2013/02

Príhovor šéfredaktora (Branislav A. Švorc)

Vážení čitatelia, milí kolegovia. Predstavujeme vám druhé číslo nášho elektronického vedeckého časopisu Mladá veda. Za niekoľko mesiacov, od vzniku prvého čísla, sme sa stretli s pozitívnym ohlasom na náš nápad – vydávať takýto časopis. Každý jeden ohlas nám dodáva energiu a posúva nás vpred. Možno ste si všimli už na našej webstránke, že naša redakčná rada sa rozrástla o ďalších nových odborníkov: doc. Pavel Chromý, prof. Paul R. Magocsi a doc. Petr Tománek. S profesorom P. R. Magocsim z Torontskej univerzity vám v tomto čísle tiež prinášame zaujímavý rozhovor. Neustále sa snažíme (nielen medzi našími kolegami) o šírenie informácií o Mladej vede. Začali sme, dúfam, zdarnú spoluprácu s Asociáciou doktorandov Slovenska. Tiež sa nám po niekoľkých mesiacoch podarilo zaregistrovať Mladú vedu v databáze Index Copernicus a pred pár dňami sme obdržali informáciu, že Mladú vedu akceptovala aj databáza ProQuest. Druhé číslo bude obsiahlejšie ako to predošlé. Tešíme sa zo záujmu autorov aj napriek ich mnohým školským a pracovným povinnostiam, že svoje články či vedecké štúdie publikovali práve v našom časopise. Za celú redakciu vám prajem veľa akademických a osobných úspechov.

ROZHOVORY S AKADEMIKMI

Rozhovor s historikom prof. Dr. P. R. Magocsim, PhD. (Branislav A. Švorc)

Profesor Paul Robert Magocsi patrí k tým americko-kanadským vedcom, ktorých vedecká dráha je dlhodobo spojená s výskumnými aktivitami v strednej a východnej Európe, vrátane Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako profesor na Katedre dejín, Katedre politických vied a je tiež vedúcim katedry ukrajinistických štúdií Torontskej univerzity. Je medzinárodne uznávaným odboníkom pre vedné odbory História východnej a strednej Európy, Nacionalizmus, História Ukrajiny, Slovanská a východoeurópska imigrácia v USA, Karpatorusinistické štúdie. Jeho vedeckú kariéru reprezentuje súpis viac než 700 publikácií z viacerých vedných disciplín – histórie, bibliografie, jazykovedy, kartografie, politických vied. A od tohto druhého čísla Mladej vedy sa môžeme pochváliť, že profesor Magocsi je aj členom redakčnej rady nášho časopisu.

Stiahnuť článok v PDF

VEDECKÉ ŠTÚDIE

Formovanie teritoriálnej identity Čechov a Slovákov (Richard Nikischer)

Dnes, dvadsať rokov po rozdelení Československa, chcem v tomto článku pojednávať o formovaní teritoriálnej identity Čechov a Slovákov. Teritoriálna identita obyvateľov predstavuje ich teritoriálne povedomie, ich vzťah k regiónom, v rámci ktorých je inštitucionalizovaný prvok moci, kontroly či dominancie. Z konštruktivistického pohľadu je budovanie vzťahu medzi spoločnosťou a teritóriom považované za nikdy nekončiaci proces s otvoreným koncom. Vďaka historickej kolektívnej pamäti a kultúrnemu dedičstvu sú teritoriálne identity formované kontinuálne a minulé, dnes už neexistujúce územné celky prispievajú ku konštrukcii súčasných identít. Minulosť je tak prítomná v súčasnosti a pokiaľ chceme pochopiť dnešné teritoriálne identity, nesmieme ignorovať proces ich formovania a ponechať bokom historicko-geografický prístup k ich štúdiu. Proces formovania teritoriálnych identít Čechov a Slovákov sa odohrával v rozličnom sociopriestorovom kontexte a to aj napriek tomu, že Česi a Slováci žili niekoľko storočí v spoločných štátnych útvaroch. V tomto príspevku chcem stmeliť pohľad na históriu Čechov a Slovákov a ich teritoriálne povedomie. Kľúčové slová: teritoriálna identita, teritoriálne povedomie, národná identita, Česi, Slováci, proces identifikácie.

Stiahnuť článok v PDF

Židovské obyvateľstvo v blízkosti mesta Prešov v 19. storočí (Martin Hajduk)
Príspevok sa venuje dejinám židov v blízkosti Prešova v 19. storočí. V prvej časti sa snaží podchytiť trend vývoja počtu židovského obyvateľstva vo vybraných lokalitách v prvej polovici 19. storočia. Opiera sa pritom o archívny materiál ako Jozefínske sčítanie ľudu z roku 1784 a župné súpisy domov a obyvateľstva z rokov 1815-1847. V druhej časti sa snaží analyzovať každodenný život najpočetnejšej židovskej komunity v Šarišských Lúkach počas druhej polovice 19. storočia. Vychádza pritom z dobového prameňa, ktorým je prvé moderné sčítanie obyvateľstva Uhorska z roku 1869. Kľúčové slová: Židia. 19. storočie. Šarišské Lúky. Sčítanie obyvateľstva.

