2018/02

VEDECKÉ ŠTÚDIE

PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRUAKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU (Roman Švec, Petra Martíšková, Michaela Koubková)

Článek se věnuje problematice preferencí rodin s dětmi v rámci aktivit cestovního ruchu. Rodiny s dětmi se v České republice stávají v této době, díky počtu narozených dětí kolem roku 2010, významným segmentem pro cestovní ruch. Existuje mnoho studií, které analyzují nejrůznější segmenty cestovního ruchu (obchodní cestující, VIP klientela, senioři), ale v případě rodin s dětmi existují spíše sociologické studie, než výzkum preferencí, který může pomoci k lepšímu pochopení požadavků tohoto segmentu klientů.
Klíčová slova: preference, rodina, cestovní ruch, faktory

Stiahnuť článok v PDF

POSSIBILITIES AND LIMITS OF ADOPTING SUCCESSFUL MANAGERIAL APPROACHES: FROM “BEST PRACTICE” TO “BEST FIT” (Jan Urban)

Přístupy, procesy a metody řízení, které údajně pomohly podnikům dosáhnout skvělých výsledků, jsou často označovány jako „best practice“ neboli „nejlepší praxe“. Tyto přístupy se obvykle doporučují jiným podnikům, často bez podrobné analýzy příčin jejich údajného úspěchu, stejně jako bez posození, zda jsou vhodné i za jiných podmínek. Článek se zaměřuje na kritické zhodnocení podmínek využívání nejlepší praxe při řízení podniků a ukazuje jeho limity. Dochází k závěru, že doporučení “nejlepší praxe” jsou zřídkakdy založeny na přísných empirických metodách výzkumu, a proto jsou obecně nespolehlivé. Kromě toho neexistuje obecné chápání toho, co se rozumí používáním tohoto výrazu. Na základě těchto zjištění a závěrů, článek podporuje vhodnější přístup „best fit“ neboli „nejlepší přizpůsobení“, který narozdíl od metody nejlepsí praxe, založené na procesech, vychází ze společných cílů úspěšných manažerských metod a jejich přizpůsobení podmínkám a strategiím jiných podniků. Přístup je demonstrován metodami řízení lidských zdrojů.
Kľúčové slová: Podnikové řízení, Best Practice, Best Fit, řízení lidských zdrojů

Stiahnuť článok v PDF

PRODUKCE VÍNA V ČESKÉ REPUBLICE A DALŠÍCH VYBRANÝCH ZEMÍCH. POROVNÁNÍ ÚČETNÍCH POSTUPŮ STANOVENÝCH PRO PĚSTOVÁNÍ RÉVY V ČESKÉ REPUBLICE A VE SLOVENSKÉ REPUBLICE (Kristina Kabourková)

Autorka se nejprve zabývá historií pěstování vinné révy a právním rámcem této činnosti v České republice a ve Slovenské republice. V další části porovnává účetní postupy související s pěstováním révy v ČR a ve SR. Dle jejího názoru slovenské účetnictví zobrazuje předmět účetnictví správně a přesně na rozdíl od českých účetních postupů, které doznaly v roce 2016 zásadních změn v oblasti účtování aktivace. Zmiňuje dotační programy vztahující se k vinohradnictví. Následně porovnává údaje o sklizni hroznů v ČR v letech 2006 až 2015, plochu vinic v ČR a ve SR a produkci vína ve vybraných zemích EU ve vinařských letech 2010/2011 až 2015/2016.
Klíčová slova: vinná réva, vinařství, vinice, dotace, účetnictví

Stiahnuť článok v PDF

PRODUKCE ZELENINY V ČESKÉ REPUBLICE A VE SLOVENSKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚČETNÍCH POSTUPŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ (Kristina Kabourková)

Autorka se ve svém článku zabývá produkcí zeleniny v České republice a ve Slovenské republice. Charakterizuje pěstování zeleniny z ekonomického a účetního hlediska. Komparuje účtování o produkci zeleniny v České republice a ve Slovenské republice. Domnívá se, že nové postupy účtování v České republice neodrážejí, na rozdíl od postupů na Slovensku, skutečnost. V další části pak porovnává vývoj sklizňových ploch v ha a sklizeň zeleniny v tunách v České republice a ve Slovenské republice. Přitom jsou vybrány nejčastěji pěstované druhy zeleniny. Upozorňuje na nutnost zachovat starobylé a krajové odrůdy zeleniny.
Kľúčové slová: Zelenina, sklizňové plochy, sklizeň, účtování

