Redakčná rada a redakcia

REDAKČNÁ RADA
doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
Katedra environmentálneho manažmentu,
Prešovská univerzita, Prešov
doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
Univerzita Karlova, Praha
prof. Dr. Paul Robert Magocsi
Chair of Ukrainian Studies, University of Toronto;
Royal Society of Canada
Ing. Lucia Mikušová, PhD.
Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia,
Slovenská technická univerzita, Bratislava
doc. Ing. Peter Skok, CSc.
Ekomos s. r. o., Prešov
prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.
Katedra marketingu a medzinárodného obchodu,
Prešovská univerzita, Prešov
prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., predseda
Inštitút histórie, Prešovská univerzita, Prešov
doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Katedra veřejné ekonomiky,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita,  Ostrava

REDAKCIA
PhDr. Magdaléna Keresztesová, PhD.
Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, Nitra
Mgr. Martin Hajduk
Inštitút histórie PU, Prešov
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha
Mgr. Branislav A. Švorc, PhD., šéfredaktor
Vydavateľstvo UNIVERSUM, Prešov
PhDr. Veronika Trstianska, PhD.
Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Nitra
Mgr. Veronika Zuskáčová
Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno

VYDAVATEĽ
Vydavateľstvo UNIVERSUM
Javorinská 26, 080 01 Prešov, Slovensko
www.universum-eu.sk