Stiahnuť článok v PDF

Analýza vývoja cestovného ruchu a hotelierstva na Slovensku po roku 1989 (Anna Šenková)
Predložený príspevok si kladie za cieľ identifikovať hlavné skutočnosti a faktory ovplyvňujúce rozvoj cestovného ruchu a hotelierstva na Slovensku po roku 1989. Zmena sociálnych, ekonomických a politických podmienok po novembri 1989 výrazne ovplyvnila vývoj cestovného ruchu v bývalom Československu. Odstránenie politických bariér cestovania, rozpad tradičných trhov, privatizácia štátnych podnikov a vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 výraznou mierou prispeli aj k zmene situácie na trhu cestovného ruchu. Hlavné závery sú súčasťou predloženého príspevku. Skúmaná problematika poskytuje autorke priestor pre ďalšie analýzy, ktoré budú predmetom jej záujmu v budúcnosti. Kľúčové slová: Slovensko, cestovný ruch, hotelierstvo, vývoj

Stiahnuť článok v PDF

Průrezový pohled na vývoj českého cestovního ruchu od roku 1948 do roku 1990 a od roku 1991 do současnosti z přihlédnutím k průvodcovské činnosti (Peter Houška)
Předložený příspěvek si klade za cíl popsat vývoj cestovního ruchu v České republice, resp. Československé republice po jeho znárodnění v roce 1948 přes jeho rigidní pojímání z pohledu kolektivní rekreace pracujících v rámci vázaného cestovního ruchu organizovaného zejména odbory a velkými podniky, po první náznaky rozvoje individuálního cestovního ruchu, zejména zahraničního, jehož cílem bylo zajistit pro potřeby ekonomiky přísun nedostatkových devizových prostředků od občanů z kapitalistických zemí. S naplňováním tohoto cíle jsou spojena konkrétní organizační opatření pro řízení a organizaci cestovního ruchu, včetně jeho jednotlivých služeb, mj. i průvodcovských. Samostatnou částí příspěvku je pak popis transformace cestovního ruchu po roce 1989 spojený s privatizací, restitucemi a opětovným rozmachem soukromého podnikání v cestovním ruchu. V tomto vývoji je věnována samostatná pozornost činnosti průvodců. Závěrečná část příspěvku se pak zabývá současnou problematikou činnosti průvodců v cestovním ruchu, a to jak z pohledu současné nedostatečné legislativní úpravy, tak i z pohledu postavení průvodců v rámci evropské legislativy, zejména pak z pohledu vzájemného uznávání kvalifikací. Klíčová slova: Cestovní ruch, průvodce cestovního ruchu, znárodnění, transformace, soukromé podnikání, právní prostředí.

Stiahnuť článok v PDF

Predpoklady rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Tokajské obce (Jana Mitríková, Viliam Nadzon)
Cestovný ruch je v mnohých regiónoch Slovenska považovaný za kľúčové odvetvie, ktoré by malo zabezpečiť rozvoj regiónu. Je zrejmé, že veľká časť územia Slovenska má dobré prírodné podmienky, či kultúrno-historické predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. Cieľom tohto príspevku je analyzovať a zhodnotiť predpoklady rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Tokajské obce, v ktorom má okrem výroby vína potenciál aj cestovný ruch. Význam vínnej turistiky ilustruje skutočnosť, že členské štáty EÚ založili Medzinárodné združenie európskych vínnych ciest. Podľa odhadu sa vínna turistika podieľa na celkových príjmoch z cestovného ruchu v EÚ 7 % (s predpokladom rastu na 12 % v priebehu 5 rokov). V mikroregióne Tokajské obce je najznámejším a najnavštevovanejším festivalom Tokajské vinobranie (cca 6000 návštevníkov), ktoré sa pravidelne organizuje posledný septembrový víkend v obci Čerhov. Táto slávnosť je spojená s Dňom otvorených tokajských pivníc a s možnosťou degustácií tokajských vín. Kľúčové slová: Tokaj, cestovný ruch, lokalizačné predpoklady cestovného ruchu, realizačné predpoklady cestovného ruchu, regionálny rozvoj