Stiahnuť článok v PDF

SROVNÁVACÍ ANALÝZA LIDSKÉHO KAPITÁLŮ STUDENTŮ SSEU V SAMAŘE A ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ VŠTE V ČESKÝCH BUDĔJOVICÍCH (Iveta Kmecová)

Příspěvek se zabývá problematikou analýzy investic do lidského kapitálu. V příspěvku předkládám názory studentů na investice do lidského kapitálu, konkrétně zahraničních studentů na VŠTE, studujících v Českých Budějovicích v rámci programu Erasmus a ruských studentů na SSEU v Samaře. Cílem bylo provést srovnání – komparaci názorů studentů obou vysokých škol na investice do lidského kapitálu. Pro ověření výzkumných problémů byly použity statistické charakteristiky. Příspěvek obsahově navazuje na příspěvek v předchozím čísle.
Klíčová slova: lidský kapitál, investice, vzdělávání, zdraví, statistické charakteristiky

Stiahnuť článok v PDF

POSOUZENÍ ÚROVNĚ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ V PROCESU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (Iveta Kmecová, Martina Kosíková)

V příspěvku je věnována pozornost problematice manažerských dovedností. Autorky načrtají potřebu rozvíjení manažerských dovedností manažerů pro úspěšné řízení lidských zdrojů. Teoretická část příspěvku popisuje manažerské dovednosti, základní charakteristiky manažerských dovedností V praktické části jsou prezentovány výsledky z průzkumu zaměřeného na analýzu manažerských dovedností. Nástrojem pro sběr dat byli metody dotazník, rozhovor a metoda komparace. Předmětný příspěvek předkládá částečné výsledky, vztahující se k posouzení úrovně dovedností manažerů a k zhodnocení názorů manažerů, které manažerské dovednosti považují za nejvíc důležité v životě a praxi.
Klíčová slova: manažer, manažerské dovednosti, řízení lidských zdrojů

Stiahnuť článok v PDF

CREATING AND EVALUATING OF VOCATIONAL TEACHING TEXT (Daniel Kučerka, Eva Ružínska, Roman Hrmo, Monika Kučerková)

Didaktický text aj v čase progresívneho rozvoja informačných technológií má nenahraditeľnú úlohu vo vzdelávacom procese na všetkých úrovniach vzdelávacích inštitúcií. Je to najspoľahlivejší prostriedok výučby a ako to uvádza Průcha (2009), spoľahlivo funguje pri teplotách od -100 ° C do + 80 ° C bez akejkoľvek údržby. Didaktický učebný text je text, ktorý je súčasťou učebnice. Príspevok popisuje hodnotenie učebnice autormi Kučerka D. – Kučerková M.: Učebnice angličtiny pre študentov strojárskych odborov. Predmetom nášho výskumu bolo vytvorenie tohto didaktického textu, hodnotenie kvality tohto didaktického textu, hodnotenie miery obtiažnosti tohto didaktického textu a určenie jeho čitateľnosti. Na hodnotenie experimentu sme použili Close test pre stredoškolákov.
Kľúčové slová: učebnica, vyučovacie prostriedky, štruktúra učebnice, pedagogický výskum

Stiahnuť článok v PDF

ZARADENIE INTEGROVANÝCH DIDAKTICKÝCH PRACOVÍSK DO MATERIÁLNYCH DIDAKTICKÝCH PROSTRIEDKOV (Daniel Kučerka, Roman Hrmo, Monika Kučerková)

Tento príspevok sa zameriava na definovanie integrovaných vyučovacích pracovísk a ich integráciu do materiálnych učebných prostriedkov. Ďalej bol vytvorený model KD, ktorý opisuje ich rozdelenie na jednotlivé pracoviská. Sú tu popísané aj kategórie vyučovacích pracovísk, zariadenia na vybavenie niektorých z nich. V experimentálnej časť príspevku sa autori zameriavajú na integrované didaktické pracoviská vo vyučovacom procese z pohľadu študentov. Prieskum sa uskutočnili vo vybraných slovenských a českých stredných školách.
Kľúčové slová: Integrované vyučovacie pracoviská, model, materiálne vyučovacie prostriedky

