2022/03

VEDECKÉ ŠTÚDIE

ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI U SENIOROV PROSTREDNÍCTVOM UNIVERZÍT TRETIEHO VEKU (Lucia Kováčová, Erik Selecký)

Hlavným cieľom príspevku sa je zamerať na finančnú gramotnosť seniorov. Zistiť pomocou lektorov finančnej gramotnosti ako sú na tom seniori na Slovenku. Po vyhodnotení výsledkov sme zostavili dotazník, ktorý sme dali vyplniť seniorom – študentom Univerzity tretieho veku. Vo výskume sme sa zamerali na kvalitatívny výskum obohatený o kvantitatívny výskum, formou dotazníku. Použili sme deskriptívnu metódu, výskumná vzorka pozostávala z 547 respondentov – študentov UTV, výsledky empirického výskumu priblížili aktuálnu situáciu vzdelávania finančnej gramotnosti seniorov na Slovensku.
Kľúčové slová: finančná gramotnosť, senior, vzdelávanie seniorov, univerzita tretieho veku

Stiahnuť článok v PDF

TRANSFORMAČNÝ LEADERSHIP V MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVE NA SLOVENSKU (Dominika Bernátová)

Štúdia sa zaoberá transformačným leadershipom a leaderstvom v štátnej správe. Hlavným cieľom bolo zistiť názory štátnych zamestnancov na leadership v ich služobnom úrade podľa socio-demografických premenných (rod, región Slovenska). Cieľom bolo tiež zistiť a analyzovať existenciu štatistických rozdielov na základe uvedených socio-demografických premenných. Na získanie empirických údajov bol použitý autorský dotazník o leadershipe. Respondentmi boli štátni zamestnanci okresných úradov na Slovensku. Zistenia naznačujú, že vedúci štátni zamestnanci na okresných úradoch využívajú prvky transformačného leadershipu. U štátnych zamestnancov prevláda pozitívne hodnotenie svojich nadriadených. Napriek tomu existuje u vedúcich štátnych zamestnancov značný priestor na zlepšenie, najmä v oblasti motivácie podriadených.
Kľúčové slová: transformačné vedenie zamestnancov, vedenie zamestnancov, štátni zamestnanci, miestna štátna správa

Stiahnuť článok v PDF

VÄZENIE AKO EDUKAČNÉ PROSTREDIE A ODSÚDENÝ AKO UČIACI SA (Silvia Lukáčová)

Vzdelávanie vo väzenskom prostredí má, v porovnaní s bežným vzdelávaním, viacero významných špecifických charakteristík, ktoré súvisia s odlišnou povahou dvoch zásadných prvkov systému edukácie – prostredia a charakteristík učiacich sa. Preto sa v príspevku venujeme charakteristikám špecifického edukačného prostredia väznice a jej nedobrovoľných obyvateľov, teda odsúdených. Uvádzané znaky cieľovej skupiny učiacich sa a väzenského prostredia by učitelia mali mať na zreteli, keď vzdelávajú odsúdených. Odlišné podmienky výučby limitujúce nielen slobodný pohyb a vôľu učiacich sa ale aj ich učiteľov a špecifické, často problémové osobnostné charakteristiky a životná história učiacich sa, stavajú učiteľov odsúdených pred výzvy, na ktoré sú vo výučbe nútení reagovať.
Kľúčové slová: odsúdení ako učiaci sa, väzenské prostredie, rehabilitácia, totálna inštitúcia

Stiahnuť článok v PDF

AKTUÁLNE PROBLÉMY NARUŠENIA PLYNULOSTI PODNIKANIA MSP NA SLOVENSKU (Erika Mošková, Katarína Buganová)

V článku sa venujeme aktuálnym problémom narušenia plynulosti podnikania MSP na Slovensku. V rámci Grantového projektu UNIZA sa uskutočnil celoslovenský prieskum zameraný na prerušenie prevádzky podnikov vplyvom pandémie COVID-19 a identifikáciu dopadov pandémie na MSP v SR, ktorého výsledky prezentujeme v danom článku. Výsledky z celoslovenského prieskumu porovnávame s prieskumom spoločnosti Allianz, ktorý bol taktiež zameraný na aktuálne hrozby pôsobiace na podnikateľské prostredie. V rámci článku chceme upozorniť na nutnosť prevencie a prípravy podnikov na zmeny prostredia ako aj nutnosť neustáleho vzdelávania zamestnancov.
Kľúčové slová: podnik, prevádzkyschopnosť, narušenie, COVID-19, Slovensko

