosti pro budoucí generace. Jsou navrženy vzorce a postup pro výpočet KES, resp. ZSES, které testované území rozdělují do příslušných zón. Výstupy z řešení vzorového příkladu naznačují využitelnost navržené metody v oblasti územního plánování a rozvoje, ochrany krajiny i při prognózování dalšího rozvoje území v úrovni lokální i nadregionální.
Klíčová slova: územní plánování, zonace území, ekokrizové linie, ekologická stabilita území

Stiahnuť článok v PDF

PŘEDPOVÍDÁNÍ INFLACE NA SPECIFICKÉM PŘÍKLADU (Pavel Rousek, Eva Rosochatecká, Marianna Psárska)

Tento příspěvek je komplexním přehledem předpovědí inflace a predikcí míry inflace. Rozsah tohoto problému je představen definicí inflace a výpočtem míry inflace. Zvláštní kapitola je věnována dopadu inflace na obyvatele a řízení ekonomiky. Konkrétní příklad se zabývá inflací České republiky a České národní banky kontrolující inflaci. Závěrem jsou uvedeny možnosti předpovědi inflace v jiných zemích a nadnárodních územích včetně zavádění vstupních dat.
Klíčová slova: inflace, předpověď inflace, predikce, metody

Stiahnuť článok v PDF

REDEFINICE POPTÁVKY PO VEŘEJNÝCH STATCÍCH (Pavel Rousek)

Na poptávku po veřejných statcích nahlíží současná teorie pouze velmi úzce jako na součet individuálních poptávek. Cílem článku je nabídnout alternativní možnost, kterou je součet mezních užitků. Rozdíl je pouze nepatrný, ale důsledky mohou být značné, jak ukazuje text článku.
Klíčová slova: veřejné statky, poptávka po veřejných statcích, redefinice poptávky

Stiahnuť článok v PDF

VZDĚLÁNÍ JAKO VEŘEJNÝ A VEŘEJNĚ POSKYTOVANÝ STATEK (Pavel Rousek)

Článek analyzuje vzdělání na škálách veřejný a soukromý statek a veřejně a soukromě poskytovaný statek. Teoretická východiska veřejných a soukromých statků jsou shrnuta v literární rešerši. Reálný stav veřejně a soukromě poskytovaných statků uvádí kapitola diskuse.
Klíčová slova: veřejné statky, veřejně poskytované statky, vzdělání

Stiahnuť článok v PDF

ZÁVISLOSTI NA PSYCHOAKTÍVNYCH LÁTKACH A MOŽNÝ DOLIEČOVACÍ PROCES V RESOCIALIZAČNÝCH ZARIADENIACH (Gabriela Ručková)

Predkladaná práca je zameraná na psychologickú oblasť klinicko-terapeutického charakteru. Teoretická analýza vhľadovo ponúka rozmer záujmu v rozsahu závislosti na psychoaktívnych látkach, čo vo výskumnej časti práce deklaruje zistenými výsledkami. Záujmom je poukázať na potrebu postupností pri resocializácii. Vhodne použitými metodologickými postupmi a aktuálnou výskumnou vzorkou priamo z prostredia vybraného resocializačného zariadenia sa overili postavené hypotézy vychádzajúce z teórie, resp. už realizovaných podobných výskumov. Všetky zistenia sú aplikovateľné priamo do praxe.
Kľúčové slová: závislosť, resocializácia, doliečovací proces, osobnosť, prostredie

Stiahnuť článok v PDF

STANOVENÍ PRIMÁRNÍHO PODNIKOVÉHO POTENCIÁLU V ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU (Jarmila Straková)

Příspěvek je zaměřen na problematiku stanovení primárního produkčního potenciálu (PPP) v zemědělském sektoru. Základním výzkumným cílem bylo navrhnout nový metodický postup, vymezit jednotlivé postupové etapy při projekci PPP se zohledněním specifik sektoru zemědělství. Mezi tato specifika náleží velmi diferencovaný primární produkční potenciál zemědělských podniků bodově vyjádřený bonitovanou půdně ekologickou jednotkou (BPEJ), mimoprodukční funkce sektoru zemědělství, které jsou nezastupitelné a celospolečensky nenahraditelné a z hlediska udržitelnosti venkovského prostoru zásadní. Je prezentována nově navržená metoda, která je na testovacím souboru pěti podniků ověřena a v průběhu řešení korigována. Získané výstupy naznačují možné využití metody v široké uživatelské praxi, a to jak v sektoru zemědělství, tak v oblasti ekonomiky, financí a dotační politiky, obdobně jako na úseku územního a regionálního plánování.
Klíčová slova: bonitovaná půdně ekologická jednotka, primární produkční potenciál, environmentální potenciál, mimoprodukční funkce