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽÍVÁNÍ UČEBNÍCH POMŮCEK VE VYUČOVÁNÍ NA 1. STUPNI ZŠ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE (Monika Kučerková, Daniel Kučerka, Zdeněk Šálek)

Cílem příspěvku je uvést čtenáře do problematiky využívání učebních pomůcek na hodinách pracovního vyučování a poukázat význam tohoto předmětu jako prvního kontaktu žáka s možností vyrobit si jednoduché konstrukce ve školních dílnách. Zároveň se v krátkosti dotýkáme didaktiky předmětu pracovní vyučování, rozdělení vyučovacích prostředků a přípravy učitele na vyučování. K využívání učebních pomůcek na hodinách pracovního vyučování jsme využili dotazníkový průzkum. Ten ukázal, jak se využívají učební pomůcky na vybraných základních školách v předmětu pracovní vyučování.
Kľúčové slová: Pracovní vyučování, didaktika, technické vzdělávání, školní dílny, projekty na podporu technického vzdělávání

Stiahnuť článok v PDF

ZMĚNY CEN MLÉKA A MÁSLA V LETECH 2010 AŽ 2012 V EU – HISTORIE SE OPAKUJE? (Marta Maršíková, Martin Maršík)

V současné době jsme svědky cenových turbulencí mléka a mléčných výrobků. Výrobci a prodejci ve svých vyjádření navozují dojem, že cenové změny u těchto produktů je něco nového. Není. Pro připomenutí jsme zpracovali vývoj cen vybraných států Evropské unie a České republiky. Cenový vývoj másla a mléka je zpracován i za celou Evropskou unii. Na zpracovaných materiálech je patrná cenová turbulence, která je srovnatelná s dnešním vývojem.
Klíčová slova: Vývoj cen, mléko máslo, Evropská unie

Stiahnuť článok v PDF

REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE (Petra Martíšková, Marie Slabá, Roman Švec)

Článek se zabývá reklamou jakožto jednou ze složek marketingové komunikace. Konkrétně předpokládaný článek posuzuje význam reklamy jakožto zdroje informací pro nákupy, dále analyzuje pociťovanou přesycenost reklamou (přičemž zvláštní pozornost je věnována pociťované přesycenosti reklamou v prostředí internetu) a též je posuzována míra iritace z hlediska umisťování reklamních sdělení. Vlastní výzkum byl zaměřen na specifickou skupinu zákazníků/spotřebitelů v podobě prezenčních studentů vysokých a vyšších odborných škol. Výsledky ukázaly, že pro ženy je vnímaná úloha reklamy jakožto informačního zdroje důležitější než pro muže. Dále výsledky naznačují, že se ženy cítí být reklamou přesyceni více než muži. Ve srovnání s celkovou pociťovanou přesyceností reklamou je přesycenost v prostředí internetu vyšší, a to jak u mužů, tak u žen. Z hlediska iritace umístění reklamních sdělení respondentům nejvíce v offline prostředí vadí reklamní spoty v televizi, v rádiu a v kině, rovněž velmi negativně vnímají SMS a MMS zprávy zasílané na mobilní telefony. Co se týče online prostředí, absolutně nejvíce jsou respondenti iritováni vyskakovacími okny, která dočasně překrývají původní obsah webové stránky.
Klíčová slova: reklama, reklama jako zdroj informací, přesycenost reklamou, iritace umístění reklamních sdělení, prezenční studenti vysokých a vyšších odborných škol, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

NOVÝ PŘÍSTUP K MĚŘENÍ LÁTKOVĚ-ENERGETICKÝCH TOKŮ V ÚZEMÍ (Petra Pártlová, Jan Váchal)

