2013/01

Príhovor šéfredaktora (Branislav A. Švorc)

Vážení čitatelia, milí kolegovia. Pred Vami je prvé číslo nového elektronického vedeckého časopisu – Mladá veda Young Science. Ide o recenzovaný časopis určený hlavne pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z rôznych vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Časopis má riadne pridelené ISSN číslo (ISSN 1339-3189), je tým pádom zaradený do národnej databázy ISSN a tiež sa stáva súčasťou celosvetovej databázy ISSN spravovanej Medzinárodným centrom ISSN v Paríži. Redakčná rada pozostáva zo skúsených akademických odborníkov z rôznych odborov. Naším zámerom je časopis vydávať dvakrát ročne v dvoch termínoch (jarný a jesenný) s týmito pravidelnými rubrikami: spoločenské vedy, prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, recenzie na najnovšie publikácie, udalosti a komentáre, rozhovory. Keď sa nám nazbiera viacero článkov z jedného vedného odboru, plánujeme vydať špecializované číslo aj mimo naplánovaných vydaní.

A teraz čo sa týka publikovania. Tému článku si vyberáte vždy Vy sami. Budeme radi, keď nám budete posielať nielen Vaše štúdie a vedecké príspevky (sumarizujúce Vaše výsledky z vlastného teoretického či aplikovaného výskumu), ale aj rôzne recenzie/informácie o knižných novinkách z Vášho pracoviska či napríklad články/reportáže s fotografiami z uskutočnených vedeckých podujatí, na ktorých ste sa osobne zúčastnili. Môžete nám poslať napríklad aj rozhovor so zaujímavou osobnosťou z Vašej univerzity, či už so starším skúseným akademikom alebo aj s mladým a šikovným výskumníkom. Chceme robiť tento časopis pútavo. Redakcia je otvorená každej novej spolupráci a budeme radi, ak aj medzi vami nájdeme ďalších nových kolegov, ktorí by sa chceli aktívne podieľať na tvorbe nášho – vášho časopisu. Za celú redakciu Vám prajem veľa akademických a osobných úspechov.

 

ROZHOVORY S AKADEMIKMI

Rozhovor s geografkou prof. Dr. Evou Michaeli, PhD. (Ivana Sovičová)

V prvom čísle vedeckého časopisu Mladá veda Young Science Vám prinášame rozhovor s významnou osobnosťou slovenskej, ale i českej geografickej vedeckej školy, bývalou vedúcou Katedry geografie a regionálneho rozvoja na Prešovskej univerzite v Prešove, s prof. Evou Michaeli.

Stiahnuť článok v PDF

VEDECKÉ ŠTÚDIE

Transition town: aplikovatelnost konceptu v českých městech (Jaroslav Biolek)

Iniciativy Transition Town vznikly v nedávné době v Británii v reakci na globální environmentální problémy dotýkající se prostředí a obyvatel měst. Příspěvek ve stručnosti vysvětluje základní principy a východiska konceptu Transition town, tedy ekologického způsobu života ve městě podporujícího místní ekonomiku. Hlavním cílem studie je však zhodnotit využitelnost tohoto konceptu v českém prostředí a na příkladu vybraných českých měst demonstrovat rozvoj iniciativ, které primárně nevycházejí z modelu Transition town, nicméně mohly by být sem řazeny. Výsledky studie dokládají, že řada aktivit, jež řadíme k činnostem typickým pro Transition iniciativy, se v českých městech už řadu let rozvíjí, tudíž je zřejmé, že aplikovatelnost konceptu je možná i v českých městech, schází jen větší koordinace těchto aktivit.

Stiahnuť článok v PDF

Finančná analýza – nástroj diagnostikovania finančného zdravia podniku (Petra Gundová)

Finančná situácia podniku vypovedá o výsledkoch dosiahnutých v jednotlivých oblastiach podnikovej aktivity a dáva komplexný obraz o jeho výkonnosti. Finančná analýza je nástroj, na základe ktorého dokáže manažér a analytik posúdiť finančné zdravie podniku, odhaliť jeho problémové oblasti a silné stránky. Cieľom finančnej analýzy je zhodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť, ktoré činitele a s akou intenzitou sa na formovaní finančnej situácie podniku podieľali. Komplexná finančná analýza zahŕňa finančnú analýzu ex-post a finančnú analýzu ex-ante. Cieľom príspevku je zobraziť finančnú analýzu podniku ako dôležitý nástroj diagnostikovania finančného zdravia, pričom v jeho úvode sa zaoberáme teoretickým aparátom finančnej analýzy. V druhej časti príspevku na základe výsledkov dotazníkového prieskumu zobrazujeme súčasnú situáciu vo využívaní finančnej analýzy v praxi slovenských podnikov. Kľúčové slová: Finančná analýza. Finančná analýza ex-post. Finančná analýza ex-ante. Pomerové ukazovatele. Predikčné metódy.

