2018/05

VEDECKÉ ŠTÚDIE

OVPLYVNENIE VLASTNOSTÍ ĽAHKÝCH BETÓNOV DRUHOM SPOJIVA (Andrea Biskupičová)

Celková spotreba cementu každoročne narastá, ročná spotreba predstavuje približne 3 miliardy ton cementu. V súčasnosti sa hľadajú možnosti náhrady cementu alternatívnymi spojivami. Potenciálnou náhradou cementu môžu byť aj spojivá na báze polymérov. V príspevku sa uvádzajú výsledky vlastností ľahkých betónov, ktoré sa dosiahli pri použití organického spojiva 4,4´MDI. Ako referenčné spojivo sa použil cement. Ako plnivo bol použitý polystyrén a EVA plast v rôznych pomeroch.
Kľúčové slová: ľahký betón, organické spojivo, cement, polystyrén, EVA

Stiahnuť článok v PDF

COMPARISON OF CULTURALLY DIVERSE COMPANIES WITH REGARD TO SELECTED ASPECTS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (Jana Cocuľová, Miroslava Ferková)

The paper deals with the issue of international human resources management, with special attention being paid to the transfer of HRM practices from the countries where the parent company resides in to the countries where the branches of international companies were established. The paper presents the results of the research carried out in the Slovak Republic. The aim was to find statistically significant differences in selected aspects of HRM between companies with different culture (companies whose parent companies reside in a country with different culture). The research focused on the comparison of American, German, Japanese (or Asian) and Slovak companies operating in the Slovak Republic. The research has confirmed the existence of statistically significant differences in the employment of expatriates and in some aspects of employee remuneration, namely the use of age criteria and the number of years worked.
Key words: International human resource management, human resource management practices, HRM practices transfer, culture

Stiahnuť článok v PDF

KORELAČNÝ VÝSKUM ZÁVISLOSTI VÝŠKY ŠKÔD SPÔSOBENÝCH POVODŇAMI OD ROZSAHU ZAPLAVENÉHO ÚZEMIA A NÁSLEDKOV (Daniel Brezina, Matej Masár)

Efektívne riadenie v krízovom manažmente je spojené s potrebou správnej informovanosti a schopnosti predvídať budúci vývoj. Jedným zo spôsobov prognózovania je tvorba ekonometrických modelov, ktoré zjednodušene popisujú realitu a produkujú údaje pre predpokladanie ďalšieho vývoja. Hlavným cieľom príspevku je zostavenie jednorovnicového dvojfaktorového modelu, ktorý vyjadruje vzťah medzi jednou vysvetľovanou premennou a dvoma vysvetľujúcimi premennými. Na naplnenie tohto cieľa je potrebné skúmanie závislosti medzi jednotlivými premennými. Príspevok sa zameriava na skúmanie závislosti výšky škôd spôsobených povodňami od rozsahu zaplaveného územia a následkami spôsobených povodňami, ako i prognózovanie možného budúceho vývoja výšky škôd spôsobených povodňami.
Kľúčové slová: krízový manažment, model, povodeň, štatistika

Stiahnuť článok v PDF

APLIKÁCIA MODELU HODNOTENIA NÁKLADOV ZARIADENIA STAVENISKA A MANAŽÉRSTVO RIZIKA (Silvia Ďubek)

Vynaloženie finančných prostriedkov počas výstavby je zväčša prísne kontrolované, aby sa neprekročil rozpočet stavebného diela . Dbá sa na efektívne vynakladania prostriedkov. Toto sa týka nielen nákladov na realizáciu pre stavebného diela, ale aj zariadenia staveniska. Ktoré úzko súvisí s realizáciou stavebného diela a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Náklady zariadenia staveniska ovplyvňujú celkové náklady stavby. Ak chce byť zhotoviteľ konkurencieschopný, tak by mal individuálne vykalkulovať náklady zariadenia staveniska. Mnohokrát sa stáva, že zhotoviteľ prekračuje určené manažérstvo rizika (risk management), aby získal zákazku aj za cenu straty. Pre optimálne riešenie návrhu objektov zariadenia staveniska na stavenisku je možné využiť model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska. Vychádza z minimálne troch návrhov zariadenia staveniska a individuálnych kalkulácii nákladov.
Kľúčové slová: model, manažérstvo rizika, analýza

Stiahnuť článok v PDF

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY V CESTOVNOM RUCHU (Tünde Dzurov Vargová, Matúš Sedlár)

