2015/01

Rozhovory s akademikmi

Rozhovor s Eliškou Gunišovou (Magdaléna Barányiová)

Eliška Gunišová sa narodila 15. augusta 1989 v Žiline. Vysokoškolské štúdium absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulte stredoeurópskych štúdií, Ústave stredoeurópskych jazykov a kultúr. Už v rámci štúdia sa aktívne zapájala do súťaží, resp. študentských konferencií. V rámci týchto súťaží vystúpila s príspevkami týkajúcimi sa slovanských dejín. Záujem o československý a český film zužitkovala na študentskej vedeckej odborno-umeleckej činnosti (2012), kde sa umiestnila na 1. mieste. V rámci pedagogickej činnosti vedie semináre: Slovenská literatura 20. a 21. století, Slovenské filmové adaptácie. Aktívne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií a to nielen na Slovensku, ale i zahraničí. Popri pedagogickej a vedeckej činnosti pôsobí i ako výkonná redaktorka stredoeurópskeho časopisu pre vedu a literatúru Proudy.

Stiahnuť článok v PDF

Vedecké štúdie

NÁVŠTĚVNOST VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KULTURNĚ-HISTORICKÝCH PAMÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2013 (Martin Kebza)

Text se zabývá návštevností kulturně-historických památek (KHP), tedy hradů, zámků a dalších objektů v České republice. Důraz je kladen na územní hledisko, tj. šetření prostorové diferenciace KHP. Rovněž se osvětluje kategorizace památek a jejich možný potenciál. Cílem je analyzovat atraktivitu území republiky (podle okresů) pro kulturní cestovní ruch.
Kľúčové slová: kulturně-historické památky, atraktivita území, kulturní cestovní ruch, kulturně-poznávací cestovní ruch, Česká republika

Stiahnuť článok v PDF

ZAKLADANIE ONSHORE A OFFSHORE PODNIKOV ZA ÚČELOM DAŇOVÉHO PLÁNOVANIA A DAŇOVEJ OPTIMALIZÁCIE (Michal Ištok)

Cieľom tejto state je na základe komparácie názorov významných autorov v oblasti medzinárodných daní a medzinárodného práva, súčasne s aktuálnymi trendmi v oblasti prijímania zmlúv o výmene daňových a bankových informácií, teoreticky preskúmať možnosti využitia zakladania onshore a offshore podnikov za účelom daňového plánovania a daňovej optimalizácie. Pozornosť bude venovaná hlavne tzv. daňovým rajom, ktoré rozdeľujú odborníkov v tejto oblasti na dva tábory.
Kľúčové slová: daňová optimalizácia, daňové plánovanie, daňový raj, trendy vo výmene daňových a bankových informácií

Stiahnuť článok v PDF

PREHĽAD ĽAHKÝCH BETÓNOV S VYUŽITÍM ODPADOVÝCH PLASTOV (Valéria Gregorová)

Ľahké betóny predstavujú špeciálnu skupinu betónov, ktoré nachádzajú v stavebnej praxi čoraz častejšie uplatnenie. Vyznačujú sa nízkou objemovou hmotnosťou a dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Ich vyľahčenie možno docieliť priamo v štruktúre materiálu pomocou penotvornej či plynotvornej prísady alebo nepriamo, použitím rôznych ľahkých organických alebo anorganických plnív (expandovaný íl, bridlica, liapor, drevené odpady, polystyrén, recyklované odpadové plasty a pod.).
Kľúčové slová: ľahký betón, história, vývoj

Stiahnuť článok v PDF

HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ VÝVOJ A POSTAVENIE POBALTIA DO ZAČIATKU 20. STOROČIA (Viktor Verba)

Hlavným cieľom príspevku je opísať a analyzovať historicko-geografický vývoj Pobaltia, jeho postavenie a význam v jednotlivých historických obdobiach vývoja od najstarších dôb až do začiatku 20. storočia. V jednotlivých častiach príspevku charakterizujeme tieto obdobia a zamýšľame sa nad ich vplyvom na smerovanie tohto regiónu v minulosti. Výsledkom príspevku je teda ucelený pohľad na vývoj a postavenie Pobaltia, ktorý je doplnený o fotografický materiál, ktorý bol zozbieraný počas našej návštevy regiónu.
Kľúčové slová: Pobaltie, pobaltské štáty, Litva, Lotyšsko, Estónsko

Stiahnuť článok v PDF

HISTORICKO-GEOGRAFICKÉ SÚVISLOSTI VZNIKU A EXISTENCIE VOJNOVÉHO CINTORÍNA V MANILE (FILIPÍNY) (Anton Fogaš, Juliana Krokusová)