Příspěvek je zaměřen na problematiku sledování a hodnocení látkově energetických toků na různých úrovních lidských aktivit počínaje přírodnímu systémy až po hospodářské podnikatelské jednotky. Poznání obecných zákonitostí těchto toků vyjádřené v energetických tocích a bilancích otevírá možnost zpětně, na základě vypočtených bilancí, definovat s odpovídajícím stupněm pravděpodobnosti probíhající transportní a transformační procesy v těchto jednotkách. Případné ekokrizové situace (střetové oblasti) indikované na základě poruch (nepravidelnost, směrová heterogenní orientace a podlimitní nebo nadlimitní intenzita látkově-energetických toků) lze řešit prostřednictvím zásahů do strukturně – funkčních vazeb v hierarchii od nejnižších jednotek k vyšším a tím přispět k jejich k vyšší efektivitě hospodaření. Navržený postup byl ověřen v modelovém povodí Zdíkov, okr. Prachatice, kdy příprava na měření a vlastní stanovení probíhalo více jak 10 let. Výsledek naznačuje vhodnost navržené metody a rozhodující roli sluneční energie, současně však význam liského faktoru, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje energie ostatní.
Klíčová slova: regulace, energetické látkové toky, krajina, optimalizace

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE (Romana Píchová, Jaroslav Stuchlý)

Zaměstnání je pro každého z nás nedílnou a důležitou součástí života, neboť se od něj odvíjí naše životní úroveň a též naše postavení ve společnosti. Zaměstnání si lidé vybírají na základě svých znalostí, schopností a dovedností. Ne každý z nás má však to štěstí, řadit se mezi zaměstnané osoby, ale právě naopak se bohužel řadí mezi ty nezaměstnané. Cílem příspěvku je komparace obecné míry nezaměstnanosti České republiky a Slovenské republiky od jejich samostatného vzniku, roku 1993 až do roku 2017 a dále komparace faktorů ovlivňující výslednou hodnotu tohoto ukazatele, kterými jsou – celkový počet obyvatel v daných zemí a počet ekonomicky aktivního obyvatelstva v daných zemí. Data potřebná ke komparaci byla získána z portálů – českého statistického úřadu a slovenského statistického úřadu.
Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, ekonomicky aktivní obyvatelstvo, nezaměstnaní

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽÍVÁNÍ SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI MANAŽERSKÉHO AUDITU (Romana Píchová)

Článek „Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu“ navazuje na řadu již publikovaných článků ohledně problematiky manažerského auditu, kdy nyní je podnikům předložen návrh na využívání systémového přístupu a standardizovaného postupu při realizaci a zpracování manažerského auditu, což je i cílem tohoto příspěvku. Průzkumu se účastnilo 580 podniků, kdy osloveny byly malé a střední podniky působící na území České republiky. Z celkového počtu zúčastněných podniků pouhých 67 podniků manažerský audit vykonává, avšak nevyužívají ani systémový přístup, ani standardizovaný postup, jak vyplynulo z dotazníkového šetření a dále z vyhodnocení stanovených podmínek pro vyhodnocení hypotéz.
Klíčová slova: manažerský audit, systémový přístup, standardizovaný postup, fáze auditu

Stiahnuť článok v PDF

ELEMENTÁRNÍ APLIKACE OBYČEJNÝCH DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC V PRAXI (Lukáš Polanecký)

Cílem této studie je zaměřit se na aplikaci diferenciálních rovnic pomocí matematických modelů v praxi. Autoři zaměřují svůj výzkum na deterministické modely (modely, které neobsahují náhodné veličiny) a zároveň obsahují faktor času (tedy dynamické modely). Konkrétní model, který autoři řeší je „Ebbinghausův model zapomínání“. Tento model autoři řeší na základě výsledků studia studentů na vybrané „Vysoké škole“. Autoři tedy vytvoří pomocí empirického výzkumu model zapomínání, který bude sloužit pro širokou veřejnost. Výzkum této studie není určen pouze na studenty, ale může být také přínosem všem zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci se vrací do práce po delší pracovní neschopnosti nebo dovolené.
Kľúčové slová: Vzdělání, diferenciální rovnice, Ebbinghauův model, učební osnovy

Stiahnuť článok v PDF

ŘÍZENÍ ZÁSOB PODLE ZÁKLADNÍHO EOQ MODELU (Lukáš Polanecký)