Stiahnuť článok v PDF

APLIKÁCIA INVAZÍVNEJ PROTIVLHKOSTNEJ TECHNOLÓGIE Z POHĽADU UDRŽATEĽNOSTI HISTORICKÝCH STAVIEB (Patrik Šťastný)

Článok sa zaoberá mierou účinnosti invazívnej sanačnej technológie bojujúcej proti stúpajúcej vlhkosti a jej následnému zabránenie deštrukčného vplyvu na skúmaný objekt. Obnova pamiatok zasiahnutých stúpajúcou vlhkosťou je v spojení s pojmom ,,udržateľnosť” veľmi aktuálnou témou. Týmto problémom je potrebné sa zaoberať z globálneho hľadiska. Článok rozoberá invazívnu sanačnú technológiu patriacu do skupiny technológií dodatočných nepriepustných vrstiev. Opisuje jej aplikáciu, účinnosť a význam z pohľadu zachovania kultúrneho dedičstva národa a taktiež z pohľadu udržateľnosti a možnosti využívania týchto objektov.
Kľúčové slová: sanácia, stúpajúca vlhkosť, dodatočné nepriepustné vrstvy

Stiahnuť článok v PDF

VPLYV TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU NA ÚROVEŇ KĹBOVEJ POHYBLIVOSTI DOLNÝCH KONČATÍN VO FUTBALE (Patrik Barčák)

Cieľom výskumu bolo zistiť vplyv tréningového programu na úroveň pohyblivosti dolných končatín pomocou aktívneho a aktívneho izolovaného strečingu aplikovaného na začiatku tréningovej jednotky vo futbale. Súbor tvorilo 8 hráčov klubu MŠK Námestovo hrajúceho III. futbalovú ligu. Priemerný vek hráčov bol v čase výskumu 23,63 ± 4,52 rokov a boli považovaný za športovcov výkonnostnej úrovne. Tréningový program zameraný na zlepšenie kĺbovej pohyblivosti dolných končatín, trval 8 týždňov a prebiehal 2 x týždenne po 20 – 25 minút v úvodnej časti tréningovej jednotky pred začiatkom hlavnej časti tréningovej jednotky v posilňovni MŠK Námestovo, po ktorom ešte nasledovalo špeciálne futbalové rozcvičenie priamo na futbalovom ihrisku. Testovali sme pomocou testu lunge test- posúdenie dorziflexie vo výpade kde sme sledovali uhol dorziflexie pomocou goniometra a vzdialenosť medzi špičkou chodidla a stenou. V tomto teste sme dosiahli zlepšenie v oboch častiach a to- pri meraní uhlu dorzflexie zo 40,81° na 45° (p < 0,00022) ale aj pri meraní vzdialenosti špičky chodidla od steny z 10,00 cm na 11,125 cm (p < 0,015). V ďalšom teste MCS ROM- posúdenie rozsahu pohybu sme sledovali rozsah pohybu kĺbov dolných končatín a dosiahli sme celkové zlepšenie na úrovni 10,00 % a štatistickú významnosť pri všetkých meraných testoch: flexia-extenzia kolena v ľahu na chrbte o 9,13° (p < 0,00035), flexia kolena a bedra v ľahu na chrbte o 3,19° (p < 0,0139), extenzia bedra na bruchu o 6,19° (p< 0,00022), vonkajšia rotácia bedra o 5,69 (p< 0,00022) , vnútorná rotácia bedra o 8°((p< 0,00035), flexia kolena v ľahu na bruchu o 6,37°(p< 0,00022), plantárna flexia o 3,87° (p< 0,00022), dorziflexia členku o 3,46° (p< 0,02169), pronácia členku o 0,43°(p< 0,12302) a supinácia členku o 2,68°(p< 0,00022).
Kľúčové slová: kĺbová pohyblivosť, strečing, rozsah pohybu

Stiahnuť článok v PDF

STRATEGICKÉ PLÁNY REGIONÁLNYCH SAMOSPRÁV: SLOVENSKÁ VS. ČESKÁ REPUBLIKA (Michal Garaj, Ivana Butoracová-Šindleryová)

