2024/01

VEDECKÉ ŠTÚDIE

GEOGRAFICKÁ IDENTITA V GLOBÁLNOM SVETE (Danylo Samoilenko, Anatoliy Liahchilin, Svetlana Vorobieva, Pavel Osinsky)

Cieľom tohto vedeckého výskumu je preskúmať podstatu geografickej identity a jej epistemologický význam v kontexte globalizácie. Metodologickým základom štúdia sú všeobecné filozofické princípy objektivity, univerzálneho prepojenia a vývoja, jednoty historických a logických, axiologických, fenomenologických a hermeneutických metód a systematického prístupu založeného na univerzálnych zákonitostiach spoločnosti. Trojjedinú podstatu geografickej identity vysvetľujú tri skupiny faktorov – faktografia, konvenčnosť a symbolika. K faktorom faktičnosti patrí primárna zmyslovo-somatická skúsenosť, formujúca sa na hranici existencie s aktivitou. Faktory konvenčnosti geografickej identity sú podložené v aspektoch časopriestorového myslenia, ktoré upevňuje systém podmienok – metaforické podobnosti a metonymické súvislosti ako archetypy geografickej polohy, tvoriace základný model bytia a formovanie stratégií správania. Faktory symbolizmu sú podložené z pohľadu narážok na mimojazykovú analogickú realitu, ktorá tvorí paradigmatiku geografickej identity.
Kľúčové slová: multikulturalizmus, jazyková identita, globalizácia, spoločnosť, kultúra, jazyk, udržiavanie jazyka, revitalizácia jazyka

Stiahnuť článok v PDF

RÝCHLOSTNÉ CHARAKTERISTIKY FUTBALOVÝCH REPREZENTANTIEK SLOVENSKA V ZÁVISLOSTI OD HERNEJ POZÍCIE (Frederika Pajonková, Jaroslav Sučka, Rút Lenková, Monika Vašková)

Cieľom štúdie bolo popísať rýchlostné charakteristiky slovenských reprezentantiek do 19 rokov a preskúmať rozdiely v jednotlivých charakteristikách vzhľadom k hernej pozícii. Výskumný súbor tvorili hráčky futbalovej reprezentácie do 19 rokov (n = 25). Futbalistky boli rozdelené podľa ich hráčskej pozície: brankárky (B, n = 3), obrankyne (O, n = 9), stredopoliarky (S, n = 6) a útočníčky (U, n = 7). Ukazovatele rýchlosti sa hodnotili pomocou lineárnych motorických testov rýchlosti behu. Výkony v lineárnom šprinte na 10 metrov, 30 metrov a 50 metrov sa merali pomocou dvoch párov fotobuniek (Brower Timming System, Utah). Jednotlivé hodnoty dosiahnuté v rýchlostných testoch sme vyhodnocovali s presnosťou 0,01 s. Na posúdenie rozdielov medzi premennými sme použili neparametrický Kruskall-Wallisov H test, pričom sme na podrobnejšiu analýzu výsledkov použili viacnásobné porovnanie p hodnôt. Štatistická významnosť bola stanovená na p < 0,05. Výsledky preukázali, že v šprinte na 10 m nenastali medzi pozíciami štatistické významné rozdiely. Významné rozdiely nastali v teste rýchlosti na 30 m a 50 m medzi pozíciami brankárky a útočníčky (30 m; p = 0,026 a 50 m; p = 0,046). Táto štúdia môže byť prínosom pre kondičných trénerov a futbalových trénerov a jej výsledky môžu poskytnúť prehľadné stratégie na vypracovanie kondičných programov pre jednotlivé pozície v ženskom futbale.
Kľúčové slová: akcelerácia, diagnostika, terénne testy, šprint

Stiahnuť článok v PDF

RIADENIE CESTOVNÉHO RUCHU V KRAJINÁCH V4 PRE UDRŽATEĽNÚ BUDÚCNOSŤ (Daniela Matušíková, Tünde Dzurov Vargová)
Predložený článok poskytuje komplexný prehľad o stratégiách a praktikách riadenia cestovného ruchu v krajinách Vyšehradskej skupiny: Českej republike, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku, ako základného východiska pre budúce udržateľné riadenie odvetvia. Podrobne popisuje organizačnú štruktúru a činnosti národných rád pre cestovný ruch v týchto krajinách, so zameraním na ich propagačné aktivity, strategické plánovanie a koordináciu s rôznymi zainteresovanými stranami. Príspevok zdôrazňuje rôznorodé prístupy k riadeniu cestovného ruchu v každej krajine, vrátane ich marketingových stratégií, digitálnej prítomnosti a výziev, ktorým čelia pri rozvoji svojho odvetvia cestovného ruchu. Táto analýza ponúka pohľady do dynamiky riadenia cestovného ruchu v regióne V4.
Kľúčové slová: manažment cestovného ruchu, krajiny Vyšehradskej štvorky, udržateľný rozvoj, organizácie cestovného ruchu, národná stratégia cestovného ruchu

