4/2018

VEDECKÉ ŠTÚDIE

STAV CESTOVNÉHO RUCHU V KOŠICKOM KRAJI (Tünde Dzurov Vargová)

Cestovný ruch dosiahol vysoký stupeň rozvoja, stal sa súčasťou spotreby a životného štýlu obyvateľov najmä ekonomicky vyspelých štátov. V súčasnosti tvorí ucelený systém, ktorý má interdisciplinárny charakter a ovplyvňuje celé národné hospodárstvo krajiny. Je veľmi dôležitý pre celú spoločnosť okrem toho, že vytvára vysokú pridanú hodnotu nielen pre krajinu a jej obyvateľov, ale aj pre návštevníkov. Článok skúma turistický potenciál Košického kraja, analyzuje skutočný stav a navrhuje riešenie pre dosiahnutie zvýšenia návštevnosti v kraji.
Kľúčové slová: cestovný ruch, Košický kraj, organizácie cestovného ruchu

Stiahnuť článok v PDF
APLIKACE MODELŮ A VYBRANÝCH METRIK V MARKETINGU A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI (Marie Slabá)

Modelování je považováno za velmi důležitých faktor v mnoha různých oblastech. Tento článek se zabývá aplikací modelů v marketingu. Marketing je odvětvím, které se velmi rychle vyvíjí a neustále mění. Modelování se v oblasti marketingu stává stále populárnější. Důvodem je rozvoj nových technologií i snaha o hledání efektivnějších způsobů pro shromažďování relevantních marketingových informací. Modelování v marketingu se může stát velmi důležitý konkurenčním nástrojem pro analýzu zákazníků, produktového portfolia, efektivity marketingové komunikace a celkově nástroje udržitelného rozvoje. Tento článek poskytuje teoretický náhled na hlavní modely využívané v marketingové praxi se specifickým zaměřením na aplikaci marketingových modelů a metrik v oblasti marketingové komunikace.
Klíčová slova: marketing, marketingové modely, marketingová komunikace

Stiahnuť článok v PDF
ŽIDOVSKÉ CINTORÍNY VO VYBRANÝCH MESTÁCH SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA A ICH VÝZNAM PRE TURIZMUS (Milena Švedová)

Židovské náboženstvo a je veľmi úzko späté s dejinami, kultúrou a tradíciou Židov. Židovský cintorín je úzko spätý s vierou a je považovaný za posvätné miesto. V príspevku sa zaoberáme problematikou židovských cintorínov, ich usporiadanie a význam, popisujeme obrady spojené s pochovávaním židov. Gro práce tvorí charakteristika a zmapovanie vybraných židovských cintorínov v severovýchodnej časti Slovenska a ich následný význam pre oblasť turizmu. Súčasťou príspevku je spracovaný prehľad základných pojmov.
Kľúčové slová: Židovské cintoríny, turizmus, kultúra, náhrobky, symbol

Stiahnuť článok v PDF
MYSTERYSHOPPING AKO MODERNÁ METÓDA ANALÝZY SPOKOJNOSTI SO SLUŽBAMI (Kristína Šambronská)

Na trhu turizmu pôsobí množstvo podnikov, ktoré sa snažia prilákať zákazníkov na nimi ponúkané služby. Pokiaľ nie sú služby ponúkané personálom kvalitné, majitelia prevádzok sa môžu zbytočne snažiť zvyšovať svoje zisky. V prípade, že sa vedenie podniku rozhodne vykonať ohodnotenie kvality prostredníctvom tretej, objektívnej, osoby, môže sa rozhodnúť pre metódu mystery shopping. Cieľom štúdie je zistiť mieru využívania uvedenej metódy v službách vybraných zariadení turizmu v rámci banskobystrického kraja.
Kľúčové slová: mystery shopping, služby, turizmus

Stiahnuť článok v PDF
ANALÝZA SPOKOJNOSTI NÁVŠTEVNÍKOV S VYBRANÝMI SLUŽBAMI BELIANSKEJ JASKYNE (Jana Mitríková, Eva Baranová)

Hlavným cieľom príspevku je analýza spokojnosti slovenských a zahraničných návštevníkov s vybranými službami Belianskej jaskyne. Cieľom je vyhodnotiť a popísať výsledky dotazníkového prieskumu a následne analyzovať spokojnosť návštevníkov s vybranými službami Belianskej jaskyne. Získané údaje sme vyhodnotili vhodnými matematicko-štatistickými metódami.
Kľúčové slová: Belianska jaskyňa, služby v cestovnom ruchu, spokojnosť návštevníkov

Stiahnuť článok v PDF
VIRTUÁLNÍ REALITA JAKO PODPORA PRO LIDI SE SOCIÁLNĚ ÚZKOSTNOU PORUCHOU (Ivan Kovár)

Předmětem příspěvku je využití virtuální reality v rámci psychologické terapie občanů se sociálně úzkostnou poruchou, zaměřující se na verbální oblast. Výzkum pracuje se dvěma lidmi, u kterých zkoumá pomocí odborných testů sociálně úzkostnou poruchu a měří schopnost plynulé mluvy a rychlost reakcí. Následně jedna osoba dochází na běžná terapeutická sezení a druhá osoba navíc na terapeutické sezení, při kterém je využita virtuální realita. Ta poskytuje prostor pro vytvoření úzkostných situací, se kterými je možné pracovat. V závěru dochází k opětovnému měření obou jedinců zobrazující rozdíl, ke kterému došlo v průběhu terapií, mezi oběma zkoumanými jedinci a prokazující efektivnost nové metody s virtuální realitou.
Kľúčové slová: sociální úzkost, fobie, vliv na člověka, emoce, virtuální realita, HTC Vive, moderní technologie, jiná dimenze, KBT, UTB, Zlín

Stiahnuť článok v PDF