Strategické plánovanie predstavuje neoddeliteľnú súčasť štátnej správy a samosprávy. Je prítomné od najvyššej štátnej úrovne až po najnižší miestny stupeň. Regionálna úroveň samosprávy predstavuje medzistupeň hierarchie nastavovania strategických koncepčných rámcov v štáte. Na jednej strane zbiera poznatky z lokálnych špecifík, na druhej strane prenáša ciele vychádzajúcich z celoštátne platných stratégií. Štúdia sa prostredníctvom komparatívnej analýzy snaží o identifikáciu rozdielov v nastavení strategického plánovania na regionálnej úrovni v Českej a Slovenskej republike. Nadväzuje na výsledky predchádzajúcej štúdie, ktorá hodnotí strategické plánovanie na Slovensku, podobne v perspektíve regiónov (Butoracová Šindleryová – Garaj, 2021). Analýza porovnáva s ohľadom na rozsah štúdie dva vybrané kraje za Českú republiku: Zlín, Južná Morava a dva kraje za Slovenskú republiku: Trnava, Trenčín. Výber krajov zohľadňuje ich geografickú blízkosť. Analytické kategórie sa sústredia na identifikáciu: rozsahu legislatívy určujúcej povinnosť vytvoriť stratégiu; % miery spracovania zákonom určených plánov; % miery pokrytia oblastí plánovania; % podielu plánov vypracovaných na povinnom a dobrovoľnom princípe; % kontinuity v plánovaní; % podielu platných vs. neplatných plánov; % podielu archivovaných plánov; % podielu začlenenia kontrolného mechanizmu; % podielu začlenenia akčných plánov a typov publikovania plánov na webovom sídle kraja: zmiešaný (sektorový + spoločný), sektorový a spoločný. Analýzy vychádza z aplikácie kvantitatívnej výskumnej stratégie technikou obsahovej analýzy dokumentov. Dáta sú prezentované v spoločných komparatívnych tabuľkách. Výsledky štúdie preukazujú prítomnosť širšieho legislatívneho rámca ako aj pokrytia oblastí politík v Českej republike. Z hlavných zistení v medzištátnom porovnaní, uvádzame tiež napr. v českých krajoch evidenciu vyššej % miery spracovania plánov, vyššej % miery pokrytia oblastí politík, vyššiu % mieru aktuálne platných plánov, vyššiu % mieru kontinuity v plánovacích obdobiach alebo vyššiu mieru zahrnutia akčných plánov.
Kľúčové slová: samospráva, stratégie, plánovanie

Stiahnuť článok v PDF

AKCELERÁCIA REGIÓNU SPIŠ PROSTREDNÍCTVOM GEOTURIZMU S DÔRAZOM NA UDRŽATEĽNOSŤ (Kristína Šambronská, Simona Palková)

Geoturizmus zahŕňa celý rad záujmov návštevníkov, od špecializovaných geoturistov až po všeobecných návštevníkov. Okrem podpory výsledkov geoochrany poskytuje aj ekonomické, kultúrne, vzťahové a sociálne výhody pre návštevníkov aj hostiteľské komunity. Cieľom príspevku je zistiť u návštevníkov úroveň preferencií jednotlivých geolokalít v regióne Spiš a v rámci nich ponúkané aktivity, zamerané na geoturizmus. K naplneniu cieľa boli použité metódy desk reseach, nosnou metódou bol dotazník. Hypotéza pojednávala o záujme návštevníkov o geoturizmus, pričom bola testovaná Kolmogorovov-Smirnov testom, Spearmanovo Rho testom, koeficient determinácie R2, F-test Fisherovým kritériom. Záverom je možné konštatovať, že región Spiš má veľmi dobrý potenciál pre rozvoj existujúcich a ďalších aktivít geoturizmu. Jedinečnosť ponuky geo-produktu je v montanistike.
Kľúčové slová: Turizmus, udržateľnosť, geoturizmus

Stiahnuť článok v PDF

KVALITA AKO FAKTOR UDRŽATEĽNOSTI SLUŽIEB Z POHĽADU SPOTREBITEĽA CESTOVNÉHO RUCHU (Tünde Dzurov Vargová, Soňa Magdošková)

Aspekty trvalej udržateľnosti sú významnou súčasťou politiky kvality, cez ktoré sa usiluje o dlhodobé udržanie zákazníka s vysokou kvalitou produktov a služieb. Udržateľnosť je vnímaná ako záruka kvality. Kvalita je zase zárukou dlhej životaschopnosti firmy. Najväčšia sila tkvie v záujme zamestnancov o zodpovedné aktivity, čo z nich robí najlepších ambasádorov. Zároveň to ukazuje obrovskú motiváciu, ako sa dajú ďalej rozvíjať takéto projekty spolu so zákazníkmi. Cieľom predloženého článku je zistiť a preskúmať kvalitu poskytovaných služieb v ubytovacích zariadeniach na území Slovenskej republiky z pohľadu spotrebiteľa.
Kľúčové slová: cestovný ruch, kvalita, služby, spotrebiteľ, ubytovacie zariadenie

Stiahnuť článok v PDF

hore