Stiahnuť článok v PDF

AUTOMATIZÁCIA A TRANSFORMÁCIA PRACOVNÝCH PROCESOV (Alexandra Jašurková)

Automatizácia a transformácia pracovných procesov sú kľúčovými trendmi v súčasnej dobe, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým organizácie fungujú. Tieto procesy môžu mať významný vplyv na produktivitu, efektivitu a konkurencieschopnosť. Za posledné obdobie sme svedkami prudkého rozvoja umelej inteligencie, ktorá zasahuje do rôznych oblastí života. Je zrejmé, že postupne bude výrazným spôsobom zasahovať aj do oblasti pracovných procesov a firmy ju budú vo väčšej miere využívať. Určite bude zaujímavé sledovať, akým spôsobom umelá inteligencia bude ovplyvňovať náš život a život v spoločnosti.
Kľúčové slová: pracovné procesy, automatizácia, robotizácia, transformácia, umelá inteligencia

Stiahnuť článok v PDF

DŮLEŽITOST NÁSTROJŮ MASOVÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE MINIPIVOVARŮ V SOUVISLOSTI S JEJICH KONKURENCESCHOPNOSTÍ (Monika Březinová )

Česká republika je na prvním místě ve spotřebě piva ve světě, v roce 2023 činila tato spotřeba 143 l/ na osobu, pivní kultura a tradice je zde velmi silně zakořeněna. Od roku 2010 dochází v České republice k výraznému nárůstu počtu minipivovarů a rozšiřování domácího vaření piva. Výstav (tedy objem výroby) minipivovarů se podílí na celkovém výstavu České republiky zhruba třemi procenty. Tak jak roste počet minipivovarů, roste i konkurenční tlak v tomto segmentu.  Jaké nástroje masové marketingové komunikace, jsou pro majitele minipivovarů v souvislosti s konkurenceschopností nejdůležitější, je oblast, kterou se zabývá tento příspěvek. Výzkum, probíhal v roce 2023, data byla získána metodou dotazníkového šetření, pomocí elektronického dotazování v rámci celého výzkumného vzorku, 551 minipivovarů k 31.12 2022. Návratnost dotazníku byla 37 % a zkoumaný vzorek tedy tvoří 208 minipivovarů. Nejdůležitější marketingové nástroje ze zkoumané skupiny v souvislosti s konkurenceschopností minipivovarů jsou dle výsledků výzkumu reklama v regionálním tisku, plakáty a reklama na webových stránkách jiných subjektů.
Kľúčové slová: minipivovary, marketingová komunikácia, konkurencieschopnosť

Stiahnuť článok v PDF

OD MYŠLIENOK V DEJINÁCH K DEJINÁM MYSLENIA AKO PREDMETU HISTORICKÉHO VÝSKUMU (Monika Tresová)

Dejiny myslenia sa stali predmetom skúmania histórie po tom, čo sa dejiny ideí oddelili od dejín filozofie. Tento nový historický smer prešiel dlhou cestou, pokiaľ nadobudol dnešnú podobu. Dejiny ideí sa v USA inštitucionalizovali koncom 30. rokov 20. storočia a v 70. rokoch boli postupne nahradené intelektuálnymi dejinami. V Európe sa o dejiny myslenia začali ako prví zaujímať nemeckí historici, ktorí sa im venovali v rámci Geistesgeschichte, Ideengeschichte a neskôr Begriffsgeschichte. To, ako sa tieto historické smery vyvíjali, aké metódy používali a aké problémy riešili, sa pokúsi táto štúdia skúmať spolu s ich vzájomnou komparáciou. Napokon sa v závere zameriame aj na stav a výskum intelektuálnych dejín v súčasnosti.
Kľúčové slová: dejiny ideí, intelektuálne dejiny, dejiny historiografie, dejiny myslenia

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA VYBRANÝCH PARAMETROV POŽIARU SEDACÍCH SÚPRAV (Dorota Hodúlová, Stanislava Gašpercová)

Článok sa zaoberá analýzou vybraného parametru požiaru, a to teplotou v priestore požiaru, kde v troch realizovaných simuláciách so zmenou typu zdroja požiaru je tento parameter vyhodnotený. V prvej časti článku sú charakterizované jednotlivé požiarne modely používané na navrhovanie podmienok požiarnej bezpečnosti stavieb, posudzovanie možnosti evakuácie osôb zo stavieb, vytváranie návrhov umiestnenia požiarnotechnických zariadení, alebo aj na skúmanie a zisťovanie príčin vzniku požiaru a jeho priebehu. Druhá a tretia časť článku sa venuje popisu jednotlivých simulácií, v rámci ktorých je pomocou modelovania posúdený vybraný parameter požiaru troch rôznych sedacích súprav, ktoré sa odlišujú vo vyhotovením rámovej časti.
Kľúčové slová: požiarne modely, PyroSim, požiar sedacích súprav, vzdelávanie

