Ako publikovať

Pokyny pre autorov

1. prečítajte si najčastejšie otázky našich autorov
2. redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku
3. stiahnite si našu predpísanú jednoduchú šablónu
4. prosíme autorov o dodržiavanie citačnej normy (harvardský systém), ktorej detaily sú v našej šablóne
5. príspevok musí tiež obsahovať stručnú informáciu o autorovi a krátky popis jeho vedeckého zamerania
6. autor príspevku zodpovedá za originalitu a odbornú správnosť svojho príspevku
7. autor preberá plnú zodpovednosť za presnosť odkazov na zdroje, z ktorých čerpal pri písaní článku a ktoré uvádza na konci svojho textu
8. za uverejnenie príspevku je poplatok 30 €, ak je autor „samoplatca“, prosíme o úhradu na bankový účet: SK81 8360 5207 0042 0419 1046. Ak za autora hradí poplatok univerzita, napíšte nám a vystavíme Vám predfaktúru/faktúru. Rozhovory, recenzie a iné články uverejňuje redakcia bezplatne. Prosíme o zaslanie kópie dokladu o zaplatení.
9. autor spolu so svojim príspevkom a dokladom o úhrade poplatku za uverejnenie posiela do redakcie PRESKENOVANÝ ODPORÚČACÍ LIST. Ide o tzv. nulté kolo recenzného konania, v ktorom môžu byť opravené nepostrehnuté odborné nepresnosti či preklepy autora ešte predtým, než článok odošle do redakcie. Odporúčací list vypĺňa školiteľ alebo starší/skúsenejší kolega z akademickej obce (v prípade odborných asistentov vyplní odporúčací list akademicky vyšší kolega). Meno odporúčateľa bude uverejnené na konci každého článku.
10. následne po prijatí všetkých potrebných podkladov do redakcie budú príspevky posudzované druhýkrát, tentoraz členmi redakčnej rady a externými odborníkmi vedeckého časopisu Mladá veda. Na základe ich pripomienok môže byť text vrátený autorovi na doplnenie alebo prepracovanie.
11. či bude Váš príspevok uverejnený vo vedeckom časopise Mladá veda Vám budeme vedieť povedať až po stanovenej uzávierke – po skompletizovaní všetkých prijatých článkov. Redakčná rada si vyhradzuje právo na formálne úpravy príspevkov a na ich zaradenie do jednotlivých čísel časopisu podľa vlastného uváženia. V prípade neuverejnenia príspevku je poplatok autorovi bezodkladne vrátený.