Kvalitné služby predstavujú kľúčový predpoklad pre uspokojenie potrieb účastníkov cestovného ruchu. Kvalita preto do značnej miery ovplyvňuje aj konkurencieschopnosť celej destinácie a jej úspešnosť na trhu. Neoddeliteľnou súčasťou rozvoja cestovného ruchu by sa malo stať riadenie kvality služieb, ktoré by zaručovalo jeho vysokú úroveň. Požiadavky na kvalitu sú v súčasnosť obzvlášť dôležité, pretože znalosti a skúsenosti turistov sa rozširujú a tak majú možnosť porovnávať štandardy služieb poskytovaných v iných destináciách pričom turista nerozlišuje, kto danú službu poskytuje. Dôležitým sa pre neho stáva získaný zážitok a naplnenie jeho očakávania. Zážitok návštevníkov je formovaný prostredníctvom poskytovaných služieb, a z tohto dôvodu je nutné riadiť ich kvalitu aj v cestovnom ruchu. Kvalita služby býva odvodzovaná predovšetkým od uspokojenia potrieb účastníka cestovného ruchu.
Kľúčové slová: kvalita, cestovný ruch, systém manažérstva, certifikácia

Stiahnuť článok v PDF

POVĚDOMÍ ČESKÉ SPOLEČNOSTI O ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE (Veronika Humlerová, Roman Švec, Petra Martíšková)

Čínská lidová republika je známá v celém světě díky mnoha okolnostem. Někteří odborníci ji nazávají jako populační rekordman, jiní jako ekonomický zázrak posledních let. Ačkoliv je trnem v oku mnoha politických mocností, bývá jedním z jejich hlavních obchodních partnerů. Nejinak je tomu u České republiky. Čínská lidová republika je pro Českou republiku 4. největším obchodním partnerem a od roku 2006 druhým největším dovozcem. Pro Českou republiku je Čínská lidová republika 18. největším exportním trhem. Vláda České republiky se snaží budovat česko-čínské vztahy, a to s velkou podporou prezidenta ČR. Jak ale vnímá Čínu česká společnost? Chápou ji jako strategického partnera s vidinou přílivu kapitálu a oživení ekonomiky nebo konkurenta domácímu zboží, zemi bez politických svobod a ekologickými problémy? Cílem článku je zjistit postoj českého obyvatelstva k Čínské lidové republice v nejfrekventovajších tématech, která v posledních letech nejvíce rezonují v médiích, a to ekonomice, udržitelné výrobě a životnímu prostředí.
Kľúčové slová: Čínská lidová republika, Česko-čínské vztahy

Stiahnuť článok v PDF

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRE NUMERICKÚ SIMULÁCIU VÝBUCHU (Matúš Ivančo, Romana Erdélyiová)

Riešenie otázok dynamického namáhania konštrukcií tlakovou vlnou od výbuchu je veľmi komplexný problém a preto je vhodné na riešenie odozvy konštrukcie použiť numerické metódy. Článok prináša prehľad možných metód na ktorých sú založené jednotlivé numerické riešenia, ktoré je možné použiť na simuláciu zaťaženia od výbuchu ako aj odozvu takto zaťaženej konštrukcie.
Kľúčové slová: simulácie výbuchu, numerické metódy, FEM, CFD, TNO MEM

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA POŽIARNEJ ODOLNOSTI VYBRANÉHO NOSNÉHO PRVKU STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE (Romana Erdélyiová, Matúš Ivančo)

Oceľ a betón sú v súčasnosti preferovanými stavebnými materiálmi veľkorozponových hál, výškových budov a atypických stavieb. Je nutné hľadať nový spôsob ochrany oceľových konštrukcií pred účinkami požiaru a zvyšovať účinnosť tých existujúcich. Účinnosť protipožiarnej ochrany je možné zefektívniť výberom vhodného druhu ochrany, správnym nastavením nosnosti a stability prípadne predimenzovaním nosných konštrukcií. Typ nosných konštrukcií ovplyvňuje charakteristiku stavby, jej využívanie, úroveň požiarnej odolnosti, dosiahnutú kritickú teplotu v priestore, tvorbu splodín horenia, bezpečnosť osôb v stavbe a iné. Cieľom príspevku bolo analyzovať nosnú konštrukciu výškovej budovy a jej charakteristické správanie sa na účinky požiaru, prostredníctvom softvéru ANSYS. Nelineárnou analýzou je riešená požiarna odolnosť štyroch vybraných typov konštrukcie.
Kľúčové slová: ANSYS, metóda konečných prvkov, nosná konštrukcia, oceľobetón, tepelné namáhanie