Stiahnuť článok v PDF

Príprava budúcich zamestnancov pre oblasť turizmu v sektore stravovacích služieb (Kristína Šambronská)
Košice, ako druhé najväčšie mesto na Slovensku, majú obrovský potenciál pre rozvoj turizmu. Každoročne ich navštívi množstvo turistov, ktorí vyžadujú služby na najvyššej úrovni. Ťažiskovým bol pre Košice práve rok 2013, kedy sa pýšia titulom Európske hlavné mesto kultúry. Personál podnikov turizmu vytvára celkový dojem a zážitok, ktorý buduje aj imidž mesta. Z tohto dôvodu je potreba stále skúmať, či kvalita služieb poskytovaných v stravovacích zariadeniach je na vyhovujúcom stupni. Cieľom pred-kladaného príspevku je porovnať kvalitu prípravy a názory študentov na prípravu pre ich budúce povo-lanie. Kľúčové slová: turizmus, kvalita, študent, výučba

Stiahnuť článok v PDF

Analýza vývoja ponuky cestovného ruchu na príklade zľavových portálov (Daniela Matušíková)
Elektronické technológie sa neprestajne čoraz viac dostávajú do každodenných procesov súčasného života. Ich vplyv je jasne markantný už aj pri nakupovaní, kedy spotrebitelia využívajú možnosti nákupu cez internet s limitovaním ciest do reálne fungujúcich prevádzok, či dokonca využívajú možnosti privezenia nákupov priamo do domácností. Jednými z takýchto využívaných možností sú aj zľavové portály. Ich ponuka je pre spotrebiteľov atraktívna a evidentne využívaná. Z tohto dôvodu sa stala ponuka vybraného zľavového portálu nosnou témou predmetného príspevku. Hlavným cieľom príspevku bolo zistiť a poukázať na vývoj ponuky v rámci cestovného ruchu na vybranom zľavovom portále, ktorý dominuje na slovenskom trhu a následne porovnať celkovú ponuku v rámci jednotlivých kategórií v stanovenom čase pozorovania. Prieskum bol založený na výsledkoch z pol ročného časového horizontu. Kľúčové slová: Zľavové portály, ponuka cestov-ného ruchu, ponuka zľavových portálov, interne-tový obchod

Stiahnuť článok v PDF

Prírodné divadlá ako “novoobjavená” antropogénna forma reliéfu (Anton Fogaš, Juliana Krokusová)
Cieľom príspevku je poukázať na prírodné divadlá ako antropogénnu formu reliéfu. Prírodné divadlá majú svoju historickú a umeleckú hodnotu, zároveň ide aj o pretvorenie prírodného reliéfu antropogénnou, teda ľudskou činnosťou. Hovoríme o špeciálnej kategórii, kedy sa využil prirodzený sklon reliéfu a samotné hľadisko je vytesané priamo do svahu. Ide o plynulý prechod prírodného reliéfu do antropogénneho. Prírodné divadlá majú estetickú a pozitívnu hodnotu, čo sa u antropogénnych foriem vyskytuje zriedkavejšie. Mnoho antropogénnych foriem (predovšetkým banské, priemyselné, dopravné apod.) pôsobí negatívne na životné prostredie a estetiku okolitej krajiny. Kľúčové slová: prírodné divadlo, forma reliéfu, antropogénna transformácia, Pergamon, Efez, Delfy, Petra

Stiahnuť článok v PDF

Analýza plnenia obecných výdavkov podľa odborov (Roman Vavrek)
Základnou zložkou územnej samosprávy je municipalita (obec). Charakteristika, vymedzenie kompetencií, financovanie podlieha zákonnej úprave každého štátu (ústava, zákony, nariadenia a pod.). Výdavky obecného rozpočtu, ktoré je možné rozdeliť podľa viacerých kritérií, determinujú kvantitu, kvalitu činností poskytovaných obcou. Príspevok sa venuje analýze výdavkov mesta Jindřichův Hradec v závislosti na jeho organizačnej štruktúre. Sledované v období rokov 2004 – 2012 štruktúru výdavkov na jednotlivé odbory mesta a rozdiel medzi ich plánovanou a skutočnou hodnotou. Kľúčové slová: municipalita, Jindřichův Hradec, výdavky

Stiahnuť článok v PDF

Sociálna sieť Facebook ako marketingový nástroj podpory zákazníkov (Richard Fedorko, Radovan Bačík)
Cieľom článku je popísať špecifické aspekty sociálnych sietí ako nástroja zákaznickej podpory. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky sociálnych médií. Taktiež na základe analýz popisuje súčasný stav využívania sociálnych sietí, konkrétne sociálnej siete Facebook. Ďalším zámerom článku je na základe príkladov z praxe poukázať na možnosti a zároveň úskalia, ktoré táto problematika prináša pre marketérov. Kľúčové slová: Facebook, sociálne média, sociálne siete, zákaznícka podpora

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries (Branislav A. Švorc)
DEJ, Magdalena, Maciej HUCULAK, Wojciech JARCZEWSKI et. al., 2013. Recreational use of geothermal water in Visegrád Group countries. Kraków: Institute of Urban Development. 201 s. ISBN 978-83-89440-67-9

Stiahnuť článok v PDF

hore