Cílem této studie je provést analýzu řízení zásob ve výrobním podniku XY a navrhnout optimalizaci řízení zásob pomocí EOQ modelu. Studie je rozdělena na dvě části. V první části se zabývá problematikou řízení zásob. V druhé části vychází z praktického hlediska metody řízení zásob, jako jsou metody Just-in-time, Kanban, Semafor a ABC. Dále řeší optimalizaci nejvíce obrátkového materiálu v případě jistoty a dodavatelsko-odběratelské vztahy ve společnosti. V textu jsou vyhodnoceny výsledky a opatření, jak by společnost mohla zefektivnit skladování.
Kľúčové slová: EOQ model, řízení zásob, optimální dodávka, náklady na zásoby, optimalizace

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITÍ KRAJSKÝCH DOTACÍ V ROZPOČTECH NEJVĚTŠÍCH MĚST JIHOČESKÉHO KRAJE V LETECH 2010 – 2016 (Markéta Popílková)

Základní podmínkou svobodného rozvoje obcí a základem pro uspokojování potřeb jejích občanů je efektivní a kvalitní hospodaření obce. Prostřednictvím rozpočtů obcí je alokována významná část veřejných výdajů. Pro zajištění výdajů jsou potřebné dostatečné příjmy obcí. Převažující část příjmů rozpočtů územních samosprávných celků představují kromě daňových příjmů také dotační příjmy. S růstem rozsahu přenesené působnosti obcí se objem různých typů dotací zvyšuje. Článek se zabývá analýzou využívání dotací v šesti srovnatelných obcích Jihočeského kraje – bývalých okresních městech s výjimkou krajského města České Budějovice. Je součástí úvodních studií výzkumu autorky, která se zabývá analýzou čerpání dotací poskytovaných Jihočeským krajem. V článku se autorka zaměřila na posouzení meziročního vývoje čerpání dotací, jejich podílu na příjmech obcí celkem a v rozdělení na investiční a neinvestiční dotace a dotace z krajů a jiných zdrojů. Hodnocení zahrnuje období let 2010 až 2016 a je založeno na údajích MFČR a ČSÚ. Analýza potvrdila předpoklad autorky, že velké obce na rozdíl od malých obcí dotace k financování využívají na úrovni celorepublikového průměru čerpání dotací (20-50 %), s tím, že 20 – 40 % čerpaných dotací představují dotace krajů.
Klíčová slova: dotace, krajské dotace, podíl dotací na příjmech, rozpočet obce

Stiahnuť článok v PDF

STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY POZEMKU ZA ÚČELEM JEHO PRODEJE (Zuzana Rowland, Jaromír Vrbka)

Na odhadce nemovitosti (znalce) se klient obrací v případě, pokud potřebuje stanovit cenu určité nemovitosti. Práce znalce je však velice náročná, jelikož se setkává s širokou škálou mnohých překážek a řadou úkolů. Cílem tohoto příspěvku je stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) pozemku v k.ú. Radčice u Vodňan za účelem jeho prodeje. Stanoven je index s nemovitými věcmi a index polohy. Závěrem je stanovena obvyklá cena posuzovaného pozemku.
Klíčová slova: oceňování, obvyklá cena, cenový předpis, nemovitost

Stiahnuť článok v PDF

MANAŽMENT KVALITY VO VÝROBNOM PROCESE POVRCHOVÝCH ÚPRAV DREVÁRSKYCH VÝROBKOV (Eva Ružinská)

Účelom povrchovej úpravy je chrániť materiál pred nepriaznivými účinkami vonkajších vplyvov, ako aj pred mechanickým, chemickým, biologickým a termickým poškodením. Rovnako dôležitým aspektom je zvýšenie estetickej úrovne výrobkov z dreva a dosiahnutie finálnej, požadovanej podoby, nakoľko predajnosť výrobkov z dreva reprezentujú predovšetkým vzhľadové vlastnosti, bez rušivých defektov a pri zachovaní všetkých ostatných kvalitatívnych vlastností (mechanické, fyzikálno-chemické, odolnostné, špecifické). Manažment kvality vo výrobných procesoch povrchových úprav dreva v súčasnosti hľadá také možnosti plánovania, riadenia, zabezpečovania a zlepšenia kvality finálnej povrchovej úpravy, ktorá umožní splniť náročné požiadavky zákazníkov na drevárske výrobky. Cieľom nášho výskumu je návrh komplexnej hodnotiacej škály kvalitatívnych charakteristík povrchovej úpravy drevárskych výrobkov pre zabezpečenie objektívneho hodnotenia kvality týchto finálnych produktov v drevospracujúcom priemysle.
Kľúčové slová: Povrchová úprava, výrobný proces, manažment kvality, drevárske výrobky

