2014/01

Príhovor šéfredaktora (Branislav A. Švorc)

Vážení čitatelia, milí kolegovia.

Máte pred sebou špeciálne vydanie vedeckého časopisu Mladá veda. Toto vydanie bolo naplánované ako jeden z výstupov dvoch projektov GAMA, ktoré sme riešili na našom pracovisku, na Katedre turizmu a hotelového manažmentu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity.

V súčasnosti je nevyhnutná profilácia jednotlivých oblastí turizmu, vrátane regiónov. Na základe potenciálu a dokonalého poznania požiadaviek účastníkov turizmu, ich motívov, potrieb a preferencií, je možné vytvoriť presný turistický produkt, ktorý bude spĺňať ich požiadavky a teda bude aj na trhu cestovného ruchu konkurencieschopný a rentabilný. Zdrojovú krajinu a oblasť, ako aj preferencie účastníkov turizmu je nutné sledovať z dlhodobého hľadiska a zaznamenávať odchýlky ako aj trendy v dopyte.

Mesto Prešov a jeho blízke okolie ponúka mnoho príležitostí pre rozvoj cestovného ruchu. Bohatý je jeho prírodný potenciál, ktorý disponuje viacerými atraktivitami a poskytuje zázemie pre realizáciu rekreačných aktivít. Okrem prírodných možností je tu silne zastúpený kultúrny potenciál, jednak z hľadiska mnohonárodnosti a multireligiózneho prostredia.

Cieľmi projektov bolo zmapovanie a analýza aktuálneho stavu najvýznamnejších atrakcií, turistických produktov, či atraktivít vhodných na návrh nového inovatívneho produktu, pre rozvoj najmä domáceho cestovného ruchu a rekreačných aktivít so zameraním pre jednotlivé segmenty populácie. Ďalším cieľom bola identifikácia hlavných turistických tokov s ohľadom na potreby a motív účasti na turizme na tomto území.

Pevne verím, že Vás prezentované pohľady na skúmanú problematiku obohatia a možno tiež inšpirujú k novým inovatívnym riešeniam v cestovnom ruchu vo Vašom regióne.

Za celú redakciu Vám prajem veľa akademických a osobných úspechov.

GEOGRAFICKÁ ANALÝZA VYBRANÝCH ZLOŽIEK KRAJINY – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA MESTA PREŠOV (Jana Mitríková, Branislav A. Švorc)

Príspevok analyzuje potenciál mesta Prešov z pohľadu geografie. Cieľom je stručná geografická charakteristika jednotlivých zložiek krajiny katastrálneho územia mesta a hodnotenie vybraných prírodných podmienok pre rozvoj turizmu (geologické, geomorfologické, klimatologické, hydrologické a pôdne pomery a taktiež flóru, faunu a kvalitu životného prostredia), okrajovo aj historického a demografického potenciálu rozvoja mesta i jeho dopravnej infraštruktúry. Zaoberá sa taktiež úlohou rozličných faktorov vplývajúcich na geografickú polohu mesta, jeho vznik a ekonomickú transformáciu. Kľúčové slová: Prešov, geografická poloha, prírodné podmienky, história, demografické podmienky, rozvoj cestovného ruchu

Stiahnuť článok v PDF

PROPAGÁCIA MESTSKÝCH DESTINÁCIÍ A JEJ VPLYV NA SPOTREBITEĽOV (Jaroslava Gburová, Daniela Matušíková)

Marketing je ovplyvňovaný svojím prostredím, a to najmä vývojom technológií, ktoré sa využívajú aj pri propagácií mestských destinácií. Propagácia a jej formy majú významné postavenie a uplatnenie v každej činnosti podnikania. Na predvídanie potrieb súčasných i potenciálnych spotrebiteľov musí byť podnik, ako aj mestská destinácia schopná osloviť špecifické cieľové segmenty. Cieľom príspevku je spracovanie vybraných teoretických pojmov a analýza zistenia vplyvu propagácie mestských destinácií na spotrebiteľov v oblasti cestovného ruchu.
Kľúčové slová: cestovný ruch, marketing mestských destinácií, propagácia, spotrebiteľ, účastník cestovného ruchu.

Stiahnuť článok v PDF

PREZENTÁCIA TURISTICKÝCH PRODUKTOV – VÝZNAM ZNAČKY (Kristína Šambronská)

Príspevok sa zameriava na význam značky v rámci marketingu turistických produktov. Zostavenie atraktívneho turistického produktu a jeho ponuka (možná aj v 2 -3 variáciách) má význam na rozvoj domáceho (regionálneho ako aj celonárodného), zahraničného turizmu. Následne je možné hovoriť aj o ekonomickom rozvoji regiónu.
Kľúčové slová: turizmus, turistický produkt, značka

 

Stiahnuť kapitolu v PDF

ANALÝZA TRHU POHOSTINSKÝCH SLUŽIEB V MESTE PREŠOV (Anna Šenková, Magdaléna Gričová)

Ľudia navštevujú pohostinské zariadenia za účelom uspokojenia svojich základných potrieb. V súčasnosti je možné vybrať si z rozmanitej ponuky služieb, ktorá je v rôznych zariadeniach odlišná. Hlavným cieľom príspevku bolo identifikovať súčasnú situáciu na trhu stravovacích služieb v meste Prešov. Predmetom skúmania boli teda pohostinské zariadenia, ktoré sú hlavnými sprostredkovateľmi týchto služieb.
Kľúčové slová: pohostinské služby, mesto Prešov, trh, prieskum

 

Stiahnuť článok v PDF

VYUŽITIE POVESTÍ A LEGIEND V CESTOVNOM RUCHU AKO SEKUNDÁRNY DETERMINANT ROZVOJA REGIÓNU CESTOVNÉHO RUCHU (Kristína Šambronská)

Legendy a povesti určitým spôsobom vplývajú na cestovný ruch a tento vplyv je možné využiť v prospech rozvoja cestovného ruchu. Cieľom tohto príspevku je poukázať na význam legiend a povestí v práci sprievodcu cestovného ruchu s ich následným vplyvom na návštevnosť danej oblasti.
Kľúčové slová: cestovný ruch, sprievodca, atraktivity, výklad, legendy

Stiahnuť článok v PDF

49 ATRAKTIVÍT PREŠOVA A OKOLIA PRE ZVÝŠENIE KONKURENČNÉHO PROSTREDIA MESTSKÉHO CESTOVNÉHO RUCHU (Milena Švedová, Daniela Matušíková)

Cestovný ruch ako jeden z dôležitých odvetní hospodárstva, si zaslúži významnú pozornosť. Mestský cestovný ruch vytvára v dnešnej dobe jednu z možností konkurenčného prostredia medzi mestami navzájom. Medzi mestá, kde dochádza k prílevu návštevníkov radíme aj mesto Prešov nachádzajúce sa vo východnej časti Slovenska. Jeho pamiatková zóna, ako aj príjemné okolité prostredie predstavujú konkurenčné prostredie mestského cestovného ruchu na východnom Slovensku. Cieľom tohto príspevku bolo zmapovať 49 atraktivít, ktoré ponúka mesto a jeho blízke okolie.
Kľúčové slová: mesto Prešov, turistická destinácia, mestský turizmus, konkurencia

Stiahnuť článok v PDF

hore