Stiahnuť článok v PDF

NÁZORY NA DIGITÁLNE EURO: EURÓPSKY PRIESKUM (Michael Pirgmann)

Text zkoumá postoj ekonomických subjektů k zavádění digitální měn centrálních bank (CBDC), zejména digitálního eura (DE) prostřednictvím dvou reprezentativních spotřebitelských průzkumů mezi skupinami 525 a 1,050 evropských občanů, které odrážejí rozložení populace v zemích EU. Výsledky ukazují, že respondenti nesouhlasí s případným zušením hotovostních peněz, což se rovněž projevuje obavami, ohledně bezpečnosti a možnosti ztráty soukromí při zavádění digitálního eura. Případný vznik CBDC a DE musí tyto návrhy vzít v potaz, jen tak může být zavedení úspěšné. Text formuluje několik doporučení, které se týkají designu DE, zachování hotovosti jako dalšího způsobu plateb vedle CBDC, postupného přechodu k CBDC na základě preferencí spotřebitelů, a implementaci víceúrovňového systému CBDC bez úročení. Studie přispívá k existující literatuře tím, že předkládá empirické důkazy o postojích evropských spotřebitelů k CBDC a poskytuje politická doporučení, jak řešit obavy občanů z přijetí CBDC a co je třeba udělat, aby si spotřebitelé na DE zvykli a začali jej používat.
Kľúčové slová: digitálna mena centrálnej banky (CBDC), digitálne euro (DE), bezpečnosť, súkromie, randomizovaný online prieskum

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA VPLYVU VÝZNAMNÝCH SOCIÁLNYCH INDIKÁTOROV NA VÝKONNOSŤ CESTOVNÉHO RUCHU (Mária Matijová, Marta Miškufová, Richard Fedorko)

Odvetvie cestovného ruchu má potenciál významnou mierou prispievať k hospodárskemu rastu. Okrem systematickej podpory a propagácie CR je potrebné poznať faktory, ktoré ovplyvňujú jeho rozvoj, tak na regionálnej ako aj na národnej úrovni. Cieľom príspevku je analyzovať významné sociálne indikátory vo vzťahu k počtu prenocovaní na úrovni Prešovského samosprávneho kraja za obdobie 2001 – 2019 (pred pandémiou Covid-19). Na základe výsledkov korelačnej analýzy (1. etapa výskumu) bol na regionálnej úrovni potvrdený signifikantný vzťah počtu prenocovaní so sociálnymi indikátormi: Ekonomický aktívne obyvateľstvo so základným vzdelaním a bez vzdelania, Počet študentov, Počet dní priemernej doby trvania 1 prípadu práce neschopnosti. Výsledky výskumu poukazujú na heterogénny vývoj skúmaných sociálnych indikátorov v sledovanom období. Zároveň konštatujeme ich degresívny vplyv na počet prenocovaní. Použitý jednoduchý lineárny regresný model dosahuje na regionálnej úrovni nižšie vypovedacie hodnoty, avšak vplyv identifikovaných faktorov nie je bezvýznamný.
Kľúčové slová: cestovný ruch, sociálne indikátory, Prešovský samosprávny kraj

Stiahnuť článok v PDF

POROVNÁVACIA ANALÝZA ČIASTOČNE TRANSPARENTNÝCH FOTOVOLTICKÝCH SYSTÉMOV INTEGROVANÝCH VO FASÁDE KANCELÁRSKEJ BUDOVY – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA (Tomáš Hakszer, Peter Hanuliak)

Fotovoltické (PV) transparentné panely predstavujú jednu časť z podmnožiny fotovoltiky integrovanej do plášťa budovy. Toto odvetvie má veľký  potenciál na vývoj a hľadanie nových inovatívnych riešení ako čo najviac využiť energiu získanú z obnoviteľných zdrojov tak, aby sa budovy stávali čo najviac energeticky nezávislé. V práci sme sa zamerali na možnosť aplikácie takýchto systémov ako náhradu za tradičné zasklenia v klimatických podmienkach Slovenska. Prvá časť je teoretická, zameraná na  zakladené pojmy a druhy transparentných PV panelov a zároveň porovnanie vlastností tradične používaného zasklenia a vybraných transparentných PV panelov. Cieľom druhej časti je zhodnotiť pomocou simulačných metód použitie transparentných PV panelov v klimatických podmienkach Bratislavy na výškovej budove Stavebnej fakulty – blok C.
Kľúčové slová: fotovoltika integrovaná do plášťa budovy, transparentná fotovoltika, kancelárske budovy