Stiahnuť článok v PDF

ZMENY PRIESTOROVEJ ŠTRUKTÚRY MESTA PREŠOV V KONTEXTE REVITALIZÁCIE A KOMERCIALIZÁCIE (Juliana Krokusová, Matúš Maxin, Tomáš Pasternák)

Článok reflektuje súčasné trendy, ktoré svojím spôsobom zasahujú všetky intraurbánne zložky priestorovej štruktúry miest. Ide hlavne o proces revitalizácie, rezidenčnej a komerčnej suburbanizácie. Skúmané mesto Prešov v rámci komercializácie zasiahla intenzívna vlna výstavby veľkých obchodných centier. Ich výstavba vstupuje do premeny morfologickej a funkčnej štruktúry mesta, a následne vyvoláva ďalšie zmeny – zmenu organizácie dopravy, zmenu nákupného správania a pod. Otáznou zostáva kúpna sila obyvateľstva v pomere k počtu obchodných centier v rámci mesta a jeho širšieho zázemia. Z hľadiska urbanizmu a imidžu mesta sú obchodné centrá súčasťou architektonickej a urbanistickej histórie mesta, zvlášť tie, ktoré sú lokalizované v jeho centre. V tomto prípade je dôležitou otázkou ako tieto centrá ovplyvňujú a menia vzhľad mesta.
Kľúčové slová: Prešov, revitalizácia, komercializácia, priestorová štruktúra mesta, obchodné centrum

Stiahnuť článok v PDF

OBSTACLES AND PROBLEMS IN LAND-USE PLANNING FOR MUNICIPALITIES IN RURAL AREAS OF THE CZECH REPUBLIC (Miroslav Kopáček)

Obce ve venkovském prostoru s nízkým počtem obyvatel mají pro své fungování specifické podmínky jako omezené finanční prostředky a nedostatečná personální kapacita. Tyto aspekty se projevují i v oblasti územního plánování, přičemž tento proces může být pro malé obce venkovského typu velmi komplikovaný a náročný. Cílem článku je identifikovat základní bariéry a následně provést rozbor problémů, které malé obce v oblasti územního plánování běžně řeší. Z teritoriálního hlediska je výzkum zaměřen na jeden z vyšší územně samosprávných celků České republiky, a to Ústecký kraj, přičemž důraz je kladen na obce s počtem obyvatel od 350 do 449. Výzkum byl proveden terénním šetřením prostřednictvím rozhovorů s jednotlivými starosty obcí. Identifikované bariéry do určité míry mohou zpomalovat proces územního plánování, ale v dlouhodobé perspektivě jsou většinou prospěšné pro zajištěné efektivního a udržitelného rozvoje území. Výzkum navíc potvrdil, že územní plán je většinově vnímám jako nástroj technického charakteru pro management rozvoje území.
Klíčová slova: územní plánování, územní plán, malé obce, venkov, bariéry, problémy

Stiahnuť článok v PDF

VNÍMÁNÍ VÝZNAMU POJMŮ ‚DRUŽSTVO‘ A ‚DRUŽSTEVNICTVÍ‘ (Petra Martíšková, Roman Švec, Veronika Humlerová)

Družstevní tematika budí dojem, že se jedná o problematiku, jež v současné době již není společensky aktuální. Opak je pravdou; to mimo jiné potvrzuje Družstevní Asociace České republiky a z mezinárodního pohledu je nutné zmínit nevládní organizaci International Co-operative Alliance (ICA). Cíl článku se odvíjí od položené výzkumné otázky, zda respondenti v podobě prezenčních studentů bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku dokáží vysvětlit, co podle nich znamenají pojmy ’družstvo‘ a ’družstevnictví‘. Získaná data byla následně analyzována za využití principů obsahové analýzy. Souhrnně je možné konstatovat, že někteří respondenti prokázali svými odpověďmi až encyklopedické znalosti, přičemž jiní měli naopak jen velmi slabé povědomí o problematice. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že zatímco definovat pojem ‘družstvo‘ obvykle nečiní velké obtíže, termín ‘družstevnictví‘ byl pro respondenty již hůře uchopitelný. Respondenti se zejména opírali o své znalosti pojmu ‘družstvo‘ a snažili se odvodit možný význam termínu ‘družstevnictví‘.
Klíčová slova: družstvo, družstevnictví, evropská družstevní společnost, evropské družstvo