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA FAKTOROV PODMIEŇUJÚCICH KVALITU POVRCHOVÝCH ÚPRAV DREVA PRE OPTIMALIZÁCIU VÝROBNÝCH PROCESOV FINALIZÁCIE DREVÁRSKYCH VÝROBKOV (Eva Ružinská)

Presadzovanie ekologických aspektov do všetkých oblastí ľudského života spôsobuje, že zákazník začína uprednostňovať také výrobky, ktoré po všetkých stránkach spĺňajú náročné kvalitatívne, hygienické kritériá. V drevospracujúcom priemysle sú výrobcovia nútení prispôsobiť sa požiadavkám trhu. Procesy povrchových úprav finalizujú výrobky z dreva a dodávajú výrobkom požadované vzhľadové, odolnostné aj ostatné kvalitatívne charakteristiky. Pre optimalizáciu a správnu voľbu povrchových úprav je potrebné analyzovať veľké množstvo faktorov podmieňujúcich výslednú kvalitu drevárskych výrobkov určujúcich vhodnosť ich použitia a výslednú cenu produktov. Cieľom príspevku je analýza faktorov podmieňujúcich povrchovú úpravu dreva a zároveň návrh hodnotiacich kritérií v optimalizácie procesov povrchových úprav s ohľadom na kvalitatívne, ekologické a ekonomické aspekty výrobného procesu finalizácie drevárskych výrobkov.
Kľúčové slová: povrchová úprava, výrobný proces, optimalizácia, kvalita, drevo

Stiahnuť článok v PDF

EFFICIENT COMMUNICATION WITH SENIORS IN LIFELONG LEARNING TO ENHANCE THEIR DIGITAL SKILLS AND ECONOMIC LITERACY (Eva Ružinská)

Príspevok sa zaoberá problémom dôležitosti inovatívneho celoživotného vzdelávania pre seniorov v ekonomických otázkach a efektívnej komunikácii. Potreba prispôsobiť a napomáhať efektívnemu vzdelávaniu seniorov pre celoživotné vzdelávanie v oblastiach ekonómie a využívaní nových nástrojov multimediálnej komunikácie spolu s dobrou znalosťou informačných technológií (IKT) sú súčasnou výzvou nielen pre akademických pracovníkov, ale aj pre spoločnosť.
Kľúčové slová: vzdelávanie, efektívna komunikácia, IKT, ekonomické vzdelávanie, faktorová analýza

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITIE ARTETERAPIE V ROVINE PODPORNÝCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH POSTUPOV U KLIENTOV V PROCESE DLHODOBEJ LIEČBY (Gabriela Ručková)

Práca poukazuje na praktické možnosti efektívneho vyžívania arteterapie ako podpornej psychoterapeutickej disciplíny a to konkrétne u závislých klientov v procese dlhodobej liečby. Zámerom je prostredníctvom kvalitatívnych a kvantitatívnych meraní zistiť rozdiely u klientov pred a po arteterapeutických stretnutiach. Cieľovou výskumnou skupinou sú dospelé osoby, závislé na alkohole, automatoch, liekoch či iných drogách bez ohľadu na pohlavie, ktorí dobrovoľne podstupujú resocializačný proces v chránenom (izolovanom) prostredí a v priebehu posledného polroka nemali recidívu. Jednou z hlavných premenných je, že participanti si izolované prostredie vybrali na odporučenie, resp. vo vlastnom záujme (čiže dobrovoľne), čím predpokladáme u nich také momentálne motivačné nasadenie, že majú záujem pracovať na osobnostnej zmene. Na základe zistení, je následne možné realizovať vhodné terapeutické postupy či už v individuálnej, skupinovej alebo postupne v rodinnej forme. Výsledky, ktoré sme získali zberom údajov (osobné anamnézy, štruktúrované rozhovory, kresebné prejavy, štandardizované dotazníky NEO,STAI, ŠOP) a arteterapeutické sedenia nám ponúkajú ucelený obraz s možnosťami špecifických individuálností sprevádzania klienta v terapeutickom procese. Aktuálne ponúkame časť výsledkov a to vzhľadom na skutočnosť, že výskumný zámer je dlhodobý a diametrálne členený. Pre ilustráciu v závere uvádzame dve skrátené kazuistiky participantiek, ktoré majú rovnakú resp. podobnú závislosť a odhodlanie pracovať na sebe v resocializačnom zariadení. Môžeme vnímať a porovnávať ich racionálne postoje a emocionálne zmeny a to s perspektívou zvládania ich narušeného osobnostného spektra.
Kľúčové slová: arteterapia, psychoterapeutické postupy, klient, liečba, resocializácia

