2021/01

VEDECKÉ ŠTÚDIE

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA OPISUJÚCA ÚČINNOSŤ NEIVAZÍVNEJ SANAČNEJ TECHNOLÓGIE BEZDRÔTOVÉHO ODVLHČOVANIA (Patrik Šťastný)

Príspevok sa zaoberá štúdiou účinnosti technológie bezdrôtového odvlhčovania historických konštrukcií, ktoré sú vo vysokej miere napadnuté stúpajúcou vlhkosťou. Aplikáciou takýchto metód bojujúcich proti vlhkosti by mala docieliť vysušenie objektov bez potreby invazívneho sanačného zásahu a tým zachovanie pôvodnej historickej hmoty. Sú však tieto technológie účinné? Túto otázku je potrebné zodpovedať. Preto je potrebné dané metódy skúmať a zamerať sa na ich účinnosť, čo by malo napomôcť k zefektívneniu sanácie, najmä historických konštrukcií. Štúdia opisuje čiastkové hodnoty skúmaného historického objektu nachádzajúceho sa na západnom Slovensku, kde bola predmetná technológia aplikovaná pred približne sedemnástimi rokmi.
Kľúčové slová: stúpajúca vlhkosť, sanácia, magnetokinetické metódy, vlnová elektroosmóza

Stiahnuť článok v PDF

MALOOBCHODNÍ TRH PRIVÁTNÍCH ZNAČEK V ČESKÉ REPUBLICE (Marie Slabá)

Tento článek se zaměřuje na oblast maloobchodních privátních značek. Konkrétně se tento článek zaměřuje na privátní značky maloobchodníků na českém trhu. Na českém trhu maloobchodníků tvoří nejdůležitější skupinu 10 maloobchodníků, z nichž 6 je nejdůležitějších ve hře privátních značek na českém trhu. Jedná se zejména o společnosti Kaufland, Albert, Penny, Billa, Lidl a Tesco. Cílem tohoto prvotního průzkumu je připravit podklad pro další marketingový výzkum privátních značek v České republice. Obecně je možné konstatovat, že privátní značky jsou neustále na vzestupu a tvoří důležitý podíl v rámci tržeb všech maloobchodních řetězců.
Klíčová slova: privátní značky, maloobchod, privátní značky maloobchodníků

Stiahnuť článok v PDF

VÝKONY CESTOVNÉHO RUCHU V RÁMCI ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V RÁMCI VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV (Kristína Šambronská)

Potenciál cestovného ruchu môže v prípade jeho správneho riadenia a spolupráce subjektov v cestovnom ruchu zrýchliť rozvoj mnohostranného využitia regiónu. Žilinský samosprávny kraj je regiónom Slovenska, ktorý má potenciál rozvoja cestovného ruchu ako prírodného tak kultúrneho, disponuje kúpeľnými zariadeniami a v jeho území sa nachádza aj pamiatka UNESCO. Cieľom štúdie je vyhodnotiť vývoj a výkony cestovného ruchu v Žilinskom samosprávnom kraji pred pandémiou Covid-19 na základe vybraných štatistických ukazovateľov. Z analyzovaných výkonov prostredníctvom vybraných ukazovateľov cestovného ruchu je možné konštatovať, že napriek istým výkyvom rozvoj cestovného ruchu v skúmanom kraji pred vypuknutím pandémie napredoval.
Kľúčové slová: cestovný ruch, výkony cestovného ruchu, prenocovania, návštevníci

Stiahnuť článok v PDF

SYSTÉMOVÉ PRVKY DRUHOŠANCOVÉHO VZDELÁVANIA (Marek Lukáč, Dominika Temiaková)

