2023/04

VEDECKÉ ŠTÚDIE

MOTIVAČNÉ FAKTORY K PODNIKANIU A RODOVÉ ROZDIELY – PREHĽADOVÁ ŠTÚDIA (Barbora Mazúrová)

Motivácia je kľúčovým hnacím motorom úspechu v podnikateľskom prostredí, a preto je dôležité porozumieť ako môžu rôzne faktory ovplyvniť rozhodnutia a správanie podnikateľov. Tento príspevok sa zaoberá významnými rozdielmi v motivačných faktoroch pre vstup do podnikania medzi mužmi a ženami. Na základe prehľadovej analýzy existujúcich výskumov a štúdií v príspevku identifikujeme a vysvetľujeme rozdiely v motivačných faktoroch medzi oboma pohlaviami. Výsledky ukazujú, že muži a ženy majú rôzne motivácie pri rozhodovaní sa stať sa podnikateľmi. Muži sa často viac riadia finančnými benefitmi a konkurenčným prostredím, zatiaľ čo ženy viac motivuje možnosť osobného rozvoja, rovnováha medzi prácou a rodinou a potenciálny prínos pre spoločnosť. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť hlbší pohľad na vzťah medzi pohlavím a motiváciou k podnikaniu, čo by mohlo byť prínosné nie len pre politiky a podnikateľské komunity zamerané na podporu rodovej rovnosti a inkluzivity vo svete podnikania, ale aj ako východiskový bod pre skúmanie motívov k podnikaniu mužov a žien na Slovensku.
Kľúčové slová: podnikanie, motivačné faktory, rodové rozdiely, „push“ faktory, „pull“ faktory

Stiahnuť článok v PDF

WELL BEING OF ENTREPRENEURS – OVERVIEW STUDY (Miriam Martinkovičová, Miroslava Knapková, Alena Kaščáková)

The level of entrepreneurship is on the rise and the number of individuals engaged in entrepreneurial activity is increasing significantly each year. One of the drivers in the lives of entrepreneurs is their well-being; without maintaining or even increasing the level of well-being it would not be possible to maintain the status of an entrepreneur in the long term. This paper offers a review of foreign and domestic studies, concepts and approaches related to the relationship between wellbeing and entrepreneurship. It summarizes the results of the conducted researches that reveal the controversial link between the two phenomena.
Key words: entrepreneurship, self-employment, own-account workers, freelancers, well-being, job satisfaction, life satisfaction, non-work activities

Stiahnuť článok v PDF

MOTIVATION TO START A BUSINESS AS A SOLE TRADER – PUSH AND PULL FACTORS (Miroslava Knapková, Ján Kollár)

The theoretical frameworks dealing with the factors of starting entrepreneurship approach them from different perspectives. The standard categorization of entrepreneurship factors is based on two categories. One category describes starting an entrepreneurship as a motivation based on an individual’s beliefs (pull factors) and the other as a necessity, it means that an individual is pushed into entrepreneurship by external influences (push factors). The paper discusses the topic of motives for starting an entrepreneurship according to the trade license in theoretical as well as practical perspective, while the results are based on a questionnaire survey conducted in 2022 in the conditions of the Slovak Republic. Several conclusions emerged from the survey sample consisting of 306 respondents. Among the most important reasons for starting entrepreneurship, respondents ranked being independent, meaning being one’s own boss, the desire to have better working conditions, as well as to earn more. Other motives that could be selected by the respondents in the questionnaire were preferred to a lesser extent.
Key words: self-employment, trade, motives, push factors, pull factors

Stiahnuť článok v PDF

GENUINE, FALSE AND DEPENDENT SELF-EMPLOYMENT – REVIEW (Miroslava Knapková)

Self-employment is one of the most widespread activities through which individuals can earn an income, not only in Slovakia but also across the European Union. Self-employment is by its nature regarded as an economically independent activity, often related to entrepreneurial activity (but not all self-employment is an entrepreneurship). However, reality shows that the status of self-employment is often only formal and self-employed persons are for various reasons in a position like employment, or even in a position of economic dependence. The aim of this paper is to define, based on available documents, studies, and legislation in the Member States of the European Union, the features that distinguish between genuine self-employment, false self-employment and economically dependent self-employment.
Key words: self-employment, false self-employment, dependent self-employment