Stiahnuť článok v PDF

AKČNÍ PROGRAM KSČ (1968) – MÝTUS O REFORMNÍM KOMUNISMU (Radek Soběhart)

Akční program Komunistické strany Československa (KSČ) ze dne 5. dubna 1968 měl představovat ideovou oporu pro jednání členů KSČ v období tzv. pražského jara. Akční program zároveň představoval jeden z nejznámějších výstupů událostí roku 1968 v Československu a měl být ukázkou „demokratických“ změn ve střední Evropě, která patřila k dalším místům „globálního revolučního hnutí 1968“. Ovšem každá země vycházela z poněkud jiné tradice a také jednotlivé události měly dosti odlišný charakter. Vojenský vpád zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 jen posílil „pozitivní“ vnímání pražského jara jako příkladu snahy o hledání vlastní, československé cesty k socialismu, demokracii a blahobytu. Právě Akční program KSČ ukázal, jak bylo toto vnímání z velké části zavádějící, neboť neodrážel snahy KSČ o nějaké reformy, ale spíše byl jen výsledkem střetů frakcí uvnitř strany. Navíc, svým obsahem zcela zaostával za očekáváním československé společnosti, což se odrazilo v jeho rozpačitém přijetí veřejnosti. Akční program KSČ byl důkazem, že komunistům i v roce 1968 šlo jen o zachování vlastní moci a nikoli o nějaké hlubší reformy.
Kľúčové slová: historie, komunismus, 1968, Pražské jaro, Sovětský svaz

Stiahnuť článok v PDF

SITUAČNÍ ANALÝZA, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKŮ (Jarmila Straková, Jan Váchal)

Otázky související s využitím situační analýzy (SA) ve strategickém řízení podniků v současném tržním prostředí ČR stále silněji rezonují jak ve vědecké, tak uživatelské obci. Názory se značně diferencují od konstatování, že SA je jediný možný přístup při strategickém řízení a rozhodování podniků, až po její odmítnutí jako přežitý způsob projekce a realizace podnikové strategie. V příspěvku jsou tyto přístupy k SA konfrontovány se současnou podnikovou realitou na základě široce zaměřeného dotazníkového šetření. U testovaného souboru 83 velkých podniků (nad 250 zaměstnanců) byl analyzován stav z hlediska zpracování vize a mise, využívání strategických analýz pro vnitřní a vnější podnikové prostředí, z pohledu jejich zpracování a doby frekvence analýz. S využitím statistických metod byla testována závislost mezi zpracováním podnikové strategie a využíváním strategických metod a jiných manažerských nástrojů.
Klíčová slova: strategické řízení, situační analýza, hodnotový potenciál, manažerské metody

Stiahnuť článok v PDF

KOMPARACE NEURONOVÝCH SÍTÍ A REGRESNÍCH ČASOVÝCH ŘAD PRO PREDIKCI VÝVOJE ODPOLEDNÍCH CEN PLATINY NA NEWYORSKÉ BURZE (Marek Vochozka, Veronika Machová)