Stiahnuť článok v PDF

VYMEDZENIE STAVEBNÉHO DIELA Z HĽADISKA CENOTVORBY PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY (Silvia Ďubek, Marek Ďubek)

Táto téma v oblasti stavebníctva dlhodobo rezonuje, a to najmä v súvislosti s potrebou čo najpresnejšieho definovania stavebného diela, či už v rámci verejného obstarávania alebo uzatvárania zmlúv o dielach. Cieľom je minimalizovať riziko nesprávneho ocenenia, čo sa často deje v dôsledku podhodnotenia zákaziek. Okrem úmyselného podhodnotenia zo strany uchádzačov hrá v tomto procese dôležitú rolu aj nedostatočné vyšpecifikovanie diela zo strany obstarávateľa/investora. Existuje viacero spôsobov riešenia tejto problematiky, každý však so svojimi výhodami a nevýhodami. Správne vymedzenie stavebného diela je kľúčové pri vypracovaní rozpočtu. Na tento účel možno využiť platné zákony, projektovú dokumentáciu, technickú špecifikáciu, rozpočet s výkazom výmer, územné plány, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, normy a triednik. Tieto nástroje spomínané vyššie prispievajú k presnému vymedzeniu stavebného diela a pomáhajú minimalizovať riziko nesprávneho ocenenia pri verejných obstarávaniach alebo pri uzatváraní zmlúv o dielach.
Kľúčové slová: stavebné dielo, triednik, legislatíva

VYBRANÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VOĽNÝ ČAS V SÚČASNEJ DOBE (Milena Švedová, Vladyslava Berdal)

Ako rastieme, zažívame početné zmeny v našom živote, ktoré sa vzťahujú rovnomerne na mužov a ženy, mladých aj starých, bohatých aj chudobných. Zároveň sa vyvíjajú aj naše preferencie voľného času. Skúšame nové aktivity a  niektoré z nich zostávajú aktivitami po celý život, iné s nami zostávajú len určitý čas. Pokrok v oblasti voľného času a rekreácie je pozoruhodný v súvislosti s rozšírenými rekreačnými možnosťami, najmä pre rôzne podskupiny spoločnosti. Príspevok pojednáva o sociokultúrnych faktoroch, ktoré ovplyvňujú osobné hodnoty voľného času a účasť v súčasnej spoločnosti ako je vek, pohlavie, sexuálna orientácia a sociálno-ekonomické postavenie. Zámerom je poukázať na vybrané socio-kultúrne faktory, ktoré ovplyvňujú obsah a kvalitu voľného času jedincov v dnešnej spoločnosti.
Kľúčové slová: voľný čas, vek, rodové faktory

Stiahnuť článok v PDF

ODBORNÉ ŠTÚDIE

FAKTORY NA INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI DETERMINUJÚCE ÚČASŤ VO FORMÁLNOM DOBROVOĽNÍCTVE (Estera Frgelcová)

Dobrovoľníctvo získava čoraz väčšiu relevanciu v spoločnosti, preto sa politické iniciatívy a mnohé organizácie snažia podnietiť zvýšenú angažovanosť dobrovoľníkov. Aby bolo možné identifikovať potenciálnych dobrovoľníkov, realizovať efektívne ich nábor, ale aj zapájať do dobrovoľníctva ľudí, ktorí na ňom dostatočne neparticipujú, je potrebné poznať kľúčové faktory determinujúce účasť v dobrovoľníctve. Odborný článok prináša prehľad empirických výskumov zaoberajúcich sa determinantmi dobrovoľníctva na individuálnej úrovni. Výsledky doterajších výskumov (Brozmanová Gregorová et al., 2012; Bútorová et al., 2020; Krishnan et al., 2023; Mak a Fancourt, 2021; Niebuur et al., 2018) ukazujú, že účasť na dobrovoľníckych činnostiach môže súvisieť s rôznymi socio-demografickými a psychosociálnymi faktormi, pričom značný význam sa pripisuje osobnostným vlastnostiam a motivácii (Ackermann, 2019; Akhtar, 2019; Clary et al., 1998; Herzog a Morgan, 1993; Mak a Fancourt, 2021; McCann, 2017; Rokach a Wanklyn, 2009). Tieto výsledky môžu byť prínosom pre neziskové organizácie pri nábore, udržaní a riadení dobrovoľníkov.
Kľúčové slová: formálne dobrovoľníctvo, participácia, determinanty, socio-demografické faktory, osobnostné faktory, psychosociálne faktory

Stiahnuť článok v PDF

 

hore