Stiahnuť článok v PDF

THE IDEA OF FLEXICURITY IN THE CONTEXT OF THE WORK-LIFE BALANCE DIRECTIVE ON THE CASE OF POLAND (Anna Barwińska Małajowicz, Radosław Pyrek)

The concept of flexicurity is gaining popularity in Europe, combining elements of employment flexibility with social security. As western countries experience show, some elements of flexicurity, such as flexible forms of employment, make it possible to improve a company’s human resources management, having a positive impact on a company’s development and competitiveness, especially in times of economic stagnation. When implementing flexicurity solutions, both at national and company level, it is necessary to adapt these solutions to the needs of employers and employees. The paper is related to the impact of flexicurity on the labour market. The main objective of the manuscript is to summarise the general assumptions and elements of flexicurity and its strengths and weaknesses. The paper also presents selected flexible forms of work organisation, on the example of legal regulations based on the Polish Labour Law. Among the research methods, desk research and the analysis of documents such as EU directives and the Labour Law were mainly used.
Key words: flexicurity, labour market, Labour Law, employment flexibility, precarious jobs

Stiahnuť článok v PDF

VÝVOJ MALÉHO PODNIKANIA V EURÓPE V KONTEXTE VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH TEÓRIÍ OD CAMBRIDGESKEJ ŠKOLY, INŠTITUCIONALIZMU A CHICAGSKEJ ŠKOLY (Branislav Kučerík, Ján Kollár)

Príspevok sa zaoberá syntetizovaním teoretických, ako aj praktických aspektov podnikania v nadväznosti na predstaviteľov ekonomických teórií (škôl) Cambridgeskej školy, starého Inštitucionalizmu a Chicagskej školy. Cieľom príspevku je na základe sekundárnych prameňov  v teoretickej rovine sprehľadniť pohľad na podnikateľa a podnikanie využitím poznatkov vybraných ekonomických teórií a zároveň nachádzať empirické dôkazy pre ktoré sú typické črty skúmaných ekonomických prístupov. Príspevok nadväzuje na predchádzajúcu tvorbu autorov, ktoré túto oblasť skúmajú od predhistórie ekonomickej teórie.
Kľúčové slová: podnikanie, Chicagská škola, Cambridgeská škola, Inštitucionalizmus

Stiahnuť článok v PDF

ÚČINNOSŤ NÁSTROJOV POLITIKY ZAMESTNANOSTI V KRAJINÁCH EÚ (Alexandra Pančíková)

Aj keď existuje konsenzus o potrebe aktívnej politiky zamestnanosti, stále existujú rozdiely v tom, aké nástroje by sa mali použiť na dosiahnutie cieľov politiky zamestnanosti. Cieľom state je preskúmať, či nástroje aktívnej politiky zamestnanosti v jednotlivých krajinách EÚ boli účinne nastavené, keďže existuje zjavná rozdielnosť alokácie verejných výdavkov do oblasti ich zabezpečovania. Výsledky naznačujú, že príkladom správneho nastavenia politík (od alokovania finančných prostriedkov až po ich hodnotenie) sú krajiny ako Rakúsko, Švédsko a Nemecko. Ak hodnotíme pozíciu Slovenska, podľa uvedených výsledkov realizovaných štúdií môžeme tvrdiť, že najúčinnejšie nástroje sú v oblasti vzdelávania, a preto by sa mal navýšiť objem ich finančných prostriedkov. Nástroje zo sekcie 4, kde má Slovensko najviac finančných prostriedkov, sú hodnotené ako účinné, ale z krátkodobého hľadiska, a tak odporúčame prehodnotiť 51,80 % podiel do tejto sekcie. Najmenej účinné nástroje sú zo sekcie 6, kde vkladá Slovensko aj najnižší objem.
Kľúčové slová: nástroje aktívnej politiky zamestnanosti, alokácia výdavkov na aktívne nástroje, prehľad literatúry

Stiahnuť článok v PDF

hore