Stiahnuť článok v PDF

MULTIMEDIÁLNE PROSTRIEDKY VO VZDELÁVANÍ (Mária Vargová)

V príspevku sa autorka zaoberá najnovšími technológiami vzdelávania. Poukazuje na význam multimediálnych prostriedkov vo vzdelávaní, ich úlohu a využívanie v pedagogickej praxi.
Kľúčové slová: multimediálne prostriedky, prenos informácií, informačné technológie

Stiahnuť článok v PDF

TECHNICKÁ TERMINOLÓGIA VO VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ V TECHNICKÝCH ODBOROCH (Mária Vargová)

Osvojovanie si technických termínov, ktoré súvisia s technickými odbormi, je pochopenie ich významu. Vo vysokoškolskom vzdelávaní študent tak získava vedomosti potrebné pri jeho príprave na budúce povolanie. Jedným zo spôsobov osvojenia si odborných termínov je využiť odbornú literatúru, ktorá jednotlivé termíny, pojmy odborne vysvetlí. K odbornej literatúre patrí aj učebný text „Technická terminológia trochu inak“, ktorého autormi sú Molnár, T. a Vargová, M. Obsahuje základné terminologické pojmy doplnené obrázkami. Autori ho vypracovali v stručnej podobe tak, aby študentov zaujal.
Kľúčové slová: Technické termíny, technická terminológia, technické vzdelávanie, technické odbory

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA NEDOSTATKŮ PŘI URČOVÁNÍ CENY NEMOVITOSTÍ POMOCÍ VYHLÁŠKY O OCEŇOVÁNÍ NA KONKRÉTNÍM PŘÍKLADU (Marek Vochozka, Jaromír Vrbka)

V České republice probíhá intenzivní diskuse o tom, jak mohou ovlivňovat soudní znalci celkový průběh a hodnocení jednotlivých případů. Cílem příspěvku je stanovit cenu konkrétních nemovitostí a analyzovat, zda je možné dojít k ceně odlišné. Oceněna bude stavba a pozemek pod stavbou parcelní číslo 1236 zapsaného v katastrálním území Smíchov ke dni 1. 6. 2017. Byla stanovena hodnota nemovitostí v katastrálním území Smíchov na částku 3 105 057,20 Kč. Při výpočtu bylo postupováno dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a vyhlášky č. 441/2013 Sb. oceňovací vyhlášky. Na základě výsledků lze konstatovat, že jak zákon, tak vyhláška jsou velice dobře zpracovány a lze tvrdit, že při stanovení ceny nemovitostí v případě, jehož jsme využili, nebylo v podstatě možné se odchýlit. Lze též konstatovat, že soudní znalec, který by oceňoval předmětné nemovitosti, by došel k naprosto stejnému výsledku.
Klíčová slova: oceňování, cena nemovitosti, soudní znalec, oceňovací vyhláška

Stiahnuť článok v PDF

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY JAKO STABILIZAČNÍ FAKTOR V TRŽNÍM HOSPODÁŘSTVÍ (Jaromír Vrbka, Petr Šuleř)

Malé a střední podniky jsou považovány za nedílnou součást každé vývojové tržní ekonomiky. Tyto podniky mají obecně pozitivní vliv na hospodářský růst země. Na situaci malých a středních podniků do značné míry souvisí také rozvoj jednotlivých regionů v každé zemi. Rychlý růst malých a středních podniků na počátku 90. let byl doprovázen ekonomickou transformací. Od té doby byl zaznamenán vysoký a stabilní podíl malých a středních podniků na celkovém počtu podniků a počtu zaměstnanců. Výkonnost ekonomiky je tedy do značné míry založena na fungování malých a středních podniků. Zastupují více než 99 % počtu podniků v EU, vytvářejí v průměru 58 % přidané hodnoty a zaměstnávají přibližně 66 % pracovní síly. MSP jsou důležitou součástí české ekonomiky, proto se zvyšuje jejich potenciál prostřednictvím různých podpůrných programů (strukturální fondy, finanční prostředky státního rozpočtu).
Klíčová slova: malé a střední podniky (MSP), tržní hospodářství, výkonnost

Stiahnuť článok v PDF

hore