Stiahnuť článok v PDF

Priestorová diferenciácia kvality života seniorov v urbánnom a rurálnom prostredí – základný náčrt spracovania problematiky (Jana Mitríková, Alena Madziková)

Koncepcia jednotného prístupu k výskumu kvality života predstavuje v súčasnosti jednu z najdiskutovanejších tém v rámci viacerých vedných disciplín, vrátane geografie. Medzi základné otázky v geograficky orientovanej literatúre patrí identifikácia kľúčových komponentov, či indikátorov kvality života z priestorového, resp. časopriestorového hľadiska. Tento príspevok je teoretickým východiskom pre vymedzenie kľúčových komponentov, faktorov kvality života seniorov, následne zber podkladových informácií, a to tzv. tvrdých (objektívnych) dát, ako aj tzv. mäkkých (subjektívnych). Tvrdé dáta poslúžia ako dôležitý základ pre štúdium a hodnotenie vybraných socioekonomických ukazovateľov kvality života, mäkké dáta získavané prostredníctvom metód terénneho prieskumu v urbánnom a rurálnom prostredí dotvoria celkový obraz kvality života seniorov. Parciálnym cieľom je aj získavanie dát o uspokojovaní potrieb seniorov v kontexte striebornej ekonomiky. Dáta poslúžia na špecifikáciu a komparáciu selektívnych ukazovateľov kvality života.

Stiahnuť článok v PDF

Budovanie značky ako jeden z dôležitých faktorov úspechu (Ľudovít Nastišin, Martin Mudrík)

Príspevok pojednáva o dôležitosti budovania značky, ukazuje celkový a rovnako aj súčasný pohľad na najväčšie svetové značky a na najväčších skokanov z tohto hľadiska. Popisuje metodológiu hodnotiaceho procesu a analýz potrebných pre správne ohodnotenie sily značky. Proces budovania značky dáva do kontrastu s atraktívnosťou zamestnávateľa a rovnako aj so spotrebiteľskou lojalitou a samotnou reputáciou značky. Taktiež poukazuje aj na prepojenie s rozhodovacím procesom spotrebiteľa. Kľúčové slová: Branding, marketing, podnik

Stiahnuť článok v PDF

Sociálna sieť Pinterest – aktuálny stav problematiky (Radovan Bačík, Richard Fedorko)

Cieľom článku je popísať špecifické aspekty sociálnych sietí ako fenoménu modernej doby. V rámci hodnotenia smerovania danej problematiky článok sumarizuje teoretické východiská problematiky sociálnych médií. Hlavná pozornosť je zameraná na problematiku sociálnych sietí ako marketingového komunikačného nástroja a to konkrétne na sociálnu sieť Pinterest. Ďalším zámerom článku je poukázať na aktuálny stav problematiky sledovanej sociálnej siete a zároveň poukázať na jej úskalia a možný budúci vývoj. Kľúčové slová: sociálne siete, Pinterest, internet, trendy

Stiahnuť článok v PDF

Prierez históriou prvých sprievodcovských aktivít vo Vysokých Tatrách (Branislav A. Švorc)

S prvými sprievodcami na území tatranskej prírody sa stretávame už v druhej polovici 17. storočia. V roku 1873 bol založený Uhorský karpatský spolok, ktorý začal organizovať a zastrešovať všetkých sprievodcov vo Vysokých Tatrách. V 19. storočí po otvorení Košicko-bohumínskej magistrály počet návštevníkov Tatier vzrastá. V tomto období smeli byť výstupy na horské vrcholy praktizované len v spoločnosti licencovaného sprievodcu. Zmena politického systému po druhej svetovej vojne priniesla zánik profesie horského vodcu. V roku 1991 bola založená Národná asociácia horských vodcov na Slovensku, ktorá sa neskôr v roku 1996 začlenila do Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov UIAGM. Kľúčové slová: sprievodcovská činnosť, Vysoké Tatry

Stiahnuť článok v PDF

Analýza vývoja dotácii v pôdohospodárstve v Banskobystrickom kraji v kontexte celoslovenského vývoja (Roman Vavrek, Ivana Ondrijová)

Dotácie sú jednou z možností riadenia činnosti v poľnohospodárstve. Cieľom príspevku je pos-kytnúť prehľad o vývoji poskytnutých dotácií subjektom vykonávajúcim podnikateľskú činnosť v poľnohospodárskej oblasti Banskobystrického kraja a porovnaní. Databázu príspevku predstavujú údaje získané zo Štatistického úradu SR a spoločnosti Radela, s.r.o. a ich následná analýza. Výsledkom je prehľad o poskytnutých dotáciách v období rokov 2004 až 2011 a ich analýza k vybranej základni. Prínosom príspevku je sumár informácií o poskytnutej dotácii, priemernej dotá-cii na hektár poľnohospodárskej pôdy a podiele dotácie na celkových nákladoch výskumnej vzorky. Kľúčové slová: dotácia, dotácia na hektár poľno-hospodárskej pôdy, náklady, Banskobystrický kraj, pôdohospodárstvo

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: A Guide for Researchers in Geography (Veronika Zuskáčová)

BLUNT, Alison, HATFIELD, Madeleine, SOUCH, Catherine (eds.). Publishing and Getting Read. A Guide for Researchers in Geography. London: vydavateľstvo Wiley Blackwell, 2013. 22 s.

Stiahnuť článok v PDF

hore