Platina je odolným, tvárným a drahocenným kovem, který se stává strategickou komoditou pro průmysl v mnoha zemích světa. V posledních letech se poptávka po platině, díky jejím vlastnostem a vysoké odolnosti, více než zdvojnásobila. Pro investiční účely je platina snadno dostupná ve formě slitků a v některých případech i ve formě mincí. Již dlouhou dobu se tak využívá i jako uchovatel hodnoty. Cílem tohoto příspěvku je provést regresní analýzu ceny platiny na newyorské burze pomocí umělých neuronových struktur a pomocí lineární regrese. Určena bude nejvhodnější metoda pro případnou predikci budoucího vývoje ceny platiny na newyorské burze. Na základě hodnocení výsledků vývoje ceny a tvaru regresní křivky, při úvaze jednoduché lineární regrese, lze konstatovat, že nejblíže se vývoji ceny platiny přibližuje křivka proložená funkcí spline. Vybrané nejvhodnější neuronové sítě jsou pouze vícevrstvé perceptronové sítě s jednou skrytou vrstvou. Výkon všech pěti uchovaných neuronových struktur je přibližně totožný. Pokud se podíváme na výkon z pohledu koeficientu korelace, zůstávají k použití pouze neuronové sítě, mezi kterými není prakticky žádný rozdíl. Zajímavá by samozřejmě byla například analýza reziduí, která by zajisté určila z uchovaných neuronových sítí jednu nejlepší.
Klíčová slova: platina, lineární regrese, umělé neuronové sítě, regresní analýza, vývoj ceny

Stiahnuť článok v PDF

OCENĚNÍ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU POMOCÍ ZNALECKÉHO STANDARDU PRO OCEŇOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA KONKRÉTNÍM PŘÍPADU (Marek Vochozka , Jaromír Vrbka)

Znalecká činnost patří stále více mezi vyhledávanější služby, prostřednictvím nichž poskytují odborníci z různých odvětví pomoc státním orgánům zejména při rozhodování. V současnosti se však poptávka po těchto službách rozmohla i mezi běžné občany nebo organizace pro potřeby jejich právních úkonů. Znalce od experta lze odlišit dle zvláštní kvalifikace. Výsledky práce experta využívají zejména subjekty, kterým je řešená problematika blízká, tzn. lidem z oboru nebo oborů souvisejících. Způsob jeho práce vychází pouze z jeho úvahy. Znalec by měl danou problematiku poskytnout ve formě, jež je srozumitelná pro orgány činné v příslušném řízení a pro subjekty, jichž se daná problematika týká. Práce znalce musí být v souladu se zásadami procesního řízení v dané věci. Tento článek se zabývá oceněním motorového vozidla společnosti XX, s. r. o. v Českých Budějovicích. Cílem příspěvku je stanovit obvyklou cenu nákladního vozidla Liaz ke dni 5. 1. 2018. Je tak stanovena technická hodnota vozidla, výchozí cena vozidla, vypočtena časová cena a na závěr je zjištěna obvyklá ceny nákladního vozidla.
Klíčová slova: oceňování, motorové vozidlo, znalec, majetek, cena obvyklá

Stiahnuť článok v PDF

TRADE RELATIONS BETWEEN LATIN AMERICA AND THE EUROPEAN UNION: THE ROLE OF INSTITUTIONAL FACTORS (Lourdes Gabriela Daza Aramayo, Marek Vokoun)

The trade theory seeks to identify the variables determining international exchange between countries. In recent years, variables not traditionally considered in traditional models, such as geographic location, the cost of transport, and cultural and institutional factors have emerged as important explanatory variables, and therefore need to be incorporated in the analysis. In order to make new contributions, this paper contains an extended business gravity model with panel data and random effects that combine institutional, economic and cultural changes as one of the determinants of bilateral flows between the country of origin and the rest of the world during the period 1995-2011, through the use of different aggregate indicators, incorporated as explanatory variables in different design specifications. The objective of this research is to design an extended/modified model of trade where the economic characteristics of countries are combined with the institutional and policy factors of trade, such as EU alignment, EU common policies, the impacts of the Euro, trade agreements, and the application of this model on the analysis of International Trade between Latin American countries, Germany and the Czech Republic. We would also like to explain the gaps between the real and theoretical trade by means of robust estimation techniques, thus enabling us to quantitatively assess the role of institutional factors, Free Trade Agreements, and other factors on trade.
Key words: International Trade, Institutions, Gravity model, Germany, Czech Republic, Latin America

Stiahnuť článok v PDF

hore