Druhošancové vzdelávanie je základným kameňom vzdelávania dospelých. Otvára dospelým, ktorí z rôznych dôvodov predčasne opustili školský systém („early school leavers“) možnosť nadobudnúť vzdelanie, ktoré ich rovesníci už dávno majú, je tiež mostom k uplatniteľnosti na trhu práce a ďalšiemu vzdelávaniu. Základnými princípmi sú však dostupnosť, efektívnosť a rovnosť v jeho poskytovaní. V európskom priestore je jedinou organizáciou, ktorá sa zaoberá iba vzdelávaním druhej šance, Európska asociácia miest, inštitúcií a škôl druhej šance (E2C). V našich podmienkach je druhošancové vzdelávanie pod gesciou rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, absentuje však medzi nimi systémová spolupráca.
Kľúčové slová: formálne vzdelávanie, druhošancové vzdelávanie, dospelí, netradiční študenti

Stiahnuť článok v PDF

ÚČASŤ VEREJNOSTI NA ZASADNUTÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA A JEHO ORGÁNOV AKO JEDNA Z FORIEM PRIAMEJ DEMOKRACIE (Viktória Kráľová)

Možnosť občanov podieľať sa na správe veci verejných je primárnou zložkou každého demokratického štátu. Ústava SR a príslušná právna úprava občanom poskytujú súbor nástrojov, prostredníctvom ktorých môžu toto právo uplatňovať. Popri fundamentálnej zložke princípu demokracie – zastupiteľskej demokracii, majú občania tiež pri správe veci verejných možnosť využívať inštitúty priamej demokracie. V článku sa zameriavame na formy priamej demokracie na miestnej úrovni, pričom dôraz kladieme na poddimenzovaný inštitút účasti obyvateľov na rozhodovaní obecného zastupiteľstva. Na základe posúdenia šestnástich samospráv hodnotíme možnosti obyvateľov ovplyvňovať rozhodnutia obecného zastupiteľstva/obecnej rady/obecných komisií prostredníctvom účasti a vystúpenia na ich zasadnutí.
Kľúčové slová: demokracia, obec, obecné zastupiteľstvo, obecná rada, komisie obecného zastupiteľstva

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV PRIJATÝCH PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ NA MOBILITU OBYVATEĽOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (Mária Brídziková)

Jednotlivé štáty prijali opatrenia ako napríklad uzatváranie škôl, úradov, podnikov a obchodných prevádzok, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19. Prijaté opatrenia teda rôznymi spôsobmi ovplyvňujú jednotlivé činnosti ľudí a aj využitie systémov verejnej osobnej dopravy. V súčasnosti v Slovenskej republike naďalej pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktorá naďalej ovplyvňuje správanie sa a rozhodovanie sa cestujúcich používať verejnú osobnú dopravu. Pandemická situácia spôsobila zmeny v správaní cestujúcich. Cieľom príspevku je skúmať vplyv pandémie spôsobenej COVID-19 na zmenu mobility obyvateľov v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: COVID-19, mobilita, nezamestnanosť, verejná osobná doprava, lockdown

Stiahnuť článok v PDF

VALORIZÁCIA STAROBNÝCH DÔCHODKOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MAĎARSKU (Oskár Tóth)

Štáty západnej civilizácie sa snažia vytvoriť efektívny, spravodlivý, a udržateľný starobný dôchodkový systém, ktorý poskytne dostatok peňazí pre starnúcu populáciu, a vlády sa vyhnú nepríjemným problémom chudoby seniorov. Pojem sociálna spravodlivosť má niekedy rôzne významy. Ich chápanie sa mení v priestore a čase. Predložený príspevok sa venuje obsahovému rámcu tohto pojmu prostredníctvom jeho špecifík v politickej, hodnotovej rovine na základe vybraných ekonomických ukazovateľov z hľadiska ich sekundárnej analýzy. Predpokladáme, že stredoľavé, ľavicové politické subjekty valorizujú starobné dôchodky s pevnou sumou, zatiaľ čo stredopravé a pravicové subjekty sa valorizujú percentuálne. Hlavným cieľom príspevku je identifikovať chápanie sociálnej spravodlivosti vládnymi subjektmi a ich koalíciami v Slovenskej republike a Maďarsku prostredníctvom valorizačných mechanizmov starobných dôchodkov v rokoch 2018 až 2021.
Kľúčové slová: Slovenská republika, Maďarsko, sociálna politika, sociálna spravodlivosť, dôchodky v starobe