Stiahnuť článok v PDF

PREFERENCE HOSTŮ LOKÁLNÍCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ VE VZTAHU K PREFERENCÍM OSTATNÍCH HOSTŮ (Roman Švec, Veronika Humlerová, Petra Martíšková)

Článek se zabývá preferencemi hostů malých ubytovacích zařízení. V této oblasti probíhá široká škála výzkumů zaměřených na spokojenost hostů, nicméně často jsou zaměřeny na percepci kvality již čerpané služby. Otázka preferencí hostů není tak častým námětem na výzkum, přestože preference mají zásadní vliv na výběr zařízení. Kromě toho jsou preference také jedním z důležitých faktorů, jak a komu nabízet správný produkt a jsou výchozím bodem při zvažování otázky cílení na trhu. Výzkumem byli oslovení hosté malých, ale také velkých, často globálních organizací a jejich preference potom byly srovnávány.
Klíčová slova: preference, služby, ubytovací zařízení, hosté

Stiahnuť článok v PDF

IDENTIFIKÁCIA RIZÍK ČASOVÉHO PLÁNU KRÁTKODOBÝCH PROJEKTOV (Matej Masár, Daniel Brezina)

V súčasnosti čoraz viac projektových manažérov vníma nedostatky práve v nesprávnom aplikovaní metód a techník hodnotenia rizík. Existuje mnoho postupov, ktoré sú na kvantifikáciu projektu vhodné, avšak sú príliš náročné ako na čas projektového manažéra, jeho znalosti, tak i na náklady spojenými s obstaraním jednotlivých softvérových produktoch, ktoré sú na hodnotenie rizík projektu z pohľadu času zdĺhavé, ako i z pohľadu financií nákladné. Je nevyhnutné poznať aktivity, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu projektu a spôsobiť tak oneskorenie, či zánik projektu. Podstatou článku je posúdiť možnosti rozšírenia metódy Monte Carlo o jednotlivé ukazovatele rizikovosti aktivít projektu, na základe ktorých je možné identifikovať riziká nedokončenia aktivít projektu v stanovenom čase. Súčasťou článku je i komparácia vybraných ukazovateľov s metódou CPM.
Kľúčové slová: projekt, časový plán projektu, manažment rizík, posudzovanie rizík projektu

Stiahnuť článok v PDF

ANALÝZA AKCIOVÉHO TRHU V KRAJINÁCH V4 (Michal Mešťan, Dominik Hajdúch)

Akciový trh je považovaný v modernej trhovej ekonomike za hnací motor kapitalizmu. Komerčné spoločnosti v rozvinutých ekonomikách využívajú okrem tradičného dlhového financovania cez úvery či emitovanie dlhopisov vo väčšej miere aj kapitálové financovanie cez súkromných investorov prostredníctvom búrz. Slovensko, podobne ako ostatné krajiny regiónu V4, prešlo transformačným procesom z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku. Vedecký článok je zameraný na skúmanie vývoja akciového trhu vo vybraných 4 krajinách, ktoré sa vyznačujú rovnakou nie len ekonomickou históriou (prechod z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú v 90. rokoch, vstup do EÚ v roku 2004). Cieľom odborného článku je analyzovať a porovnať veľkosť akciového trhu vo vzťahu k vybraným makroekonomickým ukazovateľom v krajinách V4.
Kľúčové slová: akciový trh, trh, trhová hodnota, objem obchodov, trhový akciový index

Stiahnuť článok v PDF

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA (EMS) A JEHO PRAKTICKÁ APLIKÁCIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (Mariana Dubravská, Martina Marchevská)

Na základe zhoršujúcej sa situácie ohľadom životného prostredia došlo počas posledných rokov ku výrazným zmenám vo vzťahu človek a životné prostredie. Došlo ku ratifikácií mnohých dôležitých dokumentov. Vychádzali z praxe a stali sa základom pre riadenie systémovej politiky, environmentálneho manažmentu ako aj rôznych národných, či medzinárodných aktivít. Medzinárodné aj domáce spoločnosti okolo sveta zavádzajú systém environmentálneho manažérstva EMS, ktorý sa certifikáciou podľa normy ISO 14001 stáva dominantným medzinárodným štandardom pre ocenenie environmentálnych nanažérskych prístupov a procesov. Cieľom predkladaného príspevku je zhodnotiť praktickú aplikáciu EMS v podmienkach Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: environmentálny manažment, certifikát, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