Cieľom príspevku je poukázať na problematiku vojnových cintorínov. Vojnové cintoríny sú neoddeliteľnou súčasťou vojenských udalostí a vojenského priestoru. S každým vojnovým cintorínom sa viaže zaujímavá a poučná história. Každý z nich má svoj individuálny príbeh. Zároveň sú citlivou a kontroverznou témou povojnových dohôd. Doposiaľ boli reflektované predovšetkým z pohľadu vojenského, historického a geopolitického. V príspevku prezentujeme aj nový pohľad na vojnové cintoríny ako antropogénnu formu reliéfu a ako objekt cestovného ruchu. V empirickej časti sme sa zamerali na americký vojnový cintorín na Filipínach, na jeho špecifiká a rozpracovali ho v kontexte historicko-geografických súvislostí vojny v Pacifiku.
Kľúčové slová: vojnový cintorín, vojna v Pacifiku, Manila, antropogénna forma reliéfu

Stiahnuť článok v PDF

POSSIBILITY OF GROWTH REGULATOR APPLICATION IN WINTER WHEAT (Irena Barányiová, Karel Klem, Jan Křen, Vladimír Smutný, Jan Brotan)

The experiment was based on a field experimental station in Žabčice with variety of winter wheat Matylda. This area (Žabčice) is located in a warm area with prevailing continental climate , with average annual rainfall of 482 mm and an average annual temperature of 9.3°C. The field experiment testing various growth regulators in spring winter wheat was founded in 2013/2014. Within this experiment following growth regulators and fungicide with growth regulation effect were used: Retacel extra R68 (chlormequat chloride 720 g/l), Moddus (trinexapac-ethyl 250 g/l), Cerone (ethephon 480 g/l), Amistar (azoxystrobin 250 g/l). These growth regulators were applied at growth stages between BBCH 31 and BBCH 59. The aim of the experiment was to determine the impact of these regulators on the growth, development and yield of winter wheat when simulating the drought stress using experimental rain-out shelters. Results of field experiments can contribute to mitigating the impact of drought on yield formation and quality of winter wheat production in the realization of biological potential of wheat genotypes.
Key words: winter wheat, drought, plant growth regulators

Stiahnuť článok v PDF

VNÍMANIE ZNAČKY SLOVENSKA AKO DESTINÁCIE CESTOVNÉHO RUCHU (Daniela Matušíková, Jaroslava Gburová)

Cestovný ruch je v neustálom procese zmien a implementovania nových prvkov do jeho praxe. Vznikajú nové druhy a formy cestovného ruchu a ponuka na tomto trhu pracuje v čoraz väčšom konkurenčnom prostredí. Je preto dôležité, aby si jednotlivé produkty, či v tomto prípade najmä služby vybudovali svoju značku, pod ktorou budú fungovať a ktorá bude ľahko rozoznateľná a atraktívna pre účastníkov cestovného ruchu. Vybudovanie kvalitnej značky však predstavuje náročný proces, ktorý pozostáva z mnohých komponentov. Príspevok pojednáva o vnímaní značky cestovného ruchu na príklade Slovenskej republiky ako destinácie cestovného ruchu. Realizovaný prieskum vnímania značky Slovenska ako destinácie cestovného ruchu bol uskutočnený v rámci domáceho obyvateľstva. Nosnou prieskumnou metódou bol anketárny prieskum a výsledky z nej boli vyhodnotené metódou sémantického diferenciálu, aby priniesli pohľad na vnímanie jej potenciálu a jej konceptu, ktorá by mala reprezentovať krajinu ako celok.
Kľúčové slová: Značka v cestovnom ruchu, destinačná značka, vnímanie značky

Stiahnuť článok v PDF

KVALITA SLUŽIEB HOTELOVÝCH ZARIADENÍ S DÔRAZOM NA PREVÁDZKOVÚ SPOĽAHLIVOSŤ (Kristína Šambronská, Anna Šenková, Daniela Matušíková)

Turizmus a jeho služby predstavujú významnú zložku v súčasnej spoločnosti. Ubytovacie zariadenia a ich služby, ktoré poskytujú, musia obstáť v silnom konkurenčnom prostredí. To je dôvod, prečo sú nútené poskytovať vysoko kvalitné služby odlíšiteľné od ostatných. Pri zhodnocovaní úrovne kvality produkovaných služieb možno použiť niekoľko metód výskumu. Pre účely tejto štúdie bol využitý model GAP, ktorý bol zameraný na dimenziu spoľahlivosti služieb vo zvolenom hoteli nachádzajúcom sa vo východnej časti Slovenska. Jeho služby boli porovnané v dvoch obdobiach v rokoch 2009 a 2012. V predkladanej štúdii sú prezentované výsledky výskumu, ktorého dáta boli získané prostredníctvom dotazníkovej metódy.
Kľúčové slová: GAP model, kvalita služby, ubytovacie zariadenia, spokojnosť zákazníkov

Stiahnuť článok v PDF

RECENZIE

Recenzia: Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art (Katarína Šantová)

KALNICKÁ, Zdeňka, 2013. Concept and Image: Intersections of Philosophy and Art. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 135 s. ISBN: 978-80-7464-297-5.

Stiahnuť článok v PDF

hore