Stiahnuť článok v PDF

MODERNÉ DREVOSTAVBY NA SLOVENSKU I V ZAHRANIČÍ. ASPEKT UDRŽATEĽNEJ ARCHITEKTÚRY A PLATNÁ LEGISLATÍVA (Peter Hanuliak, Peter Hartman)

Drevo ako stavebný materiál je aj vďaka súčasnému, rozvíjajúcemu sa trendu rozvoja udržateľnej architektúry opäť na vzostupe. Jeho najväčšími prednosťami a výhodami oproti iným stavebným materiálom je kombinácia jeho mechanických, tepelno-technických a estetických vlastností. Spolu s nimi vyniká jeho dobrá opracovateľnosť a technológia vyhotovenia drevených prvkov zároveň umožňujú zabezpečiť vysokú presnosť, moduláciu a komplexnosť prefabrikátov. To zároveň umožňuje významné urýchlenie výstavby už len z toho dôvodu, že drevo disponuje svojou únosnosťou okamžite. Do popredia, obzvlášť v dnešnej dobe, sa dostáva jeho environmentálna stránka spojená so šetrnosťou ku životnému prostrediu, nakoľko sa jedná o obnoviteľný stavebný materiál s minimom obsiahnutých toxických látok. Príspevok ponúka kritický pohľad na situáciu a možnosti rozvoja výstavby moderných drevostavieb na Slovensku z pohľadu súčasných legislatívnych obmedzení a zároveň s ohľadom na stále viac sa rozvíjajúci trend udržateľnej architektúry a inšpirácie zo zahraničia.
Kľúčové slová: drevostavba, udržateľná architektúra, výšková budova

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV VÝDAVKOV NA VÝCHOVU NA HOSPODÁRSKY RAST: ANALÝZA PANELOVEJ REGRESIE V KRAJINÁCH EÚ (Emine Turkan Ayvaz Guven)

Ľudský kapitál je výrobným faktorom, ktorý výrazne prispieva k sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny a realizácii štrukturálnych zmien. Vzdelanie v tomto smere má dôležitú úlohu. Vďaka vzdelaniu sa dá odstrániť neskúsenosť a nekvalifikovanosť a naopak zvyšovať kvalitu a produktivitu ľudského kapitálu, tak potrebnú pre tradičné ako i pre moderné ekonomiky. Z tohto dôvodu je vzdelávanie dôležitou premennou umožňujúcou uskutočnenie hospodárskeho rastu rozvojových i rozvinutých krajín ako i kontinuitu tohto rastu. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť výsledky ekonometrického merania krátkodobých a dlhodobých vzťahov medzi výdavkami na vzdelávanie a hospodárskym rastom v krajinách EÚ v období 2000 – 2019. Vysvetlenie ponúkame pomocou regresných modelov založených na kontingenčných vzťahoch v panelových dátach. Existencia krátkodobého vzťahu bola analyzovaná so združenou strednou skupinovou regresiou: existencia dlhodobého vzťahu bola skúmaná pomocou Pedroni kointegračného testu. Podľa výsledkov sa ukázalo, že krátkodobé a dlhodobé vzťahy medzi výdavkami na vzdelanie a hospodárskym rastom sú kladné a významné. Zatiaľ čo 1 % nárast výdavkov na vzdelanie v dlhom období prispieva k ekonomickému rastu o 0,29 %, v krátkom období je to 0,23 % nárast.
Kľúčové slová: výdavky na vzdelávanie, hospodársky rast, krajiny Európskej únie, panelová kointegrácia

Stiahnuť článok v PDF

hore