MIGRÁCIA AKO CELOSPOLOČENSKÝ PROBLÉM ZASAHUJÚCI EURÓPU (Martina Marchevská, Mariana Dubravská)

Príspevok sa zaoberá celospoločenským problémom ako sú formy migrácie, migračná politika a integračná politika na Slovensku. Konkrétne sa zaoberá problematikou migrácie z pohľadu podielu cudzích štátnych príslušníkov na obyvateľoch obyvateľstva vybraných krajín (2017) ako aj migrácie krajinách V4 za sledované obdobie 2006 až 2015 Medzinárodná migrácia je v súčasnosti jedným z charakteristických prejavov globalizačných procesov vo svete a významným atribútom ich zmien. V súvislosti so svojimi ekonomickými, sociálnymi, populačnými, kultúrnymi, politickými, bezpečnostnými, environmentálnymi a inými dopadmi sa považuje za jednu zo základných civilizačných výziev 21. storočia.
Kľúčové slová: integračná politika, komparácia, migračná politika, Slovenská republika

Stiahnuť článok v PDF

HODNOTENIE ATRAKTIVITY OKRESU BARDEJOV V KONTEXTE LOKALIZAČNÝCH PREDPOKLADOV CESTOVNÉHO RUCHU SEVERNEJ ČASTI ŠARIŠSKÉHO REGIÓNU (Jana Mitríková, Veronika Feťková)

Hlavným cieľom tohto príspevku je zhodnotenie lokalizačných predpokladov cestovného ruchu severnej časti Šarišského regiónu, a to konkrétne zhodnotením prírodných a kultúrnohistorických predpokladov v okresoch Bardejov, Sabinov a Svidník. Analýza je doplnená o informácie a výsledky získané z vyplnených ankiet; spracované sú vo forme grafov a tabuliek.
Kľúčové slová: cestovný ruch, prírodné predpoklady, kultúrnohistorické predpoklady, severná časť Šarišského regiónu

Stiahnuť článok v PDF

VLIV EKONOMICKÉ KRIZE NA VÝVOJ PRODEJNÍ CENY CUKROVÉ ŘEPY JAKO ZÁKLADNÍHO NÁSTROJE MARKETINGOVÉHO MIXU (Marie Slabá)

Tento článek se zaměřuje na dopad globální finanční a ekonomické krize na řepařský průmysl ve vybraných státech Evropské unie. Autorka se zaměřuje na vývoj prodejní ceny cukrové řepy jako základního nástroje marketingového mixu. Hospodářská krize představuje významný vnější faktor, který ovlivňuje marketingovou cenotvorbu. Jako základní nástroj zkoumání vlivu krize na vývoj ceny cukrové řepy bude využita analýza časových řad prodejní ceny cukrové řepy a HDP, jelikož HDP představuje nástroj měření výkonnosti ekonomik. Dále bude provedena regresní analýza s cílem odhalení statistické závislosti obou zkoumaných proměnných.
Klíčová slova: globální ekonomická a hospodářská krize, marketing, cena, faktory ovlivňující cenu, cukrová řepa

Stiahnuť článok v PDF

OBEC VEĽKÝ RUSKOV OD STREDOVEKU DO KONCA 17. STOROČIA (Juraj Horváth)

Štúdia popisuje vznik a vývoj obce Veľký Ruskov od stredoveku do konca 17. storočia. V 11. storočí sa oblasť okolo Trebišova postupne stáva súčasťou Uhorského kráľovstva a Veľký Ruskov súčasťou panstva Trebišov. Obec bola pomenovaná po Rusoch, ktorí pôsobili v tomto priestore ako strážcovia krajinských ciest. Obec bola počas stredoveku stredne veľkou dedinou. Obyvatelia obce sa venovali hlavne poľnohospodárstvu a boli príslušníkmi rímskokatolíckeho vierovyznania. Neskôr sa počet obyvateľov aj veľkosť obce menila. Obyvatelia taktiež menili svoje vierovyznanie dôsledkom reformácie. Obec bola aj v 16. a 17. storočí súčasťou panstva Trebišov. Majiteľmi boli Perényiovci a neskôr Drugethovci.
Kľúčové slová: Veľký Ruskov, Panstvo Trebišov, obyvateľstvo, stredovek, 16. storočie, 17. storočie

Stiahnuť článok v PDF

hore